Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2019

Ako zistiť správnu sadzbu dane a vypočítať daň z motorových vozidiel za rok 2019? Aké oslobodenia je možné uplatniť a ako vypočítať predpokladanú daň na rok 2020?

Pri výpočte sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2019 sa postupuje podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z motorových vozidiel”) platného do 31.12.2019. Jedine pri výpočte predpokladanej dane na rok 2020 sa postupuje podľa zákona o dani z motorových vozidiel platného od 1.1.2020.

Sadzba dane z motorových vozidiel za rok 2019 sa zistí z ročnej sadzby dane príslušnej pre konkrétny základ dane z motorových vozidiel. Sadzba dane z motorových vozidiel sa počíta len pri vozidle, ktoré bolo predmetom dane z motorových vozidiel v roku 2019 a nebolo od dane oslobodené. Viac o tom, ktoré vozidlá sú predmetom dane z motorových vozidiel a na ktoré vozidlá sa vzťahuje oslobodenie, sa dozviete v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2019 a zmeny v dani z motorových vozidiel od 1.1.2020.

Základ dane z motorových vozidiel za rok 2019

 Základom dane z motorových vozidiel je jedna z nasledovných veličín:

  • výkon motora v kW - pri vozidle kategórie L,M, N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina,
  • zdvihový objem valcov motora v cm3 - pri vozidlách kategórie L a M1 (osobné vozidlá),
  • najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav - pri vozidlách kategórie M2 - M3, N1 - N3, O1 - O4 (úžitkové vozidlá a autobusy).

Základ dane z motorových vozidiel sa uvádza v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel na riadkoch 06 až 09. O tom, ako vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa dozviete v článku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019.

Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2019

V súlade s § 6 ods. 1 zákona o dani z motorových vozidiel sú ročné sadzby dane uvedené v prílohe č. 1 zákona.

Pre konkrétny základ dane z motorových vozidiel je uvedená ročná sadzba dane v eurách. Napríklad pre osobné vozidlo kategórie M1 so zdvihovým objemom valcov motora 1 450 cm3 je ročná sadzba dane vo výške 115 eur.

Nasledovne sa ročná sadzba dane znižuje/zvyšuje podľa toho, koľko mesiacov ubehlo od prvej evidencie vozidla. Dátum prvej evidencie vozidla zistí daňovník z riadku B osvedčenia o evidencii - časť II (veľkého technického preukazu).

Prečítajte si tiež

Počas prvých 36 mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla sa ročná sadzba dane z motorových vozidiel zníži o 25 %. Mesiac prvej evidencie vozidla sa ráta ako 1. mesiac na účely určenia úpravy ročnej sadzby dane.

Počas nasledujúcich 36 mesiacov (37 - 72 mesiacov) od prvej evidencie vozidla sa ročná sadzba dane zníži o 20 %. Počas 73 - 108 mesiacov od prvej evidencie vozidla sa ročná sadzba dane zníži o 15 %.

V mesiacoch 109 - 144 od prvej evidencie vozidla (vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla) sa použije ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zákona. V mesiacoch 145 - 156 od prvej evidencie vozidla sa ročná sadzba dane zvýši o 10 %. 

Ročná sadzba dane sa zvýši o 20 % pre vozidlá staršie ako 156 mesiacov, t.j. pre vozidlá, ktorých vek je minimálne 157 mesiacov od prvej evidencie vozidla, vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.

Zníženie sadzby dane z motorových vozidiel v závislosti od typu pohonu a od využitia vozidla

Zvýšená/znížená ročná sadzba dane sa v súlade s § 7 ods. 4 zákona o dani z motorových vozidiel zníži o 50 % pre:

a) hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické vozidlo,

b) vozidlo kategórie L, M a N s pohonom na CNG alebo LNG,

c) vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon.

Pokiaľ bolo vozidlo využité minimálne 60-krát v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy, upravená ročná sadzba dane, resp. upravená ročná sadzba dane sa zníži o 50 %. Najprv sa ročná sadzba dane upraví podľa veku vozidla, následne sa pri vozidlách na “alternatívny pohon” zníži o 50 % a z takto vypočítanej sadzby dane sa ešte zníži o 50 %, ak splnilo vozidlo podmienky na uplatnenie zníženia pre vozidlá v kombinovanej doprave.

Podľa § 8 zákona o dani z motorových vozidiel ak je prekonaná vzdialenosť po železnici na území SR viac ako 250 km, kombinovaná doprava sa započíta 2-krát. Znamená to, že ak sa vozidlo využije v rámci kombinovanej dopravy, pričom vzdialenosť po železnici na území SR bude viac ako 250 km, môže si toto využitie započítať ako 2 využitia vozidla v kombinovanej doprave.

Za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2020 sa upraví rozsah vozidiel, na ktoré sa podľa § 7 ods. 4 zákona o dani z motorových vozidiel uplatní 50 % zníženie dane. Od 1.1.2020 sa 50 % zníženie sadzby dane nebude uplatňovať na hybridné elektrické vozidlo. Zároveň sa rozšíri rozsah kategórií vozidiel na všetky kategórie vozidiel s pohonom na CNG, LNG alebo na vodíkový pohon. Tzn. 50 % zníženie sadzby dane nebude platiť len na vozidlá kategórie L, M a N.

Daň z motorových vozidiel pri návesovej jazdnej súprave

V súlade s § 6 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel zaradí daňovník v daňovom priznaní ťahač a osobitne náves do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane, než do akej by patrili podľa najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v doklade, ako jednu návesovú jazdnú súpravu iba raz, ak sa aj použili počas zdaňovacieho obdobia v rôznych návesových jazdných súpravách; na zmeny počas zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

Znamená to, že daňovník vlastniaci ťahač a náves ich môže zaradiť do jednej návesovej jazdnej súpravy na účely dane z motorových vozidiel, aj keď v skutočnosti neboli spolu v návesovej jazdnej súprave. Napríklad pokiaľ mal daňovník v roku 2019 ťahač, ktorý predal v máji 2019 a v septembri 2019 kúpil náves, na účely dane z motorových vozidiel ich môže zaradiť do jednej návesovej jazdnej súpravy.

Pri návesových jazdných súpravách je najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou jedného vozidla súčet najväčších prípustných hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy uvedených v doklade. Podľa § 5 ods. 5 zákona o dani z motorových vozidiel celková hmotnosť jednotlivého vozidla tvoriaceho návesovú jazdnú súpravu  je súčet hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy uvedených v doklade.

Príklad na výpočet sadzby dane z motorových vozidiel pri návesovej jazdnej súprave

Michal Serentov je živnostník, ktorý na svoje podnikanie využíva ťahač s návesom. V máji 2019 predal náves. V júni 2019 kúpil nový náves. Ťahač používal počas celého roka 2019. Technické údaje vozidiel:

  • ťahač - 2 nápravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť = 17,5 tony,
  • náves č. 1 - 3 nápravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť = 28,8 tony,
  • náves č. 2 - 3 nápravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť = 34 ton.

Michal sa rozhodol zaradiť do návesovej jazdnej súpravy ťahač a náves č. 2. Ročná sadzba dane pre ťahač je 1089 eur. Ťahač je v návesovej jazdnej súprave, takže najbližšia nižšia ročná sadzba dane je 933 eur. Ročná sadzba dane pre náves č. 2 je 2 172 eur, keďže je v návesovej jazdnej súprave, najbližšia nižšia ročná sadzba dane je 1 964 eur. Náves č. 1 nie je zaradený do žiadnej návesovej jazdnej súpravy, takže jeho ročná sadzba dane je 1 599 eur. Pre zistenie výslednej dane z motorových vozidiel za rok 2019 musí daňovník upraviť ročnú sadzbu dane podľa veku ťahača a návesov a  prepočítať ich podľa počtu mesiacov v roku 2019, počas ktorých Michal využíval ťahač a návesy.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako vypočítať daň z motorových vozidiel za rok 2019

Daň z motorových vozidiel za rok 2019 pre konkrétne vozidlo sa vypočíta tak, že podľa základu dane sa zistí ročná sadzba dane. Následne sa ročná sadzba dane zvýši/zníži v závislosti od “veku” vozidla.

Vypočítaná upravená ročná sadzba dane sa zníži o 50 % pri automobiloch, ktoré využívajú “alternatívny” pohon. Pokiaľ bolo vozidlo používané v kombinovanej doprave, zníži sa upravená ročná sadzba dane o 50 %.

Prečítajte si tiež

Ako posledný krok sa ročná sadzba dane upravená o všetky zníženia prenásobí počtom mesiacov v zdaňovacom období, počas ktorých sa uplatňovalo zníženie/zvýšenie v závislosti od veku vozidla.

Príklad na zníženie/zvýšenie ročnej sadzby dane z motorových vozidiel

Živnostník Michal Serentov vlastní automobil Škoda Fábia so zdvihovým objemom valcov motora 1 115 cm3. Ide o hybridné motorové vozidlo. Automobil kúpil v roku 2015 a od toho času ho využíval na podnikanie až do mája roku 2020. Dátum prvej evidencie vozidla bol 15.03.2010. Sadzba dane z motorových vozidiel za rok 2019 sa vypočíta nasledovne:

Počet mesiacov od prvej evidencie vozidla - v roku 2010 sa ráta 10 mesiacov (aj marec), v rokoch 2011 - 2018 to bolo 96 mesiacov. Do konca roka 2018 ubehlo od prvej evidencie vozidla 106 mesiacov. Počas roka 2019 ubehlo 108 mesiacov koncom februára, takže ročná sadzba dane sa za mesiace január - február znižuje o 15 %. Počas mesiacov marec - december 2019 sa ročná sadzba dane počíta bez upravenia. Sadzba dane sa ešte zníži o 50 %, pretože ide o hybridné motorové vozidlo.

Výpočet sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2019 = 80*0,85*0,5/12*2 + 80*0,5/12*10 = 5,66 + 33,33 = 38,99 eur*.

*Poznámka: Pomerná časť dane, ktorá sa vypočíta ako súčin 1/12 ročnej sadzby dane, resp. upravenej ročnej sadzby dane a počtu mesiacov, počas ktorých sa sadzba dane upravovala, sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nadol.

Výpočet predpokladanej dane z motorových vozidiel na rok 2020

Pri výpočte predpokladanej dane z motorových vozidiel na rok 2020 sa uplatňuje výpočet podľa § 10 ods. 2 zákona platného od 1.1.2020. V súlade s § 10 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel sa predpokladaná daň vypočíta ako súčet ročnej sadzby dane upravenej podľa § 7 zákona za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1.1. zdaňovacieho obdobia a nie je oslobodené od dane podľa § 4 ods. 1 písm. b) až d) zákona. Uvedené znamená, že:

  • do výpočtu predpokladanej dane sa nezahŕňajú vozidlá oslobodené od dane s výnimkou vozidiel diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,
  • ročná sadzba dane musí byť upravená podľa veku vozidla k 1.1. zdaňovacieho obdobia - tzn. ak vozidlo má k januáru 2020 vek 28 mesiacov, ročná sadzba dane sa zníži o 25 %. Pri výpočte predpokladanej dane nezáleží na tom, že v priebehu 2020 presiahne 2 percentuálne sadzby, dôležitý je vek vozidla k januáru 2020,
  • pri výpočte ročnej sadzby dane sa uplatní zníženie sadzby dane pri vozidlách na “alternatívny pohon”. Už pri výpočte predpokladanej dane na rok 2020 sa zníženie neuplatní pri hybridnom elektrickom vozidle a rozšíri sa zníženie na všetky kategórie vozidiel (nielen na kategórie L, M a N) pri pohone na CNG, LNG alebo vodíkový pohon,
  • ročná sadzba dane na účely výpočtu predpokladanej dane pri návesoch a ťahačoch sa určí bez ich zaradenia do návesovej jazdnej súpravy, t. j. bez zaradenia do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane*.

*Poznámka: Na odporúčanie ministerstva financií vydala finančná správa v decembri 2016 oznámenie k určeniu ročnej sadzby dane u ťahača a návesu na účely výpočtu predpokladanej dane. Na základe tohto oznámenia, ak daňovník predpokladá, že v zdaňovacom období budú ťahač a náves tvoriť jednu návesovú jazdnú súpravu, môže ich na účely výpočtu predpokladanej dane zaradiť do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky