Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2023

Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2023
Zdroj: Pexels.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

V akej výške bude SZČO povinná platiť odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne v roku 2023? Aká bude minimálna výška odvodov od januára 2023 a o koľko celkovo stúpnu v roku 2023 odvody?

Hoci vláda prišla s návrhom na zmenu v platení daní a odvodov v podobe tzv. daňovej revolúcie, tento návrh ešte nemá žiadnu reálnu legislatívnu formu, čo znamená, že pokiaľ takáto „daňová revolúcia“ nebude legislatívne platná a účinná, pokračuje sa v platení odvodov SZČO aj od roku 2023 v starom režime. Výška zdravotných a sociálnych odvodov sa vypočíta podľa dosiahnutého vymeriavacieho základu pre platenie odvodov u SZČO a výška minimálnych (pri sociálnych odvodoch aj maximálnych) odvodov v roku 2023 závisí od výšky priemernej mesačnej mzdy z roku 2021.

Sociálne odvody SZČO od roku 2023 – kedy vzniká povinnosť platenia?

Sociálne odvody upravuje  zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Skutočnosť, či SZČO bude v roku 2023 platiť odvody do Sociálnej poisťovne, závisí od výšky jej dosiahnutých príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2021, ale aj 2022.

Povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne vzniká SZČO od 1. júla kalendárneho roka (resp.  1. októbra v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania) nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý mala SZČO príjem z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 12-násobok minimálneho mesačného vymeriavacieho základu. Ten je v roku 2023 ovplyvnený priemernou mesačnou mzdou za rok 2021.

Povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne bude mať za obdobie od 1. júla 2023 (resp. 1. októbra 2023) SZČO, ktorá dosiahla za rok 2022 príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou vyšší ako 7 266 eur (12 x 605,50 eur). V období od 1. júla 2022 (resp. 1. októbra 2022) do 30. júna 2023 (resp. 30. septembra 2023) majú povinnosť platiť sociálne odvody tie SZČO, ktoré za rok 2021 dosiahli hranicu príjmov 6 798 eur. (Pozn. Sociálne odvody môžu platiť SZČO aj dobrovoľne, bez dosiahnutia hranice príjmov.)

Sociálne odvody SZČO od roku 2023 – v akej výške sa platia?

Podľa vymeriavacieho základu sa určuje, v akej výške bude platiť SZČO mesačné sociálne odvody.

Ak chceme vypočítať výšku odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne, musíme najskôr vypočítať ročný vymeriavací základ z podaného daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok.

Vymeriavací základ  SZČO je podiel jednej dvanástiny základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutý vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti okrem príjmov dosiahnutých na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné, upraveného o príjmy a výdavky, ktoré sa nezahŕňajú do vymeriavacieho základu a koeficientu 1,486. Vymeriavací základ sa následne zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Prečítajte si tiež

Zjednodušene, výšku vymeriavacieho základu dostaneme z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti daňového priznania k dani z príjmov FO (typ B), ku ktorému sa pripočítajú zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne a výsledok sa vydelí  koeficientom 1,486. Následne si vypočítame mesačný vymeriavací základ ako ročný vymeriavací základ delené 12 (mesiacov). Z tejto sumy si vypočítame platby mesačných sociálnych odvodov vo výške 33,15 %.

Pozor, opäť platí, že na základe podaného daňového priznania za rok 2021 posudzujeme výšku sociálnych odvodov od 1. júla 2022 (resp. 1. októbra 2022) do 30. júna 2023 (resp. 30. septembra 2023) a na základe podaného daňového priznania za rok 2022 posudzujeme výšku sociálnych odvodov od 1. júla 2023 (resp. 1. októbra 2023) do 30. júna 2024 (resp. 30. septembra 2024).

Výška sociálnych odvodov 33,15 % sa skladá z nasledujúcich častí:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne
4,4 % z vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie
18 % z vymeriavacieho základu na starobné poistenie
6 % z vymeriavacieho základu na invalidné poistenie
4,75 % z vymeriavacieho základu do rezervného fondu solidarity
spolu 33,15 % z vymeriavacieho základu

Sociálne odvody SZČO od roku 2023 – minimálne a maximálne odvody

Minimálny vymeriavací základ a maximálny vymeriavací základ je platný vždy na obdobie kalendárneho roka, t. j. v našom prípade od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023. Minimálny a maximálny vymeriavací základ závisí od výšky priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu. Za rok 2021 je to suma 1 211 eur. Viac o výške priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve a veličinách, ktoré ovplyvňuje sa dočítate v článku Priemerná mesačná mzda v roku 2021 a jej dopady.

Pre rok 2023 je :

  • minimálny vymeriavací základ 605,50 eur (50 % z 1 211 eur),
  • maximálny vymeriavací základ 8 477 eur (7 násobok 1 211 eur).

Na základe minimálneho vymeriavacieho základu je následne možné určiť výšku minimálnych odvodov do Sociálnej poisťovne.

Prečítajte si tiež

Minimálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2023 budú v sume 200,72 eur (33,15 % z 605,50 eur). Ak teda SZČO zaplatí za december 2022 ešte minimálny sociálny odvod vo výške 187,78 eur, v januári 2023 si už musí dať pozor a prestaviť si aj prípadne nastavené opakujúce sa platby tak, aby SZČO odviedla za január 2023 správnu výšku minimálnych odvodov.

Maximálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2023 budú v sume 2 810,12 eur.

V prípade sociálnych odvodov platia isté pravidlá pre minimálne a maximálne sociálne odvody.

Ak je mesačný vymeriavací základ SZČO pre rok 2023:

  • rovný alebo nižší ako minimálny vymeriavací základ, t. j. 605,50  eur, je SZČO povinná v roku 2023 platiť minimálne mesačné sociálne odvody  vo výške 200,72 eur ,
  • vyšší ako maximálny vymeriavací základ, t. j. 8 477 eur, je SZČO povinná v roku 2023 platiť maximálne mesačné sociálne odvody vo výške 2 810,12 eur,
  • vyšší ako 605,50 eur a zároveň nižší alebo rovný ako 8 477 eur, je  SZČO povinná v roku 2023 platiť mesačné sociálne odvody z vypočítaného vymeriavacieho základu.
Článok pokračuje pod reklamou

Zdravotné odvody SZČO od roku 2023 – kedy vzniká povinnosť platenia?

Zdravotné odvody sú upravené v zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

V prípade zdravotných odvodov, povinnosť platiť odvody do príslušnej zdravotnej poisťovne vzniká už prvým dňom vykonávania činnosti SZČO. Platenie zdravotných odvodov funguje na preddavkovom princípe, čiže SZČO je povinná platiť preddavky na zdravotné poistenie, pričom zdravotná poisťovňa po skončení zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka) vykoná ročné zúčtovanie preddavkov na zdravotnom poistení, výsledkom ktorého môže byť preplatok či nedoplatok. Výnimkou pre neplatenie preddavkov na zdravotné poistenie je prípad, kedy je platiteľom zdravotných odvod za SZČO iná osoba (napr. štát alebo zamestnávateľ).

Zdravotné odvody SZČO od roku 2023 – v akej výške sa platia?

Výška zdravotných odvodov, rovnako ako v prípade sociálnych odvodov, sa odvíja od výšky mesačného vymeriavacieho základu. Z tejto sumy si vypočítame platby mesačných zdravotných odvodov vo výške 14 % (resp. 7 % v prípade osoby so zdravotným postihnutím).

Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška odvodov SZČO do zdravotnej poisťovne
14 % z vymeriavacieho základu, resp. 7 % v prípade, ak je SZČO osobou so zdravotným postihnutím
spolu 14 % z vymeriavacieho základu (resp. 7 %)

Zdravotné odvody SZČO od roku 2023 – minimálne a maximálne odvody

V prípade zdravotných odvodov sa vymeriavací základ počíta teda obdobne ako v prípade sociálnych odvodov. Pre rok 2023 tak platí minimálny vymeriavací základ 605,50 eur (50 % z 1 211 eur).

Maximálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do zdravotnej poisťovne už neplatí, pretože bol zrušený od 1.1.2017.

Ak je mesačný vymeriavací základ SZČO pre rok 2023:

  • rovný alebo nižší ako minimálny vymeriavací základ, t. j. 605,50 eur, je SZČO povinná v roku 2023 platiť minimálne mesačné zdravotné odvody vo výške 84,77 eur (resp. 42,38 eur v prípade osoby so zdravotným postihnutím, kedy pre ňu platí polovičná sadzba),
  • vyšší ako minimálny vymeriavací základ, t. j. vyšší ako 605,50 eur, bude SZČO povinná v roku 2023 platiť mesačné zdravotné odvody z vypočítaného vymeriavacieho základu, t.j. neexistuje horná hranica.

Celkový nárast minimálnych odvodov SZČO od roku 2023 – porovnanie s rokom 2022

Minimálne odvody SZČO od roku 2023 tak v porovnaní s rokom 2022 stúpnu spolu o 18,40 eur. Minimálne mesačné odvody v roku 2023 budú spolu pre SZČO predstavovať 285,49 eur. V roku 2022 to bola suma 267,09 eur. Minimálne zdravotné odvody sa zvyšujú v roku 2023 na sumu 84,77 eur (resp. 42,38 eur v prípade zdravotného postihnutia) zo sumy 79,31 eur (resp. 39,65 eur) za rok 2022. Minimálne sociálne odvody sa od roku 2023 zvyšujú na sumu 200,72 eur z pôvodných 187,78 eur za rok 2022.

Prečítajte si tiež

Príklad na výpočet sociálnych a zdravotných odvodov SZČO v roku 2023

Júlia má postavenie SZČO od januára 2020. Za rok 2021 podala daňové priznanie k dani z príjmov do lehoty 31.3.2022, v riadnej lehote (do konca marca 2023) podá aj daňové priznanie za rok 2022. Jej daňové priznanie za rok 2021 vyzeralo nasledovne: 

  • čiastkový základ dane z riadku 45: 20 000 eur, 
  • preukázateľne zaplatené odvody do Sociálnej poisťovne: 3 500 eur, 
  • preukázateľne zaplatené odvody do zdravotnej poisťovne: 1 650 eur.

Vymeriavací základ pre platenie sociálnych a zdravotných odvodov si Júlia vypočíta nasledovne: 20 000 eur + 3 500 eur + 1 650 eur = 25 150 eur / koeficient 1,486 = 16 924,62. Po vydelení počtom kalendárnych mesiacov 12 je mesačný vymeriavací základ vo výške 1 410,38 eur.  

Júlia tak bude od 1.7.2022 do 30.6.2023 platiť odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu (t. j. 33,15 % x 1 410,38 eur) 467,54 eur. K 1.7.2023 sa opätovne prehodnotí výška jej sociálnych odvodov na základe podaného daňového priznania za rok 2022. Ak by jej odvody vyšli nižšie ako minimálne pre rok 2023, povinná bude platiť aspoň minimálnu výšku sociálnych odvodov 200,72 eur.

Podľa výšky mesačného vymeriavacieho základu si vie Júlia vypočítať aj mesačné preddavky na zdravotné poistenie od 1.1.2023 ako 14 % z vymeriavacieho základu (t. j. 14 % x 1 410,38 eur) 197,45 eur).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky