Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018 v príkladoch

Ako vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018? V tomto článku nájdete príklady a k nim vyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018 je povinný podať každý daňovník, ktorý využíval motorové vozidlo evidované v Slovenskej republike na podnikanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť. O tom, na ktoré autá sa vzťahuje platenie dane z motorových vozidiel si môžete prečítať v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2019 a zmeny v dani z motorových vozidiel od 1.1.2020.

Kedy a ako podať daňového priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019 si môžete prečítať v článku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019.

Vyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018 v príkladoch

Príklad na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2018 u živnostníka

Živnostník Branislav Poľný používal na podnikanie v roku 2018 tieto motorové vozidlá:

 1. osobné motorové vozidlo s evidenčným číslom BA000BA, kategórie M1, dátum prvej evidencie 15.9.2015, držiteľom je Branislav a auto je zapísané do obchodného majetku. Vozidlo má zdvihový objem valcov motora 1 197 cm3. Vozidlo používal na podnikanie celý rok 2018,
 2. osobné motorové vozidlo s evidenčným číslom BA000BB, kategória M1, dátum prvej evidencie 7.5.2018, držiteľom je zamestnanec Richard, ktorému boli pri použití tohto vozidla na pracovné cesty vyplatené cestovné náhrady (Richard nepoužíval toto vozidlo na podnikanie). Vozidlo má zdvihový objem valcov motora 1 690 cm3. Vozidlo bolo používané na pracovné cesty v mesiacoch jún, júl a október 2018.

Ako má Branislav vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018?

Prinášame vám aj vyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018, ktoré je rozdelené do 2 častí – 1. časť daňového priznania k dani z motorových vozidiel obsahuje I., II. a IV. oddiel a 2. časť daňového priznania obsahuje III. oddiel – výpočet dane.

Prečítajte si tiež

Postup, ako Branislav vyplnil daňové priznanie k dani z motorových vozidiel:

Branislav na strane číslo 1 vyznačí „x“, že ide o fyzickú osobu, vyplní svoje identifikačné údaje, adresu, telefónne číslo a emailovú adresu a uvedie zdaňovacie obdobie, ktoré bolo u neho od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Nakoľko vypĺňa daňové priznanie za seba ako za daňovníka, oddiel číslo II. nevypĺňa.

V III. oddiele uvedie výpočet dane a to nasledovne:

 • vyplní dátum prvej evidencie vozidla (riadok 01), kategóriu (riadok 03) a druh vozidla (riadok 04), ako aj evidenčné číslo oboch vozidiel (riadok 05), riadok 02 dátum vzniku a dátum zániku neuvádza ani pri jednom vozidle, nakoľko vozidlo, ktorého je držiteľom používal celé zdaňovacie obdobie a pri vozidle, ktoré používal zamestnanec na pracovné cesty sa tento riadok nevypĺňa,
 • na riadku 06 uvedie u oboch áut zdvihový objem valcov motora v cm3,
 • na riadku 10: daňovník podľa § 3 zákona: Branislav uvedie pri aute, ktorého je držiteľom písm. a) (podľa zákona č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a pri aute, kde vystupuje ako zamestnávateľ písm. e),
 • na riadku 12 uvedie Branislav ročnú sadzbu dane podľa prílohy č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel,
 • na riadku č. 13 Branislav zaškrtol pri vozidle, ktorého je držiteľom zníženie ročnej sadzby dane o 25 % a taktiež aj o 20 %, nakoľko od dátumu prvej evidencie, t.j. od 15.9.2015 do 31.12.2018 uplynulo 40 mesiacov, to znamená, že prvých 8 mesiacov zníži ročnú sadzbu dane o 25% a zvyšné 4 mesiace o 20 %. Pri vozidlo, ktorého držiteľom je jeho zamestnanec a bolo využívané na pracovné cesty, uviedol Branislav zníženie ročnej sadzby o 25 %, nakoľko od prvej evidencie, t.j. od 7.5.2018 do 31.12.2018 uplynulo len 8 mesiacov,
 • na riadku č. 14 uviedol Branislav už upravenú ročnú sadzbu dane, vypočítal nasledovne: u 1 vozidla = 80-80*0,25= 60 Eur a 80-80*0,20=64 Eur, u 2 vozidla= 148-148*0,25= 111 Eur,
 • Branislav neupravoval ročnú sadzbu dane o 50 % v riadku 15 ani v riadku 17, nakoľko sa to jeho áut netýkalo, tak tieto riadky nevyplnil, tým pádom sa riadok 16 a riadok 18 bude rovnať hodnotám v riadku 14,
 • na riadku č. 19a) uviedol Branislav počet mesiacov používania vozidla na podnikanie, a to nasledovne: u 1 vozidla: používal celých 12 kalendárnych mesiacov, avšak nakoľko došlo k zmene režimu úpravy ročnej sadzby dane v priebehu zdaňovacieho obdobia, je potrebné, aby bol vyznačený počet mesiacov pre úpravu ročnej sadzby v prípade zníženia o 25 % a zníženia o 20 %, u 2 vozidla: toto vozidlo bolo používané v troch mesiacoch na pracovnú cestu a preto Branislav uviedol počet mesiacov 3,
 • na riadku č. 20 Branislav vypočítal pomernú časť dane, a to nasledovne: pre 1 vozidlo: ročná sadzba dane po úprave z riadku 18 (60 Eur) x 8/12 = 40 Eur a 64 Eur x 4/12 = 21,33 Eur, pre 2 vozidlo: ročná sadzba dane po úprave z riadku 18 (111 Eur) x 3/12 = 27,75 Eur,
 • na riadku č. 21 Branislav uviedol výslednú pomernú časť dane z riadku 20.

V IV. oddiele je uvedená sumarizácia za všetky vozidlá z daňového priznania, a to nasledovne:

 • riadok 35: celkový počet vozidiel v daňovom priznaní: 2,
 • riadok 36: celková daň za všetky vozidlá z daňového priznania (t.j. z riadku 21 III. oddielu): 89,08 Eur,
 • riadok 37: zaplatené preddavky na daň podľa § 10 zákona: nakoľko Branislav neplatil preddavky na daň, uviedol tam 0 Eur,
 • riadok 38: daň na úhradu, t.j. rozdiel riadkov 36 a 37, Branislav zaplatí daň z motorových vozidiel vo výške 89,08 Eur,
 • riadok 40: predpokladaná daň podľa § 10 ods. 2 zákona: uvedie sa ročná sadzba dane na rok 2019 pre všetky vozidlá, ktoré sú k 1.1.2019 predmetom dane, nakoľko u Branislava je predmetom dane k 1.1.2019 len vozidlo, ktorého je držiteľom, predpokladaná daň sa bude týkať iba tohto vozidla. Ročná sadzba dane pre uvedené vozidlo je 80 Eur, ktorú je potrebné upraviť a to znížiť o 20 % (k 1.1.2019 ubehne 41 mesiacov), bez ohľadu na to, že sa môže v priebehu zdaňovacieho obdobia režim zníženia meniť. Predpokladaná daň teda bude vo výške 64 Eur, t.j. 80-80*0,2. Uvedená výška predpokladanej dane znamená, že Branislav nie je povinný platiť preddavky na daň z motorových vozidiel.

Branislav je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel elektronicky, a to v termíne do 31.1.2019. V uvedenom termíne je povinný aj túto daň uhradiť.

Príklad na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2018 v s.r.o.

Spoločnosť ABCX, s.r.o. používala na podnikanie v roku 2018 tieto motorové vozidlá:

 1. osobné motorové vozidlo s evidenčným číslom BA000CC, kategórie M1, dátum prvej evidencie 12.12.2015, v osvedčení o evidencii je zapísaná organizačná zložka ako držiteľ motorového vozidla. Vozidlo má zdvihový objem valcov motora 1 690 cm3. Vozidlo bolo používané na podnikanie celý rok 2018,
 2. ťahač s evidenčným číslom BA000DD, kategórie N2, dátum prvej evidencie 15.10.2017, v osvedčení o evidencii je zapísaná organizačná zložka ako držiteľ motorového vozidla. Vozidlo má najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť 30 ton a 2 nápravy. Vozidlo bolo používané na podnikanie celý rok 2018,
 3. náves s evidenčným číslom BA000EE, kategórie O3, dátum prvej evidencie 15.10.2017, v osvedčení o evidencii je zapísaná organizačná zložka ako držiteľ motorového vozidla. Vozidlo má najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť 40 ton a 3 nápravy (s ťahačom BA000DD tvorí jednu návesovú jazdnú súpravu). Vozidlo bolo používané na podnikanie celý rok 2018,
 4. náves s evidenčným číslom BA000FF, kategórie O2, dátum prvej evidencie 2.2.2018, v osvedčení o evidencii je zapísaná organizačná zložka ako držiteľ motorového vozidla. Vozidlo má najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť 32 ton a 3 nápravy. Vozidlo bolo používané na podnikanie od 2.2.2018.

Ako má spoločnosť ABCX, s.r.o. vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018?

Prinášame vám aj vyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018, ktoré je rozdelené do 2 častí – 1. časť daňového priznania k dani z motorových vozidiel obsahuje I., II. a IV. oddiel a 2. časť daňového priznania obsahuje III. oddiel – výpočet dane.

Článok pokračuje pod reklamou

Postup, ako spoločnosť ABCX, s.r.o. vyplnila daňové priznanie k dani z motorových vozidiel:

Spoločnosť na strane číslo 1 vyznačí „x“, že ide o právnickú osobu, vyplní identifikačné údaje spoločnosti, adresu, telefónne číslo a emailovú adresu a uvedie zdaňovacie obdobie, ktoré bolo u tejto spoločnosti od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Nakoľko vypĺňa daňové priznanie štatutárny zástupca (konateľ), vyplní svoje identifikačné údaje v oddiele číslo II.

V III. oddiele uvedie výpočet dane a to nasledovne:

 • vyplní dátum prvej evidencie vozidla (riadok 01), kategóriu (riadok 03) a druh vozidla (riadok 04), ako aj evidenčné číslo všetkých vozidiel (riadok 05), riadok 02 - dátum vzniku vypĺňa spoločnosť len pri návese s evidenčným číslom BA000FF, nakoľko spoločnosť sa stala držiteľom tohto návesu a začala ho používať na podnikanie až 2.2.2018 (vznik daňovej povinnosti je k 1.1.2018), dátum zániku nevypĺňa spoločnosť ani pri jednom vozidle, keďže všetky naďalej používa
 • na riadku 06 uvedie osobného motorového vozidla s evidenčným číslom BA000CC, zdvihový objem valcov motora v cm3, t.j. 1690,
 • na riadku 08 uvedie hmotnosť vozidla v tonách a na riadku 09 počet náprav,
 • na riadku 10: daňovník podľa § 3 zákona: spoločnosť uvedie pri každom vozidle, ktorého je držiteľom písm. a) (podľa zákona č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 • na riadku 12 uvedie spoločnosť ročnú sadzbu dane podľa prílohy č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel, pri ťahači s evidenčným číslom BA000DD a návese BA000EE vyznačí spoločnosť, že vozidlo je zaradené do najbližšej nižšej ročnej sadzby, ktorú tam aj uvedie. Vozidlo s evidenčným číslom BA000DD má ročnú sadzbu dane vo výške 2 269 Eur (najbližšia nižšia ročná sadzba je 2 075 Eur) a vozidlo s evidenčným číslom BA000EE má ročnú sadzbu dane vo výške 2 582 Eur (najbližšia nižšia ročná sadzba dane je 2 375 Eur),
 • na riadku č. 13 spoločnosť pri jednotlivých vozidlách zaškrtne nasledovné:
 1. BA000CC: zníženie ročnej sadzby dane o 25 % a o 20 %, nakoľko od dátumu prvej evidencie, t.j. od 12.12.2015 do 31.12.2018 uplynulo 37 mesiacov, to znamená, že prvých 11 mesiacov zníži spoločnosť ročnú sadzbu dane o 25 % a zvyšný 1 mesiac o 20 %,
 2. BA000DD a BA000EE: zníženie ročnej sadzby dane o 25 %, nakoľko od dátumu prvej evidencie, t.j. od 15.10.2017 do 31.12.2018 uplynulo 15 mesiacov (t.j. menej ako 36 mesiacov),
 3. BA000FF: zníženie ročnej sadzby dane o 25 %, nakoľko od dátumu prvej evidencie, t.j. od 2.2.2018 do 31.12.2018 uplynulo 11 mesiacov (t.j. menej ako 36 mesiacov),
 • na riadku č. 14 uviedla spoločnosť už upravenú ročnú sadzbu dane, a to nasledovne:
 1. BA000CC: ročná sadzba dane je 148 Eur, po 25 % znížení: 111 Eur (148-148*0,25) a po 20 % znížení: 118,40 Eur (148-148*0,20),
 2. BA000DD: ročná sadzba dane je 2 075 Eur, po 25 % znížení: 1 556,25 Eur (2075-2075*0,25),
 3. BA000EE: ročná sadzba dane je 2 375 Eur, po 25 % znížení: 1 781,25 Eur (2375-2375*0,25),
 4. BA000FF: ročná sadzba dane je 1 964 Eur, po 25 % znížení: 1 473 Eur (1964-1964*0,25),
 • Spoločnosť neupravovala ročnú sadzbu dane o 50 % v riadku 15 ani v riadku 17, nakoľko sa to vozidiel spoločnosti netýkalo, tak tieto riadky nevyplnila, tým pádom sa riadok 16 a riadok 18 bude rovnať hodnotám v riadku 14,
 • na riadku č. 19a) uviedla spoločnosť počet mesiacov používania vozidiel na podnikanie, a to nasledovne:
 1. u vozidla BA000CCC pre upravenú ročnú sadzbu dane o 25 % - 11 mesiacov a pre upravenú ročnú sadzbu dane o 20% - 1 mesiac,
 2. u vozidla BA000DD a BA000EE – 12 mesiacov,
 3. u vozidla BA000FF – 11 mesiacov (od 1.2.2018),
 • na riadku č. 20 spoločnosť ABCX, s.r.o. vypočítala pomernú časť dane, a to nasledovne:
 1. pre vozidlo BA000CCC: daň po úprave z riadku 18, t.j. o 25 % = 111x11/12 = 101,75 Eur a daň po úprave z riadku 18, t.j. o 20 % = 118,40x1/12 = 9,86 Eur,
 2. pre vozidlo BA000DD a BA000EE ostáva výška dane na tomto riadku rovnaká, ako na riadku 18, t.j. pre BA000DD – 1556,25 Eur a pre BA000EE – 1781,25 Eur,
 3. pre vozidlo BA000FF: daň po úprave z riadku 18, t.j. o 25 % = 1473 x11/12 = 1350,25,
 • na riadku č. 21 spoločnosť uviedla výslednú pomernú časť dane z riadku 20.
Prečítajte si tiež

V IV. oddiele je uvedená sumarizácia za všetky vozidlá z daňového priznania, a to nasledovne:

 • riadok 35: celkový počet vozidiel v daňovom priznaní: 4,
 • riadok 36: celková daň za všetky vozidlá z daňového priznania (t.j. z riadku 21 III. oddielu): 4799,36 Eur,
 • riadok 37: zaplatené preddavky na daň podľa § 10 zákona: predpokladanú daň na rok 2018 mala spoločnosť vo výške 3448,50 Eur, bola povinná platiť štvrťročné preddavky, avšak v roku 2018 zaplatila iba preddavky za 3 štvrťroky, a to vo výške 2586,37 Eur (862,13 Eur na každý štvrťrok),
 • riadok 38: daň na úhradu, t.j. rozdiel riadkov 36 a 37, spoločnosť zaplatí daň z motorových vozidiel vo výške 2212,99 Eur,
 • riadok 40: predpokladaná daň podľa § 10 ods. 2 zákona: uvedie sa ročná sadzba dane na rok 2019 pre všetky vozidlá, ktoré sú k 1.1.2019 predmetom dane, u spoločnosti ABCX, s.r.o. sú predmetom dane k 1.1.2019 všetky motorové vozidlá, ktoré sú uvedené v daňovom priznaní, predpokladanú daň vypočítala spoločnosť nasledovne:
 1. pre vozidlo BA000CC: 118,40 Eur (t.j. ročná sadzba dane : 148 Eur znížená o 20 %, nakoľko k 1.1.2019 uplynie od dátumu prvej evidencie 38 mesiacov),
 2. pre vozidlo BA000DD: 1 556,25 Eur (t.j. najbližšia nižšia ročná sadzba dane: 2075 Eur znížená o 25 %, nakoľko k 1.1.2019 uplynie od dátumu prvej evidencie 16 mesiacov),
 3. pre vozidlo BA000EE: 1781,25 Eur (t.j. najbližšia nižšia ročná sadzba dane: 2375 Eur znížená o 25 %, nakoľko k 1.1.2019 uplynie od dátumu prvej evidencie 16 mesiacov),
 4. pre vozidlo BA000FF: 1473 Eur (t.j. ročná sadzba dane: 1964 Eur znížená o 25 %, nakoľko k 1.1.2019 uplynutie od dátumu prvej evidencie 12 mesiacov),

t.j. súčet predpokladanej dane: 4 928,90 Eur, to znamená, že spoločnosť je povinná platiť štvrťročné preddavky.

Spoločnosť ABCX, s.r.o. je povinná podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel elektronicky, a to v termíne do 31.1.2019. V uvedenom termíne je povinná daň vo výške 2 212,99 Eur uhradiť a následne platiť štvrťročné preddavky vo výške 1/4 z predpokladanej dane, t.j. 1/4 zo sumy 4 928,90 Eur, a to do konca každého kalendárneho štvrťroka. Prvý preddavok je povinná zaplatiť spoločnosť do konca marca 2019.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Povinnosti podnikateľa v januári 2021

Podnikatelia sú v januári 2021 povinní splniť viacero povinností, týkajúcich sa napr. dane z nehnuteľností, autorských honorárov či sociálneho fondu. Prinášame ich prehľad.

Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2021

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021? A aká je lehota na splatnosť dane? Prinášame všetky podstatné informácie.

Povinnosti podnikateľa v januári 2020

Prehľad povinností podnikateľov, ktoré sú povinní splniť do 31. januára 2020, napríklad podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, platby mesačných preddavkov na daň a ďalšie.

Daň z nehnuteľností na rok 2020

Kto musí podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2020 a do kedy treba daňové priznanie podať či zaplatiť daň z nehnuteľností?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky