Živnosť popri zamestnaní v roku 2018

Potrebuje osoba, ktorá začne podnikať na základe živnostenského oprávnenia súhlas od svojho zamestnávateľa, ak chce začať podnikať? A aké odvodové a daňové povinnosti čakajú živnostníka, ktorý podniká popri zamestnaní v roku 2018? Prinášame vám prehľad informácií, o ktorých by mal vedieť takýto živnostník.

Predtým než sa zamestnanec rozhodne, že začne podnikať, musí prihliadnuť na to, či nebude vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter. Podnikanie v rovnakom predmete podnikania zamestnávateľa nie je zakázané, ale zamestnávateľ to zamestnancovi musí dovoliť.

Aktuálne informácie platné pre živnosť popri zamestnaní v roku 2019 nájdete v článku Živnosť popri zamestnaní v roku 2019 a 2020

Kedy a ako požiadať o súhlas zamestnávateľa na vykonávanie inej zárobkovej činnosti popri zamestnaní v roku 2018?

Ako sme vyššie spomenuli, zamestnanec ktorý chce začať podnikať v rovnakom predmete podnikania ako jeho zamestnávateľ, musí požiadať písomne zamestnávateľa o jeho súhlas.

Zamestnanec nemusí mať v pracovnej zmluve, ktorú má uzatvorenú so zamestnávateľom uvedený zákaz konkurenčnej činnosti, nakoľko to stanovuje § 83 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

V prípade, že sa zamestnávateľ písomne nevyjadrí k žiadosti zamestnanca do 15 dní od doručenia žiadosti zamestnanca, platí, že súhlas udelil.

Viac informácií o konkurenčnej práci si môžete prečítať v článku Ako zabrániť zamestnancovi v práci pre konkurenciu?

Ako založiť živnosť v roku 2018?

Ak chce osoba prevádzkovať živnosť, potrebuje osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Na získanie osvedčenia je potrebné, aby boli splnené všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti, a to:

  • dosiahnutie 18 rokov veku,
  • spôsobilosť na právne úkony,
  • bezúhonnosť.

V prípade, že chce osoba založiť voľnú živnosť, je potrebné, aby splnila len všeobecné podmienky. Avšak pri založení remeselnej alebo viazanej živnosti je potrebné, aby okrem všeobecných podmienok splnila aj osobitné podmienky prevádzkovania týchto živností.

Pri založení živnosti musí osoba, ktorá chce prevádzkovať živnosť rátať aj s poplatkom za ohlásenie živnosti. Ohlásenie živnosti môže byť vykonané osobne alebo elektronicky, pričom elektronické ohlásenie živnosti je podstatne lacnejšie.

Poplatok za každú voľnú živnosť je pri osobnom ohlásení vo výške 5 Eur (pri elektronickom ohlásení 0 Eur) a poplatok za každú remeselnú či viazanú živnosť je pri osobnom ohlásení vo výške 15 Eur (pri elektronickom ohlásení 7,50 Eura).

Viac informácií o založení živnosti v roku 2018 si môžete prečítať v článku Založenie živnosti v roku 2018.

Aké odvodové a daňové povinnosti čakajú živnostníka, ktorý začne podnikať popri zamestnaní v roku 2018?

1. Odvody živnostníka a zároveň zamestnanca do Sociálnej poisťovne v roku 2018

Za živnostníka, ktorý je zároveň aj zamestnancom platí v súvislosti s príjmom zo zamestnania, povinné poistné a príspevky do Sociálnej poisťovne naďalej jeho zamestnávateľ. Môže sa však stať, že povinné poistné a príspevky (ďalej len „odvody“) do Sociálnej poisťovne bude platiť živnostník aj z príjmov zo živnosti.

Prečítajte si tiež

Na začiatku podnikania živnostník, ktorý po prvýkrát začal podnikať popri zamestnaní, neplatí odvody do Sociálnej poisťovne. Odvodová povinnosť mu môže vzniknúť od 1.7., resp. 1.10. (ak mal predlženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov) nasledujúceho kalendárneho roka po založení živnosti, a to v prípade ak jeho príjem za rok 2018 bude vyšší ako je suma 5 724 Eur (t.j. 5724,01 Eur a viac). Ak živnostník dosiahne v roku 2018 príjem nižší ako je suma 5 724 Eur, odvody do Sociálnej poisťovne nebude platiť ani ďalší rok, vzniknúť mu môže tak povinnosť až od 1.7., resp. 1.10.2020.

Informáciu o tom, či živnostníkovi vzniká alebo nevzniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, sa živnostník dozvie prostredníctvom listu, ktorý mu doručí Sociálna poisťovňa. V prípade vzniku odvodovej povinnosti sa živnostník dozvie aj v liste vymeriavací základ pre platenie poistného ako aj samotnú výšku poistného, ktorú bude povinný mesačne platiť.

2. Odvody živnostníka a zároveň zamestnanca do zdravotnej poisťovne v roku 2018

Rovnako ako to platí u Sociálnej poisťovne, aj v tomto prípade platí, že v súvislosti s príjmom zo zamestnania, preddavky na zdravotné poistenie do príslušnej zdravotnej poisťovne platí za vás ako za zamestnanca naďalej váš zamestnávateľ.

Ak ste si splnili oznamovaciu povinnosť prostredníctvom Jednotného kontaktného miesta na živnostenskom úrade, nemusíte už do príslušnej zdravotnej poisťovne nahlasovať vznik živnosti, nakoľko to za vás urobí živnostenský úrad.

Vo všeobecnosti začínajúci živnostník je povinný platiť preddavky do zdravotnej poisťovne, a to hneď od začiatku vykonávania svojej podnikateľskej činnosti. Neplatí to však pre živnostníka, ktorý je zároveň aj zamestnancom. Tým, že takáto osoba je zamestnancom a zároveň samostatne zárobkovo činnou osobou, dochádza k súbehu platiteľov poistného. Za živnostníka, ktorý je zároveň zamestnancom už preddavky na zdravotné poistenie platí zamestnávateľ. Výhodou pre tohto živnostníka je to, že podľa § 13 ods. 13 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov sa na neho nevzťahuje minimálny vymeriavací základ, to znamená, že nie je povinný platiť minimálne preddavky na zdravotné poistenie, ktorých výška je pre rok 2018 stanovená v sume 63,84 Eur mesačne (pre rok 2019 bude platiť suma vo výške 66,78 Eur).

V nasledujúcom roku po roku, v ktorom si živnostník založili živnosť, vykoná príslušná zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. V prípade, ak si živnostník, ktorý je zároveň aj zamestnancom neplatil preddavky na zdravotné poistenie a mal príjem zo živnosti, výsledkom ročného zúčtovania bude nedoplatok.

Zdravotná poisťovňa vyčísli aj výšku mesačných preddavkov (ktoré do tohto momentu mohli byť nulové), ktoré bude živnostník povinný platiť, a to od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka po doručení ročného zúčtovania (zdravotná poisťovňa doručí ročné zúčtovanie zdravotného poistenia do 30.9. nasledujúceho roka po založení živnosti, resp. 31.10. – ak mal živnostník predlženú lehotu na podanie daňového priznania). Zároveň tým, že sa na tohto živnostníka nevzťahuje minimálny vymeriavací základ, môže mu zdravotná poisťovňa vyčísliť aj mesačné preddavky na zdravotné poistenie v sume nižšej ako je minimálny preddavok, t.j. napríklad aj 10 Eur.

Článok pokračuje pod reklamou

3. Daňové povinnosti živnostníka a zároveň zamestnanca v roku 2018

Živnostník je povinný zaregistrovať sa na daňovom úrade pre daň z príjmov, a to do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom si založil živnosť. Ak ste si však splnili oznamovaciu povinnosť prostredníctvom Jednotného kontaktného miesta na živnostenskom úrade, nemáte tak už povinnosť zaregistrovať sa na daňovom úrade, nakoľko to za vás urobí živnostenský úrad.

Správca dane (daňový úrad) zaregistruje živnostníka v lehote do 30 dní od podania žiadosti o registráciu a pridelí mu daňové identifikačné číslo (DIČ). Je dôležité upozorniť aj na to, že fyzické osoby sú povinné komunikovať s finančnou správou len elektronicky, a to s účinnosťou od 1.7.2018. Viac informácii o elektronickej komunikácii si môžete prečítať v článku Povinná elektronická komunikácia s finančnou správou od 1.7.2018 pre fyzické osoby - podnikateľov.

Za rok 2018 je povinný podať živnostník aj daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb, a to ak jeho zdaniteľné príjmy presiahnu sumu 1915,01 Eura. Za zdaniteľné príjmy sa v tomto prípade rozumejú príjmy zo zamestnania spolu s príjmami zo živnosti. Živnostník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018, aj keď jeho príjmy nepresiahnu sumu 1915,01 Eura, ale vykáže daňovú stratu.

Daňové priznanie k dani z príjmov je živnostník povinný podať za rok 2018 do 31.marca nasledujúceho roka, avšak v roku 2019 tento deň pripadne na deň pracovného pokoja a tak lehota na podanie daňového priznania za rok 2018 je do 1.4.2019. Živnostník si môže aj predlžiť lehotu na podanie daňového priznania a to o celé tri alebo šesť kalendárnych mesiacov. O odklade daňového priznania si môžete prečítať v článku Odklad daňového priznania a vzor odkladu v roku 2018.

V daňovom priznaní uvedie živnostník, ktorý je zároveň aj zamestnancom príjmy zo živnosti, ale aj príjmy zo zamestnania. Ako prílohu k daňovému priznaniu bude potrebovať živnostník priložiť kópiu potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, ktoré mu vystaví jeho zamestnávateľ. Živnostník pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov použije tlačivo typu B.

Živnostník si môže podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov uplatniť výdavky, ktoré slúžia na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Môže sa pritom rozhodnúť pre jeden z týchto spôsobov uplatnenia výdavkov:

  • tzv. paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov, najviac do výšky 20 000 Eur,
  • skutočne preukázateľné výdavky na základe vedenia daňovej evidencie,
  • skutočne preukázateľné výdavky na základe vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

Je dôležité vedieť, že zákon o dani z príjmov umožňuje daňovníkovi uplatniť možné daňové zvýhodnenia, ako je nezdaniteľná časť základu dane, uplatnenie daňového bonusu a pod. Avšak ak si už raz tieto daňové zvýhodnenia živnostník uplatnil pri príjmoch zo zamestnania, nie je to možné druhýkrát uplatniť pri príjmoch zo živnosti.

Príklad na vznik odvodovej povinnosti u živnostníka popri zamestnaní v roku 2018

Milan sa rozhodol, že si založí živnosť, začal podnikať popri zamestnaní od 1.3.2018. V priebehu roka 2018 bude poskytovať účtovnícke služby. Nakoľko bol popri živnosti aj zamestnaný, nemusí platiť preddavky na zdravotné poistenie v priebehu roka (až kým nepominie súbeh, resp. kým mu zdravotná poisťovňa nevypočíta výšku preddavku). Povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne sa bude posudzovať prvýkrát k 1.7.2019, preto dovtedy voči Sociálnej poisťovni nemá žiadne povinnosti.

Príjmy, ktoré dosiahne v roku 2018 budú vo výške 20 000 Eur. Rozhodol sa, že pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov uplatní tzv. paušálne výdavky, t.j. percentom z príjmov vo výške 12 000 Eur. Jeho základ dane bude predstavovať výšku 8 000 Eur. Daňové priznanie k dani z príjmov podá v lehote do 1.4.2019. Aké odvodové povinnosti ho čakajú v roku 2019 v súvislosti so začiatkom podnikania?

Posúdime si jednotlivé odvodové povinnosti:

1. odvody živnostníka a zároveň zamestnanca do Sociálnej poisťovne

Nakoľko Milan v roku 2018 dosiahol príjmy vyššie ako je suma 5 724 Eur, vznikne mu povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7.2019. Sociálna poisťovňa mu vypočíta výšku mesačného povinného poistného a príspevkov na základe výšky vymeriavacieho základu.

Prečítajte si tiež

Vymeriavací základ mu Sociálna poisťovňa vypočíta nasledovne = (základ dane / 1,486) / 12, t.j. 8 000 / 1,486 / 12 = 448,63 Eur. Nakoľko v roku 2019 bude platiť minimálny vymeriavací základ pre platenie poistného vo výške 478,50 Eur, bude platiť minimálne poistné z tohto vymeriavacieho základu, t.j. vo výške 158,62 Eur.

Prvé poistné do Sociálnej poisťovne vo výške 158,62 Eur, bude Milan povinný uhradiť do 8.8.2019.

2. odvody živnostníka a zároveň zamestnanca do zdravotnej poisťovne

Príslušná zdravotná poisťovňa v roku 2019 vykoná Milanovi ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2018 do 30.9.2019. Nakoľko Milan v priebehu roka 2018 neplatil žiadne preddavky na zdravotné poistenie (z dôvodu súbehu platiteľov poistného), bude mu vypočítaný nedoplatok vo výške preddavkov na zdravotné poistenie z jeho dosiahnutého príjmu vo výške 753,70 Eur.

Výpočet zdravotnej poisťovne bude nasledovný: 14 % z vymeriavacieho základu. Vymeriavací základ = základ dane / 1,486, t.j. 8 000 / 1,486 = 5383,58 Eur.

V oznámení o výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2018 bude uvedená aj suma mesačných preddavkov na obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020, a to vo výške 75,37 Eur.

Výpočet zdravotnej poisťovne bude nasledovný = základ dane/ počet mesiacov prevádzkovania szčo / 1,486 x 14 %, t.j. 8 000 / 10 / 1,486 x 14%.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.

Elektronický účet poistenca: zmeny v informáciách o dôchodku

Sociálna poisťovňa spúšťa pilotnú prevádzku informatívneho výpočtu dôchodku. Informácie k príprave na dôchodok rozširuje aj pre mladších poistencov. Čo treba vedieť?

Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Povinnosti absolventov po ukončení štúdia v roku 2024

Kedy začínajú maturanti či absolventi vysokých škôl platiť odvody? V akých prípadoch ich platí štát? Ako sa registrovať na úrade práce? Odpovede na časté otázky po maturitách a štátniciach.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky