Súhrnný výkaz DPH v roku 2018

Súhrnný výkaz DPH je povinná podať osoba, ktorá dodáva tovar alebo služby do iného členského štátu. Aká je lehota na podanie súhrnného výkazu DPH v roku 2018? A čo musí obsahovať?

Podávanie súhrnného výkazu DPH ako aj povinné náležitosti upravuje § 80 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

Kto je povinný podať súhrnný výkaz DPH v roku 2018?

Súhrnný výkaz podáva:

 • platiteľ DPH,
 • osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH.

Osoba registrovaná pre daň podľa § 7 zákona o DPH je osoba (neplatiteľ DPH), ktorá nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu a ktorého hodnota presiahla v kalendárnom roku hodnotu 14 000 eur.

Osoba registrovaná pre daň podľa § 7a zákona o DPH je osoba (neplatiteľ DPH), ktorá:

 • je príjemcom služby za protihodnotu z iného členského štátu od zahraničnej osoby, pri ktorej je povinná platiť daň,
 • je dodávateľom služby za protihodnotu do iného členského štátu s miestom dodania v inom členskom štáte, pričom príjemcom služby je osoba povinná platiť daň.

Viac informácií o neplatiteľovi DPH, ktorý sa musí registrovať podľa § 7a zákona o DPH si môžete prečítať v článku Ste neplatiteľ DPH a predávate služby do EÚ? Aké máte povinnosti?Ste neplatiteľ DPH a nakupujete služby z EÚ? Aké máte povinnosti? alebo Špecifické typy registrácií na DPH - §7 a §7a zákona

Ako a dokedy podať súhrnný výkaz DPH v roku 2018?

Súhrnný výkaz je možné podať len elektronicky. Súhrnný výkaz podávaný elektronickými prostriedkami musí byť podpísaný:

 • kvalifikovaným elektronickým podpisom, alebo
 • elektronickou značkou poskytnutou daňovým úradom (na základe uzavretej písomnej dohody o elektronickom doručovaní).

To, ako sa registrovať na povinnú elektronickú komunikáciu a zjednodušenie registrácie a autorizácie pri elektronickej komunikácii s finančnou správou si môžete prečítať v článku Autorizácia už za pár minút.

Súhrnný výkaz sa podáva do 25 dní po skončení obdobia, za ktoré vznikne povinnosť podať súhrnný výkaz. V prípade, že lehota na podanie súhrnného výkazu pripadne na deň pracovného pokoja, dňom na podanie súhrnného výkazu je najbližší pracovný deň.

Za nepodanie súhrnného výkazu v ustanovenej lehote alebo za jeho nesprávne vyplneniemôže byť uložená pokuta správcom dane vo výške od 60 eur do 3 000 eur.

Kedy podáva platiteľ dane súhrnný výkaz DPH v roku 2018?

Platiteľ dane má povinnosť podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac, v ktorom:

 • dodal tovar, ktorý je oslobodený od dane z tuzemska do iného členského štátu, a to osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte (oznámila identifikačné číslo DPH),
 • premiestnil tovar vo svojom vlastníctve do iného členského štátu na účely svojho podnikania oslobodeného od dane,
 • sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ,
 • dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte osobe, ktorá je povinná platiť daň.

Platiteľ dane môže podávať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, ak hodnota dodania tovaru, premiestnenia tovaru alebo účasti na trojstrannom obchode nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v žiadnom z predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokov hodnotu 50 000 eur.

Je dôležité o zmene obdobia v podávaní súhrnného výkazu z kalendárneho mesiaca na štvrťrok vedieť, že:

 • môže nastať iba k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli splnené podmienky,
 • zmenu obdobia nie je platiteľ dane povinný oznámiť správcovi dane,
 • ak hodnota dodania tovaru, premiestnenia tovaru alebo účasti na trojstrannom obchode presiahne uvedenú hodnotu, nie je možné podávať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, a to od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom hodnota v príslušnom kalendárnom štvrťroku presiahla 50 000 eur. Následne je platiteľ dane povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac daného štvrťroka osobitne,
 • na hodnotu dodaných služieb sa pri možnosti podávania súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok neprihliada (t. j. nezarátava sa do hodnoty 50 000 eur).

V prípade, že platiteľovi dane v príslušnom kalendárnom mesiaci alebo štvrťroku nevznikla povinnosť podať súhrnný výkaz (nedodá tovar, nepremiestni tovar a pod.), súhrnný výkaz nepodáva.

Príklad na podávanie súhrnného výkazu DPH u platiteľa dane: Platiteľ dane podáva štvrťročný súhrnný výkaz DPH. V mesiaci jún 2018 posudzoval, či aj v tomto druhom štvrťroku roku 2018 môže podať štvrťročný súhrnný výkaz. Hodnoty dodaných tovarov v prechádzajúcich štvrťrokoch a v druhom štvrťroku 2018 mal nasledovné:

II. štvrťrok 2017 (apríl – jún) 25 000 Eur
III. štvrťrok 2017 (júl – september) 33 500 Eur
IV. štvrťrok 2017 (október – december) 48 300 Eur
I. štvrťrok 2018 (január – marec) 15 000 Eur
apríl 2018 15 000 Eur
máj 2018 40 000 Eur
jún 2018 ?

Platiteľ dane nemôže podať štvrťročný súhrnný výkaz aj za druhý štvrťrok 2018, nakoľko hodnota dodaných tovarov do iného členského štátu za mesiac apríl a máj 2018 je 55 000 eur, tzn., že prekročila hranicu 50 000 eur. Platiteľ dane je teraz povinný podať mesačný súhrnný výkaz, a to za mesiac apríl 2018 a za mesiac máj 2018 do 25.6.2018. Platiteľ dane podá mesačný súhrnný výkaz aj za mesiac jún 2018 do 25.7.2018 v prípade, ak bude mať povinnosť podať súhrnný výkaz.

Článok pokračuje pod reklamou

Kedy podáva osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH súhrnný výkaz DPH v roku 2018?

Osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH je povinná podať súhrnný výkaz za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodala službu do iného členského štátu osobe, ktorá je povinná platiť daň.

Osoba registrovaná pre daň je povinná podať súhrnný výkaz aj v tom prípade, ak dodá tovar ako prvý odberateľ pre druhého odberateľa v rámci trojstranného obchodu. V tomto prípade môže osoba registrovaná pre daň podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok len, ak hodnota tovarov dodaných druhému odberateľovi v inom členskom štáte v rámci trojstranného obchodu nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne aj v prechádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 50 000 eur.

Ak hodnota dodaného tovaru bude vyššia ako 50 000 eur v príslušnom kalendárnom štvrťroku, osoba registrovaná pre daň je povinná podať súhrnný výkaz za kalendárny mesiac. Tak ako je to u platiteľa dane, aj tu platí, že na hodnotu dodaných služieb sa v tomto prípade neprihliada.

Prečítajte si tiež

V prípade, že osobe registrovanej pre daň v príslušnom kalendárnom mesiaci alebo štvrťroku nevznikla povinnosť podať súhrnný výkaz (nedodá službu, nezúčastni sa trojstranného obchodu), súhrnný výkaz nepodáva.

Príklad na podávanie súhrnného výkazu DPH u osoby registrovanej pre daň podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH

Osoba registrovaná pre daň so sídlom v Bratislave dodala prekladateľské služby spoločnosti so sídlom v Maďarsku (spoločnosť má aj v Maďarsku pridelené IČ DPH) dňa 15.7.2018. Osoba registrovaná pre daň je povinná podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok do 25.10.2018.

Čo musí obsahovať súhrnný výkaz DPH v roku 2018?

Súhrnný výkaz musí obsahovať tieto povinné náležitosti:

 • identifikačné číslo pre daň osoby, ktorá podáva súhrnný výkaz (IČ DPH),
 • v prípade dodania tovaru do iného členského štátu: identifikačné číslo pre daň nadobúdateľa tovaru a celkovú hodnotu dodaného tovaru pre každého nadobúdateľa osobitne,
 • v prípade premiestnenia tovaru do iného členského štátu: identifikačné číslo pre daň, ktoré má platiteľ pridelené v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru a taktiež aj hodnotu tovaru,
 • pri trojstrannom obchode: identifikačné číslo pre daň druhého odberateľa prideleného v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru a taktiež aj hodnotu tovaru dodaného druhému odberateľovi,
 • pri dodaní služby: identifikačné číslo pre daň príjemcu služby, pod ktorým mu bola služba dodaná a celkovú hodnotu dodaných služieb pre každého príjemcu služieb.

Aktuálny vzor súhrnné výkazu platný v roku 2020, ako aj s jeho zmenami nájdete v článku Nové vzory tlačív od roku 2020 - daňové priznanie k DPH a súhrnný výkaz.

Kedy podať opravný alebo dodatočný súhrnný výkaz DPH v roku 2018?

Opravný súhrnný výkaz DPH podá osoba v tom prípade, ak pred uplynutím lehoty na podanie súhrnného výkazu zistí, že údaje uvedené v súhrnnom výkaze nie sú úplné alebo nie sú správne.

Dodatočný súhrnný výkaz DPH podá osoba vtedy, ak po uplynutí lehoty na podanie súhrnného výkazu zistí, že údaje uvedené v súhrnnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne. V prípade podaného dodatočného súhrnného výkazu uvádza osoba len doplnené alebo opravené údaje.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Skupinová registrácia pre DPH

Skupinová registrácia pre DPH ako určité zjednodušenie procesov je možná pre osoby, ktoré sú spojené finančne, ekonomicky a organizačne. Aké sú ďalšie podmienky, jej výhody, či nevýhody?

Postup pri registrácii na DPH podľa § 7a (praktický návod)

Plánujete prijať službu z iného členského štátu alebo dodať službu do iného štátu EÚ? Ak kvôli tomu potrebujete registráciu na DPH podľa § 7a, prinášame postup, ako na to.

DPH na základe prijatia platby môže pomôcť malým podnikateľom

V aktuálnej situácii by menším podnikateľom mohlo platenie DPH na základe prijatia platby padnúť vhod. Nedostali by sa tak do situácie, že odviesť DPH musia, aj keď im zákazník nezaplatil.

Elektronicky dodávané služby a dane (daň z príjmov, DPH)

Ako sa zdaňujú elektronicky dodávané služby, ktorými sú napríklad webináre, či činnosti blogerov, youtuberov a vlogerov? Ako musia postupovať z hľadiska dane z príjmov a DPH?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky