Registrácia na DPH od roku 2023

Kedy vzniká od roku 2023 povinnosť registrácie na daň z pridanej hodnoty (DPH)? Aké typy registrácií na Slovensku existujú a aká zmena nastala v registrácii na DPH od roku 2023?

Zákon číslo 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) prechádza za posledné obdobie častými a výraznými zmenami. Koncom roka 2021 pribudla oznamovacia povinnosť bankových účtov daňovému úradu pre všetkých platiteľov dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). Rok 2022 priniesol napríklad ručenie za daň platiteľmi dane z pridanej hodnoty, ale taktiež zrušenie vydávania osvedčení, tzv. ružových kartičiek, osobám registrovaným pre DPH. Rok 2023 nie je výnimkou a prináša taktiež novinky v oblasti DPH ako novú sadzbu DPH, zmenu sadzby DPH pre gastrosektor a športový sektor, dodanie záväzkov po lehote splatnosti viac ako 100 dní, upravené podmienky povinnej registrácie na DPH pri dosiahnutí obratu z výlučne oslobodených plnení a mnoho iného. O tom, aké zmeny nastali pri povinnej registrácii DPH a kedy je potrebné sa pre DPH registrovať od roku 2023, sa dočítate v tomto článku.

Zdaniteľná osoba v zákone o DPH

DPH ako nepriamu daň platia koneční spotrebitelia pri svojich nákupoch u obchodníkov, predajcov, podnikateľov, respektíve u zdaniteľných osôb, ktoré sú v postavení platiteľov DPH. Uhradenú daň spotrebiteľmi pri nákupe odvádzajú daňovému úradu tieto zdaniteľné osoby každý mesiac alebo štvrťrok. Zákon o DPH však okrem toho definuje niekoľko ďalších postavení osôb (právnických aj fyzických) voči DPH. Každé toto postavenie má svoje špecifiká, o ktorých sa dočítate v našom článku.

Zdaniteľnou osobou je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť. Ekonomickou činnosťou sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem, a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov, duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť. Za podnikanie sa považuje aj využívanie hmotného majetku a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku. Vykonávanie činnosti na základe pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo iného obdobného vzťahu, keď fyzická osoba je povinná dodržiavať pokyny alebo príkazy, čím sa vytvára stav podriadenosti a nadriadenosti z hľadiska podmienok vykonávanej činnosti a jej odmeňovania, sa nepovažuje za ekonomickú činnosť podliehajúcu DPH, nakoľko nie je nezávislá.

Príklad na ekonomickú činnosť podliehajúcu DPH

Pán Peter Novák je zamestnaný ako predavač v obchode. Pán Novák má popri zamestnaní otvorenú živnosť na výrobu a predaj výrobkov z dreva. Považuje sa pán Novák za zdaniteľnú osobu podľa zákona o DPH?

Pán Peter Novák sa ako zamestnanec obchodu nepovažuje za zdaniteľnú osobu, nakoľko príjem zo závislej činnosti (pracovnoprávny vzťah) nie je ekonomickou činnosťou, ktorá podlieha DPH, avšak pán Novák ako živnostník, sa považuje za zdaniteľnú osobu, nakoľko vykonáva nezávislú ekonomickú činnosť, z ktorej dosahuje príjem.

Postavenie osôb voči DPH – neplatiteľ DPH, platiteľ DPH, osoba registrovaná pre DPH

Povinnosť registrovať sa pre DPH, resp. stať sa platiteľom DPH, môže vzniknúť ako právnickej tak i fyzickej osobe. Ďalej si popíšeme jednotlivé postavenia osôb voči DPH, kedy vznikajú a aké povinnosti sú s nimi spojené.

Neplatiteľ DPH

Každá zdaniteľná osoba je pri svojom vzniku neplatiteľ DPH. Uvedené znamená, že svoje výstupy (predaje) realizuje obchodník v cene bez DPH, a teda štátu zo svojich predajov neodvádza daň z pridanej hodnoty. Z hľadiska konkurencieschopnosti môže ísť o výhodné postavenie, avšak toto postavenie môže byť výhodne prevažne len voči konečnému spotrebiteľovi fyzickej osobe. Povinnosť registrácie za platiteľa DPH zakladá najmä prekročenie obratu 49 790 eur za 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, a teda väčšina podnikateľov sa časom stane platiteľmi DPH. Pre platiteľa DPH je výhodné obchodovať s inými platiteľmi DPH, pretože si takýto obchodník môže z nakúpených tovarov a služieb odpočítať daň. Existujú aj iné okolnosti ako prekročenie obratu, za ktorých sa osoby (právnické aj fyzické) musia pre DPH registrovať,  z čoho vyplývajú rôzne povinnosti špecifické pre daný typ registrácie Aké typy registrácie existujú a aké povinnosti z nich vyplývajú, si ďalej rozoberieme.

Registrácia na DPH podľa paragrafu 7 (iná osoba registrovaná pre DPH podľa § 7)

Ak zdaniteľná osoba, ktorá ešte nie je registrovaná ako platiteľ DPH, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, nadobúda na Slovensku tovar z iného členského štátu Európskej únie, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre DPH podľa § 7 pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 14 000 eur. Žiadosť o registráciu pre daň môže podať takáto osoba aj v prípade, ak hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov nedosiahla v kalendárnom roku 14 000 eur. Daňový úrad vykoná registráciu podľa § 7 zákona o DPH bezodkladne, najneskôr však do 7 dní od doručenia žiadosti, pridelí identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH) a osoba získava status „Iná osoba registrovaná pre daň.

Žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak už je registrovaná pre daň podľa § 7a.

Osoby registrované pre DPH podľa § 7 nie sú platiteľmi DPH a svoje predaje aj po registrácií za inú osobu registrovanú pre DPH uskutočňujú bez DPH. Takto registrované osoby pri nákupe tovaru z iného členského štátu uvádzajú svojmu dodávateľovi svoje pridelené IČ DPH na Slovensku. Dodávateľ následne vystaví faktúru bez DPH s tzv. prenosom daňovej povinnosti. Z prijatej faktúry je iná osoba registrovaná pre DPH povinná odviesť daň na Slovensku, a tieto skutočnosti vykázať v DPH priznaní. Takto registrovaná osoba nemá nárok na žiadny odpočet DPH. Kontrolný výkaz iná osoba registrovaná pre DPH za žiadnych okolností nepodáva.

Pre zdaniteľnú osobu môže byť dobrovoľná registrácia podľa § 7 výhodná, a to za predpokladu, že v sa v dohľadnej dobe stane platiteľom DPH. Z nakúpených tovarov a služieb, ktoré nebudú spotrebované do registrácie za platiteľa DPH bude možné žiadať odvedenú DPH na Slovensku späť.

Prečítajte si tiež

Ak sa osoba rozhodne dobrovoľne registrovať podľa § 7, musí minimálne dva roky zdaňovať nakúpený tovar z iných členských krajín na Slovensku. Bez ohľadu nato, že registrácia bola dobrovoľná a nebol prekročený obrat 14 000 eur, musí byť nákup tovarov osobou registrovanou podľa § 7 zdaňovaný na Slovensku a nie je možné si vyberať z hľadiska výhodnosti (nižšia sadzba DPH), kde z predmetného tovaru bude odvedená DPH.

Ak daň na úhradu nie je viac ako 5 eur, osoba registrovaná podľa § 7 nie je povinná odviesť daň štátu, avšak DPH priznanie podať musí.

Príklad na registráciu podľa § 7 zákona o DPH

Spoločnosť ABC s.r.o. nakupuje oblečenie z Nemecka, ktoré následne predáva na Slovensku. Spoločnosť toto oblečenie nakupuje s nemeckou 19 % DPH, nakoľko doposiaľ nebola vôbec registrovaná pre DPH. V mesiaci september 2023 tieto nákupy presiahnu hodnotu 14 000 eur. Aké povinnosti má spoločnosti ABC s.r.o.?

Spoločnosť ABC s.r.o. má povinnosť podať žiadosť o registráciu pre DPH podľa § 7 ešte pred uskutočnením nákupu, ktorým presiahne hodnotu 14 000 eur. Po pridelení IČ DPH daňovým úradom spoločnosť toto identifikačné číslo oznámi svojmu nemeckému dodávateľovi. Dodávateľ začne spoločnosti ABC s.r.o. vystavovať faktúry bez nemeckej 19 % DPH, teda s 0 % DPH. Spoločnosť ABC s.r.o. uvedie takto nadobudnutý tovar v mesačnom DPH priznaní a odvedie z tohto nákupu 20 % DPH na Slovensku.

Článok pokračuje pod reklamou

Registrácia na DPH podľa paragrafu 7a (iná osoba registrovaná pre DPH podľa § 7a)

Zdaniteľnej osobe môže vzniknúť povinnosť registrácie podľa § 7a v dvoch prípadoch:

  • ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu Európskej únie pri ktorej je povinná táto osoba platiť daň (povinnosť podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň je pred prijatím tejto služby),
  • ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby (povinnosť podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň je pred dodaním služby).
Prečítajte si tiež

Osoby registrované pre DPH podľa § 7a nie sú platiteľmi DPH a svoje predaje aj po registrácii za inú osobu registrovanú pre DPH uskutočňujú bez DPH. Takto registrované osoby pri nákupe služieb z iného členského štátu uvádzajú svojmu dodávateľovi svoje pridelené IČ DPH na Slovensku. Dodávateľ následne vystaví faktúru bez DPH s tzv. prenosom daňovej povinnosti. Z takto prijatej faktúry je osoba registrovaná pre DPH povinná odviesť daň na Slovensku. Podáva tiež DPH priznanie. Takto registrovaná osoba nemá nárok na žiadny odpočet DPH. Kontrolný výkaz iná osoba registrovaná pre DPH za žiadnych okolností nepodáva. V prípade, že táto osoba fakturuje služby alebo tovar do iného členského štátu Európskej únie s prenosom daňovej povinnosti, má povinnosť podať súhrnný výkaz.

Osoba registrovaná podľa § 7a má možnosť pri kúpe tovaru z inej členskej krajiny (ak nepresiahne obrat podľa § 7) či dodávateľovi oznámi alebo neoznámi IČ DPH. Pre osobu registrovanú podľa § 7a môže byť výhodne IČ DPH uviesť a odviesť daň na Slovensku.

Ak daň na úhradu nie je viac ako 5 eur, osoba registrovaná podľa § 7a nie je povinná odviesť daň štátu, avšak DPH priznanie podať musí.

Žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak už je registrovaná pre daň podľa § 7.

Príklad na registráciu na DPH podľa § 7a

Spoločnosť Zet s.r.o., neplatiteľ DPH, plánuje nákup antivírového programu od spoločnosti sídliacej a pôsobiacej v Holandsku. Spoločnosť bude predávať reklamné služby do Čiech. Aké povinnosť spoločnosti Zet s.r.o. vznikajú? 

Spoločnosť Zet s.r.o. má povinnosť sa registrovať podľa § 7a ešte pred prijatím služby z Holandska, respektíve pred dodaním služby do Čiech. Spoločnosť má povinnosť odviesť z prijatej faktúry za dodanie antivírového programu DPH 20 % na Slovensku (faktúra z Holandska bude vystavená bez 21 % holandskej DPH). Spoločnosť má taktiež povinnosť podať súhrnný výkaz za dodanie služby do inej členskej krajiny – na faktúre uvedenie slovnú formuláciu „prenesenie daňovej povinnosti“.

Príklad na povinnosti súvisiace s DPH pri nákupe reklamy cez platformu Facebooku

Spoločnosť Zet s.r.o. je registrovaná na DPH podľa § 7a. Spoločnosť nakúpila v mesiaci apríl 2023 služby od spoločnosti Facebook so sídlom v Írsku, za 25 eur. Aké povinnosti spoločnosti Zet s.r.o. za mesiac apríl 2023 vznikajú v súvislosti s DPH ?

Spoločnosť Zet s.r.o. je povinná podať DPH priznanie za mesiac apríl 2023, nakoľko nadobudla službu z iného členského štátu. Výsledkom DPH priznania bude daň na úhradu vo výške 5 eur. Spoločnosť nie je povinná odviesť daň štátu, nakoľko suma nepresiahla 5 eur.

Registrácia na DPH podľa paragrafu 5 (platiteľ DPH podľa § 5)

Zdaniteľná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava, je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň Daňovému úradu Bratislava pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane okrem dovozu tovaru. Zahraničná osoba nemá  určenú výšku obratu ani žiaden iný limit na registráciu v tuzemsku.

Prečítajte si tiež

Príklad na registráciu na DPH podľa § 5

Maďarský podnikateľ so sídlom v Maďarsku nemá na Slovensku ani sídlo, ani prevádzkareň a ani sa tu obvykle nezdržiava. Tento maďarský podnikateľ sa chce zúčastniť na veľtrhu na Slovensku, pričom na tomto veľtrhu bude predávať svoje výrobky. Aké povinnosti vznikajú tomuto maďarskému podnikateľovi?

Maďarský podnikateľ má povinnosť sa registrovať na Slovensku ešte pred účasťou na veľtrhu podľa § 5, teda pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane na Slovensku (predaj výrobkov). Tento podnikateľ získa status platiteľa DPH na Slovensku.

Povinná registrácia za platiteľa DPH (platiteľ DPH podľa § 4) od roku 2023

Zdaniteľná osoba sa môže stať platiteľom DPH:

  • povinne –  z titulu prekročenia obratu,
  • dobrovoľne – zdaniteľná osoba chce byť platiteľom DPH,
  • zo zákona – zákon takejto osobe nariaďuje status platiteľa DPH.

1. Povinná registrácia za platiteľa DPH a zmena od roku 2023

Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň. Od roku 2023 nastáva zmena a do zákona sa dopĺňa, že v prípade, ak zdaniteľná osoba dosiahla obrat výlučne z dodaní tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 - poisťovacie služby, § 38 – dodanie a nájom nehnuteľnosti alebo § 39 – finančné služby, nie je povinná sa registrovať pre DPH z titulu prekročenia obratu.

Obratom sa rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane (podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42). Hodnota dodaných poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňa do obratu, ak tieto služby sú dodané pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňa hodnota príležitostne dodaného hmotného majetku okrem zásob a hodnota príležitostne dodaného nehmotného majetku.

Znamená to, že poisťovacie služby, dodanie a nájom nehnuteľnosti a finančné služby sa vždy do obratu pre účely registrácie DPH zahŕňali a aj naďalej zahŕňajú, ak tieto služby nie sú dodané pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Od 1.1.2023 však zdaniteľná osoba, ktorá dosiahla obrat výlučne z týchto plnení, nie je povinná podať žiadosť o registráciu DPH z titulu prekročenia obratu.

Prečítajte si tiež

Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat 49 790 eur. Daňový úrad vykoná registráciu najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Dňom uvedeným v rozhodnutí o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane.

V prípade, že ste nestihli termín na registráciu na DPH, o povinnostiach či pokute si prečítajte v článku Oneskorená registrácia na DPH a zmeny od roku 2023.

Platiteľ DPH dodáva služby a tovary s príslušnou sadzbou DPH platnou od roku 2023 a zároveň má nárok na odpočet DPH z uskutočnených nákupov. Pokiaľ platiteľ prijíma tovary a služby z iných členských krajín alebo dodáva služby do iných členských krajín, neregistruje sa podľa § 7 respektíve § 7a, ale vykazuje tieto transakcie ako platiteľ DPH registrovaný podľa § 4. 

Poznámka: V prípade, ak ide o firmy, ktoré sú finančne, ekonomicky a organizačne prepojné, je možné využiť tzv. skupinovú registráciu pre DPH.

 Príklad na registráciu na DPH pri finančnom sprostredkovaní od roku 2023

Spoločnosť SK s.r.o. poskytuje výlučne služby spojené s finančným sprostredkovaním. Spoločnosť zvažuje, žeby sa od mája 2023 začala venovať aj poskytovaniu poradenstva v oblasti marketingu. Spoločnosť predpokladá, že by jej tržba za mesiace jún 2022 až máj 2023 dosiahli výšku 51 000 eur, z toho 49 000 eur by tvoril obrat za finančné sprostredkovanie a 2 000 eur by tvorili reklamné služby. Bude spoločnosť povinná sa registrovať pre DPH?

V prípade, že sa spoločnosť SK s.r.o. začne venovať v máji 2023 aj iným službám ako finančnému sprostredkovaniu a obrat za posledných 12 mesiacov presiahne sumu 49 790 eur, spoločnosť je povinná sa registrovať podľa § 4, nakoľko jej obrat nebol výlučne z finančného sprostredkovania, teda z oslobodeného plnenia.

Príklad na registráciu na DPH pri poisťovacom agentovi od roku 2023

Pani Nováková je evidovaná ako poisťovací agent a svojim klientom poskytuje poisťovacie služby. V mesiaci máj 2023 pani Nováková prekročí obrat 49 790 eur z výlučne z poskytovania poisťovacích služieb. Má pani Nováková povinnosť sa registrovať podľa § 4 ako platiteľ DPH?

Pani Nováková nemá povinnosť sa od roku 2023 registrovať ako platiteľ DPH podľa § 4, nakoľko dosiahla obrat výlučne z poskytovania poisťovacích služieb. Pani Nováková by mohla požiadať o dobrovoľnú registráciu pre DPH (každá zdaniteľná osoba), avšak tento krok by pre ňu nebol výhodný. Nakoľko pani Nováková dodáva len oslobodené plnenia, nemala by žiaden nárok na odpočet DPH a musela by podávať pravidelne nulové DPH priznanie.

Prečítajte si tiež

V prípade, že takáto zdaniteľná osoba, na ktorú sa od 1. januára 2023 nevzťahuje registračná povinnosť pre daň z pridanej hodnoty, podala žiadosť o registráciu podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH pred 31. decembrom 2022 a daňový úrad do 31. decembra 2022 o registrácii nerozhodol, mohol takýto daňovník vziať svoju žiadosť o registráciu pre daň späť pred dňom doručenia rozhodnutia o registrácii.

Zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 4 môže požiadať o zrušenie registrácie pre DPH, ak bude dodávať výlučne oslobodené plnenia a dosiahla obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov 49 790 eur výlučne z dodaní tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane.

2. Dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH

Zdaniteľná osoba sa môže rozhodnúť, že sa chce stať dobrovoľne platiteľom DPH. Takáto osoba teda nemusela dosiahnuť obrat 49 790 eur za posledných 12 mesiacov. Pri žiadosti o registráciu je však veľmi dôležité preukázať, že osoba koná v postavení zdaniteľnej osoby, a teda, že vykonáva ekonomickú činnosť. Pri žiadosti o dobrovoľnú registráciu odporúčame ako prílohy podania doložiť dokumenty preukazujúce vykonávanie podnikania ako napríklad: vydané faktúry, prijaté faktúry, zmluvu za nájom priestorov, hlavnú knihu alebo iné. Tieto prílohy nie sú povinnou prílohou žiadosti, avšak v praxi, daňové úrady tieto podklady požadujú.

3. Registrácia platiteľa DPH zo zákona

Zdaniteľná osoba sa za niektorých podmienok, môže stať platiteľom DPH, pretože splní zákonom stanovené podmienky.

Platiteľom DPH sa zo zákona stáva:

  • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nadobudne v tuzemsku hmotný majetok a nehmotný majetok v rámci nadobudnutého podniku platiteľa alebo časti podniku platiteľa, ktorá tvorí samostatnú organizačnú zložku, a to odo dňa nadobudnutia podniku alebo jeho časti,
  • zdaniteľná osoba, ak je právnym nástupcom platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie, a to odo dňa, keď sa stala právnym nástupcom platiteľa,
  • zdaniteľná osoba, ktorá dodá stavbu, časť stavby alebo stavebný pozemok alebo prijme platbu pred ich dodaním, a to tým dňom, ktorý nastane skôr, ak sa z dodania má dosiahnuť obrat 49 790 eur, okrem dodania stavby, časti stavby alebo stavebného pozemku, ktoré sú oslobodené od dane,
  • ak zdaniteľná osoba uľahčuje dodanie tovaru na území Európskej únie uskutočnené zdaniteľnou osobou neusadenou na území Európskej únie osobe inej ako zdaniteľnej osobe prostredníctvom využitia elektronického komunikačného rozhrania a neuplatňuje osobitnú úpravu.

Zdaniteľné osoby, ktorých sa týka registrácia zo zákona, sú povinné oznámiť daňovému úradu skutočnosť, na základe ktorej sa stal platiteľom do desiatich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti a v tej istej lehote predložiť doklady osvedčujúce túto skutočnosť. Daňový úrad preverí a porovná skutkový stav s údajmi v oznámení a dokladoch a ak sú údaje v oznámení a dokladoch pravdivé a správne, zaregistruje platiteľa a pridelí mu identifikačné číslo pre daň do desiatich dní odo dňa doručenia oznámenia skutočnosti a dokladov osvedčujúcich túto skutočnosť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky