Podnikanie neplnoletých – v Česku už roky, na Slovensku zatiaľ nie

V Česku môžu podnikať od roku 2014 už 16 roční tínedžeri. Ako je to so založením živnosti či s.r.o. u neplnoletých na Slovensku?

Podnikanie predstavuje sústavnú činnosť vykonávanú samostatne podnikateľom vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku. Po splnení zákonných podmienok môžu na Slovensku podnikať buď ako fyzické osoby (napr. živnostníci) alebo ako právnické osoby (najčastejšie s.r.o.).

Obchodný zákonník ustanovuje, že podnikateľom je:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri (napr. s.r.o.),
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník),
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (napr. psychológ, notár, advokát),
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu (samostatne hospodáriaci roľník – SHR).

Kto je mladistvou (neplnoletou) osobou?

Na účely podnikania sa mladistvou osobou rozumie maloletá osoba, ktorá nedovŕšila 18. rok veku, t. j. ide o osobu neplnoletú. Takáto osoba má spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej jej veku. Plnú  spôsobilosť na právne úkony nadobudne až dovŕšením 18. roku veku.

Neplnoletí mladí ľudia nemôžu na Slovensku prevádzkovať živnosť

Podmienky živnostenského podnikania upravuje osobitný zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), ktorý určuje tri všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami, a to:

 • dosiahnutie veku 18 rokov,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • bezúhonnosť.

To znamená, že podľa živnostenského zákona musí každá fyzická osoba, ktorá chce na Slovensku legálne prevádzkovať živnosť, splniť všetky tri vyššie uvedené podmienky, a to bez ohľadu na druh podnikania. Hlavným predpokladom je dosiahnutie plnoletosti, t. j. veku 18 rokov. Bez splnenia tejto podmienky živnostenský úrad nevydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení a bez tohto osvedčenia nie je možné legálne podnikať.

Ak by mladistvá osoba veľmi chcela podnikať (napr. v oblasti IT), do úvahy by prichádzala možnosť založenia živnosti na rodiča. Rodič je zákonným zástupcom maloletej osoby a môže spravovať jej majetok. Okrem veku však musí spĺňať aj ďalšie všeobecné podmienky na založenie živnosti, t. j. mať spôsobilosť na právne úkony a byť bezúhonný, prípadne v závislosti od druhu živnosti aj osobitné podmienky, t. j. odbornú spôsobilosť. Všetky príjmy, ktoré z tejto činnosti rodič nadobudne, je povinný spravovať ako majetok svojho neplnoletého dieťaťa, a to s náležitou starostlivosťou. V takomto prípade je vhodné zriadiť osobitný bankový účet, na ktorý budú všetky príjmy zo živnosti poukazované. Rodič je povinný najneskôr do 30 dní od dosiahnutia plnoletosti dieťaťa mu majetok odovzdať.

Mladistvá osoba sa môže dostať k podnikaniu (prevádzkovaniu živnosti) aj keď zdedí majetok, prostredníctvom ktorého bola živnosť vykonávaná. Živnostenský zákon teda pre prípad smrti živnostníka umožňuje dedičom pokračovať v živnosti. Ak ide o dediča, ktorý nespĺňa všeobecné podmienky na prevádzkovanie živnosti (napr. nemá 18 rokov, je neplnoletý) a napriek tomu chce v zdedenej živnosti pokračovať, musí si bez meškania ustanoviť zodpovedného zástupcu (fyzickú osobu, ktorá spĺňa všeobecné, prípadne i osobitné podmienky prevádzkovania živnosti – môže to byť napríklad aj rodič). Ten bude za neplnoletého dediča vykonávať úkony spojené s prevádzkovaním tejto živnosti. Po skončení konania o dedičstve môže takýto neplnoletý dedič v živnosti pokračovať len v prípade, ak reálne zdedil majetok, ktorý bol používaný na prevádzkovanie živnosti. Pokračovanie však musí v lehote jedného mesiaca od skončenia dedičského konania oznámiť príslušnému živnostenskému úradu. Ak ale do šiestich mesiacov od skončenia konania o dedičstve nezíska dedič vlastné živnostenské oprávnenie, nemôže ďalej živnosť prevádzkovať.

Prečítajte si tiež

Príklad na podnikanie neplnoletej osoby v dôsledku zdedenia majetku používaného na prevádzkovanie živnosti:

Sedemnásťročný vnuk Adam zdedil stolársku dielňu po starom otcovi, ktorý v nej prevádzkoval svoju remeselnú živnosť. Vnuk Adam má záujem pokračovať v stolárskej činnosti, avšak nakoľko je neplnoletý, určí si za zodpovedného zástupcu svojho otca Petra, ktorý je tiež vyučeným stolárom. Keďže jeho otec Peter spĺňa podmienky na prevádzkovanie remeselnej živnosti a do jedného mesiaca po skončení dedičského konania oznámil živnostenskému úradu pokračovanie v zdedenej živnosti po starom otcovi, môže neplnoletý Adam v tejto živnosti pokračovať s tým, že za neho bude vykonávať právne úkony súvisiace so živnosťou jeho otec Peter. Adam bude musieť zdedenú živnosť prestať prevádzkovať, ak do pol roka od skončenia dedičského konania nezíska vlastné živnostenské oprávnenie (na čo potrebuje dosiahnuť plnoletosť a mať aj odbornú spôsobilosť).  

Upozornenie: V prípadoch, kedy ide o nakladanie s majetkom neplnoletej osoby presahujúce bežnú činnosť (napr. predaj zdedenej stolárskej dielne tretej osobe), musí byť takýto právny úkon (kúpna zmluva) schválená súdom.

Neplnoletá osoba nemôže na Slovensku založiť s.r.o.

Obdobná situácia je aj v prípade založenia obchodnej spoločnosti – firmy (napr. s.r.o.). Pri jej založení totižto musí podmienku dosiahnutia plnoletosti (18 rokov) splniť osoba, ktorá má byť štatutárnym orgánom spoločnosti, t. j. fyzická osoba ktorá bude vykonávať úkony za spoločnosť (konateľ). To znamená, že napríklad jednoosobovú s.r.o., v ktorej je zakladateľ súčasne spoločníkom i konateľom, nemôže založiť neplnoletá fyzická osoba, ale len jednotlivec, ktorý už dovŕšil plnoletosť. Obdobne ako pri živnosti, ak by mladistvá osoba chcela podnikať formou s.r.o., do úvahy by prichádzala možnosť založenia tejto spoločnosti jej rodičom, ktorý by do dosiahnutia jej plnoletosti spravoval majetok.

Ak to spoločenská zmluva s.r.o. nevylučuje, môže sa obchodný podiel dediť. Vylúčenie dedenia nie je možné v jednoosobovej s.r.o. Pokiaľ obchodný podiel v s.r.o. zdedí neplnoletá osoba, ktorá z dôvodu nedostatku spôsobilosti na právne úkony, nemôže vykonávať práva a povinnosti spoločníka, bude ju pri všetkých právnych úkonoch týkajúcich sa podnikania zastupovať jej zákonný zástupca (rodič). V prípade, že by nastal stret záujmov (napr. rodič by bol tiež spoločníkom s.r.o.), je potrebné, aby súd neplnoletému dieťaťu ustanovil kolízneho opatrovníka, ktorý ho bude zastupovať pri právnych úkonoch podnikania. Ak sa predáva obchodný podiel neplnoletého spoločníka, musí takýto úkon schváliť súd.

Okrem zdedenia prichádza do úvahy aj prevod obchodného podielu na neplnoletú osobu (napr. rodič daruje obchodný podiel svojmu neplnoletému dieťaťu). To je rovnako možné len ak to spoločenská zmluva nevylučuje. Na takýto prevod môže spoločenská zmluva požadovať súhlas valného zhromaždenia s.r.o. 

Formálne teda môže byť neplnoletá osoba spoločníkom s.r.o., avšak len vtedy, ak by súčasne nebola aj konateľom, t. j. keď by konateľom bola iná plnoletá osoba. Iná situácia je pri verejnej obchodnej spoločnosti (v.o.s.), kde je zo zákona štatutárnym orgánom každý zo spoločníkov, čo znamená, že každý spoločník musí mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Zodpovednosť mladistvých za neoprávnené podnikanie

V prípade, že by na Slovensku podnikala akákoľvek osoba (aj mladistvá) bez živnostenského oprávnenia, živnostenský úrad jej uloží pokutu (napr. za voľnú živnosť do výšky 1 659 eur).

Navyše ak mladistvý vo veku od 14 do 18 rokov podniká bez osvedčenia o živnostenskom oprávnení, t. j. podniká neoprávnene, dopúšťa sa trestného činu neoprávneného podnikania

Článok pokračuje pod reklamou

V Česku môžu podnikať aj neplnoleté osoby  od 16 rokov

S účinnosťou nového Občianskeho zákonníka, od 1. 1. 2014, je v Českej republike možné aj podnikanie osôb mladších ako 18 rokov (neplnoletých). Neplnoletá osoba, ktorá chce v ČR podnikať, má nasledujúce možnosti:

 1. Podnikať samostatne ako neplnoletý na základe súhlasu zákonného zástupcu (rodiča alebo poručníka)
 2. Podnikať samostatne ako neplnoletý na základe priznania plnej spôsobilosti na právne úkony súdom

Samostatné podnikanie neplnoletého na základe súhlasu rodiča

Ak rodič neplnoletej osoby udelí súhlas na samostatné prevádzkovanie živnosti alebo obchodnej spoločnosti, stáva sa neplnoletá osoba spôsobilá na tie právne úkony, ktoré sú s touto činnosťou spojené. Avšak na platnosť súhlasu rodiča je potrebné schválenie súdom, ktoré nahrádza podmienku dosiahnutia určitého veku ustanoveného pre výkon podnikateľskej činnosti. Rodič môže svoj predchádzajúci súhlas odvolať, na čo sa ale opäť vyžaduje schválenie súdu.

Táto zákonná možnosť podnikania neplnoletých osôb vychádza zo základnej myšlienky, že rodičia ako zákonní zástupcovia sú tí, ktorí svoje neplnoleté dieťa poznajú najlepšie a dokážu posúdiť jeho rozumové a iné schopnosti a práve na základe toho mu udeľujú súhlas s jeho podnikateľskou činnosťou. Po získaní súhlasu rodiča (stačí súhlas jedného z rodičov) je nutné obrátiť sa na súd, ktorý na základe výpovede neplnoletého a predloženého podnikateľského zámeru rozhodne, či neplnoletá osoba dosahuje dostatočnú vyspelosť a schopnosti samostatne rozhodovať o dôležitých veciach. 

Upozornenie: Schválením súdu neplnoletá osoba nenadobúda plnú spôsobilosť na právne úkony, ale len čiastočnú spôsobilosť právne konať v určitom rozsahu, t. j. v rámci podnikateľskej činnosti.

Podnikanie neplnoletého na základe priznania právnej spôsobilosti súdom

Český Občiansky zákonník uvádza, že ak neplnoletá osoba navrhne, aby jej súd priznal plnú spôsobilosť na právne úkony, súd jej návrhu vyhovie, ak táto osoba dosiahla 16. rokov a súčasne je osvedčená jej schopnosť sama sa živiť a obstarávať si záležitosti a ak s týmto návrhom súhlasí zákonný zástupca. To znamená, že podmienkami na priznanie plnej spôsobilosti sú:

 • dosiahnutie veku 16. rokov
 • návrh neplnoletej osoby podaný na príslušný súd
 • súhlas zákonného zástupcu s takýmto návrhom
 • osvedčenie schopnosti neplnoletej osoby sama sa živiť a obstarávať si záležitosti.

Schopnosť samostatne sa živiť znamená, že neplnoletá osoba dokáže podnikateľskou činnosťou pravidelne zarobiť taký príjem, ktorý bude postačovať na pokrytie základných životných potrieb (napr. bývanie, jedlo).

Upozornenie: Ak súd návrhu vyhovie, neplnoletá osoba nadobúda plnú spôsobilosť na právne úkony, nie len na úkony spojené s podnikaním.

Zhrnutie na záver

Mnoho mladých šikovných ľudí by na Slovensku určite chcelo rozbehnúť podnikanie a založiť si firmu ešte pred dosiahnutím plnoletosti. Legálne však môžu začať podnikať až od momentu dosiahnutia 18 rokov, kedy nadobúdajú plnú spôsobilosť na právne úkony. Dovtedy tak môžu robiť len prostredníctvom zákonného zástupcu, na ktorého je firma, resp. živnosť založená. Za účelom uľahčenia cesty pre podnikanie mladých, by sa podľa Združenia mladých podnikateľov Slovenska mala slovenská právna úprava inšpirovať tou českou.

Česká legislatíva umožňuje začať podnikať aj neplnoletým osobám. Tie sa po splnení vyššie uvedených zákonných podmienok môžu obrátiť na súd, ktorý rozhodne, či majú dostatočnú spôsobilosť na vykonávanie podnikateľskej činnosti. V prípade priznania spôsobilosti (plnej alebo čiastočnej) súdom, môže neplnoletá osoba začať podnikať (založiť živnosť alebo firmu), spravovať príjmy z podnikania, uzatvárať zmluvy či vydávať faktúry. Aj napriek tomu, že česká právna úprava poskytuje mladistvým možnosť legálne podnikať, objavujú sa prípady, kedy mladistvé osoby podnikajú neoprávnene.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.

Založenie živnosti v roku 2023

Ako si v roku 2023 svojpomocne založiť živnosť a aké povinnosti so založením živnosti súvisia? Prinášame postup spolu s praktickými radami a tipmi.

Živnosť alebo s. r. o. z hľadiska daní a odvodov v roku 2022

Je výhodnejšia živnosť alebo s.r.o. z pohľadu daní a odvodov? Ktorá právna forma sa kedy viac oplatí a kedy je možné využiť nižšiu sadzbu dane?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky