Odpisovanie auta v roku 2022 a 2023

Odpisovanie auta v roku 2022 a 2023
Zdroj: Pexels.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Využívate auto na podnikanie? Kedy máte povinnosť auto odpisovať, ako dlho a do akej odpisovej skupiny ho v roku 2022 aj 2023 zaradiť či kedy prerušiť odpisovanie, sa dozviete v článku.

Automobil, ktorý daňovník zaobstará za účelom jeho využívania v podnikaní, sa jeho používaním postupne opotrebúva, znižuje sa jeho efektivita a výkonnosť. Hodnotu postupného opotrebenia auta (ako dlhodobého majetku) v účtovníctve vyjadrujú odpisy. Prostredníctvom odpisov sa postupne prenáša vstupná cena auta, ktorú daňovník (fyzická alebo právnická osoba) vynaložil pri jeho obstaraní, do nákladov.

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto v podnikaní?

Pri obstaraní auta je potrebné z hľadiska vzniku povinnosti odpisovať, sledovať jeho vstupnú cenu. V prípade, že vstupná cena vozidla je rovná alebo vyššia ako 1 700 € a doba použiteľnosti auta je dlhšia ako 1 rok, vzniká povinnosť odpisovať toto vozidlo. Ak by bola vstupná cena nižšia ako 1 700 €, je možné sa rozhodnúť, či sa takéto vozidlo bude odpisovať alebo bude odpísaného odpíšeme do nákladov jednorazovo.

Pod vstupnou cenou sa rozumie:

 • obstarávacia cena – predstavuje kúpnu cenu vozidla obstaraného kúpou, obstaraného na úver alebo formou finančného lízingu, pričom zahŕňa aj všetky náklady súvisiace s obstaraním auta, ktorými sú napríklad správny poplatok uhrádzaný pri registrácii na dopravnom inšpektoráte, nákup prvých zimných pneumatík, úhrada nákladov spojených s prepravou vozidla a pod.,
 • ocenenie reálnou hodnotou – predstavuje buď trhovú hodnotu, hodnotu určenú oceňovacím modelom, ak nie je známa trhová hodnota auta, alebo je to hodnota, ktorá bola určená odborným znalcom; ocenenie reálnou hodnotou sa využíva napríklad pri obstarní auta vo forme daru alebo jeho vložením z osobného vlastníctva daňovníka do podnikania. Ak bolo auto preradené z osobného vlastníctva do podnikania, rozhodujúci je pri určení vstupnej ceny spôsob jeho prvotného obstarania.

Účtovné odpisy auta v roku 2022 a 2023

Účtovné odpisy upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). O účtovných odpisoch účtuje daňovník mesačne, majú vplyv na náklady daňovníka. Začiatok odpisovania (či odpisovať majetok začne daňovník v mesiaci, v ktorom dôjde k zaradeniu majetku do používania alebo sa majetok začne odpisovať od nasledujúceho mesiaca po zaradení majetku do používania), počet desatinných miest a spôsob zaokrúhľovania si určí daňovník sám, v internom predpise.

Rozlišujeme dve metódy účtovného odpisovania:

 • časová odpisová metóda – vychádza z predpokladaného obdobia, počas ktorých bude auto využívané na podnikanie. Výška mesačného odpisu sa vypočíta ako podiel vstupnej ceny a času, počas ktorého bude daňovník auto používať na podnikanie;

Príklad na výpočet účtovných odpisov pri časovej metóde odpisovania auta

Účtovná jednotka ABC s.r.o. obstarala osobné auto vo februári 2022. Vstupná cena vozidla je 20 000,- € a odhadovaná doba používania tohto auta je 7 rokov. Výška mesačného odpisu sa vypočíta:

vstupná cena / doba používania v mesiacoch => 20 000/(7x12) = 238,10 €.

 • výkonová odpisová metóda – pri ktorej je potrebné určiť základňu, z ktorej sa bude  vychádzať pri výpočte odpisov. V prípade auta sa spravidla  za základňu považuje počet najazdených kilometrov.

Príklad na výpočet účtovných odpisov pri výkonovej metóde odpisovania auta

Účtovná jednotka ABC s.r.o. obstarala osobné auto v marci 2022. Pri výpočte odpisov sa rozhodla využívať výkonovú metódu odpisovania, pričom ako základňu pre výpočet odpisov zvolila počet najazdených kilometrov. Celkový nájazd odhadla vo výške 150 000 kilometrov a vstupná cena vozidla je 15 000 €. V marci bolo najazdených 2 500 kilometrov. Výška mesačného odpisu sa vypočíta:

(vstupná cena / celkový nájazd kilometrov) x mesačný nájazd kilometrov => (15 000/150 000) x 2 500 = 250 €.

Daňové odpisy auta v roku 2022 a 2023

Daňové odpisovanie je upravené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Daňové odpisy daňovník nevyčísľuje mesačne, ako tomu je pri účtovných odpisoch. Určujú sa za celé zdaňovacie obdobie. O daňových odpisoch účtovná jednotka neúčtuje (nemajú vplyv na náklady daňovníka), slúžia iba na úpravu základu dane. Ročný daňový odpis, pomerná časť ročného daňového odpisu sa podľa zákona o dani z príjmov od 1.1.2020 zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta. Druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že:

 • zaokrúhľovacia číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako 5, zostáva bez zmeny,
 • zaokrúhľovacia číslica, po ktorej nasleduje číslica väčšia ako 5, sa zväčšuje o jednu.

V zákone o dani z príjmov sú definované dve odpisové skupiny, do ktorých zaraďujeme motorové vozidlá:

 • 0. odpisová skupina – zaraďujú sa tu autá, ktoré majú v osvedčení o evidencii v časti II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedené „BEV“ alebo „PHEV“ v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie. Autá zaradené do tejto odpisovej skupiny sa odpisujú 2 roky;

Podrobnejšie informácie nájdete v článku Odpisovanie elektromobilov a elektrobicyklov

 • 1. odpisová skupina – zaraďujú sa tu osobné automobily (okrem automobilov odpisovaných v odpisovej skupine 0), autobusy (okrem trolejbusov a elektrobusov) a motorové vozidlá na prepravu nákladu.
Prečítajte si tiež

Zákon o dani z príjmov zároveň rozlišuje dve metódy odpisovania:

 • rovnomernú metódu odpisovania – kedy sa výška ročného odpisu vypočíta ako podiel vstupnej ceny auta a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu. Pri výpočte odpisov treba upriamiť pozornosť na prvý rok odpisovania v prípade, že bolo auto zaradené do používania v priebehu roka (nie je v majetku zaradené celých 12 mesiacov). Vtedy sa ročný odpis kráti podľa počtu mesiacov, kedy bolo auto v majetku daňovníka;

Príklad na výpočet daňových odpisov pri  rovnomernej metóde odpisovania auta v roku 2022 obstaraného v januári

Daňovník JJ s.r.o. zakúpil osobné auto v januári 2022. Vstupná cena vozidla bola 40 000,- €. Vozidlo bolo zaradené do 1. odpisovej skupiny (doba odpisovania = 4 roky).

Ročný odpis vozidla sa vypočíta: 40 000 : 4 = 10 000,- €.

Príklad na výpočet daňových odpisov pri rovnomernej metóde odpisovania auta v roku 2022 obstaraného počas roka

Ako by postupoval daňovník, ak by rovnaké vozidlo z predošlého príkladu obstaral v auguste 2022?

Ročný daňový odpis vozidla sa v prvom roku vypočíta iba podľa pomerného počtu mesiacov:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Rok odpisovania Výpočet odpisu Daňový odpis Daňová zostatková cena
1 (40 000/(4x12))x5 4 166,67 € 35 833,33 €
2 40 000/4 10 000,- € 25 833,33 €
3 40 000/4 10 000,- € 15 833,33 €
4 40 000/4 10 000,- € 5 833,33 €
5 Zostatková cena 5 833,33 € 0 €
 • zrýchlenú metódu odpisovania – zákon o dani z príjmov povoľuje zrýchlene odpisovať iba majetok zaradený do 2. a 3. odpisovej skupiny. Z uvedeného vyplýva, že autá nie je možné odpisovať zrýchlenou metódou odpisovania.

Porovnanie účtovných a daňových odpisov auta v roku 2022 a 2023

Účtovné odpisy majú priamy vplyv na náklady daňovníka, daňové odpisy sa neúčtujú, ale majú vplyv na základ dane. Rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi predstavuje:

 • pripočítateľnú položku – ak sú účtovné odpisy vyššie ako daňové odpisy,
 • odpočítateľnú položku – ak sú účtovné odpisy nižšie ako daňové odpisy.

Príklad na výpočet rozdielu medzi účtovnými a daňovými odpismi pri vyčíslení základu dane

Účtovná jednotka ABC s.r.o. dosiahla účtovný výsledok hospodárenia – zisk 10 000,- €. V roku 2022 zaúčtovala účtovné odpisy auta, ktoré používa na podnikanie vo výške 4 000,- €. Prepočtom daňovník zistil, že výška ročného daňového odpisu auta je 2 000,- €. Aký vplyv bude mať rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi na vyčíslenie základu dane v roku 2022?

Účtovné odpisy – daňové odpisy => 4 000 – 2 000 = 2 000 € - kladný rozdiel, t.j. rozdiel účtovných a daňových odpisov vo výške 2 000,- € bude tvoriť pripočítateľnú položku k základu dane (10 000,- €), t.j. základ dane sa zvýši na hodnotu 12 000,- €.

Prerušenie odpisovania auta v roku 2022 a 2023

Účtovné odpisy na rozdiel od daňových odpisov nie je možné prerušiť. Možné je však upraviť výšku odpisov podľa meniacich sa podmienok (napríklad ak by účtová jednotka vyhodnotila, že je auto vo veľmi dobrom stave a bude možné ho využívať dlhšie ako bolo prvotne stanovené v odpisovom pláne po zaradení auta do používania). Vtedy sa prehodnotí odpisový plán a upraví sa zostatková doba odpisovania alebo sadzba odpisovania.

Prečítajte si tiež

Ak daňovník odpisuje auto, ktoré má zaradené v majetku, má možnosť prerušiť daňové odpisovanie. Daňovník sa môže rozhodnúť, či odpisovanie auta preruší na jedno alebo viac zdaňovacích období. V zdaňovacom období, ktoré nasleduje po prerušení odpisovania, pokračuje v odpisovaní tak, ako by nebolo prerušené, pričom doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania. Prerušiť odpisovanie môže daňovník už v tom zdaňovacom období, v ktorom zaradil auto do užívania.

Daňovník musí prerušiť daňové odpisovanie auta:

 • ak vozidlo nevyužíval v príslušnom zdaňovacom období na zabezpečenie zdaniteľných príjmov,
 • v zdaňovacom období, ktoré začína dňom v poradí druhej zmeny zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak, ak v poradí k druhej zmene príde počas dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom od poslednej zmeny zdaňovacieho obdobia uplynie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Daňovník nemôže uplatniť prerušenie odpisovania v prípade, ak si uplatňuje paušálne výdavky percentom z príjmov. V takom prípade daňovník vedie odpisy len evidenčne a o túto dobu nemôže lehotu určenú na odpisovanie auta predĺžiť.

Odpisovanie auta obstaraného finančným prenájmom a operatívnym prenájmom

Ak je auto obstarané formou finančného prenájmu, bude sa odpisovať počas doby odpisovania stanovenej podľa zaradenia majetku do odpisovej skupiny a do výšky vstupnej ceny auta. Vstupnú cenu pri finančnom prenájme tvorí istina a náklady súvisiace s obstaraním prenajatého majetku, napríklad doprava, montáž, clo, poplatok za uzatvorenie nájomnej zmluvy a pod. Súčasťou obstarávacej ceny nie je daň z pridanej hodnoty. U neplatiteľa dani z pridanej hodnoty je výška dane z prianej hodnoty daňovým výdavkom.

Príklad na odpisovanie auta obstaraného formou finančného prenájmu (leasingu)

Spoločnosť ABC s.r.o. obstarala v máji 2022 osobný automobil formou finančného prenájmu. Vstupná cena vozidla je podľa nájomnej zmluvy 10 000,- € + úrok + DPH. Doba trvania finančného prenájmu bola dohodnutá na 36 mesiacov. V akej výške si môže spoločnosť uplatniť daňový odpis vozidla v roku 2022?

Vozidlo je zaradené v 1. odpisovej skupine s dobou odpisovania 4 roky. Pomerný ročný odpis vypočítame:

(10 000 : (4x12)) x 8 = 1 666,67 €.

Auto obstarané formou operatívneho prenájmu odpisuje vlastník vozidla, ktorým ostáva prenajímateľ. Daňovník, ktorý je nájomcom, si do daňových výdavkov uplatní len sumu nájomného podľa nájomnej zmluvy, nie odpisy auta.

Článok pokračuje pod reklamou

Odpisovanie luxusných automobilov v roku 2022 a 2023

Pod „luxusným automobilom“ podľa zákona o dani z príjmov rozumieme auto, ktorého vstupná cena je vyššia ako 48 000,- €. Zákon o dani z príjmov za určitých podmienok obmedzuje zahrňovanie odpisov luxusných automobilov do základu dane.

Daňový odpis luxusného automobilu sa vypočíta z limitovanej vstupnej ceny 48 000,- €. Ak je celková výška daňových odpisov z luxusných automobilov za dané obdobie vyššia ako základ dane daňovníka, daňovník je povinný základ dane upraviť – zvýšiť o kladný rozdiel medzi súčtom skutočne uplatnených daňových odpisov z áut, ktorých vstupná cena je aspoň 48 000,- € v čase ich zaradenia do majetku a úhrnom ročných odpisov alebo pomerných častí ročných odpisov za príslušné zdaňovacie obdobie z týchto automobilov vypočítaných zo vstupnej ceny 48 000,- €. Na výpočet odpisov sa použije rovnomerná metóda odpisovania.

Príklad na odpisovanie luxusného automobilu v roku 2022

Účtovná jednotka JJ s.r.o. si v januári 2022 obstarala automobil Audi za 80 000,- €, zaradila ho do prvej odpisovej skupiny (odpisovať ho bude 4 roky). Ročný daňový odpis auta je vo výške 80 000 : 4 roky = 20 000,- €. Za rok 2022 dosiahla účtovná jednotka základ dane 5 000,- €. Účtovná jednotka je povinná upraviť základ dane nasledovným spôsobom:

Daňový odpis auta vypočítaný zo vstupnej ceny je 20 000,- €, daňový odpis luxusného auta vypočítaný z limitovanej ceny 48 000,- € je vo výške 12 000,- €. Základ dane účtovná jednotka navýši o rozdiel 20 000,- € a 12 000,- €, čo predstavuje 8 000,- €. Základ dane účtovnej jednotky za rok 2022 bude zodpovedať hodnote 13 000,- € (5 000 + 8 000).

Odpisovanie auta u mikrodaňovníka v roku 2022 a 2023

V prípade, že sa fyzická alebo právnická osoba stane mikrodaňovníkom, môže využívať zvýhodnenia, ktoré sa okrem iného týkajú aj odpisovania majetku, t.j. tiež vozidiel. Mikrodaňovník si môže určiť pre vozidlo ľubovoľnú výšku odpisu, maximálne však do výšky obstarávacej ceny auta. Podmienkou je, aby takéto auto bolo zaradené do obchodného majetku v roku, kedy spĺňa podmienky mikrodaňovníka a zároveň nejde o luxusný automobil. Takýto postup bolo možné uplatniť prvý raz od 1.1.2021.

Prečítajte si tiež

Príklad na odpisovanie auta u mikrodaňovníka v roku 2022

Živnostník Jožko Mrkvička si v marci 2022 zaobstaral auto, ktorého vstupná cena bola 10 000,- € a v marci 2022 toto auto aj zaradil do svojho obchodného majetku. Auto je zaradené do 1. odpisovej skupiny, doba odpisovania sú 4 roky. V roku 2022 tiež splnil podmienky mikrodaňovníka. V akej výške si môže Jožko Mrkvička v roku 2022 uplatniť odpis do daňových výdavkov?

Jožko Mrkvička sa môže rozhodnúť postupovať dvomi spôsobmi:

 1. Môže si uplatniť odpis auta v ľubovoľnej výške, naviac však do výšky vstupnej ceny 10 000,- €. Ak by si uplatnil odpis týmto spôsobom, nesmie počas doby odpisovania (počas 4 rokov) auto vyradiť zo svojho obchodného majetku a ani nesmie prerušiť odpisovanie. Pri vyradení hmotného majetku pred uplynutím doby odpisovania, pri ktorom mikrodaňovník uplatnil zvýhodnené odpisy, je daňovník povinný zvýšiť základ dane o kladný rozdiel medzi už uplatnenými odpismi a odpismi vyčíslenými rovnomernou metódou odpisovania pre príslušnú odpisovú skupinu, do ktorej je auto zaradené.
 2. Uplatní si pomernú časť z ročného odpisu auta, vypočítanú za 10 mesiacov, počas ktorých auto evidoval v obchodnom majetku, teda do daňových výdavkov uplatní odpis vo výške:
  (10 000 : (4x12)) x 10 = 2 083,33 €.

Príklad na odpisovanie luxusného auta u mikrodaňovníka v roku 2022

Pani Malá si v januári 2022 zaobstarala nové auto, ktorého vstupná cena bola 52 000,- €. V roku 2022 splnila podmienky mikrodaňovníka, auto zaradila do 1. odpisovej skupiny, doba odpisovania sú 4 roky. Môže si pani Malá uplatniť do daňových výdavkov zvýhodnený odpis auta?

Nie nemôže, nakoľko sa zvýhodnený spôsob odpisovania nemôže uplatniť pri luxusných automobiloch, ktorých vstupná cena je 48 000,- € a viac.

Odpisovanie auta využívaného aj na súkromné účely v roku 2022 a 2023

Existuje niekoľko spôsobov ako určiť výšku odpisov auta, ktoré sa okrem podnikania využíva aj na súkromné účely.

 • Ak ide o právnickú osobu (napríklad s.r.o.), môže vozidlo aj na súkromné účely využívať napríklad zamestnanec alebo konateľ ako formu benefitu. V takomto prípade ide o nepeňažný príjem, ktorý je predmetom dane:
  • 1 % zo vstupnej ceny v každom mesiaci, v ktorom bolo auto poskytnuté aj na súkromné účely počas prvého roka,
  • 1 % zo vstupnej ceny každoročne zníženej o 12,5% počas najbližších 7 rokov.

Ak právnická osoba takto dodaňuje nepeňažný príjem zamestnanca alebo konateľa, zároveň za zamestnanca/konateľa odvádza odvody, nie je potrebné odpisy auta používaného aj na súkromné účely nijako upravovať.

V ďalších rokoch, kedy sa zamestnancovi/konateľovi nezdaňuje príjem zo závislej činnosti, zamestnávateľ musí postupovať v súlade s 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov a všetky výdavky, ktoré mu vznikajú v súvislosti s týmto autom, je povinný uplatňovať v daňových výdavkoch v pomernej časti.

 • Ak ide o fyzickú osobu, môže vozidlo používať napríklad sám živnostník aj na súkromné účely. Daňovník si do daňových výdavkov zahrnie.
  • 80 % výdavkov spojených s využívaním auta – teda aj odpisy alebo
  • výdavky preukázateľne vynaložené podľa knihy jázd na podnikateľské a súkromné účely.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky