Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2018 podajte do 30. apríla 2019

Zamestnávatelia, ktorí vyplácali v roku 2018 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti svojim zamestnancom, sú povinní za rok 2018 podať hlásenie o vyúčtovaní dane na novom vzore tlačiva. Aká je lehota na podanie hlásenia o vyúčtovaní dane a čo sa v ňom uvádza?

Kto je povinný podať hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2018?

Hlásenie o vyúčtovaní dane sa týka každého zamestnávateľa – platiteľa dane, ktorý v roku 2018 vyplatil svojim zamestnancom príjem zo závislej činnosti, a to bez ohľadu na to, či išlo o peňažný alebo nepeňažný príjem.

Hlásenie o vyúčtovaní dane nie je povinný podať ten zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane alebo zahraničným platiteľom dane, ale ktorý v roku 2018 nevyplatil žiadne príjmy zo závislej činnosti.

Aký je termín na podanie hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2018?

Hlásenie o vyúčtovaní dane je povinný zamestnávateľ podať správcovi dane do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa podáva. Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2018 je povinný zamestnávateľ predložiť do 30. apríla 2019.

V prípade, ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane zomrie, hlásenie o vyúčtovaní dane za príslušnú časť roka alebo za prechádzajúce zdaňovacie obdobie, ak nebola daň vyrubená, podáva za neho hlásenie o vyúčtovaní dane dedič, a to do troch mesiacov po úmrtí daňovníka.

Na akom tlačive je potrebné podať hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2018?

Za zdaňovacie obdobie roka 2018 je povinný zamestnávateľ podať hlásenie o vyúčtovaní dane na novom vzore tlačiva, ktoré bolo dňa 15. novembra 2018 vydané Ministerstvom financií SR a ktoré je platné pre podávanie hlásenia do 30. apríla 2019.

V novom vydanom vzore tlačiva Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2018 nastali tieto zmeny:

 • nový riadok: „ z toho počet zamestnancov, ktorým bol vyplatený daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona“ -  v tomto riadku zamestnávateľ vyplní počet zamestnancov, ktorým bol v roku 2018 vyplatený daňový bonus na zaplatené úroky v ročnom zúčtovaní dane, a to z celkového počtu zamestnancov,
 • nový riadok: „NČZD na kúpeľnú starostlivosť“ - na daňovníka a manželku a deti v V. časti hlásenia o vyúčtovaní dane: v tomto riadku zamestnávateľ vyplní výšku nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť, ktorú si uplatnil zamestnanec v ročnom zúčtovaní dane za rok 2018 na seba (zamestnanca), jeho manželku a deti,
 • nový riadok „daňový bonus podľa § 33a zákona“ - v V. časti hlásenia o vyúčtovaní dane: tu vyplní zamestnávateľ výšku daňového bonusu, ktorý si uplatnil zamestnanec vo vykonanom ročnom zúčtovaní dane za rok 2018.
Prečítajte si tiež

Nakoľko sa za zdaňovacie obdobie roku 2017 nemenil vzor tlačiva hlásenia o vyúčtovaní dane a v ktorom bola uvedená možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, aj keď už v roku 2017 nebola táto možnosť uplatnenia tejto nezdaniteľnej časti základu dane, v novom vzore tlačiva platného pre zdaňovacie obdobie roku 2018 už táto možnosť uvedená nie je.

Vzor hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2018 si môžete stiahnuť v článku Vzory tlačív v roku 2019 – závislá činnosť.

Čo obsahuje hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2018?

Hlásenie o vyúčtovaní dane platné pre zdaňovacie obdobie roku 2018 sa skladá z týchto častí:

Všeobecné informácie (strana 1 a časť 2. strany): zamestnávateľ uvádza svoje DIČ, druh hlásenia (či ide o hlásenie, opravné hlásenie alebo dodatočné hlásenie), zdaňovacie obdobie (rok 2018), dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného hlásenia (v prípade, ak zamestnávateľ podáva dodatočné hlásenie).

Ak je zamestnávateľom fyzická osoba uvádza svoje priezvisko, meno a titul. U zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobu uvádza obchodné meno alebo názov a právnu formu. Obe typy zamestnávateľa (fyzická alebo právnická osoba) uvedú aj svoje sídlo alebo trvalý pobyt (ulicu, súpisné/orientačné číslo, PSČ, Obec, štát).

Vo všeobecnej časti uvedie zamestnávateľ aj počet zamestnancov.

Časť I. – Vyúčtovanie dane (v eurách): v tejto časti uvádza zamestnávateľ nasledovné údaje, a to najmä z podaných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, o daňovom bonuse a o zamestnaneckej prémii za celé zdaňovacie obdobie:

 • zúčtované a vyplatené zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, vrátane zdaniteľných príjmov zo sociálneho fondu v peňažnej aj v nepeňažnej forme za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva (okrem príjmov, z ktorý sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona),
 • zrazené preddavky na daň zo zúčtovaných a vyplatených zdaniteľných miezd (vrátane príjmov zo sociálneho fondu) v peňažnej aj v nepeňažnej forme za celé zdaňovacie obdobie,
 • zrazené daňové nedoplatky a vrátené daňové preplatky z ročného zúčtovania za prechádzajúce zdaňovacie obdobie,
 • daňové nedoplatky a daňové preplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobie podľa § 40 zákona,
 • priznanú a vyplatenú sumu daňového bonusu a vybratú sumu daňového bonusu, o ktorú sa znižuje (zvyšuje) úhrnná suma preddavkov na daň a dane,
 • priznanú a vyplatenú sumu zamestnaneckej prémie a vybraná suma zamestnaneckej prémie, o ktorú sa znižuje (zvyšuje) úhrnná suma preddavkov na daň a dane,
 • odvedené preddavky na daň za celé zdaňovacie obdobie.

Časť II. – Rozdiely z dodatočného hlásenia (v eurách)

Časť III – Rekapitulácia (daňový bonus a zamestnanecká prémia) v eurách: tu uvedie zamestnávateľ úhrnnú sumu:

 • celkovej vyplatenej sumy daňového bonusu,
 • daňového bonusu vyplateného z úhrnu zrazených preddavkov na daň a dane,
 • daňového bonusu vyplatenú z prostriedkov zamestnávateľa,
 • celkovej vyplatenej sumy zamestnaneckej prémie,
 • zamestnaneckej prémie vyplatenej z úhrnu zrazených preddavkov na daň a dane,
 • zamestnaneckej prémie vyplatenej z prostriedkov zamestnávateľa.
Článok pokračuje pod reklamou

časť IV – Úhrn príjmov poskytnutých jednotlivým zamestnancom v peňažnej aj v nepeňažnej forme za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva, úhrn zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov a vyplatený daňový bonus:  túto časť vyplní zamestnávateľ len za tých zamestnancov, ktorým nevykonal ročné zúčtovanie dane. V tejto časti sa uvedú nasledovné údaje o zamestnancovi:

 • rodné číslo,
 • dátum narodenia (ak zamestnanec nemá rodné číslo),
 • priezvisko a meno,
 • trvalý pobyt (ulicu, číslo, PSČ, obec, kód štátu),
 • úhrn príjmov a úhrn príjmov, ktoré plynuli na základe dohody,
 • označenie mesiacov, v ktorých boli príjmy zúčtované,
 • sociálne a zdravotné poistenie, ktoré bol povinný platiť zamestnanec,
 • zrazené preddavky na daň,
 • uplatnený daňový bonus a počet detí,
 • označenie, či si zamestnanec uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.
Prečítajte si tiež

časť V – Údaje o jednotlivých zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ, ktorý podáva hlásenie, vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň: tu uvádza zamestnávateľ údaje len o tých zamestnancoch, ktorým vykonal ročné zúčtovanie dane za rok 2018. V tejto časti zamestnávateľ uvedie okrem údajov, ktoré uvádza za zamestnancov v časti IV. aj tieto údaje, a to najmä z ročného zúčtovania dane:

 • príjmy vyplatené zamestnávateľom, ktorý podáva hlásenie,
 • výšku sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá bola uplatnená (nielen informáciu, či bola uplatnená),
 • zrazené preddavky na daň,
 • výšku sumy nezdaniteľnej zrazené preddavky na daň,
 • výšku sumy nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela, počet detí, na kúpeľnú starostlivosť (na daňovníka a na manželku a deti) a na zaplatený príspevok na DDS,
 • sumu zamestnaneckej prémie,
 • priznanú sumu daňového bonusu na dieťa a počet mesiacov v ročnom zúčtovaní,
 • priznanú sumu daňového bonusu na zaplatené úroky v ročnom zúčtovaní,
 • výsledok z ročného zúčtovania (nedoplatok alebo preplatok).

Aké pokuty hrozia zamestnávateľovi za nepodanie hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2018?

Ak zamestnávateľ nepodá hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2018, dopustí sa tým správneho deliktu podľa § 154 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“) a môže mu správca dane uložiť pokutu podľa § 155 ods. 1 písm. e) od 60 eur do 3 000 eur.

Kto podáva hlásenie o vyúčtovaní dane a do kedy musí zamestnávateľ podať hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2019, nájdete v článku Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2019.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky