Výpočet predpokladanej a pomernej časti dane z motorových vozidiel za rok 2018 – príklady

Daňovník, ktorý používal motorové vozidlo v roku 2018 na podnikanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018. To, či je daňovník povinný platiť preddavky na daň v ďalšom zdaňovacom období, závisí od výšky predpokladanej dane. Ako ju vypočítať?

Informácie o tom, ako podať a vyplniť daňové priznanie si môžete prečítať v článku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018.

V článku Daň z motorových vozidiel za rok 2018 nájdete to, kedy je daňovník povinný platiť preddavky na daň z motorových vozidiel. V prípade, ak predpokladaná daň z motorových vozidiel presiahne 700 Eur, daňovník je povinný platiť štvrťročné alebo mesačné preddavky na daň, v závislosti od výšky predpokladanej dane.

Ak daňovníkovi vznikne alebo zanikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia je povinný zaplatiť len pomernú časť dane. Výpočet pomernej časti dane nájdete nižšie v článku.

Výpočet predpokladanej dane z motorových vozidiel za rok 2018 (na rok 2019)

Ako sme už uviedli, výška predpokladanej dane z motorových vozidiel je potrebná pre určenie povinnosti platiť preddavky na daň z motorových vozidiel. Výšku predpokladanej dane z motorových vozidiel uvádza daňovník v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel na riadku „Predpokladaná daň podľa § 10 ods. 2 zákona“.

V daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2018 sa určí výška predpokladanej dane z motorových vozidiel k 1.1.2019, a to či je daňovník povinný platiť preddavky na daň v zdaňovacom období 2019 (ak je zdaňovacím obdobím kalendárny rok).

Predpokladanú daň z motorových vozidiel na rok 2019 vypočítame nasledovne:

  1. zistíme, či je vozidlo v podávanom daňovom priznaní predmetom dane aj k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, t. j. či v podávanom daňovom priznaní za rok 2018 je vozidlo predmetom dane aj k 1.januáru 2019,
  2. určíme ročnú sadzbu dane vozidla v závislosti od základu dane,
  3. upravíme ročnú sadzbu dane, a to v závislosti od počtu mesiacov, ktoré uplynuli od prvej evidencie vozidla (rok výroby) do 31. januára 2019 (vrátane),
  4. upravíme ročnú sadzbu dane o 50 % pre hybridné motorové vozidlo, hybridné elektrické vozidlo, vozidlo kategórie L, M a N s pohonom na CNG, LNG alebo vodíkový pohon,
  5. spočítame za každé motorové vozidlo vypočítanú predpokladanú daň z motorových vozidiel, ktoré je predmetom dane k 1. januáru 2019.

Ak daňovník využíval na podnikanie ťahač a náves a pri výpočte dane ich zaradil ako návesovú jazdnú súpravu, určil pre výpočet ich dane najbližšiu nižšiu ročnú sadzbu dane. Môže tak urobiť aj pri výpočte predpokladanej dane z motorových vozidiel, ak je predpoklad, že ich bude využívať aj v roku 2019 ako návesovú jazdnú súpravu. Je to však len možnosť, daňovník ich môže pri výpočte predpokladanej dane zaradiť do ročnej sadzby dane, než do akej by patrili.

V prípade, ak pri výpočte predpokladanej dane z motorových vozidiel zistí daňovník, že v mesiaci január 2019 kúpil a použil na podnikanie nové motorové vozidlo, bude predmetom dane aj k 1. januáru 2019 a bude sa započítavať do predpokladanej dane, ak bude zakúpené a použité na podnikanie už toho 1. januára 2019. V prípade, ak by bolo zakúpené napr. 12. januára 2019, aj napriek tomu, že vznik daňovej povinnosti sa bude posudzovať k 1. januáru 2019, toto motorové vozidlo sa nezapočítava do výpočtu predpokladanej dane z motorových vozidiel.

Príklady na výpočet predpokladanej dane z motorových vozidiel na rok 2019

Príklad č. 1: Živnostník Peter využíva na podnikateľské účely osobné motorové vozidlo kategórie M1 so zdvihovým objemom valcov motora 1690 cm3, ktoré má uvedené v osvedčení o evidencii vozidla dátum prvej evidencie 15.9.2015. Vozidlo Peter využíval na podnikanie celý rok 2018 a je predmetom dane k 1.1.2019. Ako vypočítať výšku predpokladanej dane z motorových vozidiel na rok 2019?

Výpočet dane z motorového vozidla za rok 2018:

Ročná sadzba dane pre vozidlo kategórie M1 so zdvihovým objemom valcov motora 1690 cm3 je 148 Eur.

Do 31.12.2018 uplynulo od dátumu prvej evidencie vozidla 40 mesiacov. Ročnú sadzbu dane znížime do augusta 2018 o 25 % a od septembra 2018 do decembra 2018 o 20 %.

Daň z motorového vozidla za rok 2018 bude vo výške: Ročná sadzba dane: (148 – 148 * 0,25 = 111 Eur / 12 mesiacov * 8 mesiacov = 74 Eur) + (148 – 148 * 0,20 = 118,40 Eur / 12 mesiacov * 4 mesiace = 39,46 Eur) = 74 + 39,46 = 113,46 Eur.

Výpočet predpokladanej dane z motorového vozidla na rok 2019:

K 1.1.2019 uplynie od dátumu prvej evidencie 41 mesiacov (40 mesiacov + január 2019). Ročnú sadzbu dane znížime o 20 %, a to bez ohľadu na to, že v priebehu roka 2019 môže dôjsť k zmene percentuálneho zníženia.

Predpokladaná daň z motorového vozidla na rok 2019 bude vo výške: 148 - 148 * 0,2 = 118,40 Eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad č. 2: Spoločnosť ABCX, s.r.o. využívala v roku 2018 na podnikanie ťahač s 2 nápravami, ktorý má najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť uvedenú v doklade 9,5 tony a náves s 3 nápravami, ktorý má najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť 30 ton. Dátum prvej evidencie ťahača a návesu je 1.12.2017. Uvedený ťahač a náves tvorili návesovú jazdnú súpravu a prihliada sa na to aj pri výpočte dane z motorových vozidiel za rok 2018, k 1.1.2019 sú predmetom dane. Ako vypočítať výšku predpokladanej dane z motorových vozidiel na rok 2019?

Ročná sadzba dane pre ťahač s 2 nápravami, hmotnosťou 9,5 tony je 518 Eur, spoločnosť však ťahač zaradila do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane, a to vo výške 417 Eur. Ročná sadzba pre náves s 3 nápravami, hmotnosťou 30 ton je 1 755 Eur, je však zaradený do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane, a to vo výške 1 599 Eur.

Výpočet dane z motorového vozidla za rok 2018:

Do 31.12.2018 uplynulo od dátumu prvej evidencie vozidla 13 mesiacov. Ročnú sadzbu dane znížime o 25 %.

Daň z motorového vozidla za rok 2018 bude vo výške:

  • ročná sadzba dane ťahača: 417 – 417 * 0,25 = 312,75 Eur,
  • ročná sadzba návesu: 1 599 – 1599 * 0,25 = 1199,25 Eur, t. j. spolu daň vo výške 1512 Eur.

Výpočet predpokladanej dane z motorového vozidla na rok 2019:

K 1.1.2019 uplynie od dátumu prvej evidencie 14 mesiacov (13 mesiacov + január 2019). Ročnú sadzbu dane znížime o 25 %, a to bez ohľadu na to, že v priebehu roka 2019 môže dôjsť k zmene percentuálneho zníženia.

Predpokladaná daň z motorového vozidla na rok 2019 bude teda v rovnakej výške ako daň z motorových vozidiel: 1 512 Eur.

Poznámka: Ak spoločnosť využije možnosť použiť najbližšiu nižšiu ročnú sadzbu dane pre návesovú jazdnú súpravu.

Výpočet pomernej časti dane z motorových vozidiel za rok 2018

V prípade, ak daňovníkovi vznikne alebo zanikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, platí daňovník len pomernú časť dane. Napríklad, ak sa daňovník stane držiteľom vozidla v októbri 2018 a začne toto vozidlo používať na podnikanie, zaplatí pomernú časť dane za tri mesiace roka 2018 (október – december).

Pomernú časť dane vypočítame nasledovne: súčin 1/12 ročnej sadzby dane alebo upravenej ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie.

V prípade vozidla využívaného na výkon prepravy vo verejnom záujme na základe zmluvy o službách sa platí daň len za tie dni, kedy toto vozidlo už nie je používané na výkon prepravy vo verejnom záujme (vtedy je od dane oslobodené). Tu vypočítame pomernú časť dane nasledovne: súčin 1/365 alebo 1/366 ročnej sadzby dane alebo upravenej ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo nepoužívalo na výkon prepravy.

Príklad na výpočet pomernej časti dane z motorových vozidiel za rok 2018

Daňovník kúpil nové auto, ktorého držiteľom sa stal 2.10.2018 a začal ho hneď využívať na podnikanie (t. j. bolo používané na podnikanie 3 mesiace). Ide o motorové vozidlo kategórie M1 so zdvihovým objemom valcov motora 1690 cm3, prvá evidencia tohto vozidla je 2.11.2017. Ročná sadzba dane je u tohto vozidla 148 Eur. Ako vypočítať pomernú časť dane v daňovom priznaní?

Od prvej evidencie vozidla, t. j. od 2.11.2017 uplynulo do 31.12.2018 14 mesiacov, to znamená, že ročnú sadzbu dane daňovník zníži o 25 %, nasledovne: 148 – 148 * 0,25 = 111 Eur.

Pomernú časť následne vypočíta takto: 111 / 12 * 3 = 27,75 eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikatelia, do konca januára si musíte splniť množstvo povinností

Termín 31. január je už tradične lehotou pre množstvo daňových povinností, napríklad pre daň z nehnuteľností či daň z motorových vozidiel. Podnikatelia by si mali dať pozor aj na ďalšie povinnosti. Prinášame Vám ich prehľad.

Predvyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2018

Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v roku 2018 používala motorové vozidlo evidované v Slovenskej republike na podnikanie je povinná podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Finančná správa informuje na svojej webovej stránke o rozposielaní predvyplnených daňových priznaní k tejto dani do elektronickej schránky.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018 je povinný podať každý daňovník, ktorý používal motorové vozidlo na podnikanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť. Do kedy je potrebné podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018 a ako ho vyplniť?

Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2018

Výšku sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2018 potrebuje vedieť každý daňovník, ktorý používal v roku 2018 motorové vozidlo na podnikateľské účely. Sadzba dane z motorových vozidiel ovplyvňuje totiž výšku dane, ako aj výšku predpokladanej dane z motorových vozidiel, ktorou sa určí, či je daňovník povinný platiť preddavky na daň v roku 2019.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky