Založenie živnosti v roku 2019 - postup

Chystáte sa v roku 2019 založiť živnosť? Prinášame ucelený postup vrátane praktických rád a tipov, ako to zvládnuť svojpomocne.

Živnosť v roku 2019 – pojem, druhy a podmienky prevádzkovania

Živnosť predstavuje skrátený výraz, ktorý označuje podnikanie na základe živnostenského oprávnenia. Všeobecne povedané, živnosťou sa rozumie živnostenské podnikanie, ktoré v Slovenskej republike patrí medzi jedno z viacerých druhov podnikateľských oprávnení. V praxi ide o najčastejšie využívaný druh oprávnenia na podnikanie, a to pre fyzickú osobu (živnostník) i osobu právnickú (napr. s.r.o.). To znamená, že živnosť môže prevádzkovať nielen fyzická osoba, ale aj právnická osoba (ďalej len „podnikateľ“) za predpokladu, že splní ustanovené podmienky.   

Podmienky tohto typu podnikania a kontrolu nad ich dodržiavaním upravuje zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Ten definuje živnosť ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu, a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

V Slovenskej republike sa môže v roku 2019 prevádzkovať niektorá z nasledovných troch druhov živností:

 1. voľná (napr. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod alebo iným prevádzkovateľom živností - veľkoobchod, fotografické služby, administratívne služby),
 2. remeselná (napr. zlatníctvo a klenotníctvo, murárstvo, stolárstvo),
 3. viazaná (napr. prevádzkovanie cestovnej kancelárie, pohrebnej služby).

Toto členenie vychádza z rôznych podmienok, ktoré je nutné splniť na získanie oprávnenia na prevádzkovanie živnosti. Kým na prevádzkovanie voľnej živnosti postačuje spĺňať len všeobecné podmienky (dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť), na prevádzkovanie remeselnej alebo viazanej živnosti je už nevyhnutné spĺňať aj osobitné podmienky (odborná alebo iná spôsobilosť – napr. dosiahnuté vzdelanie a prax v odbore).

Postup založenia živnosti v roku 2019

V prípade, že spĺňate všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti a v roku 2019 sa rozhodnete prevádzkovať živnosť, budete musieť absolvovať nasledujúce úkony a povinnosti:

1. Určenie predmetu podnikania (činnosti) živnostníka

V prvom rade sa musí každý budúci podnikateľ rozhodnúť, v čom chce podnikať, t. j. čo bude náplňou jeho práce, akú činnosť bude vykonávať. V súvislosti s tým si musí zistiť podmienky potrebné pre získanie živnosti konkrétneho druhu. Ako už bolo vyššie uvedené na Slovensku je možné prevádzkovať tri druhy živností (voľné, remeselné a viazané). Zoznam remeselných živností sa nachádza v prílohe č. 1 živnostenského zákona a zoznam viazaných živností v prílohe č. 2.  Voľné živnosti sú tie, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 1 a 2. Ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva vnútra SR. Netreba zabúdať na to, že len pri voľnej živnosti sa nevyžaduje odborná alebo iná spôsobilosť.   

Príklad: Jana chce byť kaderníčkou a otvoriť si vlastné kaderníctvo spojené s kozmetickým salónom (remeselná živnosť). Na vykonávanie tohto druhu živnosti musí okrem všeobecných podmienok spĺňať aj osobitné podmienky (napr. vzdelanie, kurzy, prax). Pokiaľ tieto podmienky spĺňa, ako predmet podnikania si zvolí napríklad kadernícke, kozmetické a pedikérske služby, obchodnú činnosť súvisiacu s výkonom jednotlivých činností, vlásenkárstvo a výroba parochní, prípadne ďalšie.  

Rada: Veľa podnikateľov si chce dať do predmetu živnostenského podnikania čo najviac rôznych druhov činností. Treba však myslieť na to, že v dôsledku toho môže podnikateľ vyzerať aj nedôveryhodne.

2. Určenie miesta podnikania a prevádzky

Miesto podnikania je adresa, ktorá sa zapisuje do živnostenského registra. Pri fyzických osobách je to spravidla adresa trvalého bydliska, prípadne iná adresa, ktorú si živnostník zvolí.

Prevádzkareň je miesto, kde sa vykonáva podnikateľská činnosť (napr. kozmetický salón, predajňa). Prevádzkareň je potrebné si zriadiť vtedy, ak predmet živnosti vzhľadom na jeho charakter nebudete možné vykonávať z domu, t. j. z adresy trvalého bydliska (napr. z hygienických dôvodov).

3. Určenie obchodného mena (názvu živnosti)

Výber obchodného mena je dôležitým krokom pri zakladaní živnosti v roku 2019, pretože je to názov, pod ktorým sa živnostník alebo firma navonok prezentuje. Ide o názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva všetky právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti.

Prečítajte si tiež

Obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete jeho podnikania.

Obchodné meno živnostníka je spravidla jeho meno a priezvisko. Ku tomu si však môže pripojiť dodatok, ktorý odlíši jeho osobu alebo druh jeho podnikania.

Príklad:

Ján Horvát

Ján Horvát–STAVBY. 

Obchodné meno firmy sa skladá z dvoch častí, a to z vymysleného názvu a dodatku určujúceho právnu formu obchodnej spoločnosti.

Príklad: STAVMAT, s.r.o.

Rada: Ak ste si už vytvorili nejaké návrhy pre obchodné meno, je potrebné zistiť, či je ešte voľné (či už niekto nepoužíva podobné alebo rovnaké obchodné meno). To môžete zistiť vyhľadaním v obchodnom a živnostenskom registri.

4. Ohlásenie živnosti v roku 2019 (osobne alebo elektronicky)

Každá fyzická i právnická osoba môže podnikať podľa živnostenského zákona na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Za predpokladu, že ste úspešne absolvovali prvé dva kroky, t. j. vybrali si predmet podnikania, na ktorý spĺňate podmienky a vybrali si obchodné meno, môžete sa zamerať na ďalší krok, a to získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení.  

Tak ako po minulé roky aj v roku 2019 sa založenie živnosti začína jej ohlásením živnostenskému úradu. Ohlásenie živnosti sa môže vykonať niektorým z dvoch spôsobov:

 • osobne alebo
 • elektronicky (online).

Osobné ohlásenie (založenie) živnosti v roku 2019

Ak sa rozhodnete založiť si živnosť starým spôsobom, teda osobne, budete musieť navštíviť živnostenský úrad, ktorým je okresný úrad, odbor živnostenského podnikania (tzv. jednotné kontaktné miesto). Fyzická osoba musí navštíviť živnostenský úrad príslušný podľa jej bydliska a právnická osoba podľa jej sídla

Príklad: Juraj má trvalý pobyt v Trnave, ale chce podnikať v Bratislave. Živnosť musí ohlásiť odboru živnostenského podnikania Okresného úradu v Trnave (podľa miesta bydliska, nie podľa miesta podnikania).

Pokiaľ si živnosť zakladá fyzická osoba, musí ju ohlásiť sama osobne, prípadne môže na založenie živnosti splnomocniť inú osobu (splnomocnenca), ktorá na úrade ohlási živnosť v jej mene. Ak si živnosť zakladá právnická osoba, musí ju ohlásiť jej štatutárny orgán (konateľ), ale aj v tomto prípade prichádza do úvahy splnomocnenie.

Prečítajte si tiež

Pri osobnom ohlásení živnosti budete musieť vyplniť formulár na ohlásenie živnosti, ktorý je osobitne určený pre fyzické osoby a osobitne pre právnické osoby. Formulár si môžete stiahnuť z internetu a vyplniť doma alebo ho vyplníte priamo na živnostenskom úrade, kde vám s tým môžu pomôcť kompetentní pracovníci (najmä s presnými názvami jednotlivých živností). Do formulára sa uvádzajú identifikačné údaje vrátane miesta podnikania (bydlisko, sídlo alebo iné miesto prevádzky), všetky predmety podnikania, doba prevádzkovania živnosti (určitá alebo neurčitá), údaje týkajúce sa zodpovedného zástupcu a jeho súhlas (pri remeselnej a viazanej činnosti, ak sám ohlasovateľ nespĺňa osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti), údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov. Okrem toho formulár na ohlásenie živnosti obsahuje aj prihlášku k registrácii daňovníka k dani z príjmu fyzickej osoby a špecificky pri fyzickej osobe aj prihlášku na verejné povinné zdravotné poistenie. Daňový úrad, Sociálnu ani zdravotnú poisťovňu tak nemusíte kontaktovať osobitne, živnostenský úrad im sprostredkuje informáciu o novozaloženom živnostenskom oprávnení.

V prípade, že si budete zakladať remeselnú alebo viazanú živnosť budete musieť okrem vyplnenia formuláru preukázať svoju odbornú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť zodpovedného zástupcu (výučný list alebo iný doklad o riadnom ukončení príslušného učebného alebo študijného odboru).

Ak ste vo formulári na ohlásenie živnosti uviedli ako miesto podnikania inú (odlišnú) adresu než adresu svojho trvalého bydliska, budete musieť preukázať aj oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, v ktorej budete vykonávať podnikateľskú činnosť (napr. list vlastníctva, nájomná zmluva, súhlas s užívaním nehnuteľnosti).

Po vyplnení formulár odovzdáte pracovníkovi živnostenského úradu a zaplatíte v roku 2019 správny poplatok5 eur za každú voľnú živnosť, 15 eur za každú remeselnú alebo viazanú živnosť. Platba je možná e-kolkami, v hotovosti, platobnou kartou či bankovým prevodom v závislosti od vybavenia jednotného kontaktného miesta.  

Pri osobnom ohlásení platíte 5 eur za každú voľnú živnosť. Pri elektronickom ohlásení neplatíte nič..

Ak ste všetko správne vypísali a splnili potrebné zákonné podmienky, živnostenský úrad vám vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení s prideleným identifikačným číslom (IČO) do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené. Osvedčenie ako doklad oprávňujúci prevádzkovať živnosť úrad spravidla zašle poštou, prípadne si ho môžete vyzdvihnúť osobne.

Keby vaše ohlásenie živnosti nespĺňalo zákonné náležitosti, budete úradom vyzvaný na ich odstránenie v primeranej lehote (najmenej 15 dní).

Elektronické ohlásenie živnosti v roku 2019

Novším spôsobom ohlásenia živnosti je využitie elektronickej služby na jej založenie, ktorá je dostupná na portáli verejnej správy www.slovensko.sk.

K elektronickému ohláseniu živnosti budete potrebovať:

 • občiansky preukaz s elektronickým čipom (tzv. eID karta) aktivovaný na elektronické podpisovanie (musí mať bezpečnostný osobný kód a certifikát pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu), 
 • čítačku čipových kariet (na použitie eID karty),  
 • aplikáciu na prihlasovanie (tzv. eID klient) a balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (tzv. D.Suite/eIDAS) - tieto nájdete na portáli www.slovensko.sk v sekcii Na stiahnutie.

Ak máte zabezpečené vyššie vymenované príslušenstvo, nič vám nebráni založiť si živnosť online.

Prvým krokom je prihlásenie na portáli www.slovensko.sk prostredníctvom občianskeho preukazu a zadania bezpečnostného osobného kódu. Po prihlásení nájdite v sekcii Podnikateľ, v časti Začatie podnikania pod záložkou Registrácia živnosti elektronickú službu označenú ako Služby živnostenského registra - jednotné kontaktné miesto. Následne si musíte zvoliť príslušný okresný úrad (podľa bydliska alebo sídla) a kliknutím prejsť na elektronickú službu. Potom si už len vyberiete online formulár - pre fyzickú osobu alebo pre právnickú osobu (napr. ohlásenie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti – fyzická osoba) a vyplníte ho. Elektronický formulár ohlásenia živnosti obsahuje rovnaké údaje ako papierový formulár používaný pri osobnom ohlásení živnosti.

Prečítajte si tiež

Ak je k ohláseniu potrebné priložiť prílohy (napr. na preukázanie odbornej spôsobilosti alebo oprávnenia užívať nehnuteľnosť, ak je adresa miesta podnikania iná ako adresa trvalého bydliska), tieto musia byť pripojené v elektronickej forme (odporúča sa formát PDF, TIFF alebo RTF) a podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

Ďalším krokom je zvolenie si spôsobu doručenia osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Buď si ho môžete osobne vyzdvihnúť na úrade alebo si ho necháte doručiť poštou. Na záver už len elektronicky odošlete vyplnený formulár, ktorý musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Na elektronické ohlásenie živnosti potrebujete občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Po úspešnom odoslaní formulára vám bude do elektronickej schránky zaslaná správa o platobných podmienkach (len ak ste si dali remeselnú alebo viazanú živnosť). Elektronické ohlásenie živnosti je v roku 2019 lacnejšie ako osobné ohlásenie, pretože výška poplatku za každú voľnú živnosť je 0 eur a za každú remeselnú alebo viazanú živnosť je poplatok 7,50 eur. Poplatok sa uhrádza na účet Štátnej pokladnice bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Keď poplatok uhradíte, bude vám do elektronickej schránky doručená ďalšia správa, a to o prijatí podania a pridelení spisového čísla. Nakoniec vám bude doručené osvedčenie o živnostenskom oprávnení v elektronickej podobe, ktoré následne dostanete aj v listinnej podobe (spôsobom, ktorý ste si pri ohlasovaní zvolili). Aj tu platí lehota troch pracovných dní na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Článok pokračuje pod reklamou

5. Začatie podnikania (prevádzkovania živnosti)

Oprávnenie podnikať (prevádzkovať živnosť) vzniká  dňom ohlásenia živnosti, alebo ak je v ohlásení uvedený neskorší deň začatia živnosti, týmto dňom, a to:

 • fyzickým osobám,
 • právnickým osobám zapísaným do obchodného registra a
 • právnickým osobám, ktoré sa do obchodného registra nezapisujú.

Prakticky to znamená, že fyzické osoby a existujúce obchodné spoločnosti môžu začať podnikať dňom, keď odovzdali papierový formulár na ohlásenie živnosti príslušnému živnostenskému úradu alebo dňom, keď odoslali elektronický formulár. Pokiaľ si v ohlásení zvolili ako deň začatia podnikania neskorší deň než deň ohlásenia, môžu začať podnikať až v tento zvolený deň.

Tie obchodné spoločnosti, ktoré ešte len boli založené (napr. zakladateľskou listinou alebo spoločenskou zmluvou), ale zatiaľ neboli zapísané do obchodného registra, teda ešte nevznikli, môžu začať podnikať až po svojom vzniku, t. j. po zápise do obchodného registra.

6. Založenie podnikateľského bankového účtu živnostníka

Založenie bankového účtu na podnikateľské účely (tzv. podnikateľský účet) nie je zákonnou povinnosťou. To znamená, že pri založení živnosti sa podnikateľ môže rozhodnúť, že príjem zo svojej činnosti si nechá posielať na svoj súkromný účet (tzv. osobný účet). 

Rada: Pokiaľ sa chcete venovať svojej živnosti naplno, je vhodnejšie, aby ste si otvorili samostatný podnikateľský účet. Dnes na trhu existujú banky, ktoré ponúkajú zriadenie takéhoto účtu aj bez vysokých poplatkov.

7. Ďalšie úkony súvisiace so založením živnosti  

Medzi ďalšie úkony, ktoré súvisia so založením živnosti (po jej ohlásení úradu), môžeme zaradiť:

 • označenie miesta podnikania – je zákonnou povinnosťou, musí byť označené obchodným menom (napr. na poštovej schránke),
 • výroba pečiatky - nie je zákonnou povinnosťou, ale vytvára dobré meno podnikateľa,
 • zaobstaranie fakturačného programu,
 • zabezpečenie spracovania účtovníctva – podnikateľ sa musí rozhodnúť, či si bude viesť účtovníctvo sám alebo tým poverí inú osobu (účtovníka).  

Ako postupovať pri zakladaní živnosti online a na úrade v roku 2020 nájdete v článkoch Založenie živnosti online v roku 2020 alebo Založenie živnosti v roku 2020 – postup a povinnosti.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky