Ako podať colné vyhlásenie pri zásielke z tretích krajín do 150 eur od 1.7.2021 (návod)

Návod, ako krok za krokom postupovať pri dovoze tovaru v hodnote do 150 eur z tretích krajín, napríklad z Číny, pri ktorom treba od 1.7.2021 platiť DPH a podávať colné vyhlásenie.

Od 1. júla 2021 sa platí DPH zo všetkých zásielok z tretích krajín

S účinnosťou od 1. júla 2021 zaniklo oslobodenie od DPH pri dovoze tovaru z tretích krajín pre zásielky, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur. Vďaka tomuto oslobodeniu doteraz nebolo potrebné pri nákupe tovaru z krajín mimo Európskej únie pri zásielkach v hodnote najviac 22 eur platiť DPH. Naďalej však bude platiť to, že ak hodnota zásielky nepresiahne 150 eur, nebude sa z nej platiť dovozné clo. Výnimkou sú alkoholické nápoje, parfumy, toaletné vody, tabak a tabakové výrobky, ktoré vždy podliehajú clu. Všetky tieto pravidlá platia tak pre podnikateľov, ako aj pre nepodnikateľov dovážajúcich tovary z tretích krajín.

Rozhodujúca je hodnota zásielky, nie hodnota jednotlivých tovarov v nej

Na účely posúdenia toho, z akých zásielok z tretích krajín sa platí len DPH a neplatí sa clo, je dôležitým pojmom „vlastná hodnota zásielky“, ktorá nesmie presiahnuť 150 eur. Vlastná hodnota zásielky sa vypočíta ako súčet vlastných hodnôt tovarov v tejto jednej zásielke (v jednom doručovanom balíku). Vlastnou hodnotou tovaru dovážaného z tretích krajín sa rozumie cena samotného tovaru pri jeho predaji bez nákladov na dopravu a poistenie, pokiaľ nie sú zahrnuté v cene a sú vyčíslené zvlášť (a bez prípadných ďalších daní a poplatkov).

Ak teda cena nejakého tovaru bola 50 eur, náklady na jeho prepravu boli 10 eur, poistenie prepravy bolo 5 eur, tak vlastná hodnota tohto tovaru bola 50 eur. Ak by tento tovar stál 65 eur a v jeho cene by bolo zahrnuté poštovné aj poistenie a neboli by vyčíslené samostatne, tak vlastná hodnota takéhoto tovaru by bola 65 eur. Rozhodujúca je však vlastná hodnota zásielky a nie vlastná hodnota jednotlivých tovarov v nej. Preto ak budú v jednej zásielke (v jednom doručovanom balíku) napríklad dva tovary s vlastnou hodnotou 70 eur a 90 eur, tak vlastná hodnota takejto zásielky bude 160 eur a bude sa z nej platiť nielen DPH, ale aj clo.

Postup pri dovoze tovaru z tretích krajín a zásielkach v hodnote najviac 150 eur

Pri dovoze tovaru z krajín mimo Európskej únie v zásielke v hodnote najviac 150 eur sa bude platiť DPH a podávať colné vyhlásenie. Celý proces však môže prebehnúť podľa viacerých scenárov v závislosti od toho, ako sa bude podávať colné vyhlásenie a platiť DPH:

 • kupujúci sám podá colné vyhlásenie a zaplatí DPH,
 • kupujúci splnomocní prepravcu (poštu alebo kuriéra) alebo inú osobu na podanie colného vyhlásenia a zaplatí mu DPH a aj poplatok za administráciu celého procesu,
 • kupujúci zaplatí DPH pri objednávke tovaru priamo predávajúcemu a následne už nemusí pri doručení tovaru platiť DPH a ani podávať colné vyhlásenie.

V tomto článku sa budeme zaoberať len prvou možnosťou, teda tou, ako si môže ten, kto bude nakupovať tovar z tretej krajiny, sám podať colné vyhlásenie a sám zaplatiť DPH.

Prečítajte si tiež

Poznámka: Slovenská pošta na svojej internetovej stránke uvádza, že nebude potrebovať od príjemcov zásielok v hodnote najviac 150 eur splnomocnenie na podanie colného vyhlásenia. Bude postupovať tak, že automaticky z vlastnej iniciatívy ku každej takejto zásielke podá colné vyhlásenie a následne pri doručovaní zásielky od jej príjemcu vyberie DPH vrátane poplatkov, ktoré si za tieto služby bude účtovať. Ak príjemca zásielky v hodnote najviac 150 eur nebude súhlasiť s tým, aby Slovenská pošta namiesto neho podávala colné vyhlásenie a bude si ho chcieť podať sám, bude ju musieť o tom informovať. Na tento účel jej bude musieť najmenej 48 hodín pred príchodom zásielky na územie Slovenska zaslať e-mailom alebo poštou tlačivo „Vyjadrenie nesúhlasu“. Toto tlačivo bude pritom potrebné zasielať pri každej jednej zásielke.

Postup na svojpomocné podanie colného vyhlásenia a zaplatenie DPH bude nasledovný:

 • kupujúci si objedná tovar z krajiny mimo Európskej únie,
 • prepravca kupujúcemu oznámi, že má pre neho zásielku z tretej krajiny,
 • kupujúci vyplní a podá elektronické colné vyhlásenie,
 • kupujúci obdrží výmer DPH spolu s platnými inštrukciami a vykoná úhradu,
 • po úhrade DPH klient obdrží rozhodnutie o prepustení tovaru do voľného obehu,
 • kupujúci informuje prepravcu o tom, že tovar bol prepustený do voľného obehu,
 • prepravca doručí kupujúcemu objednaný tovar.

Čo je potrebné na podanie elektronického colného vyhlásenia

Colné vyhlásenia pre tovar v zásielke v hodnote najviac 150 eur sa podávajú výhradne elektronicky, k čomu je potrebné disponovať týmto vybavením:

 • občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta),
 • čítačka čipových kariet a na počítači nainštalované ovládače k čítačke čipových kariet,
 • na eID karte musí byť aktivovaný bezpečnostný osobný kód (je potrebné poznať svoj BOK kód) a nahrané certifikáty pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu (je potrebné poznať svoj KEP PIN kód),
 • na počítači musí byť nainštalovaný balíček aplikácií zahŕňajúci v jednom inštalačnom súbore aplikáciu na prihlásenie (Aplikáciu pre eID) a aplikáciu pre kvalifikovaný elektronický podpis (balík aplikácií D.Suite/eIDAS).

Od 1. júla sa platí DPH a podáva colné vyhlásenie pri každej zásielke z tretej krajiny.

Bez vyššie uvedeného príslušenstva nie je možné k tovarom v zásielke v hodnote najviac 150 eur podávať colné vyhlásenie. Občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID kartu) spolu s potrebnými kódmi a certifikátmi je možné si vybaviť na polícii. Čítačka čipových kariet je bežne dostupná v obchodoch alebo integrovaná v počítačoch. Všetok potrebný softvér je možné si bezplatne stiahnuť zo stránky www.slovensko.sk (v časti “na stiahnutie”).

Registrácia na portáli finančnej správy na podávanie colných vyhlásení

Na podávanie colných vyhlásení pre tovar v zásielke v hodnote najviac 150 eur z tretích krajín bol Finančnou správou Slovenskej republiky zriadený portál www.ecm.financnasprava.sk (tzv. „portál e-commerce“). Pre jeho používanie je potrebné sa naň najskôr zaregistrovať.

Prečítajte si tiež

Na to je potrebné si pripraviť eID kartu, vložiť ju do čítačky čipových kariet a spustiť aplikáciu Aplikácia pre eID. Ďalej v pravom hornom rohu klikneme na tlačidlo „Prihlásiť sa“ a vyberieme možnosť „Občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID)“. Na ďalšej obrazovke si zvolíme možnosť „Prihláste sa so slovenským občianskym preukazom“. Potom bude nasledovať výzva na zadanie bezpečnostného osobného kódu (BOK kód), ktorý zadáme a potvrdíme. V ďalšom kroku sa otvorí stránka automatickej registrácie, kde je potrebné uviesť e-mailovú adresu a kliknúť na tlačidlo „Pokračovať v registrácii“.

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa portálu e-commerce.
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa portálu e-commerce.

Po absolvovaní tohto kroku bude používateľovi na e-mailovú adresu doručený krátky potvrdzujúci e-mail ohľadom jeho registrácie na portáli e-commerce s textom „Požiadavka na automatickú registráciu do systému bola vybavená.“ Doručenie tohto potvrdzujúceho e-mailu môže trvať aj 10 minút, takže je potrebné byť trpezlivý. Až po jeho doručení je možné sa prihlásiť na portál e-commerce a podať elektronické colné vyhlásenie.

Postup na podanie colného vyhlásenia k zásielke z tretích krajín v hodnote najviac 150 eur

V nasledujúcich častiach bude krok za krokom popísaný postup podania colného vyhlásenia a uhradenia DPH k tovaru z tretej krajiny v zásielke v hodnote najviac 150 eur. K podaniu colného vyhlásenia je potrebné pristúpiť až vtedy, keď bude kupujúceho kontaktovať prepravca (napríklad pošta alebo kuriérska spoločnosť), že má pre neho zásielku z tretej krajiny, ktorá podlieha DPH. Podať colné vyhlásenie a zaplatiť DPH je teda potrebné až po tom, ako sa bude zásielka nachádzať na Slovensku. Nie každá totižto musí na Slovensko aj doraziť (môže sa napríklad stratiť) a v takomto prípade by bola platba DPH vykonaná zbytočne.

Prihlásenie sa na portál e-commerce (www.ecm.financnasprava.sk)

Po úspešnej registrácii je možné sa jednoducho prihlásiť na portáli e-commerce. Znovu je potrebné si pripraviť eID kartu, vložiť ju do čítačky čipových kariet a spustiť aplikáciu Aplikácia pre eID. Potom prejdeme na internetovú stránku www.ecm.financnasprava.sk, kde v pravom hornom rohu klikneme na „Prihlásiť sa“ a spomedzi možností prihlásenie vyberieme možnosť „Občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID)“. Ďalej vyberáme možnosť „Prihláste sa so slovenským občianskym preukazom“. Po zadaní bezpečnostného osobného kódu (BOK kód) sa nám otvorí privátna zóna konkrétneho používateľa portálu e-commerce. Tá umožňuje vytvoriť colné vyhlásenie, prezerať si rozpracované a odoslané colné vyhlásenia a podobne.

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa portálu e-commerce.
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa portálu e-commerce.

Hneď po prvom prihlásení odporúčame nastaviť si e-mailové notifikácie na správy týkajúce sa podaných colných vyhlásení. V opačnom prípade je potrebné sa pravidelne prihlasovať na portál e-commerce za účelom zistenia stavu podaného colného vyhlásenia ohľadom toho, kedy Finančná správa Slovenskej republiky poslala výmer DPH a kedy po jej zaplatení prepustila tovaru do voľného obehu. Nastavenie notifikácii sa robí kliknutím na piktogram profilu vedľa mena a priezviska používateľa v pravom hornom rohu. Tam potom postačuje zvoliť možnosť „Áno“, zadať e-mailovú adresu a kliknúť na tlačidlo „Nastaviť“.

Článok pokračuje pod reklamou

Vyplnenie colného vyhlásenia na portáli e-commerce

Pre vytvorenie nového colného vyhlásenia je potrebné v privátnej zóne portálu e-commerce kliknúť na možnosť „Nové colné vyhlásenie“. Ako je možné vidieť, podanie nového colného vyhlásenia pre tovar v zásielke v hodnote najviac 150 eur pozostáva z 11 krokov. Kedykoľvek je možné rozpracované colné vyhlásenie uložiť do rozpracovaných colných vyhlásení alebo do súboru, z ktorého sa potom dá znovu načítať.

Na podanie colného vyhlásenia je nevyhnutný elektronický občiansky preukaz (eID karta).

V prvom kroku zadávame vlastné číslo colného vyhlásenia. Ide o číslo, ktoré si musíme sami vymyslieť. Toto číslo musí byť jedinečné v tom zmysle, že nemôže byť rovnaké ako číslo ktoréhokoľvek nášho predchádzajúceho colného vyhlásenia. Musí obsahovať iba číslice a písmená bez špeciálnych znakov (najviac 22 znakov). Ďalej je potrebné vybrať, či je colné vyhlásenie podávané vo vlastnom mene alebo je podávané za inú osobu. Pri tejto možnosti ide teda o to, či colné vyhlásenie vypĺňa a podáva osoba, ktorej je zásielka z tretej krajiny doručovaná, alebo toto colné vyhlásenie za príjemcu zásielky podáva iná osoba.

Na ďalší krok sa dostaneme kliknutím na tlačidlo „Pokračovať“. Takto je potrebné postupovať po vyplnení údajov v každom kroku formulára colného vyhlásenia. V prípade potreby návratu o krok späť je zase možné na to použiť tlačidlo „Späť“ v dolnej časti formulára.

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa portálu e-commerce.
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa portálu e-commerce.

Druhý krok sa týka dopravných nákladov. Ako nepovinný údaj je možné uviesť referenčné číslo objednávky. Keďže ide o dobrovoľný údaj, tak v našom prípade ho neuvádzame. Čo už ale je potrebné uviesť, tak to sú údaje o nákladoch na dopravu. Tento údaj je dôležitý na účely vyčíslenie vlastnej hodnoty zásielky, ktorá nesmie presiahnuť 150 eur, ako bolo uvedené v samostatnej časti článku. Dopravné náklady sa do vlastnej hodnoty zásielky nezapočítavajú v prípade, ak sú vyčíslené samostatne (neboli zahrnuté v cene tovaru).

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa portálu e-commerce.
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa portálu e-commerce.

Nasledujúca časť sa týka dovážaného tovaru, o ktorom je potrebné vyplniť základné údaje. Tieto údaje je potrebné vyplniť pre každý rôznorodý tovar, ktorý sa nachádza v predmetnej zásielke. Jednotlivé tovary sa do colného vyhlásenia pridávajú cez tlačidlo „Pridať položku“. V novom okne je potom možné znovu dobrovoľne zadať referenčné číslo objednávky. Povinne je však potrebné vyplniť stručný popis tovarovej položky (napríklad „skrutkovač“).

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa portálu e-commerce.
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa portálu e-commerce.

Pravdepodobne najnáročnejšou úlohou v rámci vypĺňania colného vyhlásenia je správne určiť kód dovážaného tovaru podľa colnej nomenklatúry. Výhodou v tomto smere je aspoň to, že si tento kód môžeme vybrať zo zoznamu, v ktorom je možné sa prehľadne orientovať. Po kliknutí na príslušný kód tovarovej položky sa označí (získa žlté podfarbenie) a potom ho vyberieme kliknutím na tlačidlo „Vybrať označený kód“.

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa portálu e-commerce.
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa portálu e-commerce.

Okrem toho bude potrebné uviesť počet kusov rovnakého druhu tovaru a celkovú cenu za všetky kusy tohto rovnakého druhu tovaru. Napokon je potrebné vybrať menu, v ktorej bola cena za dovážaný tovar zaplatená. Ak sú informácie o tejto tovarovej položke vyplnené, tak v spodnej časti otvoreného okna vyberieme možnosť „Uložiť“.

Ak sa v jednej zásielke (v jednom balíku) nachádza viacero druhov tovarov (rôznorodé tovary), tak je potrebné tento postup opakovať pre každý druh tovaru. Napríklad ak by sme v našom prípade nakupovali v rámci jednej objednávky zabalenej do jednej zásielky (jedného balíka) osobitne skrutkovač a osobitne sadu bitov k tomuto skrutkovaču, tak musíme v rámci colného vyhlásenia uviesť dve rôzne tovarové položky a vyplniť k nim príslušné údaje. V našom prípade budú údaje o dovážanom tovare vyzerať tak, ako je to uvedené na obrázku nižšie.

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa portálu e-commerce.
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa portálu e-commerce.

Štvrtý krok v procese podávania colného vyhlásenia k tovaru v zásielke v hodnote najviac 150 eur sa týka zásielky ako takej. Povinne je potrebné uviesť číslo prepravného dokladu (podacie číslo zásielky) z prijatého oznámenia o uložení zásielky a hmotnosť zásielky vrátane obalu v kilogramoch. Ďalej musíme zvoliť, či nám zásielku bude doručovať pošta alebo iná prepravná spoločnosť (napríklad kuriér). Následne sa vyberie príslušnosť colného úradu pre túto zásielku.

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa portálu e-commerce.
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa portálu e-commerce.

V nasledujúcej časti colného vyhlásenia sa uvádzajú údaje o colnom deklarantovi, teda o tom, kto podáva colné vyhlásenie alebo v koho mene sa podáva colné vyhlásenie, ak nejde o tú istú osobu. Je možné, že viaceré údaje v tomto kroku budú vyplnené vopred na základe informácií nahratých na eID karte. Jediným povinným údajom je však len identifikátor deklaranta. Ním je pre fyzické osoby rodné číslo s lomkou. Pre fyzickú osobu – podnikateľa a právnickú osobu je to maximálne 17 znakový alfanumerický kód, najčastejšie IČ DPH.

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa portálu e-commerce.
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa portálu e-commerce.

Takmer rovnaké údaje, aké boli uvádzané pri colnom deklarantovi v predchádzajúcom kroku, je potrebné uviesť aj pri dovozcovi. Dovozcom je osoba, ktorá dováža príslušnú zásielku a v praxi je to najčastejšie tá istá osoba, ktorá je príjemcom zásielky. Aj tu platí, že ak sa uvedie len identifikátor dovozcu, tak zvyšné údaje nie je potrebné vypĺňať.

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa portálu e-commerce.
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa portálu e-commerce.

V nasledujúcej časti colného vyhlásenia sme povinný vyplniť údaje o odosielateľovi zásielky, ktorú prijímame. Uvádza sa tu jeho názov, krajina, mesto, ulica a poštové smerovacie číslo. Tieto údaje by sa mali nachádzať aj v oznámení o uložení zásielky od prepravcu.

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa portálu e-commerce.
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa portálu e-commerce.

Nasledujúca časť colného vyhlásenia sa týka zástupcu, ktorý podáva colné vyhlásenia v mene osoby, ktorá dováža tovar z tretej krajiny na Slovensko. Keďže v našom prípade podávame colné vyhlásenie vo vlastnom mene, ako sme označili aj v prvom kroku colného vyhlásenia, tak tento krok nám ani nie je umožnené vyplniť. Preto hneď klikneme na tlačidlo „Pokračovať“.

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa portálu e-commerce.
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa portálu e-commerce.

Deviaty z jedenástych krokov vypĺňania colného vyhlásenia pre tovar v zásielke v hodnote najviac 150 eur predstavuje sumarizáciu všetkých údajov, ktoré boli pri vypĺňaní tohto colného vyhlásenia uvedené. Nie je tu možné teda nič doplniť alebo upraviť, ale je potrebné si správnosť všetkých týchto údajov skontrolovať. V prípade, že je potrebné niektorý údaj opraviť, tak je možné to spraviť kliknutím na tlačidlo „Späť“. Po každom kliknutí na toto tlačidlo sa v colnom vyhlásení posunieme o jeden krok dozadu. Posun o krok dopredu sa zase realizuje kliknutím na tlačidlo „Pokračovať“.

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa portálu e-commerce.
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa portálu e-commerce.

Podpísanie a odoslanie colného vyhlásenia

Posledné dva kroky sa týkajú podpísania a odoslania colného vyhlásenia. V desiatom kroku sme informovaní o tom, že colné vyhlásenie je potrebné pred jeho odoslaním ešte podpísať. To sa deje samozrejme elektronicky pomocou eID karty a na ňom nahratých certifikátov pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu.

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa portálu e-commerce.
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa portálu e-commerce.

Klikneme na tlačidlo „Podpísať“. V prípade, že bude chcieť internetový prehliadač otvoriť aplikáciu D.Launcher potrebnú na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu, tak to povolíme. Otvorí sa nám nové okno, kde bude náhľad vyplneného dokumentu colného vyhlásenia. Môžeme si ho prezrieť a ak bude všetko v poriadku, tak pokračujeme kliknutím na tlačidlo „Podpísať“. Nasledovať bude výber certifikátu pre kvalifikovaný elektronický podpis. V rámci filtra certifikátov je potrebné mať zapnutý buď žiaden filter alebo filter „SK QC“. Pri našom mene si vyberieme certifikát od vydavateľa „SVK eID ACA“ a potom klikneme na tlačidlo „OK“. O malú chvíľku budeme v novom okne vyzvaní na zadanie BOK kódu a následne KEP PIN kódu, ktoré oba zadáme a potvrdíme. V okne prehliadača teraz vidíme, že dokument bol úspešne elektronicky podpísaný a môžeme pokračovať kliknutím na tlačidlo „OK“.

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa portálu e-commerce.
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa portálu e-commerce.

Po úspešnom podpísaní colného vyhlásenia sme sa automaticky dostali na posledný krok. Tu je už potom potrebné len kliknúť na tlačidlo „Podať“ a colné vyhlásenie bude podané. Teraz ho budeme môcť nájsť v privátnej zóne portálu e-commerce v časti odoslané podania.

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa portálu e-commerce.
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa portálu e-commerce.

Zaplatenie DPH z dovážaného tovaru colnému úradu

Po podaní colného vyhlásenie a zaplatení DPH bude tovar prepustený do voľného obehu.

Po podaní colného vyhlásenia obdrží klient od Finančnej správy Slovenskej republiky výmer DPH. Ten mu nepríde v listinnej podobe poštou, ale len v elektronickej podobe do privátnej zóny portálu e-commerce. Ak má používateľ nastavené e-mailové notifikácie na portáli e-commerce, bude o doručení výmeru DPH informovaný aj týmto spôsobom. Vo výmere DPH budú uvedené platobné inštrukcie týkajúce sa toho, na aký bankový účet, s akým označením platby a v akej sume je potrebné DPH z dovezeného tovaru zaplatiť. Presne podľa týchto platobných inštrukcií je potrebné platbu DPH aj vykonať. Najistejšie je to urobiť pomocou mobilnej aplikácie internetbankingu naskenovaním QR kódu.

Oznámenie úhrady DPH prepravcovi tovaru a prevzatie zásielky

Prečítajte si tiež

Po následnom uhradení DPH k dovážanému tovaru Finančná správa Slovenskej republiky zašle rozhodnutie o prepustení tovaru do voľného obehu. Toto rozhodnutie bude, rovnako ako výmer DPH, používateľovi doručené výhradne do jeho privátnej zóny portálu e-commerce. O prepustení tovaru do voľného obehu úkone je potom potrebné informovať príslušného prepravcu (poštu alebo kuriérsku spoločnosť). Následne prepravná spoločnosť zo svojho skladu predmetnú zásielku uvoľní a príjemcovi doručí tovar.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Plánovaná novela zákona o DPH od roku 2023 a 2024

Aké zmeny sa plánujú v zákone o DPH od roku 2023 a 2024? Najdôležitejšie navrhované zmeny novely zákona o DPH nájdete v tomto článku.

Pozastavenie cla na dovoz tovaru z Ukrajiny a ďalšie opatrenia EÚ

Európska komisia navrhla pozastavenie ciel na tovar z Ukrajiny, a tiež ochranných opatrení na ukrajinskú oceľ. Aké kroky EÚ podniká na pomoc ukrajinskému medzinárodnému obchodovaniu?

Benefity a obmedzenia pre (ne)spoľahlivé daňové subjekty

Od roku 2022 je zavedený verejný index daňovej spoľahlivosti, ktorý hodnotí subjekty a zároveň umožňuje čerpať benefity či uplatňovať určité obmedzenia. Aké to sú?

Ručenie za daň platiteľmi dane z pridanej hodnoty

Odpovede na najčastejšie otázky o inštitúte ručenia za daň – aké sú podmienky, kedy vzniká povinnosť ručenia za daň a ako sa tomu vyhnúť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky