Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2018?

Ktoré osoby majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018? Kto naopak nemusí podať daňové priznanie za rok 2018?

Povinnosť podať, resp. nepodať daňové priznanie je obsiahnutá najmä v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Povinnosť podať daňové priznanie sa najčastejšie odvíja od výšky zdaniteľných príjmov, ktoré boli dosiahnuté počas zdaniteľného obdobia, t. j. počas roku 2018.

Za zdaniteľné príjmy sa považujú akékoľvek príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od nej oslobodené. Môže ísť napríklad o príjmy zo živnosti, príjmy z podnikania, príjmy zo zamestnania, príjmy z dohody o brigádnickej práci študentov alebo napríklad príjmy z prenájmu. 

Zákon o dani z príjmov určuje povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov rozdielne pre:

 • obchodné spoločnosti,
 •  fyzické osoby.

Povinnosť podať daňové priznanie pre obchodné spoločnosti za rok 2018

Obchodnou spoločnosťou sa rozumie spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť alebo jednoduchá spoločnosť na akcie.

Pri obchodných spoločnostiach sa povinnosť podať daňové priznanie nevzťahuje na dosiahnutý základ dane, pretože obchodné spoločnosti majú povinnosť vždy podať daňové priznanie.

Obchodné spoločnosti podávajú daňovému úradu daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby. Podanie daňového priznania je však nutné doručiť elektronicky. Viac o elektronickej komunikácií medzi daňovým úradom a firmou sa dočítate v článku Elektronická komunikácia živnostníkov a firiem s daňovými úradmi od roku 2018.

V termíne na podanie daňového priznania je potrebné zostaviť aj účtovnú závierku (hoci nie je prílohou k daňovému priznaniu, ide o dve samostatné podania) a uložiť ju do registra účtovných závierok. Účtovnú závierku je taktiež povinné doručiť daňovému úradu elektronicky, čím je zároveň povinnosť uloženia splnená.

Povinnosť (ne)podať daňové priznanie pre fyzické osoby za rok 2018

Podľa zákona o dani z príjmov je fyzická osoba povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 vtedy, keď zaň dosiahla príjmy presahujúce 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Jej výška bola pre rok 2018 v sume 3 830,02 €, t. j. daňovník, ktorý počas roka 2018 dosiahol zdaniteľné príjmy vyššie ako 1 915,01 €, je povinný podať daňové priznanie.

Zároveň z toho vyplýva, že fyzické osoby, ktoré počas roka 2018 dosiahli zdaniteľné príjmy nižšie alebo rovné ako je hranica 1 915,01 €, nemajú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Aj napriek tomu, že im táto povinnosť nevznikla, zákon o dani z príjmov umožňuje podať daňové priznanie aj dobrovoľne. Aj z týchto pravidiel však existujú výnimky, ktoré sú bližšie popísané ďalej v článku.

Prečítajte si tiež

Pre určenie povinnosti podania, resp. nepodania daňového priznania k dani z príjmov, je potrebné vedieť, aké príjmy sa započítavajú do sumy 1 915,01 €, ktorá tvorí rozhodujúcu hranicu pre podanie alebo nepodanie daňového  priznania. Do sumy 1 915,01 € sa nezahŕňajú príjmy, z ktorých už bola daň vybraná zrážkou, ak:

 • vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť, alebo
 • sa daňovník rozhodne, že daň vybraná zrážkou sa nebude považovať za preddavok na daň.

Zrážkovú daň bližšie upravuje § 43 zákona o dani z príjmov. Táto daň sa vzťahuje napríklad na úroky z vkladov na vkladných knižkách, výnosy z majetku v podielovom fonde, peňažné výhry v lotériách, ale aj príjmy z vytvorenia diela alebo podania umeleckého výkonu.

Ktoré právnické a fyzické osoby majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 nájdete v článku Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2019?

Ktoré fyzické osoby majú povinnosť podať daňové priznanie za rok 2018

Ako už bolo vyššie v článku spomenuté, daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 je povinný podať daňovník, ktorý v roku 2018 dosiahol príjmy vyššie ako 1 915,01 €.

Podať daňové priznanie je však povinný aj daňovník, ktorý v roku 2018 dosiahol zdaniteľné príjmy nižšie ako 1 915,01 €, avšak dosiahol daňovú stratu, t. j. jeho zdaniteľné príjmy boli nižšie ako výdavky.

Príklad na povinnosť podať daňové priznanie pri daňovej strate: Tomáš je živnostník. Počas roka 2018 sa mu veľmi nedarilo, a preto dosiahol zdaniteľné príjmy iba vo výške 1 300 €. Jeho výdavky spojné so živnosťou boli vo výške 2 300 €. Aj napriek tomu, že jeho zdaniteľné príjmy sú nižšie ako je hranica na podanie daňového priznania, je povinný podať daňové priznanie, pretože dosiahol daňovú stratu vo výške 1 000 €. V prípade, ak by sa Tomáš rozhodol uplatniť namiesto skutočných výdavkov paušálne výdavky, nedosiahol by daňovú stratu (pretože pri nich nie je možné daňovú stratu dosiahnuť). V takomto prípade by daňové priznanie podať nemusel. Ak by Tomášove výdavky boli vo výške 1 000 € a rozhodol sa uplatniť skutočné výdavky, dosiahol by zisk 300 € a nemal by povinnosť podať daňové priznanie, pretože jeho zdaniteľné príjmy by boli nižšie ako 1 915,01 €.

Povinnosť podať daňové priznanie má aj daňovník, ktorý počas roka 2018 dosiahol príjmy z vytvorenia diela alebo z podania umeleckého výkonu a uplatnil si postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov. Ide o postup, kedy sa daňovník dohodne s platiteľom dane, že zrážková daň sa z jeho príjmu nevyberie, a preto si daňovník musí tento príjem zdaniť v daňovom priznaní. Ak by takúto dohodu neuzavrel, tak by sa príjem z vytvorenia diela, resp. príjem z podania umeleckého výkonu zdanil zrážkovou daňou, a preto by ho už nebolo potrebné uvádzať v daňovom priznaní.

Daňové priznanie za rok 2018 je povinný podať aj daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy iba podľa § 5 zákona o dani z príjmov, napríklad príjmy z pracovnoprávneho vzťahu, príjmy ústavných činiteľov Slovenska alebo odmeny za výkon funkcie člena volebnej komisie, ktoré presiahli sumu 1 915,01 € ak:

 • plynuli od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane,
 • plynuli zo zdrojov v zahraničí okrem prípadov uvedených v § 32 ods. 4 zákona o dani z príjmov,
 • nemožno z týchto príjmov zraziť preddavok na daň.

Alternatívou k podaniu daňového priznania môže byť vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. O vykonanie ročného zúčtovania dane musí zamestnanec požiadať svojho zamestnávateľa najneskôr do 15. februára 2019. V prípade, ak zamestnanec:

 • nepožiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania,
 • požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, avšak nepredložil v potrebnom čase všetky potrebné doklady na jeho vykonanie a dosiahol zdaniteľné príjmy vyššie ako 1 915,01 €,
 • potrebné doklady na jeho vykonanie a dosiahol zdaniteľné príjmy vyššie ako 1 915,01 €,
 • poberal iné druhy zdaniteľných príjmov, t. j. príjmy ktoré nie sú iba príjmami podľa § 5 zákona o dani z príjmov, napríklad príjmy zo živnosti alebo príjmy z podnikania, alebo ak je povinný zvýšiť základ dane z dôvodu porušenia podmienok pri uplatňovaní niektorých nezdaniteľných častí, 

má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018.

Článok pokračuje pod reklamou

Viac o ročnom zúčtovaní dane sa dočítate v článku Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 (v roku 2019).

Treba dbať aj na to, že daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorému povinnosť podať daňové priznanie zo zákona nevznikla, ale správca dane ho vyzval na jeho podanie.

Ak daňovníkovi vznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018, urobí tak prostredníctvom príslušného tlačiva zverejneného na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky. Vzory tlačív môžete nájsť aj v článku Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v roku 2019 (za rok 2018).

Pri podávaní daňového priznania treba zohľadniť skutočnosť, že aj fyzické osoby - podnikatelia majú od 1. júla 2018 povinnosť doručovať podania pre daňový úrad elektronicky. Znamená to, že daňové priznanie už nemôžu fyzicky zaniesť na daňový úrad, ale musia ho doručiť pomocou elektronickej podateľne. Viac o elektronickej komunikácii sa dočítate v článku Elektronická komunikácia živnostníkov a firiem s daňovými úradmi od roku 2018 alebo v článku Povinná elektronická komunikácia s finančnou správou od 1.7.2018 pre fyzické osoby – podnikateľov.

Ktoré fyzické osoby nemajú povinnosť podať daňové priznanie za rok 2018

Ako už bolo vyššie v článku spomenuté, daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 nie je povinný podať daňovník, ktorý v roku 2018 dosiahol príjmy nižšie alebo rovné ako 1 915,01 €.

Ak by daňovník dosiahol počas roka 2018 zdaniteľné príjmy vyššie ako 1 915,01 €, pričom by išlo iba o príjmy zo závislej činnosti a do 15. februára 2019 by požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a doručil mu všetky potrebné doklady k jeho zostaveniu, nemá povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov.

Zákon o dani z príjmov upravuje, že daňovník môže daňové priznanie k dani z príjmov podať aj dobrovoľne, t. j. vtedy, keď mu zo zákona nevznikla na jeho podanie povinnosť.

Motiváciou pre dobrovoľné podanie daňového priznania je najmä vznik preplatku na dani, a teda aj jej vrátenie od daňového úradu. Dobrovoľne podať daňové priznanie sa oplatí najmä v týchto situáciách:

 • ak daňovník počas roka 2018 platil preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti, avšak za celý rok nedosiahol základ dane (t. j. hrubú mzdu zníženú o poistné platené zamestnancom) vyšší ako je nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, teda 3 830,02 €,
 • ak daňovník počas roka 2018 platil preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti, avšak si u zamestnávateľa neuplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka alebo daňový bonus.

Príklad na to, kedy sa daňovníkovi oplatí podať daňové priznanie: Zuzana bola počas roka 2018 zamestnaná na základe dohody o brigádnickej práci študentov u jedného zamestnávateľa a uplatňovala si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Za toto obdobie dosiahla základ dane 1 700 € a zaplatila preddavky na daň vo výške 140 €. Zo zákona jej nevznikla povinnosť podať daňové priznanie, pretože jej základ dane je nižší ako 1 915,01 €. Keďže jej základ dane je taktiež nižší ako suma 3 830,02 €, oplatí sa jej podať daňové priznanie, pretože jeho podaním dosiahne preplatok na dani z príjmov vo výške zaplatených preddavkov na daň, t. j. v sume 140 €.

Viac o tom, kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2018 sa dočítate v článku Kedy sa oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018?

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky