Ako vyradiť auto z s. r. o. – účtovanie a dane

Ako vyradiť auto z s. r. o. – účtovanie a dane
Zdroj: Pexels.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Firma môže motorové vozidlo, ktoré má vo svojom majetku, vyradiť z účtovníctva rôznymi spôsobmi. Aké to sú a ako sa jednotlivé typy vyradenia zaznamenajú v účtovníctve, vrátane praktických príkladov, prinášame v článku.

V praxi sa často stretávame so situáciou, kedy s. r. o. vlastní motorové vozidlo, ktoré potrebuje vyradiť z účtovníctva v dôsledku rôznych minulých udalostí. Napríklad môže ísť o vozidlo, ktoré sa úplne doodpisovalo a s. r. o. ho chce nahradiť novým, nevyužívané vozidlo by s. r. o. chcela darovať na charitatívne účely alebo na vozidle počas jeho užívania a odpisovania vznikla totálna škoda a potrebuje ho vyradiť, nakoľko nie je viac použiteľné na podnikanie.

Vozidlo z majetku s. r. o. je možné vyradiť štyrmi základnými spôsobmi:

 • likvidáciou,
 • predajom,
 • darovaním,
 • v dôsledku škody.

Vyradenie vozidla preradením do osobného užívania nie je v s. r. o. možné. Preradenie je možné vykonať iba ak ide o fyzickú osobu - živnostníka.

V jednotlivých častiach článku si uvedieme stručnú charakteristiku každého z uvedených spôsobov vyradenia vozidla z účtovníctva s. r. o., akú dokumentáciu potrebuje mať s. r. o. k dispozícii, aby vyradenie vozidla bolo dostatočne zdokumentované, ako jednotlivé transakcie zaznamená s. r. o. vo svojom účtovníctve a praktické príklady.

Vyradenie auta z účtovníctva s. r. o. likvidáciou

Likvidácia majetku znamená zámerné fyzické znehodnotenie hmotného majetku.

Vyradenie vozidla z majetku s. r. o. likvidáciou sa vykonáva napr. v situácii, kedy spoločnosť vlastní staré vozidlo, ktoré je už úplne odpísané a spoločnosť ho už nevyužíva na svoje podnikateľské účely, no zároveň je v zlom technickom stave, kedy by prípadný odpredaj neprichádzal do úvahy. Taktiež môže nastať situácia, kedy vozidlo nie je úplne odpísané, no spoločnosť sa ho z rôznych dôvodov rozhodne vyradiť zo svojho majetku, napr. vozidlo je nepojazdné a jeho oprava by bola nákladovo či technologicky náročná.

Ak spoločnosť vyraďuje neodpísané vozidlo likvidáciou, z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) uplatní § 19 ods. 3 písm. b) bod 2, ktorý uvádza, že daňovým výdavkom je aj zostatková cena hmotného majetku pri jeho vyradení likvidáciou.

Spoločnosť by mala každú likvidáciu majetku, tzn. aj likvidáciu vozidla hodnoverne zdokumentovať. Pod hodnoverným dokladom rozumieme napr. „Potvrdenie o prevzatí starého vozidla“ na skládke, potvrdenie zberných surovín alebo znalca s tým, že po likvidácii by sa majetok nemal ďalej hospodársky využívať v existujúcej podobe. Tiež je vhodné uviesť, prečo sa s. r. o. rozhodla pre likvidáciu namiesto predaja (typický dôvod môže byť zastaranie vozidla, chátranie, veľké prevádzkové náklady či ekologická nefunkčnosť a i.) alebo prečo nebol majetok opravený alebo modernizovaný (dôvodom môže byť napr. blížiaci sa koniec životnosti, technologické obmedzenia či výška nákladov oproti ekonomickým úžitkom z majetku). Pri likvidácii by malo byť pravidlom spísať tzv. likvidačný protokol, ktorý podpíšu zodpovedné osoby, na ktoré sa možno v prípade daňovej kontroly odvolať.

V roku vyradenia vozidla likvidáciou spoločnosť do daňových výdavkov daňový odpis neuplatní, nakoľko spoločnosť o tomto vozidle nebude účtovať k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia (§ 22 ods. 11 zákona o dani z príjmov). Do daňových výdavkov si však spoločnosť zahrnie daňovú zostatkovú cenu vozidla. Upozorňujeme, že je potrebné vyčísliť rozdiel medzi daňovou a účtovnou zostatkovou cenou vozidla a vyčísliť pripočítateľnú, resp. odpočítateľnú položku od výsledku hospodárenia, ktorá sa následne uvádza v tlačive daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb.

Účtovanie vyradenia vozidla likvidáciou

Zdroj: Vlastné spracovanie
Účtovaná transakcia Účtovanie
1. Doúčtovanie zostatkovej ceny vozidla (ak nie je vozidlo ešte odpísané) 551/082
2. Vyradenie vozidla z majetku spoločnosti 082/022

Príklad na vyradenie úplne odpísaného vozidla likvidáciou

Spoločnosť Účtujem s. r. o. vlastní osobné motorové vozidlo, ktoré bolo nadobudnuté v roku 2015 (daňovo aj účtovné bolo doodpisované v roku 2020). Vozidlo bolo v júni 2023 vážne poškodené a keďže jeho oprava by bola mimoriadne nákladná, spoločnosť sa rozhodla toto vozidlo vyradiť z majetku ešte v tom mesiaci.

Ako spoločnosť vozidlo vyradí a aký vplyv bude mať vyradenie vozidla na daň z príjmov v roku 2023?

Daňovým výdavkom spoločnosti je zostatková cena vozidla, ktorý je vyraďovaný likvidáciou. V uvedenom prípade je vozidlo úplne odpísané (účtovné odpisy sa rovnajú daňovým odpisom), preto je jeho zostatková cena nulová. Spoločnosť vyradí vozidlo súvahovým zápisom 082/022, t. j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia. Spoločnosť musí dostatočne zdokladovať likvidáciu vozidla, napr. dokumentom „Potvrdenie o prevzatí starého vozidla“ zo skládky, doplneným o likvidačný protokol (interný dokument spoločnosti, preukazujúci vyradenie majetku, dokument býva napr. súčasťou tlačových zostáv ku agende majetku v účtovnom programe, prípadne si ho spoločnosť vytvorí ako samostatné tlačivo v súlade s internou smernicou a pod.).

Príklad na vyradenie vozidla likvidáciou – neodpísané vozidlo

Spoločnosť ABC s. r. o. má v majetku motorové vozidlo, ktoré nepoužíva v dôsledku vážneho poškodenia motora. Poškodenie bolo spôsobené neodbornou manipuláciou (v dôsledku neodbornej manipulácie sa na opravu nevzťahuje poistenie ani záruka). Vozidlo bolo zaobstarané v januári 2020 za 16 000 €, odpisuje sa rovnomerným spôsobom, pričom jeho zostatková cena k 31.12.2022 (účtovná aj daňová) je vo výške 4 000 €. V júli 2023 sa spoločnosť rozhodla dať auto zošrotovať. Ako bude vyradenie vozidla zaznamenané v účtovníctve s. r. o.?

Daňovým výdavkom spoločnosti je zostatková cena vozidla, ktorý je vyraďovaný likvidáciou. Za predpokladu, že bude zošrotovanie vozidla riadne zdokladované, bude spoločnosť účtovať vyradenie vozidla z majetku nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
1. doúčtovanie účtovnej zostatkovej ceny neodpísaného vozidla 4 000 € 551/082
2. vyradenie vozidla z majetku 16 000 € 082/022

Vyradenie auta z účtovníctva s. r. o. predajom

V praxi veľmi častým spôsobom vyradenia vozidla z majetku s. r. o. je práve vyradenie predajom, spravidla na základe vyhotovenej kúpnej zmluvy a/alebo faktúry.

Prečítajte si tiež

Pri predaji vozidla spoločnosť postupuje podľa § 19 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona o dani z príjmov. Daňovým výdavkom pri predaji je zostatková cena alebo pomerná časť zostatkovej ceny predávaného hmotného majetku, a to do výšky príjmov (výnosov) z predaja. V súlade zo zákonom o dani z príjmov (§ 22 ods. 12) si pri vyradení vozidla môže spoločnosť do daňových výdavkov uplatniť odpis vo výške pomernej časti ročného odpisu pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých o vozidle účtovala.

V prípade predaja auta je rozhodujúcich niekoľko skutočností, ktoré majú dopad na daň z príjmov a DPH.

S. r. o. mala sledovať, či predaj prebieha voči závislej alebo nezávislej osobe. Závislou osobou je napr. konateľ či spoločník v s. r. o., ktorá vozidlo predáva. V prípade predaja závislej osobe je potrebné rešpektovať pravidlá transferového oceňovania. Ak nejde o závislú osobu, predaj bude podliehať dohodnutým podmienkam medzi zmluvnými stranami bez akejkoľvek úpravy základu dane.

Pozornosť je potrebné venovať aj zákonu č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“), ktorý upravuje dodanie tovaru alebo služieb osobám, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi (napr. konatelia, zamestnanci s. r. o., ich blízke osoby a ďalšie osoby vymedzené v § 22 ods. 9 zákona o DPH) v prípade, ak je protihodnota nižšia ako trhová hodnota na voľnom trhu a príjemca plnenia nie je platiteľom alebo je platiteľom, ktorý pri tomto tovare alebo službe nemá právo na odpočítanie dane v plnom rozsahu. V takom prípade je potrebné DPH odviesť zo základu dane, ktorý sa určí ako trhová hodnota na voľnom trhu. Trhová hodnota na voľnom trhu je suma, ktorú by kupujúci musel zaplatiť pri obstaraní rovnakého typu vozidla od nezávislého dodávateľa. Trhová hodnota sa môže stanoviť napr. porovnaním ponúk z bazárov pre rovnaký typ vozidla, prípadne si s. r. o. môže zaobstarať znalecký posudok

Určenie kúpnej ceny vozidla pri predaji

Vyššie v článku sme uviedli, že pri oceňovaní vozidla na predaj musí s. r. o. zvážiť niekoľko základných faktorov, ktoré majú dopad na daň z príjmov i na DPH. V nasledujúcej tabuľke uvádzame spôsob určenia kúpnej ceny vozidla s prihliadnutím na status predávajúcej s. r. o. a kupujúceho:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Daň z pridanej hodnoty Daň z príjmov
Faktor Platcovstvo DPH Status kupujúceho Status závislej osoby
Možnosti Predávajúca s.r.o. je platiteľom DPH Predávajúca s.r.o. nie je platiteľom DPH Kupujúci je osoba s osobitným vzťahom k platiteľovi Kupujúci nie je osoba s osobitným vzťahom k platiteľovi Kupujúci je závislá osoba Kupujúci nie je závislá osoba
Stanovenie predajnej ceny predajná cena s DPH predajná cena bez DPH predajná cena určená ako trhová hodnota alebo vyššia predajná cena sa určí na základe dohody medzi kupujúcim a predávajúcim predajná cena/úprava základu dane v súlade s pravidlami transferového oceňovania nie je potrebné riešiť transferové oceňovanie

Účtovanie vyradenia vozidla pri predaji

Zdroj: Vlastné spracovanie
Účtovaná transakcia Účtovanie
1. Doúčtovanie zostatkovej ceny vozidla (ak nie je vozidlo ešte odpísané) 541/082
2. Vyradenie vozidla z majetku spoločnosti 082/022

Príklad na vyradenie vozidla predajom – neodpísané vozidlo

Spoločnosť ABC s. r. o. (mesačný platiteľ DPH) má v majetku zaradené osobné vozidlo, ktoré obstarala v decembri 2020, obstarávacia cena vozidla bola 20 160 €. Vozidlo je zaradené do 1. odpisovej skupiny, odpisuje sa rovnomerne, účtovné odpisy sa rovnajú daňovým odpisom. Spoločnosť sa rozhodla v júni 2023 vozidlo predať inej (nespriaznenej) s. r. o. za sumu 15 000 € bez DPH, zostatková cena vozidla k 31.12.2022 bola 9 660 €. Ako spoločnosť vyradí vozidlo z účtovníctva a aký vplyv na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty má táto transakcia?

 1. Daňovým výdavkom predávajúcej s.r.o je daňová zostatková cena vozidla do výšky výnosu z predaja. t. j. 9 660 € (daňová zostatková cena k 31.12.2022), nakoľko výnos z predaja je vo výške 15 000 €.
 2. Spoločnosť si môže do daňových výdavkov uplatniť tiež odpis vo výške pomernej časti ročného odpisu pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých o vozidle účtovala, t. j. 420 € x 5 = 2 100 €.
 3. Zdaniteľným príjmom predávajúcej s. r. o. bude predajná cena vozidla bez DPH, t. j. 15 000 €.
 4. Predávajúcej spoločnosti vzniká ako mesačnému platiteľovi DPH povinnosť odviesť daň z pridanej hodnoty vo výške 15 000 x 20% = 3 000 € na základe vystavenej faktúry, ktorú zahrnie do daňového priznania k DPH za mesiac jún 2023.
 5. Účtovanie vyradenia vozidla:
Zdroj: Vlastné spracovanie
1. doúčtovanie zostatkovej ceny vozidla 3 240 € 541/082
2. vyradenie motorového vozidla 15 000 € 082/022

Poznámka: Uviedli sme si príklad, kedy sa účtovné odpisy vozidla rovnajú daňovým odpisom. V praxi môže nastať aj situácia, kedy sa účtovné odpisy nerovnajú daňovým odpisom. Ak by táto situácia nastala, s. r. o. by pri vyradení vozidla postupovala nasledovne:

 1. doúčtovanie účtovnej zostatkovej ceny vozidla 541/082
 2. vyradenie účtovnej zostatkovej ceny vozidla 082/022
 3. následne by s. r. o. pri vypracovaní daňového priznania k dani z príjmov musela v III. časti daňového priznania – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov, v tabuľke B – Odpisy hmotného majetku, vyčísliť rozdiel účtovných a daňových odpisov, ktorý by pre s. r. o. znamenal:
 • pripočítateľnú položku k základu dane – rozdiel, o ktorý účtovné odpisy prevyšujú daňové odpisy (tento rozdiel by uviedla v II. časti daňového priznania na riadku č. 150),
 • odpočítateľnú položku od základu dane – rozdiel, o ktorý sú účtovné odpisy nižšie ako daňové odpisy (tento rozdiel by uviedla v II. časti daňového priznania na riadku č. 250).
Článok pokračuje pod reklamou

Vyradenie auta z účtovníctva s. r. o. darovaním

Na rozdiel od likvidácie či predaja vozidla, darovanie motorového vozidla, ktoré je súčasťou majetku s. r. o. predstavuje podľa § 21 ods. 2 písm. f) zákona o dani z príjmov daňovo neuznaný výdavok. To znamená, že ak by v čase darovania nebolo vozidlo v s. r. o. úplne odpísané, nebola by daňovým výdavkom ani zostatková cena darovaného vozidla. V daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby je následne potrebné vykázať hodnotu takto poskytnutého daru – ako pripočítateľnú položku.

V prípade darovania musí s. r. o., rovnako ako pri predaji vozidla, vyhodnotiť niekoľko základných faktorov, ktoré si uvedieme v tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Daň z pridanej hodnoty Daň z príjmov
Faktor Uplatnenie DPH pri nákupe vozidla (úplne alebo čiastočne) Vykonáva obdarovaná osoba závislú činnosť voči s.r.o?
Možnosti Uplatnená DPH Neuplatnená DPH Áno Nie
Zdanenie darovanie podlieha DPH, ktorá sa vypočíta zo zostatkovej ceny na účely dane z príjmov darovanie nepodlieha DPH prijatie daru podlieha dani z príjmov, ktorá sa vypočíta z trhovej ceny vozidla v čase darovania prijatie daru nepodlieha dani z príjmov

Z pohľadu zákona o DPH je potrebné pri darovaní sledovať, či si spoločnosť pri obstaraní vozidla uplatnila odpočet DPH. Ak si spoločnosť na vstupe odpočítala DPH, pri darovaní jej vzniká povinnosť vrátiť DPH z daňovej zostatkovej ceny vozidla na účely dane z príjmov (vypočítame ju: vstupná cena – daňové odpisy). Ako je zrejmé aj z vyššie uvedenej tabuľky, pri DPH nie je rozhodujúce, či je príjemcom darovaného vozidla závislá alebo nezávislá osoba.

Z hľadiska zákona o dani z príjmov je však potrebné sledovať, kto je príjemcom daru. Vo všeobecnosti totiž príjem získaný darovaním nie je predmetom dane, avšak zákon o dani z príjmov uvádza výnimky, ktorými sú dary prijaté v súvislosti s výkonom závislej činnosti, v súvislosti s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov (podnikaním) a darmi, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa.

Znamená to, že:

 • ak darované vozidlo príjme osoba, ktorá vykonáva voči s. r. o. závislú činnosť, t. j. je napr. zamestnancom, spoločníkom či konateľom – prijatie daru podlieha dani z príjmov, daň sa vypočíta z trhovej ceny vozidla v čase jeho darovania,
 • ak darované vozidlo príjme osoba, ktorá voči s. r. o. nevykonáva závislú činnosť prijatie daru nepodlieha dani z príjmov.

Účtovanie vyradenia vozidla pri darovaní

Zdroj: Vlastné spracovanie
Účtovaná transakcia Účtovanie
1. Doúčtovanie zostatkovej ceny vozidla (ak nie je vozidlo ešte odpísané) 543/082
2. Vyradenie vozidla z majetku spoločnosti 082/022

Príklad na darovanie vozidla nezávislej osobe – neodpísané vozidlo

Spoločnosť ABC s. r. o. (nie je platiteľ DPH) mala vo svojom majetku motorové vozidlo, obstarané v roku 2020 za 10 000 €. Spoločnosť vozidlo prestala využívať na podnikanie, no keďže bolo stále pojazdné, rozhodla sa ho darovať nezávislému občianskemu združeniu, v januári 2023. Daňová aj účtovná zostatková cena vozidla bola k 31.12.2022 vo výške 2 500 €. Ako spoločnosť vyradí toto vozidlo a ako vyradenie zaznamená v účtovníctve v roku 2023?

Nakoľko nebolo vozidlo v čase jeho darovania odpísané, spoločnosť musí pred vyradením doúčtovať zostatkovú hodnotu vo výške 2 500 €, v účtovníctve zaznamená účtovný zápis 543/082. Následne vozidlo môže z účtovníctva vyradiť účtovným zápisom 082/022 vo výške 10 000 €. Keďže spoločnosť nie je platiteľom DPH, nemusí ďalej analyzovať povinnosť vrátenia DPH z titulu uplatnenej DPH na vstupe pri nákupe vozidla. Poskytnutý dar pre obdarované občianske združenie nepodlieha dani z príjmov, nakoľko ide o nezávislú osobu.

Príklad na darovanie vozidla závislej osobe – odpísané vozidlo

Spoločnosť Účtujem s. r. o. (mesačný platiteľ DPH) chce darovať odpísané, nevyužívané osobné motorové vozidlo svojmu zamestnancovi. Pri kúpe vozidla bola odpočítaná DPH na vstupe. V čase darovania je trhová hodnota vozidla vo výške 3 000 € (nakoľko zákon o dani z príjmov nevyžaduje znalecký posudok, trhová hodnota bola určená na základe piatich nezávislých ponúk od miestnych autobazárov). Aké daňové povinnosti vznikajú obom zúčastneným – zamestnancovi aj s.r.o. v súvislosti s darovaným vozidlom?

 • Daň z príjmov: Pre zamestnanca je prijatý dar nepeňažným príjmom ktorý je predmetom dane z príjmov, a teda z hodnoty daru musí odviesť daň z príjmov. Pre s.r.o. z danej transakcie nevyplývajú žiadne povinnosti, nakoľko je vozidlo úplne odpísané (nemusí doúčtovať daňovú zostatkovú cenu a v súvislosti s tým nemusí tiež upravovať výsledok hospodárenia o pripočítateľnú položku).
 • DPH: Ak s.r.o. pri kúpe vozidla uplatnila odpočítanie DPH na vstupe, považuje sa uvedené dodanie za dodanie tovaru za protihodnotu a z daňovej zostatkovej ceny musí odviesť daň. Nakoľko je vozidlo úplne odpísané a teda jeho daňová zostatková hodnota = 0 €, s.r.o. vzniká nulová daňová povinnosť.

Poskytovanie darov medzi závislými osobami – preklasifikovanie na kúpnu zmluvu

Finančná správa vyjadrila svoj názor k situácii, ak podnikateľ daruje odpísané auto závislej osobe, avšak trhová hodnota darovaného vozidla je v momente darovania napr. 20 000 €. Je možné v tomto prípade preklasifikovať darovaciu zmluvu na kúpnu zmluvu a uplatniť postup podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov (vykonať úpravy základu dane)?

Z názoru Finančnej správy:

V praxi  sa môžu vyskytnúť situácie, kedy závislé osoby zámerne použijú špecifickú právnu formu transakcie (v tomto prípade darovanie) s cieľom znížiť či úplne sa vyhnúť daňovej povinnosti, ktorá by vznikla v prípade transakcie klasifikovanej ako predaj. V závislosti od skutočností a okolností konkrétneho prípadu je potrebné zvážiť, či by ku rovnakej transakcii darovania došlo aj v prípade, ak by zúčastnené osoby boli navzájom nezávislé, napr. daroval by podnikateľ toto motorové vozidlo aj vtedy, ak by išlo o navzájom nezávislé osoby?

Je potrebné uviesť, že k právnemu aktu darovania dochádza aj medzi nezávislými osobami, najčastejšie býva darovanie motivované charitatívnym zámerom, či verejným záujmom. Menej časté je práve darovanie medzi dvomi osobami – podnikateľmi či obchodnými spoločnosťami, ktoré sú založené s cieľom dosahovania zisku. Preto je nevyhnutné v prípade darovania analyzovať motív, cieľ transakcií, či právne vzťahy, aby sa preverilo, či nedochádza k obchádzaniu zákona a k znižovaniu daňovej povinnosti.

Ak by výsledkom skúmania bolo, že by k rovnakej transakcii a za porovnateľných podmienok nedošlo, keby zúčastnené strany boli nezávislé osoby a súčasne by v dôsledku právnych úkonov došlo k zníženiu daňovej povinnosti v SR, finančné orgány sú oprávnené reklasifikovať právnu formu týchto transakcií v kontexte ustanovenia § 3 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Postup podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov (úprava základu dane) by sa mohol uplatniť teda aj v tomto prípade.

Vyradenie auta z účtovníctva s.r.o. v dôsledku škody

Škoda na majetku predstavuje neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo stratu majetku. Inventarizáciou zistené odcudzenie alebo zistená strata sa nazýva manko.

Ak spoločnosť vyraďuje vozidlo z dôvodu vzniknutej škody, daňová zostatková hodnota takéhoto vozidla je podľa zákona o dani z príjmov (§ 19 ods. 3 písm. d) daňovým výdavkom, ale len do výšky príjmov z náhrad zahrňovaných do základu dane vrátane prijatých úhrad z predaja vyradeného majetku. Výnimkou, kedy je daňová zostatková cena vozidla daňovo uznaným výdavkom v plnej výške, je vyradenie majetku z dôvodu:

 • nezavinenej škody,
 • škody spôsobenej živelnou pohromou (zemetrasenie, povodeň, krupobitie, lavína, blesk) alebo
 • škody spôsobenej neznámym páchateľom.
Prečítajte si tiež

Pri vyradení majetku v dôsledku škody, pri ktorom s. r. o. vzniká právo na uplatnenie daňového výdavku v plnej výške, je potrebné dôkladne zdokumentovať vzniknutú škodu, napr. vyhotovením fotografii, predložením zápisnice z polície v prípade krádeže, predloženie dokladov z poisťovne ku vzniknutej poistnej udalosti – krycí list, ukončenie poistnej udalosti a pod.

Ak je spoločnosť platiteľom DPH, je povinná pri vyraďovaní motorového vozidla z dôvodu krádeže analyzovať, či si pri nákupe vozidla uplatnila odpočet DPH na vstupe. Ak áno, je na podľa zákona o DPH povinná odviesť daň vo výške odpočítanej dane za to zdaňovacie obdobie, v ktorom zistila krádež vozidla. S. r. o. v súlade s postupmi účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva zaúčtuje odvod DPH pri krádeži vozidla na ťarchu účtu 549 – Manká a škody, t. j vykoná účtovný zápis: 549/343.

Účtovanie vyradenia vozidla pri vzniku škody

Zdroj: Vlastné spracovanie
Účtovaná transakcia Účtovanie
1. Doúčtovanie zostatkovej ceny vozidla (ak nie je vozidlo ešte odpísané) 549/082
2. Vyradenie vozidla z majetku spoločnosti 082/022

Príklad na vyradenie vozidla z dôvodu krádeže

Spoločnosť Účtujem s. r. o. (mesačný platiteľ DPH) v júni 2023 zistila, že jej bolo odcudzené motorové vozidlo. Odcudzenie nahlásila na polícii, k čomu následne obdržala zápisnicu, že krádež bola spôsobená neznámym páchateľom. Odcudzené vozidlo spoločnosť obstarala v januári 2022, obstarávacia cena vozidla bola vo výške 9 600 € bez DPH. V januári 2022 si spoločnosť pri nákupe vozidla uplatnila odpočet DPH na vstupe. Ku 31.12.2022 bola daňová aj účtovná zostatková cena vozidla vo výške 7 200 €. Ako spoločnosť vyradí vozidlo z majetku a aké daňové povinnosti jej z vyradenia majetku z titulu krádeže vyplývajú?

 1. Daň z príjmov: Nakoľko spoločnosť obdržala z polície dokumenty preukazujúce skutočnosť, že krádež bola vykonaná neznámym páchateľom, má na základe zákona o dani z príjmov nárok zahrnúť zostatkovú cenu vozidla do daňových výdavkov v plnej výške, t. j. 7 200 €.
 2. DPH: Keďže si spoločnosť pri nákupe vozidla v januári 2022 uplatnila odpočet DPH na vstupe, je povinná túto DPH odviesť v mesiaci, v ktorom zistila krádež vozidla. Obstarávacia cena vozidla bez DPH bola vo výške 9 600 €, t. j. z toho výška DPH je 1 920 €. Túto sumu spoločnosť zaznamená v účtovníctve v mesiaci júni 2023 zápisom 549/343 a daň odvedie prostredníctvom svojho daňového priznania k dani z pridanej hodnoty za mesiac jún 2023.
 3. Vyradenie vozidla z majetku spoločnosť zaznamená v účtovníctve nasledovne:
Zdroj: Vlastné spracovanie
1. doúčtovanie zostatkovej hodnoty vozidla z titulu krádeže 7 200 € 549/082
2. vyradenie vozidla z majetku 9 600 € 082/022

Príklad na vyradenie auta z dôvodu zavinenej škody

Dňa 30.4.2023 došlo pri dopravnej nehode ku vzniku totálnej škody na vozidle, ktoré mala spoločnosť ABC s. r. o. (nie je platiteľ DPH) v majetku. Nehodu zapríčinil zamestnanec spoločnosti ABC s. r. o. Obstarávacia cena vozidla bola 9 000 € a zostatková cena vozidla (účtovná aj daňová) bola k 31.12.2022 vo výške 2 000 €. Vozidlo bolo poistené a poisťovňa uznala spoločnosti náhradu vo výške 1 000 €. Ako spoločnosť vyradí vozidlo z majetku a aké daňové povinnosti jej z vyradenia majetku z titulu krádeže vyplývajú?

Odpoveď:

 1. Daň z príjmov: Zdaniteľným príjmom (výnosom) spoločnosti bude náhrada škody vo výške 1 000 €, účtovaná ako predpis poistného plnenia. Do daňových výdavkov si spoločnosť môže uplatniť zostatkovú cenu vozidla, ale len do výšky výnosu z prijatých náhrad. V uvedenom prípade bude daňovým výdavkom iba suma vo výške 1 000 € a suma zvyšných 1 000 € zo zostatkovej ceny vozidla bude daňovo neuznaná.
 2. DPH: Nakoľko spoločnosť nie je platiteľom DPH, nemusí analyzovať vplyv situácie na túto daň.
 3. Vyradenie vozidla z majetku spoločnosť zaznamená v účtovníctve takto:
Zdroj: Vlastné spracovanie
1. doúčtovanie zostatkovej hodnoty vozidla z dôvodu totálnej škody 2 000 € 549/082
2. vyradenie vozidla z majetku spoločnosti 9 000 € 082/022

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky