Nové vzory tlačív od roku 2020 - daňové priznanie k DPH a súhrnný výkaz

Aké zmeny nastanú v tlačivách daňového priznania k DPH a súhrnného výkazu od roku 2020? Vzory aktuálne od roku 2020 nájdete v článku.

Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o DPH”) schválenou 15.10.2019 vznikla potreba vydať nové tlačivá daňového priznania k DPH a súhrnného výkazu k DPH. Viac informácií o schválených zmenách nájdete v článku Novela (zmeny) zákona o DPH od 1.1.2020

Ministerstvo financií Slovenskej republiky následne vydalo 28.10.2019 opatrenie č. MF/014640/2019-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty a opatrenie č. 405/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty.

Vzor daňového priznania k DPH a súhrnného výkazu platného do konca roka 2019 sa použije pri podaní daňového priznania k DPH a súhrnného výkazu za obdobia končiace najneskôr 31.12.2019.

Prvýkrát sa nový vzor daňového priznania k DPH a súhrnného výkazu použije za obdobie január 2020 (t. j. vo februári 2020). Štvrťročný platiteľ DPH podá daňové priznanie k DPH na novom vzore prvýkrát za obdobie 1. štvrťrok 2020 (t. j. v apríli 2020). Osoby, ktoré podávajú súhrnný výkaz štvrťročne, podajú prvýkrát súhrnný výkaz na novom tlačive za obdobie 1. štvrťrok 2020.

Vzor tlačiva a zmeny v daňovom priznaní k DPH od roku 2020

Zmeny v tlačive daňového priznania k DPH od roku 2020 nastanú na niekoľkých riadkoch daňového priznania.

Daň pri zrušení registrácie podľa § 81 zákona o DPH sa presunula z riadku 18 daňového priznania na riadky 02 a 04 daňového priznania k DPH. Dôvodom presunu dane pri zrušení registrácie na DPH bola skutočnosť, že na riadku 18 daňového priznania k DPH sa od 1.1.2020 bude uvádzať daň pri zrušení oslobodenia od dane pri dodaní surovej ropy, motorového benzínu, plynových olejov uvedených v prílohe č. 9 k zákonu o DPH.

V prípade, že sa zruší oslobodenie od dane v colnom sklade podľa § 48ca zákona o DPH, v osobitnom sklade podľa § 48d zákona o DPH, alebo v daňovom sklade podľa § 48e pri dodávkach tovarov uvedených v prílohe č. 9 k zákonu o DPH (surová ropa, motorový benzín, plynové oleje…), bude sa od 1.1.2020 uvádzať DPH pri zrušení oslobodenia na riadku 18 daňového priznania k DPH.

Prečítajte si tiež

Do konca roka 2019 sa na riadku 15 daňového priznania k DPH uvádza základ dane za dodané tovary a služby s oslobodením od dane podľa § 28 až § 43, § 47 a § 48 ods. 8 zákona o DPH, ako aj dodanie investičného zlata  a prirážka cestovnej kancelárie oslobodená od dane. Na riadku 15 sa uvádza základ dane napríklad pri dodaní poisťovacích služieb, finančných služieb, tovaru dodaného do iného členského štátu. Od 1.1.2020 sa na riadku 15 daňového priznania bude uvádzať aj oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ.

V riadku 26 a 27 daňového priznania k DPH sa od 1.1.2020 bude uvádzať aj rozdiel v základe dane a v dani podľa § 65 ods. 10 a 11 zákona o DPH. Uvedené odstavce zákona o DPH budú účinné od 1.1.2020 a vzťahujú sa na cestovné kancelárie. Podľa § 65 ods. 10 a 11 cestovná kancelária:

 • je povinná opraviť základ dane a DPH, ak skutočné náklady za služby cestovného ruchu obstarané od iných osôb sú nižšie ako predpokladané náklady použité pri určení základu dane pri vzniku daňovej povinnosti (alebo ak nastala iná skutočnosť, ktorá má za následok zvýšenie základu dane),
 • môže opraviť základ dane a DPH, ak skutočné náklady za služby cestovného ruchu obstarané od iných osôb sú vyššie ako predpokladané náklady použité pri určení základu dane pri vzniku daňovej povinnosti (alebo ak nastala iná skutočnosť, ktorá má za následok zníženie základu dane).

Ak platiteľ DPH uplatnil odpočet DPH zo služby vykonanej na investičnom majetku, ktorá mala za následok trvalé zvýšenie hodnoty investičného majetku, je povinný opraviť odpočítanú daň z tejto služby v prípade, ak:

 • pri nadobudnutí investičného majetku neuplatnil odpočet DPH,
 • dodal investičný majetok na svoju osobnú spotrebu, osobnú spotrebu zamestnancov alebo ho dodal bezodplatne.

Od 1.1.2020 sa oprava odpočítanej dane pri službách vykonaných na investičnom majetku uvádza na riadku 28 daňového priznania k DPH.

Na stiahnutie: Vzor daňového priznania k DPH od 2020.

Článok pokračuje pod reklamou

Vzor tlačiva a zmeny v súhrnnom výkaze k DPH od roku 2020

Zmena súhrnného výkazu k DPH nastáva z dvoch dôvodov, ide o:

 1. potrebu zjednotiť vzhľad formulára s inými formulármi podávanými daňovému úradu,
 2. potrebu uviesť v súhrnnom výkaze údaje týkajúce sa režimu call-off stock, ktorý bol zavedený novelou zákona o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2020. Viac informácií nájdete v článku Režim call-off stock od roku 2020

Od 1.1.2020 sa na 1. strane súhrnného výkazu bude uvádzať emailová adresa namiesto čísla faxu. Zároveň z kolónky telefónne číslo bol vymazaný znak lomky. Od roku 2020 sa už nebude na 1. strane súhrnného výkazu uvádza počet 2. strán. Poslednou úpravou na 1. strane súhrnného výkazu je doplnenie emailovej adresy osoby oprávnenej na podanie súhrnného výkazu.

Prečítajte si tiež

Druhá strana súhrnného výkazu prechádza výraznejšou zmenou kvôli zavedeniu režimu call-off stock. Od 1.1.2020 bude druhá strana výkazu rozdelená na 2 časti. I. časť ostáva nezmenená. V prvej časti sa budú uvádzať trojstranné obchody, dodávky tovarov a služieb do iných členských štátov EÚ.

Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 405/2019 sa od roku 2020 doplní do súhrnného výkazu II. časť, v ktorej sa bude uvádzať odoslanie alebo preprava tovaru v režime call-off stock.

V II. časti súhrnného výkazu sa budú vykazovať nasledovné údaje:

 • kód štátu nadobúdateľa tovaru,
 • IČ DPH dohodnutého nadobúdateľa tovaru pridelené v inom členskom štáte,
 • IČ DPH pôvodne dohodnutého nadobúdateľa tovaru pridelené v inom členskom štáte, ktorý je nahradený inou zdaniteľnou osobou,
 • vrátenie tovaru,
 • oprava.

Na stiahnutie: Vzor súhrnného výkazu k DPH od 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie k DPH a súhrnný výkaz podľa § 7a

Prijímate alebo dodávate služby z/do členského štátu EÚ? V článku sa dočítate, aké povinnosti vám plynú v súvislosti s podaním daňového priznania a súhrnného výkazu podľa zákona o DPH.

DPH pri transakciách zahrňujúcich kryptomeny

Podlieha výmena tovaru alebo služby za kryptomenu alebo výmena jednej kryptomeny za inú kryptomenu dani z pridanej hodnoty? Problematikou DPH pri transakciách zahrňujúcich kryptomeny sa zaoberá tento článok.

Ako vyplniť kontrolný výkaz DPH?

Ako správne vyplniť kontrolný výkaz? Aké údaje je potrebné mať k dispozícii a ako sa vykazujú v jednotlivých častiach kontrolného výkazu od 1.7.2023? Odpovede a praktické ukážky v článku.

Odpočet DPH – podmienky a uplatnenie odpočtu DPH v inom období

Aké podmienky musia byť splnené pre uplatnenie nároku na odpočet DPH? Kedy najskôr a kedy najneskôr je možné uplatniť odpočet DPH? Odpovede aj praktické príklady nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky