Súhrnný výkaz DPH v roku 2018

Súhrnný výkaz DPH je povinná podať osoba, ktorá dodáva tovar alebo služby do iného členského štátu. Aká je lehota na podanie súhrnného výkazu DPH v roku 2018? A čo musí obsahovať?

Podávanie súhrnného výkazu DPH ako aj povinné náležitosti upravuje § 80 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

Kto je povinný podať súhrnný výkaz DPH v roku 2018?

Súhrnný výkaz podáva:

 • platiteľ DPH,
 • osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH.

Osoba registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH je osoba (neplatiteľ DPH), ktorá nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu a ktorého hodnota presiahla v kalendárnom roku hodnotu 14 000 eur.

Osoba registrovaná pre daň podľa § 7a zákona o DPH je osoba (neplatiteľ DPH), ktorá:

 • je príjemcom služby za protihodnotu z iného členského štátu od zahraničnej osoby, pri ktorej je povinná platiť daň,
 • je dodávateľom služby za protihodnotu do iného členského štátu s miestom dodania v inom členskom štáte, pričom príjemcom služby je osoba povinná platiť daň.

Viac informácií o neplatiteľovi DPH, ktorý sa musí registrovať podľa § 7a zákona o DPH si môžete prečítať v článku Ste neplatiteľ DPH a predávate služby do EÚ? Aké máte povinnosti?Ste neplatiteľ DPH a nakupujete služby z EÚ? Aké máte povinnosti? alebo Špecifické typy registrácií na DPH - §7 a §7a zákona

Ako a dokedy podať súhrnný výkaz DPH v roku 2018?

Súhrnný výkaz je možné podať len elektronicky. Súhrnný výkaz podávaný elektronickými prostriedkami musí byť podpísaný:

 • kvalifikovaným elektronickým podpisom, alebo
 • elektronickou značkou poskytnutou daňovým úradom (na základe uzavretej písomnej dohody o elektronickom doručovaní).

To, ako sa registrovať na povinnú elektronickú komunikáciu a zjednodušenie registrácie a autorizácie pri elektronickej komunikácii s finančnou správou si môžete prečítať v článku Autorizácia už za pár minút.

Súhrnný výkaz sa podáva do 25 dní po skončení obdobia, za ktoré vznikne povinnosť podať súhrnný výkaz. V prípade, že lehota na podanie súhrnného výkazu pripadne na deň pracovného pokoja, dňom na podanie súhrnného výkazu je najbližší pracovný deň.

Za nepodanie súhrnného výkazu v ustanovenej lehote alebo za jeho nesprávne vyplneniemôže byť uložená pokuta správcom dane vo výške od 60 eur do 3 000 eur.

Kedy podáva platiteľ dane súhrnný výkaz DPH v roku 2018?

Platiteľ dane má povinnosť podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac, v ktorom:

 • dodal tovar, ktorý je oslobodený od dane z tuzemska do iného členského štátu, a to osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte (oznámila identifikačné číslo DPH),
 • premiestnil tovar vo svojom vlastníctve do iného členského štátu na účely svojho podnikania oslobodeného od dane,
 • sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ,
 • dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte osobe, ktorá je povinná platiť daň.

Platiteľ dane môže podávať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, ak hodnota dodania tovaru, premiestnenia tovaru alebo účasti na trojstrannom obchode nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v žiadnom z predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokov hodnotu 50 000 eur.

Je dôležité o zmene obdobia v podávaní súhrnného výkazu z kalendárneho mesiaca na štvrťrok vedieť, že:

 • môže nastať iba k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli splnené podmienky,
 • zmenu obdobia nie je platiteľ dane povinný oznámiť správcovi dane,
 • ak hodnota dodania tovaru, premiestnenia tovaru alebo účasti na trojstrannom obchode presiahne uvedenú hodnotu, nie je možné podávať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, a to od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom hodnota v príslušnom kalendárnom štvrťroku presiahla 50 000 eur. Následne je platiteľ dane povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac daného štvrťroka osobitne,
 • na hodnotu dodaných služieb sa pri možnosti podávania súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok neprihliada (t. j. nezarátava sa do hodnoty 50 000 eur).

V prípade, že platiteľovi dane v príslušnom kalendárnom mesiaci alebo štvrťroku nevznikla povinnosť podať súhrnný výkaz (nedodá tovar, nepremiestni tovar a pod.), súhrnný výkaz nepodáva.

Príklad na podávanie súhrnného výkazu DPH u platiteľa dane: Platiteľ dane podáva štvrťročný súhrnný výkaz DPH. V mesiaci jún 2018 posudzoval, či aj v tomto druhom štvrťroku roku 2018 môže podať štvrťročný súhrnný výkaz. Hodnoty dodaných tovarov v prechádzajúcich štvrťrokoch a v druhom štvrťroku 2018 mal nasledovné:

II. štvrťrok 2017 (apríl – jún) 25 000 Eur
III. štvrťrok 2017 (júl – september) 33 500 Eur
IV. štvrťrok 2017 (október – december) 48 300 Eur
I. štvrťrok 2018 (január – marec) 15 000 Eur
apríl 2018 15 000 Eur
máj 2018 40 000 Eur
jún 2018 ?

Platiteľ dane nemôže podať štvrťročný súhrnný výkaz aj za druhý štvrťrok 2018, nakoľko hodnota dodaných tovarov do iného členského štátu za mesiac apríl a máj 2018 je 55 000 eur, tzn., že prekročila hranicu 50 000 eur. Platiteľ dane je teraz povinný podať mesačný súhrnný výkaz, a to za mesiac apríl 2018 a za mesiac máj 2018 do 25.6.2018. Platiteľ dane podá mesačný súhrnný výkaz aj za mesiac jún 2018 do 25.7.2018 v prípade, ak bude mať povinnosť podať súhrnný výkaz.

Článok pokračuje pod reklamou

Kedy podáva osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH súhrnný výkaz DPH v roku 2018?

Osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH je povinná podať súhrnný výkaz za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodala službu do iného členského štátu osobe, ktorá je povinná platiť daň.

Osoba registrovaná pre daň je povinná podať súhrnný výkaz aj v tom prípade, ak dodá tovar ako prvý odberateľ pre druhého odberateľa v rámci trojstranného obchodu. V tomto prípade môže osoba registrovaná pre daň podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok len, ak hodnota tovarov dodaných druhému odberateľovi v inom členskom štáte v rámci trojstranného obchodu nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne aj v prechádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur.

Ak hodnota dodaného tovaru bude vyššia ako 50 000 eur v príslušnom kalendárnom štvrťroku, osoba registrovaná pre daň je povinná podať súhrnný výkaz za kalendárny mesiac. Tak ako je to u platiteľa dane, aj tu platí, že na hodnotu dodaných služieb sa v tomto prípade neprihliada.

Prečítajte si tiež

V prípade, že osobe registrovanej pre daň v príslušnom kalendárnom mesiaci alebo štvrťroku nevznikla povinnosť podať súhrnný výkaz (nedodá službu, nezúčastni sa trojstranného obchodu), súhrnný výkaz nepodáva.

Príklad na podávanie súhrnného výkazu DPH u osoby registrovanej pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH

Osoba registrovaná pre daň so sídlom v Bratislave dodala prekladateľské služby spoločnosti so sídlom v Maďarsku (spoločnosť má aj v Maďarsku pridelené IČ DPH) dňa 15.7.2018. Osoba registrovaná pre daň je povinná podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok do 25.10.2018.

Čo musí obsahovať súhrnný výkaz DPH v roku 2018?

Súhrnný výkaz musí obsahovať tieto povinné náležitosti:

 • identifikačné číslo pre daň osoby, ktorá podáva súhrnný výkaz (IČ DPH),
 • v prípade dodania tovaru do iného členského štátu: identifikačné číslo pre daň nadobúdateľa tovaru a celkovú hodnotu dodaného tovaru pre každého nadobúdateľa osobitne,
 • v prípade premiestnenia tovaru do iného členského štátu: identifikačné číslo pre daň, ktoré má platiteľ pridelené v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru a taktiež aj hodnotu tovaru,
 • pri trojstrannom obchode: identifikačné číslo pre daň druhého odberateľa prideleného v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru a taktiež aj hodnotu tovaru dodaného druhému odberateľovi,
 • pri dodaní služby: identifikačné číslo pre daň príjemcu služby, pod ktorým mu bola služba dodaná a celkovú hodnotu dodaných služieb pre každého príjemcu služieb.

Aktuálny vzor súhrnné výkazu platný v roku 2020, ako aj s jeho zmenami nájdete v článku Nové vzory tlačív od roku 2020 - daňové priznanie k DPH a súhrnný výkaz.

Kedy podať opravný alebo dodatočný súhrnný výkaz DPH v roku 2018?

Opravný súhrnný výkaz DPH podá osoba v tom prípade, ak pred uplynutím lehoty na podanie súhrnného výkazu zistí, že údaje uvedené v súhrnnom výkaze nie sú úplné alebo nie sú správne.

Dodatočný súhrnný výkaz DPH podá osoba vtedy, ak po uplynutí lehoty na podanie súhrnného výkazu zistí, že údaje uvedené v súhrnnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne. V prípade podaného dodatočného súhrnného výkazu uvádza osoba len doplnené alebo opravené údaje.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky