Sponzorský dar a daň z príjmov od roku 2016

Od roku 2016 sú sponzorské dary daňovým výdavkom, ak sú poskytnuté na základe zmluvy o sponzorstve v športe. Kedy môže sponzor uplatniť sponzorský dar do daňových výdavkov a ako ho zdaňuje príjemca (napr. športovec, športový klub).

Sponzorské dary (peňažné a nepeňažné) sa významným spôsobom podieľajú na financovaní športu. Zároveň šport priťahuje veľké množstvo ľudí, čo vytvára priestor pre prezentáciu sponzora alebo výsledkov jeho činnosti verejnosti. Do roku 2016 sa využívali dva modely financovania športu zo súkromných zdrojov - dar a reklama. Každý z týchto modelov má svoje výhody a nevýhody (riziká).

Zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o športe”) sa vytvára nový zmluvný typ - zmluva o sponzorstve v športe. Uzavretie tejto zmluvy má priniesť výhody (najmä daňové) tak pre sponzorovaného (napr. športovec, športový klub) ale aj pre sponzora (napr. živnostník, s.r.o.).

Zmluva o sponzorstve v športe od roku 2016

Podľa zákona o športe možno zmluvu o sponzorstve v športe možno uzavrieť s:

 • športovcom,
 • trénerom,
 • inštruktorom športu,
 • športovou organizáciou (napr. športovým klubom),

ak sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie.

Sponzorovaný (napr. športovec, športový klub) môže sponzorský dar použiť len na účel a v rozsahu, ktorý je dohodnutý v zmluve o sponzorstve v športe. V tejto zmluve musí byť dohodnutý aj časový rozvrh poskytnutia a použitia sponzorského daru a spôsob poskytnutia a použitia sponzorského daru.

Sponzor si sponzorským darom nekupuje reklamu (priamo), ale sponzorovaný môže uvádzať jeho názov alebo obchodné meno, sídlo, logo alebo logo jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bol sponzorský dar poskytnutý. Náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10 % hodnoty sponzorského daru.

Príklad: Podnikajte, s.r.o. poskytne sponzorský dar športovému klubu na modernizáciu zimného štadióna (účel). Športový klub umiestni v priestoroch zimného štadióna tabule s názvom a logom Podnikajte, s.r.o.

Súčasťou zmluvy o sponzorstve v športe je čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu sponzora (napr. konateľa v s.r.o., predstavenstva v a.s., živnostníka, inej SZČO) o tom, že:

 • sponzor má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom (napr. nemá nedoplatky na daniach),
 • voči sponzorovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a
 • sponzor nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Zmluva o sponzorstve v športe musí byť zverejnená v informačnom systéme športu, inak je neplatná. Zverejnenie zabezpečuje sponzorovaný (napr. športovec, športový klub). Okrem zverejnenia zmluvy o sponzorstve v športe sa v informačnom systéme športu priebežne zverejňujú aj informácie o spôsobe použitia sponzorského daru za každý kalendárny mesiac do 25. dňa nasledujúceho mesiaca. Iným spôsobom zverejňovania informácií o použití sponzorského daru je zriadenie transparentného bankového účtu.

Suma použitého sponzorského daru je dôležitá pre sponzora pre daňové účely (viac v nasledujúcej časti). Sponzor má taktiež právo na to, aby mu sponzorovaný (napr. športovec, športovú klub) bezodkladne poskytol informácie o použití sponzorského daru a príslušné doklady. Sumu sponzorského daru použitú v rozpore s dohodnutým účelom (prípadne nevyčerpanú sumu) je sponzorovaný povinný sponzorovi vrátiť.

Sponzorský dar a daň z príjmov (daňový výdavok sponzora) od roku 2016

Výdavky vynaložené na darovanie (bez zmluvy o sponzorstve v športe) nie sú daňovým výdavkom. V tejto časti článku sa budeme venovať daňovému posúdeniu sponzorského daru u sponzora poskytnutého na základe zmluvy o sponzorstve v športe.

Sponzorské dary sú daňovými výdavkami len po ich zaplatení. Ďalej musia byť splnené tieto podmienky:

 • sponzorský dar bol poskytnutý počas obdobia trvania zmluvy o sponzorstve v športe,
 • sponzorský dar bol použitý v príslušnom zdaňovacom období (posudzuje sa rozsah použitia),
 • sponzor vykázal kladný základ dane.

V tomto prípade sa neberie do úvahy konečný základ dane (z ktorého sa vyčísli daň z príjmov), ale základ dane neupravený o:

 • výdavky (náklady) na reprezentáciuktoré nie sú daňovými výdavkami (nákladmi) [§ 21 ods. 1 písm. h) zákona o dani z príjmov],
 • členské príspevky vyplývajúce z nepovinného členstva, ktoré nie sú daňovými výdavkami (nákladmi) [§ 19 ods. 3 písm. n) zákona o dani z príjmov],
 • paušálnu úľavu u zamestnávateľov, ktorí poskytujú praktické vyučovanie v duálnom systéme vzdelávania na základe učebnej zmluvy [§ 17 ods. 37 zákona o dani z príjmov],
 • kladný rozdiel (ktorý zvyšuje základ dane) medzi skutočne uplatnenými daňovými odpismi a limitovanými daňovými odpismi osobných automobilov so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 eur [§ 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov],
 • rozdiel (ktorý zvyšuje základ dane) medzi nájomným uplatneným v daňových výdavkoch a limitovaným nájomným pri operatívnom nájme osobných automobilov so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 eur [§ 17 ods. 35 zákona o dani z príjmov],
 • výdavky na sponzorské dary vynaložené na základe zmluvy o sponzorstve v športe [§ 17 ods. 19 písm. h) zákona o dani z príjmov].
Článok pokračuje pod reklamou

Pre daňové účely musí sponzor (napr. s.r.o., živnostník) prihliadať aj na to, komu sponzorský dar poskytuje, resp. s kým zmluvu o sponzorstve v športe uzavrel. Zákon o dani z príjmov určuje prípady, kedy sponzorský dar nie je daňovým výdavkom.

Sponzorský dar nemôže byť daňovým výdavkom, ak je poskytnutý športovcovi, ktorým je amatérsky športovec a ktorý šport vykonáva:

 • na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu alebo
 • na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo
 • bez zmluvy (len na základe registrácie v zdrojovej evidencii).

Ak sa tento amatérsky športovec považuje za športového reprezentanta (bol nominovaný ako športovec za člena športovej reprezentácie príslušnou organizáciou), sponzorský dar sa bude posudzovať ako daňový výdavok (po splnení ďalších podmienok v zákone o dani z príjmov).

Podpora mladých talentovaných športovcov (ktorí sa z pohľadu zákona považujú za amatérskych športovcov) sa realizuje aj prostredníctvom uznateľnosti sponzorských darov do daňových výdavkov. Sponzorské dary poskytnuté amatérskemu športovcovi, ktorý vykonáva šport na základe zmluvy o príprave talentovaného športovca sú daňovým výdavkom vždy, resp. po splnení podmienok v zákone o dani z príjmov.

Úlohou sponzora v súvislosti s uplatnením sponzorského daru do daňových výdavkov je:

 • rozdeliť športovcov, pri ktorých sponzorské dary nie sú daňovým výdavkom vôbec a pri ktorých sponzorské dary sú daňovým výdavkom po splnení podmienok v zákone o dani z príjmov,
 • zaplatiť sponzorský dar do konca zdaňovacieho obdobia, nakoľko sponzorský dar je možné zahrnúť do základu dane len ak bol zaplatený,
 • sledovať skutočné použitie sponzorského daru sponzorovaným v zdaňovacom období, nakoľko do základu dane a zahrnie zaplatený sponzorský dar len v rozsahu, v akom ho sponzorovaný (športovec, tréner, inštruktor športu, športová organizácia) skutočne použije,
 • vyčísliť výšku základu dane, pretože podmienkou uplatnenia sponzorského daru do daňových výdavkov je dosiahnutie kladného základu dane.

Sponzorský dar a daň z príjmov (príjem sponzorovaného) od roku 2016

Príjemcom sponzorského daru môže byť fyzická osoba (športovec, tréner alebo inštruktor športu) alebo právnická osoba (napr. športový klub).Fyzické osoby majú z pohľadu dane z príjmov rôzne postavenie. Športovci sa môžu považovať za zamestnancov alebo za samostatne zárobkovo činné osoby (napr. ako živnostníci). Od ich postavenia závisí aj zdaňovanie sponzorského daru.

V prípade právnických osôb je pre zdaňovanie sponzorských darov rozhodujúce, či vedú jednoduché účtovníctvo alebo podvojné účtovníctvo.

Tabuľka č. 1 - Zdaňovanie sponzorských darov športovcami, ktorí majú na účely zákona o dani z príjmov postavenie zamestnancov

Príjemca sponzorského daru Zdaňovanie sponzrského daru
Profesionálny športovec (zmluva o profesionálnom vykonávaní športu) ostatný príjem [§ 8 ods. 1 písm. p) zákona o dani z príjmov]
Profesionálny športovec (pracovnoprávny alebo obdobný pracovný vzťah)
Amatérsky športovec (dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru)

Pre týchto športovcov predstavuje sponzorský dar tzv. ostatný príjem. Sponzorský dar sa zdaňuje v jeho celom rozsahu, avšak zákon o dani z príjmov ho umožňuje znížiť o daňové výdavky preukázateľne vynaložené (t. j. športovec musí mať o vynaložení výdavku doklad) na základe zmluvy o sponzorstve v športe. V konečnom dôsledku, doklad o vynaložení výdavku je potrebný aj pre prípad, ak by si ho sponzor vyžiadal na kontrolu použitia sponzorského daru.

Ak by bol v jednom kalendárnom roku športovcovi poskytnutý sponzorský dar, pričom na základe zmluvy o sponzorstve v športe jeho použitie presahuje obdobie jedného zdaňovacieho obdobia, tento príjem sa do základu dane zahrnie postupne v tých zdaňovacích obdobiach, v ktorých sa sponzorský dar skutočne vyčerpal na základe uzavretej zmluvy.

Tabuľka č. 2 - Zdaňovanie sponzorských darov športovcami, ktorí majú na účely zákona o dani z príjmov postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby

Príjemca sponzorského daru Zdaňovanie sponzrského daru
Profesionálny športovec (SZČO) príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti [§ 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov]
Amatérsky športovec (zmluva o amatérskom vykonávaní športu)
Amatérsky športovec (zmluva o príprave talentovaného športovca)
Amatérsky športovec (bez zmluvy, len registrácia v zdrojovej evidencii)
Tréner (SZČO)
Inštruktor športu (SZČO)

Pri samostatne zárobkovo činných osobách je rozhodujúca tá skutočnosť, či daňové výdavky uplatňujú na základe jednoduchého účtovníctvapodvojného účtovníctvadaňovej evidencie alebo si vyberú paušálne výdavky. V prípade paušálnych výdavkov sa sponzorský dar zdaňuje v tom zdaňovacom období, v ktorom bude prijatý. V ostatných prípadoch sa postupuje v súlade s ustanoveniami o zisťovaní základu dane (resp. daňovej straty) zákona o dani z príjmov, zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o účtovníctve”) a súvisiacimi opatreniami Ministerstva financií SR.

Tabuľka č. 3 - Zdaňovanie sponzorských darov právnickými osobami

Príjemca sponzorského daru Zdaňovanie sponzrského daru
Právnická osoba - obchodná spoločnosť nezaložená na účel podnikania (napr. športový klub s právnou formou s.r.o., a.s.) je predmetom dane
Právnická osoba - iná (napr. športový klub s právnou formou občianske združenie) príjem je predmetom dane [§ 12 ods. 2 zákona o dani z príjmov], a nie je od dane oslobodený [§ 13 ods. 1 písm. a)]

Športové organizácie (napr. športové kluby) môžu byť v zmysle zákona o športe len právnické osoby. Právnické osoby vedú buď jednoduché účtovníctvo, alebo podvojné účtovníctvo.

Ak športovec, tréner, inštruktor športu alebo športová organizácia (napr. športový klub) vedie jednoduché účtovníctvo alebo daňovú evidenciusponzorský dar poskytnutý na základe zmluvy o sponzorstve v športe zahrnie do základu dane v zdaňovacom období prijatia tohto príjmu len v sume, v ktorej bol sponzorský dar použitý na úhradu daňových výdavkov. V prípade, ak bol použitý úplne alebo čiastočne na úhradu odpisovaného majetku, do základu dane sa zahrnie príjem zodpovedajúci výške daňového odpisu, resp. časti daňového odpisu. V zdaňovacom období prijatý a nepoužitý sponzorský dar sa do základu dane nezahrnie (nezdaní). Zdaní sa v tom zdaňovacom období, v ktorom sa vyčerpá (t. j. použije na úhradu daňových výdavkov). V zásade sa zdaňovanie prijatého sponzorského daru časovo rozlišuje.

Ak športovec, tréner, inštruktor športu alebo športová organizácia (napr. športový klub) vedie podvojné účtovníctvo, sponzorský dar sa zahrnie do základu dane v súlade s účtovníctvom, okrem odpisovaného hmotného majetku. V prípade odpisovaného hmotného majetku sa sponzorský dar (t. j. príslušná časť zúčtovaná do výnosov z účtu časového rozlíšenia) zahrnie do základu dane počas doby odpisovania príslušného hmotného majetku. Zohľadní sa doba odpisovania stanovená zákonom o dani z príjmov, nie doba odpisovania pre účely účtovníctva. Sponzorský dar sa do základu dane zahrnie vo výške odpisu vypočítaného podľa zákona o dani z príjmovAk sa sponzorský dar použil na obstaranie odpisovaného hmotného majetku len z časti, do základu dane sa zahrnie časť daňového odpisu zodpovedajúca výške sponzorského daru použitého na obstaranie odpisovaného hmotného majetku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky