Donúti vás Facebook stať sa platiteľom DPH?

Zmeny v zobrazovaní príspevkov na Facebooku pravdepodobne spôsobia nárast nákladov na reklamu. Ak ste ešte príspevky nesponzorovali, začnú sa vás týkať povinnosti súvisiace s DPH. Čítajte, aké.

Reklamné služby od Facebooku z pohľadu DPH

Ak začne podnikateľ propagovať svoje príspevky na Facebooku, z pohľadu DPH pôjde o dodanie služby a je potrebné riešiť, kde je miesto dodania tejto služby, pretože od miesta dodania sa odvíja to, v ktorej krajine je povinnosť platiť DPH.

Zjednodušene možno povedať, že miesto dodania služby je tam, kde má podnikateľ, ktorý nakupuje reklamnú službu od Facebooku, sídlo alebo miesto podnikania. Ak nakupuje takúto službu zdaniteľná osoba (podnikateľ) zo Slovenska, miesto dodania služby je teda na Slovensku.

Spoločnosť Facebook Ireland Limited, ktorá reklamné služby poskytuje, je platiteľom DPH so sídlom v Írsku. Pozrime sa bližšie na povinnosti, ktoré vznikajú podnikateľovi pri prijatí služby z Európskej únie. Je dôležité, či podnikateľ je alebo nie je platiteľom DPH, pretože v zdaňovaní sú niektoré odlišnosti.

Nákup reklamných služieb platiteľom DPH

Ak podnikateľ je platiteľom DPH, znamená to, že má pridelené identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH), a to používa pri obchodovaní v tuzemsku, aj so zahraničím. V prípade, že platiteľ DPH chce nakúpiť reklamné služby od Facebooku, vyplní v rámci svojich fakturačných údajov aj svoje IČ DPH (VAT number).

Keďže miestom dodania reklamnej služby je Slovensko, spoločnosť Facebook Ireland Limited vystaví po dodaní služby (na konci mesiaca, po dosiahnutí nastaveného limitu a pod.) faktúru bez írskej DPH s textovou informáciou o prenesení daňovej daňovej povinnosti (Customer to account for any VAT arising on this supply in accordance with Article 196, Council Directive 2006/112/EC).

Osobou povinnou platiť DPH je odberateľ, podnikateľ zo Slovenska. Ak boli služby nakúpené na podnikateľské účely, teda propagáciu firmy, jej produktov a pod., je možné si zároveň túto DPH odpočítať (musia byť splnené podmienky §49 až 51 zákona o DPH). Pôjde o tzv. samozdanenie. Takáto transakcia je teda z hľadiska DPH neutrálna, DPH sa uvedie v daňovom priznaní na vstupe aj na výstupe a nemá vplyv ani na cash-flow, keďže podnikateľ zaplatil Facebooku faktúru bez DPH. Pre porovnanie, ak by nakúpil reklamnú službu od slovenského platiteľa DPH, musel by mu zaplatiť faktúru vrátane sumy DPH, ktorá je na nej uvedená a následne by si nárokoval v daňovom priznaní odpočet tejto DPH.

Príklad nákupu reklamných služieb od Facebooku platiteľom DPH

Reklamná agentúra, slovenský platiteľ DPH, propaguje príspevky svojich klientov na Facebooku. Na konci mesiaca jej vystaví spoločnosť Facebook Ireland Limited faktúru za sponzorované príspevky v danom mesiaci v sume 400 eur. Na faktúre nie je uvedená výška DPH (sadzba 0 %). Povinnosť platiť daň má reklamná agentúra. Daňová povinnosť je 20 % zo 400 eur, t. j. 80 eur. Zároveň je nárok na odpočítanie DPH rovnako, vo výške 80 eur. Reklamná agentúra uvedie túto transakciu v daňovom priznaní k DPH (ako daňovú povinnosť aj odpočítanie dane) a údaje z faktúry v kontrolnom výkaze.

Článok pokračuje pod reklamou

Nákup reklamných služieb od Facebooku neplatiteľom DPH

Ak chce nakúpiť reklamné služby podnikateľ – neplatiteľ DPH, povinnosti má ešte pred prijatím takejto služby (ak doposiaľ nemá IČ DPH pridelené). Zákon o DPH v §7a upravuje povinnosť pre podnikateľa – neplatiteľa DPH podať žiadosť o registráciu pre daň pred prijatím služby, ak je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu. Daňový úrad podnikateľa zaregistruje, vydá osvedčenie o registrácii a pridelí identifikačné číslo pre DPH do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti.

Upozornenie: Touto registráciou sa podnikateľ nestáva klasickým platiteľom DPH, iba osobou registrovanou pre DPH pre prípad prijímania alebo poskytovania služieb v rámci EÚ. V tuzemsku toto IČ DPH ani na faktúrach neuvádza, nefakturuje s DPH a pod.

Následne toto pridelené IČ DPH uvedie do fakturačných údajov na Facebooku a môže začať sponzorovať príspevky. Aj v tomto prípade spoločnosť Facebook Ireland Limited vystaví po dodaní služby faktúru bez írskej DPH s textovou informáciou o prenesení daňovej daňovej povinnosti. Osobou povinnou platiť DPH je odberateľ, podnikateľ zo Slovenska. Rozdiel je v tom, že osoba registrovaná pre DPH nemá nárok na odpočítanie DPH, aj keď služby použije na podnikateľské účely.

Neplatiteľ DPH, ktorý má pridelené IČ DPH pre služby, musí zo sumy reklamnej služby odviesť DPH vo výške 20 % slovenskému daňovému úradu. Ak daň na zaplatenie nie je viac ako 5 eur, nie je povinnosť túto daň zaplatiť. Avšak, za každý mesiac, kedy takúto službu prijal, podáva daňové priznanie k DPH (do 25. nasledujúceho mesiaca).

Príklad nákupu reklamných služieb od Facebooku neplatiteľom DPH

Producent medu, slovenský neplatiteľ DPH s prideleným IČ DPH pre nákup služieb z EÚ, propaguje svoje príspevky na Facebooku. Na konci mesiaca mu vystaví spoločnosť Facebook Ireland Limited faktúru za sponzorované príspevky v danom mesiaci v sume 100 eur. Na faktúre nie je uvedená výška DPH (sadzba 0 %). Povinnosť platiť daň má producent medu. Daňová povinnosť je 20 % zo 100 eur, t. j. 20 eur. Producent medu nemá nárok na odpočítanie DPH. Za daný mesiac podá daňové priznanie, kde vykáže daňovú povinnosť 20 eur. Do 25. nasledujúceho mesiaca je povinný daň aj zaplatiť. Náklady vo výške 120 eur sú pre tohto podnikateľa daňovým výdavkom za reklamné služby.

Ak by neplatiteľ DPH často nakupoval služby zo zahraničia, je na zvážení, či by nebolo výhodnejšie stať sa klasickým platiteľom DPH a následne tieto transakcie „samozdaňovať“. Okrem povinnej registrácie na DPH po dosiahnutí obratu je možnosť registrovať sa za platiteľa DPH aj dobrovoľne. Treba však zvážiť rast nákladov na administratívu a vedenie účtovníctva, príp. daňové poradenstvo v komplikovanej oblasti DPH. Druhou možnosťou je vyhnúť sa agende súvisiacej s nákupom služieb zo zahraničia tým, že podnikateľ využije služby napr. digitálnej agentúry, ktorá je slovenským podnikateľským subjektom a ktorá mu zabezpečí reklamu na Facebooku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky