Auto v podnikaní v roku 2023

Podnikať bez automobilu si mnohí podnikatelia vedia len ťažko predstaviť. Všetko podstatné o používaní auta pri podnikateľskej činnosti živnostníka či s. r. o. v roku 2023 nájdete v článku.

Daňovú uznateľnosť výdavkov (nákladov) vo všeobecnosti definuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) v § 2 písm. i) - daňový výdavok (náklad) je preukázateľný, vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, zaúčtovaný v účtovníctve alebo zaevidovaný v evidencii podnikateľa. Výdavky (náklady), ktoré majú charakter osobnej potreby, sú daňovo uznané len v pomernej časti, v akej sa používajú na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.

Podnikateľ si môže obstarať vozidlo zo svojich vlastných prostriedkov (v hotovosti alebo bezhotovostne), prípadne úverovým financovaním alebo prenájmom. Aké sú rozdiely medzi jednotlivými spôsobmi obstarania a aké výdavky si môžu podnikajúce fyzické a právnické osoby uplatniť v súvislosti s používaním vozidla, sa dočítate v ďalších častiach článku.

Článok prináša pohľad na obstaranie a používanie automobilu podľa ustanovení zákona o dani z príjmov (z pohľadu daňových výdavkov) a zákona o dani z pridanej hodnoty.

Obstaranie auta na firmu kúpou – daňové výdavky v roku 2023

Podnikateľ, ktorý obstará automobil a zaradí ho do svojho obchodného majetku, si môže do daňových výdavkov zahrnúť najmä:

 • odpisy,
 • výdavky na nákup pohonných hmôt,
 • poistenie vozidla (napr. havarijné poistenie, povinné zmluvné poistenie vozidla),
 • výdavky na technické zhodnotenie vozidla (napr. namontovanie centrálneho uzamykania dverí, autoalarmu),
 • výdavky na opravu a udržiavanie vozidla (napr. za servis, technickú a emisnú kontrolu, umytie vozidla),
 • daň z motorových vozidiel,
 • úroky pri financovaní úverom či finančným prenájmom,
 • ostatné výdavky súvisiace s motorovým vozidlom (napr. kúpa oleja, vody do ostrekovačov, diaľničnej známky, parkovného, a pod.) atď.

Niektoré výdavky si v článku ďalej rozoberieme detailnejšie.

Obstaranie auta formou operatívneho prenájmu – daňové výdavky v roku 2023

Pri operatívnom prenájme nájomca za odplatu užíva automobil, ktorý po uplynutí tejto doby vracia prenajímateľovi bez možnosti predkupného práva nájomcu. Právnym i ekonomickým vlastníkom vozidla je prenajímateľ (napr. lízingová spoločnosť). Výdavky na operatívny prenájom sú daňovo uznateľné až po ich zaplatení (a za predpokladu, že spĺňajú všeobecné podmienky daňového výdavku podľa zákona o dani z príjmov). Počas prenájmu automobilu sa lízingová spoločnosť (prenajímateľ) stará najmä o servis, údržbu, výmenu pneumatík, hradí poistenie i daň z motorových vozidiel, prípadne zabezpečuje aj doplnkové služby (napr. diaľničnú známku). V podvojnom účtovníctve účtuje nájomca  o operatívnom prenájme na účte 518 – Ostatné služby. V jednoduchom účtovníctve sa operatívny prenájom auta využívaného na podnikanie zachytí u nájomcu v peňažnom denníku ako výdavok zahrnovaný do základu dane.

Upozornenie: Daňovým výdavkom nie sú odpisy, ale nájomné hradené prenajímateľovi, napr. na mesačnej, kvartálnej alebo ročnej báze.

Obstaranie auta formou finančného prenájmu – daňové výdavky v roku 2023

Finančný prenájom je dlhodobý prenájom na základe nájomnej zmluvy s právom odkúpenia prenajatého majetku po skončení doby prenájmu. Doba trvania nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku. Vzťah je založený na oddelení právneho a ekonomického vlastníctva prenajatého predmetu finančného prenájmu.

Finančný prenájom sa u nájomcu účtuje v podvojnom účtovníctve najmä na účtoch 474 – Záväzky z nájmu a 562 – Úroky. V jednoduchom účtovníctve sa splátky účtujú ako výdavky neovplyvňujúce základ dane, pretože základ dane ovplyvňujú odpisy automobilu.

Upozornenie: Odpisy vozidla obstaraného formou finančného prenájmu sa spravidla nerovnajú výške lízingových splátok. Odpisovanie sa riadi zákonom o účtovníctve a zákonom o dani z príjmov.

Prečítajte si tiež

Podnikateľ má možnosť financovať kúpu automobilu aj formou bankového úveru (napr. účelového alebo neúčelového spotrebného úveru). Vlastníctvo automobilu nie je v tomto prípade naviazané na moment úhrady poslednej splátky. Vlastníkom automobilu je úverový dlžník.

O záväzkoch z úveru sa v podvojnom účtovníctve účtuje na účtoch 479 – Ostatné dlhodobé záväzky alebo 461 – Bankové úvery. V jednoduchom účtovníctve sú úverové splátky výdavkom neovplyvňujúcim základ dane.

Úrok pri finančnom prenájme, resp. pri financovaní prostredníctvom bankového úveru je uznaným daňovým výdavkom. Okrem úrokov si podnikateľ môže uplatniť do daňových výdavkov najmä odpisy vozidla, pohonné látky, výdavky na opravy a údržbu, technické zhodnotenie, poistenie vozidla, daň z motorových vozidiel a pod. Vozidlo obstarané finančných prenájmom alebo úverovo je predmetom dane z motorových vozidiel u nájomcu.

Auto nezahrnuté do obchodného majetku fyzických a právnických osôb v roku 2023

Daňovník sa môže rozhodnúť nezahrnúť automobil do obchodného majetku. Napriek tomu môže do daňových výdavkov uplatniť:

 • náhrady za spotrebované pohonné látky podľa zákona o dani z príjmov – živnostníci, resp. iné SZČO sú povinné predložiť doklad o nákupe pohonnej látky (napr. z eKasy) zatiaľ čo zamestnanci, konatelia či spoločníci s. r. o. môžu pri uplatnení náhrady vychádzať z priemerných cien vypočítaných a zverejnených Štatistickým úradom SR alebo iným zdrojom. Alternatívou pre živnostníkov, resp. iné SZČO je uplatňovanie paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia;
 • sadzbu základnej náhrady za každý jeden kilometer jazdy podľa zákona o cestovných náhradách – od 01.04.2023 je základná náhrada pre jednostopové vozidlá a trojkolky v sadzbe 0,067 eur/km a pre osobné cestné motorové vozidlá v sadzbe 0,239 eur/km. Viac sa o opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR dočítate v článku Základná náhrada za 1 km pri použití motorového vozidla od 01.04.2023.

Na základnú náhradu za každý jeden kilometer jazdy stráca nárok podnikajúca fyzická osoba, ktorej automobil bol v minulosti zaradený do obchodného majetku, ide o vypožičaný automobil alebo v situácii, ak sa uplatňujú paušálne výdavky pri tankovaní do výšky 50 %.

Každá cesta živnostníka, inej SZČO, či spoločníka s. r. o. za výkonom jeho podnikateľskej činnosti v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva sa považuje za pracovnú cestu.

Daňovým výdavkom v súvislosti s pracovnou cestou sú okrem vyššie uvedeného aj stravné, výdavky na ubytovanie, diaľničné poplatky či parkovné, ktoré musia byť preukázané príslušným dokladom (napr. faktúrou, cestovným lístkom, a pod.).

V súvislosti s automobilom nezaradeným do obchodného majetku si nemôže daňovník uplatniť do daňových výdavkov odpisy.

Daňovníkov, ktorí používajú v roku 2023 na podnikanie vozidlo nezaradené do obchodného majetku sa týka povinnosť platenia dane z motorových vozidiel podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel, a to za každý mesiac, v ktorom bolo vozidlo aspoň raz použité na podnikanie. Daň z motorových vozidiel za rok 2023 je splatná do 31.01.2024.

Odpisovanie automobilu v roku 2023

Odpisovanie motorových vozidiel sa riadi ustanoveniami § 26 zákona o dani z príjmov (daňové odpisy) a súčasne i zákonom o účtovníctve (účtovné odpisy), ak daňovník účtuje v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. Automobil, ktorého obstarávacia cena je vyššia ako 1 700 eur a doba použiteľnosti dlhšia ako 1 rok, je daňovník povinný zaradiť do dlhodobého hmotného majetku a odpisovať. Odpisovanie majetku znamená postupné znižovanie jeho hodnoty, ktorá sa postupne prejaví v daňových výdavkoch (nákladoch). Do obstarávacej ceny okrem kúpnej ceny vozidla zaraďujeme aj súvisiace výdavky, ako napr. registračný poplatok zaplatený do zaradenia vozidla do užívania.

Prečítajte si tiež

Ak je obstarávacia cena automobilu nižšia alebo rovná sume 1 700 eur, daňovník sa môže rozhodnúť uplatniť výdavky (náklady) na obstaranie auta jednorazovo alebo zaradiť ho do majetku a odpisovať.

Automobil je daňovník povinný zatriediť do správnej odpisovej skupiny podľa triedenia klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb v prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov. Podľa prílohy sa automobily zaraďujú do prvej odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky s výnimkou elektromobilov, ktoré sa v nultej odpisovej skupine odpisujú 2 roky. Uplatňuje sa rovnomerné odpisovanie, pričom v prvom roku sa uplatní len pomerná časť z ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov od jeho zaradenia do užívania až do konca zdaňovacieho obdobia. Vozidlo sa odpisuje najviac do výšky vstupnej ceny, prípadne vstupnej ceny zvýšenej o technické zhodnotenie.

Ak podnikateľ využíva vozidlo výlučne na podnikanie, do daňových výdavkov je možné uznať odpisy vozidla v plnej výške. Viac si prečítajte v článku Odpisovanie auta v roku 2023.

Článok pokračuje pod reklamou

Automobil využívaný aj na osobnú potrebu daňovníka v roku 2023

V prípade, ak daňovník vozidlo využíva aj na osobnú potrebu, výdavky (náklady) na technické zhodnotenie, obstaranie, opravy a udržiavanie môže  preukazovať:

 • v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania vozidla na zabezpečenie zdaniteľného príjmu – spôsob preukazovania zákon nedefinuje, a teda ostáva na podnikateľovi, akým spôsobom pomer preukáže (napr. vychádzajúc z kalkulácie prejdených kilometrov na osobné a podnikateľské účely za dlhšie sledované obdobie v minulosti),
 • vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 % - paušálne výdavky je možné uplatniť nielen pri odpisoch vozidla, ale i pri výdavkoch súvisiacich s jeho používaním (napr. nákup oleja, nemrznúcej zmesi, a pod.). Do daňových výdavkov zahrnie živnostník či právnická osoba výdavky vo výške 80 % bez ohľadu na skutočnosť, v akom pomere tento majetok skutočne využíva na súkromné účely, t. j. v skutočnosti môže byť majetok využívaný na súkromné účely aj v inom pomere, napr. 50 %, 60 % a pod.

Uvedený spôsob sa nesmie použiť u výdavkov na osobnú potrebu podľa § 21 ods. 1 písm. i) zákona o dani z príjmov, u výdavkov súvisiacich s nehnuteľnosťami a u zamestnávateľa, ktorý zdaňuje zamestnancovi nepeňažný príjem (ak je vozidlo poskytnuté zamestnancovi na používanie na služobné i súkromné účely).

Výber spôsobu preukazovania výdavkov pri motorovom vozidle je viazaný na celé zdaňovacie obdobie. Zmena postupu môže nastať až v ďalšom zdaňovacom období.

Zdaňovanie nepeňažného príjmu zamestnanca pri využívaní firemného automobilu aj na súkromné účely v roku 2023

Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi firemný automobil na používanie na služobné i súkromné účely, zahrnie do jeho výplatnej pásky tzv. nepeňažný príjem.

Zamestnancovi sa zdaňuje hodnota 1 % v prvom roku zo vstupnej ceny za každý aj začatý kalendárny mesiac v nasledujúcich siedmich kalendárnych rokoch zo vstupnej ceny vozidla každoročne zníženej o 12,5 % k prvému dňu príslušného kalendárneho roka za každý aj začatý kalendárny mesiac, v ktorom bolo vozidlo používané na služobné a súkromné účely. Nepeňažný príjem plynie zamestnancovi len vtedy, ak:

 • ide o motorové vozidlo vo vlastníctve zamestnávateľa (vrátane vozidla obstaraného formou finančného prenájmu), pričom neuplynulo viac ako 8 rokov od zaradenia vozidla do užívania
 • ide o motorové vozidlo obstarané formou operatívneho prenájmu, pričom ustanovená 8-ročná lehota začína plynúť od roka, v ktorom bolo zaradené do užívania u prenajímateľa,
 • bolo vozidlo zamestnancovi poskytnuté na používanie súčasne na služobné aj súkromné účely, a to bez ohľadu na to, či zamestnanec vozidlo používa na súkromné účely alebo nie.
Prečítajte si tiež

Nepeňažný príjem zamestnanca, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený, sa zdaňuje zamestnancovi ako súčasť jeho príjmu. Zamestnávateľ pripočíta sumu nepeňažného plnenia k dosiahnutej mzde zamestnanca a z tejto celkovej zdaniteľnej mzdy vypočíta poistné na zdravotné a sociálne poistenie a preddavok na daň z príjmu zo závislej činnosti. O nepeňažnom príjme neúčtuje zamestnávateľ na účte 521 – Mzdové náklady, ale len na účtoch 524 – Zákonné sociálne poistenie, 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, 331 – Zamestnanci a 342 – Ostatné priame dane.

Výdavky (náklady) na pohonné hmoty u automobilov zaradených do obchodného majetku a ich daňová uznateľnosť v roku 2023

Daňovník, ktorý má automobil zaradený v obchodnom majetku si môže vybrať z troch spôsobov uplatňovania výdavkov na spotrebu pohonných látok podľa § 19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov:

 • výdavky na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu v nadväznosti na počet ubehnutých km –daňové výdavky sa prepočítavajú podľa spotrebyuvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo ak sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, vychádza sa z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu, pričom takáto spotreba sa zvyšuje o 20 % alebo podľa preukázanej spotreby vo vnútornom akte riadenia, ak ide o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy. Počet ubehnutých kilometrov sa preukazuje povinným vedením knihy jázd. V daňovom priznaní k dani z príjmov je povinný vyčísliť nadspotrebu, ktorá je pripočítateľnou položkou alebo sa odúčtuje v rámci uzávierkových prác v jednoduchom účtovníctve. Pokiaľ platiteľ DPH využíva automobil výlučne na podnikanie, môže si z dokladov o nákupe pohonných hmôt odpočítať celú sumu DPH, ak vedie knihu jázd. Výpočet nadspotreby nemá vplyv na výšku odpočtu DPH z dokladov o nákupe pohonných látok;
 • výdavky na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel –tento spôsob môže daňovník využívať len vtedy, ak je jeho automobil vybavený jednotkou satelitného sledovania pohybu vozidla (sleduje vykonané jazdy i spotrebu pohonných hmôt). Platiteľ DPH má nárok na odpočet celej hodnoty DPH z dokladu o nákupe pohonných látok;
 • výdavky vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie –daňovník je povinný preukázať stav tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia, avšak nemusí viesť knihu jázd. Do daňových výdavkov uplatní 80 % z hodnoty nákupu pohonných hmôt. Zvyšných 20 % je nedaňovým výdavkom. Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov pri spotrebe pohonných látok má platiteľ DPH nárok na odpočítanie DPH vo výške 80 % z hodnoty DPH uvedenej na doklade, na zvyšných 20 % nárok na odpočítanie nemá.

Ak daňovník uplatňuje výdavky na spotrebu PHL vo výške 80 % z celkového preukázaného nákupu PHL, nie je tým deklarované, že vozidlo využíva aj na súkromné účely. Ak predmetné vozidlo využíva výlučne na podnikanie, môže výdavky na obstaranie vozidla formou odpisov, ako aj výdavky na opravy a udržiavanie a ostatné výdavky súvisiace s prevádzkou vozidla uplatňovať do daňových výdavkov v celkovej preukázanej výške.

Luxusné automobily v daňových výdavkoch v roku 2023

Podnikatelia, ktorí obstarali vozidlo so vstupnou cenou 48 000 eur a viac (tzv. luxusné automobily) postupujú pri daňovom odpisovaní podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov. Výška daňových odpisov je limitovaná. Základ dane daňovníka s vozidlom s cenou 48 000 eur a viac sa:

 • zvýši o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov v príslušnom zdaňovacom období z týchto osobných automobilov a úhrnom ročných odpisov alebo pomerných častí ročných odpisov vypočítaných zo vstupnej ceny 48 000 eur rovnomerným spôsobom odpisovania, ak je základ dane nižší ako násobok počtu týchto osobných automobilov a ročného daňového odpisu zo vstupnej ceny 48 000 eur (12 000 eur). Pri nájomnom na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci je limitované ročné nájomné vo výške 14 400 eur;
 • neupraví, ak je základ dane vyšší ako úhrn daňových odpisov z týchto automobilov vypočítaných z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur (12 000 eur). Pri nájomnom na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci je limitované ročné nájomné vo výške 14 400 eur.

Úprava základu dane sa nevykoná u prenajímateľa u osobných automobilov, ktoré boli prenajaté na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci.

Príklad na výpočet daňových odpisov pri obstaraní luxusného automobilu

Spoločnosť v januári 2023 obstarala osobný automobil v hodnote 100 000 eur. Automobil je zaradený v 1. odpisovej skupine a  odpisuje sa  rovnomernou metódou odpisovania. Ako bude spoločnosť upravovať základ dane, ak v roku 2023 jej základ dane bude vo výške 6 000 eur, v roku 2024 vo výške 14 000 eur, v roku 2025 vo výške 11 000 eur a v roku 2026 vo výške 16 000 eur?

Daňový odpis vypočítaný zo skutočnej vstupnej ceny automobilu je 25 000 eur za rok. Daňový odpis z limitovanej vstupnej ceny vo výške 48 000 eur je 12 000 eur za rok.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Rok Základ dane Výpočet Úprava základu dane
2023 6 000 6 000 eur < 12 000 eur 25 000 eur – 12 000 eur = 13 000 eur
2024 14 000 14 000 eur > 12 000 eur
2025 11 000 11 000 eur < 12 000 eur 25 000 eur – 12 000 eur = 13 000 eur
2026 16 000 16 000 eur > 12 000 eur

Spoločnosť upraví základe dane o rozdiel medzi skutočným daňovým odpisom a odpisom z limitovanej vstupnej ceny v roku 2023 a 2025 o 13 000 eur v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb. V roku 2024 a 2026 sa úprava základu dane nevykoná, pretože vykázaný základ dane je vyšší ako odpisy z limitovanej vstupnej ceny vozidla.

Platiteľ DPH a nárok na odpočet DPH pri obstaraní automobilu v roku 2023

Právo na odpočet DPH pri obstaraní automobilu vzniká len tým fyzickým či právnickým osobám, ktoré sú platiteľmi DPH a ktoré spĺňajú podmienky na uplatnenie práva na odpočet DPH podľa § 49 až § 51 zákona o dani z pridanej hodnoty.

Pri finančnom prenájme v súvislosti s DPH je potrebné posúdiť, či odovzdanie automobilu v zmysle zmluvy je považované za dodanie tovaru alebo poskytnutie služby. Podnikateľ (platiteľ DPH) má právo na odpočítanie DPH, ak má od prenajímateľa faktúru vyhotovenú podľa § 74 zákona o DPH. Za faktúru sa považuje aj dohoda o platbách nájomného (tzv. splátkový kalendár).

Prečítajte si tiež

Ak je zmluvne dohodnutý povinný prechod vlastníckeho práva po skončení prenájmu z prenajímateľa na nájomcu, odovzdanie automobilu sa považuje za dodanie tovaru. Nárok na odpočítanie u nájomcu vzniká dňom odovzdania automobilu nájomcovi. Ak existuje právo/možnosť (nie povinnosť) nájomcu kúpiť predmet nájmu (napr. zaplatením poslednej splátky), potom má odovzdanie automobilu charakter opakovaného dodania služby. Právo na odpočítanie DPH vzniká dňom dodania služby, ktorým je najneskôr posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca alebo štvrťroku. DPH u neplatiteľa DPH sa v sústave podvojného účtovníctva účtuje do daňových výdavkov na účte 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť alebo ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v jednoduchom účtovníctve.

Pri operatívnom prenájme má nájomca nárok na odpočítanie DPH pri prijatí služby na základe faktúry od prenajímateľa za predpokladu, že prenajímateľ je platiteľom DPH a sú splnené podmienky podľa § 49 až § 51 zákona o dani z pridanej hodnoty.

Pri kúpe automobilu z vlastných prostriedkov alebo prostredníctvom úveru vzniká nárok na odpočet DPH v plnej výške v deň dodania automobilu (odovzdania).

Upozornenie: Nárok na odpočet DPH závisí od pomeru, v akom bude automobil používaný na podnikateľské a na iné účely. V prípade, ak bude automobil používaný výlučne na podnikateľské účely, platiteľ DPH má nárok na odpočet celej výšky DPH uvedenej na faktúre. DPH pri obstaraní automobilu používaného aj na iné účely sa odpočíta v pomernej výške zodpovedajúcej rozsahu použitia automobilu na podnikanie podľa § 49 ods. 5 zákona o dani z pridanej hodnoty.

Ďalšie užitočné informácie o odpočte DPH pri obstaraní automobilu nájdete v článku Odpočet DPH pri kúpe automobilu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Sarah Ďuriš
Sarah Ďuriš ATP Services

Zakladateľka účtovnej spoločnosti ATP Services a absolventka odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Vo svojej profesii kombinuje precíznosť a odbornosť s ľudským prístupom. Vo voľnom čase rada cestuje a spoznáva nové miesta.


Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky