Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2022 a 2023

Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2022 a 2023
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aký majetok je možné odpisovať? Od čoho závisí výška daňového odpisu majetku a aké odpisové skupiny či metódy odpisovania sú platné v roku 2022 a v roku 2023?

Majetok účtovnej jednotky predstavuje také ekonomické prostriedky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, od ktorých sa očakáva, že v budúcnosti povedú k zvýšeniu ekonomických úžitkov (majetkom sú napríklad peniaze – hotovosť alebo peniaze na bankových účtoch, pohľadávky, zásoby, dlhodobý majetok ako auto, budova, softvér, výrobná linka a pod.)

Používaním dlhodobého majetku účtovnou jednotkou dochádza k jeho postupnému znižovaniu hodnoty – majetok stráca svoje pôvodné vlastnosti, opotrebúva sa. Na vyjadrenie trvalého opotrebenia majetku v účtovníctve slúžia odpisy. Rozlišujeme:

 • účtovné odpisy – vypočítavame a účtujeme o nich mesačne,
 • daňové odpisy – vypočítavame ich ročne, ku koncu účtovného obdobia.

Výpočet daňových odpisov a presný popis majetku, ktorý je možné odpisovať, je definovaný v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Podľa zákona o dani z príjmov predmetom odpisovania môže byť:

 • dlhodobý hmotný majetok,
 • dlhodobý nehmotný majetok.

Do dlhodobého majetku, ktorý sa podľa zákona o dani z príjmov odpisuje, patria napríklad:

 • samostatné veci a súbory hnuteľných vecí, ktorých ocenenie je vyššie ako 1 700 €, majú samostatné ekonomicko-technické určenie a doba použiteľnosti je dlhšia ako 1 rok,
 • budovy a iné stavby okrem prevádzkových banských diel a drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva,
 • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako 3 roky,
 • zvieratá, ktoré sú dlhodobým majetkom,
 • technické zhodnotenie,
 • iný majetok (otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, skládok odpadov, ak sa nezahrnujú do vstupnej ceny alebo zostatkovej ceny dlhodobého majetku, technické rekultivácie).

Dlhodobý hmotný majetok účtovná jednotka zaraďuje do odpisových skupín.

Dlhodobý nehmotný majetok, ktorý je účtovná jednotka povinná odpisovať, je majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 € a doba použiteľnosti alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako 1 rok. Na rozdiel od dlhodobého hmotného majetku sa dlhodobý nehmotný majetok nezaraďuje do odpisových skupín definovaných zákonom o dani z príjmov, ale odpisuje sa na základe jeho predpokladanej doby použiteľnosti (v súlade s účtovnými odpismi).

Účtovná jednotka sa môže rozhodnúť, že bude odpisovať dlhodobý hmotný či dlhodobý nehmotný majetok aj v prípade, ak nesplní podmienku ocenenia.

Majetkom, ktorý nie je predmetom odpisovania, pretože nedochádza k jeho opotrebeniu, ale naopak, jeho hodnota v čase narastá môžu byť napríklad pozemky, umelecké diela a zbierky alebo predmety z drahých kovov.

Daňové odpisy v roku 2022 a 2023

Daňové odpisy upravuje zákon o dani z príjmov, vypočítavajú sa ročne a ich hodnota sa zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta.

Daňový odpis majetku môžeme vypočítať dvomi základnými metódami:

 • rovnomernou metódou – výška ročného odpisu sa určuje ako podiel vstupnej ceny majetku a počtu rokov odpisovania pre odpisovú skupinu, v ktorej je majetok zaradený,
 • zrýchlenou metódou- výška ročného odpisu sa vypočíta na základe koeficientov, ktoré ustanovuje zákon o dani z príjmov.
Prečítajte si tiež

Doba odpisovania majetku závisí od toho, do ktorej odpisovej skupiny je majetok zaradený. V roku zaradenia do užívania sa majetok zaradí do príslušnej odpisovej skupiny v triedení podľa klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb, ktorá určuje počet rokov odpisovania.

Zákon o dani z príjmov, v prílohe č. 1 definuje sedem odpisových skupín, do ktorých zaraďujeme dlhodobý hmotný odpisovaný majetok:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Odpisová skupina Doba odpisovania
0 2 roky
1 4 roky
2 6 rokov
3 8 rokov
4 12 rokov
5 20 rokov
6 40 rokov

V praxi sa vyskytujú aj prípady, kedy účtovná jednotka zaradí do užívania taký majetok, ktorý nemožno zaradiť do vyššie uvedených odpisových skupín. V takomto prípade sa majetok zaradí do 2. odpisovej skupiny a účtovná jednotka ho odpisuje 6 rokov.

0. odpisová skupina

Do odpisovej skupiny 0 zaraďujeme osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii v časti II. v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedené:

 • „BEV“ alebo
 • „PHEV“ v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie.

Z uvedeného vyplýva, že do tejto odpisovej skupiny zaraďujeme elektromobily a hybridné automobily. Doba odpisovania je 2 roky. Majetok zaradený do nultej odpisovej skupiny je možné odpisovať iba rovnomernou metódou odpisovania.

1. odpisová skupina

Majetok, ktorý zaraďujeme do 1. odpisovej skupiny sa odpisuje počas 4 rokov. Ide napríklad o tieto druhy majetku:

 • živé dojnice, ostatných hovädzí dobytok a byvoly okrem teliat (živé), ovce a kozy, ošípané, husi (živé),
 • nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty,
 • ostatné keramické výrobky na technické účely,
 • počítače a periférne zariadenia,
 • komunikačné zariadenia,
 • spotrebná elektronika,
 • meracie, testovacie a navigačné zariadenia,
 • kancelárske stroje a zariadenia,
 • optické a fotografické prístroje a zariadenia,
 • ručné nástroje,
 • stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo,
 • stroje pre textilný, odevný a kožiarsky, priemysel,
 • osobné automobily,
 • motorové vozidlá na prepravu desať a viac osôb (autobusy) okrem trolejbusov a elektrobusov,
 • motorové vozidlá na prepravu nákladu,
 • bicykle a vozíky pre invalidov,
 • hry a hračky okrem „ostatné hry“,
 • výrobky inde nezaradené,
 • a i.

2. odpisová skupina

Majetok zaradený do 2. odpisovej skupiny sa odpisuje počas 6 rokov a patria sem napríklad tieto druhy majetku:

 • živé kone,
 • montované stavby z dreva – ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi,
 • montované stavby z plastu – ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi,
 • radiátory a kotly ústredného kúrenia,
 • nožiarske výrobky, nástroje a železiarsky tovar,
 • ostatné kovové výrobky,
 • hodiny a hodinky,
 • prístroje na ožarovanie, elektromedicínske a elektroterapeutické prístroje,
 • batérie a akumulátory,
 • elektrické svietidlá,
 • prístroje pre domácnosť,
 • ostatné elektrické zariadenia,
 • zdvíhacie a manipulačné zariadenia,
 • chladiace zariadenia,
 • stroje na tvarovanie kovov a obrábanie,
 • trolejbusy a autobusy,
 • motocykle a prívesné vozíky,
 • nábytok,
 • hudobné nástroje,
 • športové výrobky,
 • a i.

Majetok zatriedený do 2. odpisovej skupiny je možné odpisovať aj zrýchlenou metódou odpisovania.

Článok pokračuje pod reklamou

3. odpisová skupina

Doba odpisovania majetku zatriedeného v 3. odpisovej skupine je 8 rokov, je možné zvoliť rovnomernú či zrýchlenú metódu odpisovania. Patria sem napríklad:

 • elektrické motory, generátory a transformátory a elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia,
 • zážihové spaľovacie lodné motory, ostatné motory,
 • ostatné piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním,
 • turbíny,
 • pece, horáky a ich časti,
 • chladiace a vetracie zariadenia okrem zariadení pre domácnosť,
 • plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje,
 • stroje pre metalurgiu.

4. odpisová skupina

Do 4. odpisovej skupiny patria a počas 12 rokov sa odpisujú napríklad tieto typy majetku:

 • montované budovy z betónu, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete,
 • montované budovy z kovov, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete,
 • ostatné nádrže, zásobníky a kontajnery z kovov,
 • parné kotly okrem kotlov na centrálny ohrev teplej vody,
 • zbrane a munícia,
 • meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné zbrane a ich časti,
 • lode a plavidlá,
 • rekreačné športové člny,
 • železničné lokomotívy a vozový park,
 • lietadlá a kozmické lode a podobné zariadenia,
 • vojenské bojové vozidlá,
 • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako 3 roky,
 • diaľkové telekomunikačné siete a vedenia,
 • a i.

Majetok zatriedený v tejto odpisovej skupine sa odpisuje rovnomernou metódou odpisovania.

5. odpisová skupina

V 5. odpisovej skupine s dobou odpisovania 20 rokov odpisujeme:

 • budovy okrem budov uvedených v odpisovej skupine 6,
 • inžinierske stavby okrem stavieb uvedených v odpisových skupinách 4 a 6 a okrem jednotlivých oddeliteľných súčastí uvedených v odpisových skupinách 2 a 4.

6. odpisová skupina

V poslednej odpisovej skupine sa  odpisuje majetok najdlhšie, doba odpisovania je 40 rokov a patria sem budovy a stavby:

 • bytové budovy,
 • hotely a podobné budovy,
 • budovy pre administratívu,
 • budovy pre kultúru a verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo,
 • ostatné nebytové budovy okrem nebytových poľnohospodárskych budov, budovy a kasárne pre hasičov,
 • ostatné inžinierske stavby.

Budovu zatriedime do 5. alebo 6. odpisovej skupiny podľa toho, na aký účel sa využíva. Ak sa budova využíva na viac účelov, je potrebné sa riadiť jej celkovou úžitkovou plochou. Ak by sme si za príklad zobrali obchodný dom (odpisovaný v 5. odpisovej skupine), súčasťou ktorého sú aj bytové jednotky (odpisované v 6. odpisovej skupine), bude potrebné určiť pomer úžitkovej plochy pre obchodné priestory a bytové jednotky. Ak úžitková plocha bytových jednotiek bude väčšia ako úžitková plocha obchodných priestorov,  budova sa zaradí do 6. odpisovej skupiny.

Príklad na zaradenie automatu na zálohovanie plastových fliaš do odpisovej skupiny

Do ktorej odpisovej skupiny zaradíme automat na zálohovanie plastových fliaš, ktorého obstarávacia cena je 10 000 €? Ako dlho sa bude odpisovať a akú metódu odpisovania je možné použiť?

Dlhodobý hmotný majetok, ktorý nemožno zaradiť do odpisových skupín podľa prílohy č. 1. zákona o dani z príjmov a ktorého doba použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov, sa na účely odpisovania zaradí do odpisovej skupiny 2. Automat na zálohovanie plastových fliaš sa bude odpisovať 6 rokov, pričom je možné si zvoliť rovnomernú alebo zrýchlenú metódu odpisovania.

Komponentné odpisovanie majetku

Komponentné odpisovanie predstavuje takú metódu odpisovania majetku, pri ktorom vieme majetok rozdeliť na jednotlivé oddeliteľné súčasti. Podmienkou je, že každá súčasť musí mať obstarávaciu cenu vyššiu ako 1 700 €. Pre účtovnú jednotku znamená možnosť odpisovať jednotlivé oddeliteľné súčasti majetku v prípade, že ich doba používania a spôsob akým sa opotrebúvajú sú odlišné.  Typickým majetkom pre komponentné odpisovanie môže byť napríklad budova - obchodný dom (zaradený v 5. odpisovej skupine). V súvislosti s budovou môžeme komponentne odpisovať napríklad tieto súčasti:

 • klimatizačné zariadenia,
 • osobné a nákladné výťahy,
 • eskalátory a pohyblivé chodníky,
 • rozvody počítačových sietí,
 • kotolňu a pod.

Technické zhodnotenie majetku a odpisovanie

Technickým zhodnotením majetku sa podľa zákona o dani z príjmov rozumejú výdavky na:

 • dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy,
 • rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce sumu 1 700 € v úhrne za zdaňovacie obdobie.

Účtovná jednotka bude technické zhodnotenie odpisovať ako súčasť vstupnej ceny majetku.

V praxi býva problematické rozlíšiť, či ide o technické zhodnotenie alebo opravu či udržiavanie.

Prečítajte si tiež

Základným rozdielom je, že pri technickom zhodnotení dochádza ku zmene účelu použitia majetku, na ktorom je vykonané, alebo dochádza ku kvalitatívnej zmene parametrov či ku celkovej zmene účelu použitia pôvodného majetku. Pri oprave dochádza k uvedeniu majetku do jeho pôvodného stavu, bez zmeny účelu využitia či parametrov. Ako príklad si môžeme uviesť motorové vozidlo, ktoré bolo pôvodne využívané na prevoz zvierat. Následne došlo ku úpravám, kedy úžitková plocha bola prerobená na chladiarensky priestor. Viac informácii o technickom zhodnotení a jeho odlíšení od opravy sa dočítate v článku Technické zhodnotenie verzus oprava.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.

Daňové priznanie živnostníka za rok 2023

Živnostník má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) vtedy, ak jeho príjmy presiahli hranicu 2 461,41 eur alebo ak dosiahol daňovú stratu. Na čo všetko treba pri podaní priznania myslieť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky