Aké povinnosti má občianske združenie

Máte alebo plánujete založiť občianske združenie? Ak áno, tak v tomto príspevku sa dočítate všetko o tom, aké povinnosti občianskemu združeniu vznikajú počas jeho existencie.

Povinnosti občianskeho združenia v rámci jeho vnútornej organizácie

Občianske združenia upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o združovaní občanov“ v príslušnom tvare). Tento zákon nijakým spôsobom neupravuje vnútornú organizáciu občianskeho združenia. Tá závisí od znenia stanov občianskeho združenia. Podľa nich buď občianske združenie má, alebo nemá žiadne povinnosti týkajúce sa svojej vnútornej organizácie. Napríklad v stanovách občianskeho združenia môže byť uvedené, že valné zhromaždenie sa zvoláva prostredníctvom predsedu občianskeho združenia najmenej raz ročne a právo zúčastniť sa ho má každý člen občianskeho združenia. Ďalej môžu stanovy občianskeho združenia obsahovať povinnosť pred uplynutím funkčného obdobia orgánov občianskeho združenia zorganizovať voľby do týchto orgánov a podobne. V každom prípade platí to, že povinnosti občianskeho združenia týkajúce sa jeho vnútornej organizácie závisia od znenia jeho stanov.

Povinnosť poslať ministerstvu každú zmenu stanov občianskeho združenia

Ak dôjde k schváleniu zmeny stanov občianskeho združenia, tak občianske združenie je povinné Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky písomne zaslať oznámenie o zmene stanov do 15 dní od jej schválenia. K tomuto oznámeniu je potrebné pripojiť dve vyhotovenia znenia dodatku k stanovám. Poplatok za zmenu stanov je 16,50 eura. Ak je aj nové znenie stanov občianskeho združenia v súlade s požiadavkami zákona o združovaní občanov, tak Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky do 15 dní od doručenia návrhu na zmenu stanov zašle občianskemu združeniu jedno vyhotovenie zmeny stanov, na ktorom vyznačí (na osobitnej pečiatke), že berie zmenu stanov na vedomie.

Povinnosť oznámiť ministerstvu zmenu členov štatutárneho orgánu

V prípade, že dochádza k zmene člena štatutárneho orgánu (napríklad zmena na poste predsedu občianskeho združenia) alebo údajov o členovi štatutárneho orgánu občianskeho združenia, tak je potrebné Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky túto zmenu oznámiť. Je potrebné mu predložiť aj dokumenty osvedčujúce skutočnosti pre zápis údajov o členovi štatutárneho orgánu (napríklad zápisnicu z valného zhromaždenia). Oznámenie musí byť s úradne osvedčeným podpisom podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov, a zároveň aj novozvolenými členmi štatutárneho orgánu. Za zmenu členov štatutárneho orgánu sa platí poplatok 16,50 eura. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky túto zmenu zapíše aj do registra mimovládnych neziskových organizácií, kam sa zapisuje aj občianske združenie.

Poznámka: Občianske združenia vzniknuté do 31. decembra 2018 mali v tejto súvislosti  povinnosť oznámiť MV SR  do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Mnohí tak ale neurobili, pričom nesplnenie tejto povinnosti má za následok, že tomuto občianskemu združeniu nemôžu byť poskytnuté verejné prostriedky (napríklad dotácie, 2 % z daní), ani jej nie je možné aktivovať elektronickú schránku na ústrednom portáli verejnej správy.

Vedenie účtovníctva občianskeho združenia

Občianske združenie je právnickou osobou, ktorá je povinná viesť účtovníctvo. Nemôže viesť daňovú evidenciu. Existujú dve sústavy účtovníctva: podvojné účtovníctvo, ktoré je náročnejšie na vedenie, a jednoduché účtovníctvo, ktoré je menej náročné na vedenie. V sústave podvojného účtovníctva môže občianske združenie účtovať za akýchkoľvek podmienok. V sústave jednoduchého účtovníctva len vtedy, ak nepodniká a ak jeho príjmy v predchádzajúcom účtovnom období nedosiahli 200 000 eur. Do sumy týchto príjmov sa započítavajú aj príjmy v podobne poukázaného podielu zaplatenej dane (1 %, 2 % alebo 3 %). Ak bude občianske združenie aj podnikať (v akomkoľvek rozsahu) alebo jeho príjmy v predchádzajúcom účtovnom období dosiahnu 200 000 eur, tak už musí povinne účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

Občianske združenie a platenie dane z príjmov

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“ v príslušnom tvare) sú od dane z príjmov oslobodené príjmy občianskeho združenia plynúce z činnosti, na ktorej účel toto občianske združenie vzniklo. To znamená, že stanovy občianskeho združenia a v ňom uvedená činnosť občianskeho združenia môžu významne ovplyvniť to, z akej činnosti sa daň z príjmov neplatí. Občianske združenie môže mať príjmy aj z členských príspevkov podľa stanov, ale aj tie sú od dane z príjmov oslobodené (na iné členské príspevky sa toto pravidlo nevzťahuje). Veľkú časť príjmov občianskych združení tvoria príjmy v podobe podielu zaplatenej dane (1 %, 2 % alebo 3 %), a dary. Tieto príjmy nie sú predmetom dane z príjmov, takže sa z nich daň z príjmov tiež neplatí.

Aj keď občianske združenie nie je subjektom, ktorý je priamo založený alebo zriadený na podnikanie, tak v rámci určitých obmedzení môže podnikateľskú činnosť vykonávať. Predmetom dane z príjmov daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sú len príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť. Vždy sú však predmetom dane príjmov príjmy z predaja majetku, z nájomného, z reklám, príjmy zdaňované zrážkou a príjmy na základe zmluvy o sponzorstve v športe. Ak teda bude občianske združenie podnikať, bude táto činnosť aj predmetom dane z príjmov a bude z nej platiť daň z príjmov.

Ministerstvu je potrebné oznámiť každú zmenu stanov a členov predsedníctva.

Vo vzťahu k príjmom z reklám však existuje výnimka, kedy tieto príjmy nie sú u občianskeho združenia predmetom dane z príjmov. Príjmy z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely, sú oslobodené od dane z príjmov najviac do výšky 20 000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom tieto príjmy je daňovník povinný použiť len na presne vymedzený účel (ide o tie účely, na ktoré je možné použiť podiel zaplatenej dane), a to najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom tieto príjmy občianske združenie prijalo. Ak občianske združenie do uplynutia tejto lehoty nepoužije príjmy z týchto reklám oslobodené od dane na presne vymedzený účel, je povinné zahrnúť ich nepoužitú časť do základu dane z príjmov.

Viac sa o tejto výnimke vo vzťahu k príjmom občianskych združení z reklám určených na charitatívne účely dočítate v článku Charitatívna reklama a daň z príjmov.

Ak občianskemu združeniu vznikne z činností, ktoré sú predmetom dane z príjmov, povinnosť platiť daň z príjmov, tak zo základu dane zníženého o daňovú stratu zaplatí:

 • 15 % daň z príjmov, ak za zdaňovacie obdobie dosiahne zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 49 790 eur,
 • 21 % daň z príjmov, ak za zdaňovacie obdobie dosiahne zdaniteľné príjmy (výnosy) prevyšujúce sumu 49 790 eur.

Povinnosť občianskeho združenia podávať daňové priznanie

S daňou z príjmov občianskeho združenia súvisí aj to, či je povinné podávať daňové priznanie. Občianske združenia nemusia podať daňové priznanie vtedy, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov (napríklad podiel zaplatenej dane alebo dary), príjmy v podobe členských príspevkov podľa stanov a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou. Vychádzajúc z uvedeného bude musieť vždy podávať daňové priznanie občianske združenie, ktoré bude mať príjmy z činnosti, na ktorej účel vzniklo (aj napriek tomu, že sú oslobodené od dane z príjmov), a takisto aj občianske združenie, ktoré bude vykonávať podnikateľskú činnosť.

Registrácia občianskeho združenia na daňovom úrade pre daň z príjmov

Občianske združenie ako právnická osoba je povinná sa registrovať na daňovom úrade na daň z príjmov len vtedy, ak získa oprávnenie na podnikanie. Lehota na splnenie tejto povinnosti je do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom občianske združenie získalo oprávnenie na podnikanie. Pre občianske združenie to teda znamená, že povinnosť registrácie na daňovom úrade na daň z príjmov mu vznikne až vtedy, keď získa živnostenské oprávnenie. V prípade, ak bude poberať príjmy plynúce z činnosti, na ktorej účel vzniklo, tak toto mu ešte nezakladá povinnosť registrovať sa na daňovom úrade na daň z príjmov.

Prečítajte si tiež

Iná situácia nastáva vtedy, ak občianske združenie začne niekoho zamestnávať a vyplácať mu nejaký príjem zo závislej činnosti (napríklad predsedovi alebo sekretárke). Občianskemu združeniu ako zamestnávateľovi z tohto dôvodu vzniká povinnosť do konca nasledujúceho mesiaca požiadať daňový úrad o registráciu na daň z príjmov ako platiteľ dane.

Vyššie uvedené povinnosť občianskeho združenia zaregistrovať sa na daňovom úrade na daň z príjmov platia len do 31. decembra 2021. Od 1. januára 2022 bude daňový úrad sám registrovať daňovníkov na daň z príjmov. Budú medzi nich patriť aj občianske združenia. Tie bude daňový úrad automaticky registrovať na daň z príjmov na základe ich zápisu do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.

Povinnosti vo vzťahu k zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni

V prípade, že sa občianske združenie stane zamestnávateľom, bude to musieť oznámiť zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni. Každej zdravotnej poisťovni, v ktorej sú poistení zamestnanci občianskeho združenia, bude potrebné oznámiť vznik platiteľa zdravotného poistenia. Lehote je do ôsmich pracovných dní od zamestnania prvého zamestnanca. Následne bude potrebné v zdravotnej poisťovni prihlásiť aj samotných zamestnancov (netýka sa to tých zamestnancov, za ktorých sa neplatí zdravotné poistenie). Tiež v lehote do ôsmich pracovných dní od zamestnania príslušného zamestnanca.

Prečítajte si tiež

Občianske združenie ako zamestnávateľ sa bude musieť zaregistrovať aj v Sociálnej poisťovni. Bude tak musieť urobiť najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začne zamestnávať aspoň jedného zamestnanca. Rovnako aj každého zamestnanca bude potrebné prihlásiť do Sociálnej poisťovne, a to najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca.

Registrácia občianskeho združenia pre DPH

Občianske združenie sa musí registrovať na daňovom úrade za platiteľa DPH len vtedy, ak jeho obrat (hodnota dodaných tovarov a služieb v tuzemsku zo zdaňovanej, resp. podnikateľskej činnosti) za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahne 49 790 eur. Občianskemu združeniu však môže vzniknúť registrácia pre DPH (nie za platiteľa DPH) v iných prípadoch. Ide o špecifické registrácie pre DPH, po ktorých nevzniká právo na odpočítanie DPH a povinnosť uplatňovania DPH pri dodaní tovaru alebo služby. Občianskeho združenia sa tieto registrácie môžu týkať najčastejšie z dôvodu zahraničných transakcií. V prípade nákupu tovaru z iných členských štátov EÚ sa posudzuje hranica 14 000 eur, po dosiahnutí ktorej je potrebná registrácia podľa § 7 zákona o DPH, u všetkých občianskych združení. V prípade nákupu služby alebo predaja služby do inej krajiny Európskej únie sa špecifický typ registrácie podľa § 7a týka občianskeho združenia iba vtedy, ak vykonáva aj podnikateľskú činnosť. Ak koná len v rámci svojej hlavnej činnosti, ide z pohľadu zákona o DPH o nezdaniteľnú osobu, ktorej sa táto registrácia netýka. V nadväznosti na povinnosť registrácie na DPH potom môže občianskemu združeniu vzniknúť aj povinnosť podávať daňové priznanie k DPH alebo súhrnný výkaz.

Článok pokračuje pod reklamou

Poberanie 2 % podielu zaplatenej dane a povinnosti s tým súvisiace

Občianske združenia sú oprávnenými prijímateľmi podielu zaplatenej dane, ktorý im poukážu v daňovom priznaní fyzické osoby a právnické osoby.

Podiel zaplatenej dane je možné poskytnúť občianskemu združeniu a použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti, ak predmetom jeho činnosti sú:

 • ochrana a podpora zdravia,
 • prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 • podpora a rozvoj športu,
 • poskytovanie sociálnej pomoci,
 • zachovanie kultúrnych hodnôt,
 • podpora vzdelávania,
 • ochrana ľudských práv,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • veda a výskum,
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.
Prečítajte si tiež

Daňový úrad však prevedie poukázaný podiel zaplatenej dane na bankový účet občianskeho združenia len vtedy, ak je zapísané do tzv. „registra určených právnických osôb“, ktorý vedie Notárska komora Slovenskej republiky.

Na tento účel je občianske združenie povinné každý rok požiadať ktoréhokoľvek notára o osvedčenie splnenia nasledujúcich podmienok a predložiť mu nasledujúce doklady:

 • prijímateľ je občianskym združením a predmet jeho činnosti zodpovedá činnostiam, na ktoré je možné poukázať podiel zaplatenej dane (splnenie tejto podmienky sa preukazuje originálom stanov občianskeho združenia),
 • prijímateľ vznikol najneskôr v priebehu kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa preukazuje splnenie podmienok (splnenie podmienky overuje sám notár),
 • prijímateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti (splnenie tejto podmienky sa preukazuje potvrdením od Sociálnej poisťovne a od každej zdravotnej poisťovne, ktorej poistencami sú zamestnanci občianskeho združenia, o tom, že občianske združenie u týchto inštitúcií nemá nedoplatok na poistnom),
 • prijímateľ preukáže, že má zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, potvrdením banky alebo pobočky zahraničnej banky nie starším ako 30 dní a oznámi číslo tohto účtu (splnenie tejto podmienky sa preukazuje potvrdením od banky o zriadení a vedení účtu v banke, ktoré nie je staršie ako 30 dní),
 • prijímateľ je zapísaný do registra mimovládnych neziskových organizácií (splnenie tejto podmienky sa nepreukazuje, overuje si ju sám notár).

Podiel zaplatenej dane je možné použiť najneskôr do konca nasledujúceho roka.

Notári občianskym združeniam každoročne osvedčujú splnenie vyššie uvedených podmienok v období od 1. septembra do 15. decembra. V prípade splnenia týchto podmienok bude občianske združenie zapísané do registra určených právnických osôb a v nasledujúcom roku mu bude možné poukázať podiel zaplatenej dane. Čiže ak občianske združenie chce, aby mu fyzické osoby a právnické osoby v daňovom priznaní za rok 2021 mohli poukázať podiel zaplatenej dane, tak musí ísť k notárovi osvedčiť splnenie podmienok v čase od 1. septembra 2021 do 15. decembra 2021. Po podaní daňového priznania môže daňový úrad v roku 2022 tomuto občianskemu združeniu previesť na bankový účet poukázaný podiel zaplatenej dane.

Lehota na použitie podielu zaplatenej dane a jeho prípadné vrátenie

Občianske združenie môže poukázaný podiel zaplatenej dane použiť najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom mu bol podiel zaplatenej dane poukázaný. Napríklad podiel zaplatenej dane poukázaný na bankový účet občianskeho združenia v priebehu roka 2020 je potrebné použiť najneskôr do konca roka 2021. Ak občianske združenie v tejto lehote nepoužije celý podiel zaplatenej dane, tak ho bude musieť daňovému úradu vrátiť. Lehota na vrátenie nepoužitého podielu zaplatenej dane je do 90 dní od konca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol občianskemu združeniu podiel zaplatenej dane poukázaný. Ak sa z podielu zaplatenej dane kúpi hnuteľná vec, nehnuteľnosť alebo reklama a budú použité na činnosti, na ktoré je možné použiť podiel zaplatenej dane, tak sa aj takéto použitie podielu zaplatenej dane považuje za použitie v súlade s pravidlami.

Povinnosť overenia účtovnej závierky občianskeho združenia audítorom

Na prijímanie podielu zaplatenej dane občianskym združením môže nadväzovať aj povinnosť občianskeho združenia mať účtovnú závierku overenú audítorom. Občianske združenia je povinné si dať účtovnú závierku overiť audítorom, ak suma ročného podielu prijatej dane je vyššia ako 35 000 eur (§ 19 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov). Občianske združenie je povinné si dať overiť účtovnú závierku za to účtovné obdobie, v ktorom boli finančné prostriedky v podobe prijatého podielu zaplatenej dane použité. Môže to byť aj viac účtovných období, preto je potrebné sledovať to, aké prostriedky sa v akom účtovnom období používajú. Účtovná závierka občianskeho združenia musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia príslušného účtovného obdobia.

Zverejnenie použitia 2 % podielu zaplatenej dane v Obchodnom vestníku

V prípade, že občianske združenie príjme podiel zaplatenej dane vyšší ako 3 320 eur, tak musí zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane v Obchodnom vestníku. Toto zverejnenie musí obsahovať najmä výšku a účel použitia podielu zaplatenej dane, spôsob použitia podielu zaplatenej dane v členení na výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s účelom použitia, výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s prevádzkou prijímateľa a výrok audítora, ak občianske združenie musí mať účtovnú závierku overenú audítorom. Občianske združenie si musí povinnosť zverejnenia týchto údajov v Obchodnom vestníku splniť do 16 mesiacov odo dňa, keď Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na svojej internetovej stránke zverejní ročný prehľadu prijímateľov podielu zaplatenej dane.

Vytvorenie osobitného bankového účtu v banke

Občianske združenie, ktoré príjme podiel zaplatenej dane vyšší ako 33 000 eur, je povinné najneskôr do 30 dní od prijatia tejto sumy zriadiť osobitný (samostatný) účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorom vedie len prijatie a čerpanie podielu zaplatenej dane. Takéto občianske združenie musí finančné prostriedky zodpovedajúce podielu zaplatenej dane prijaté v príslušnom kalendárnom roku pred zriadením samostatného bankového účtu znížené o použité sumy previesť na tento účet do 30 dní od povinnosti jeho zriadenia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Hlavná a podnikateľská činnosť občianskeho združenia

Občianske združenie môže v rámci plnenia svojho poslania vykonávať aj podnikateľskú činnosť. V akom rozsahu ju môže vykonávať a kedy z nej neplatí daň z príjmov?

Občianske združenie – založenie a podnikanie

Ako založiť občianske združenie a kedy dochádza k jeho zrušeniu? Odkiaľ čerpá financie na vykonávanie svojej činnosti a či môže podnikať, sa dozviete v nasledujúcom článku.

Založenie občianskeho združenia a podnikanie prostredníctvom OZ

Ako založiť občianske združenie, kedy a za akých podmienok môže združenie aj podnikať?

Podnikanie občianskeho združenia

Občianske združenie sa zakladá predovšetkým na neziskovú a verejnoprospešnú činnosť. Za určitých okolností však môže aj podnikať a získať tak dodatočné zdroje na svoju hlavnú činnosť, ale vzťahujú sa na to osobitné podmienky.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky