Hlavná a podnikateľská činnosť občianskeho združenia

Občianske združenie môže v rámci plnenia svojho poslania vykonávať aj podnikateľskú činnosť. V akom rozsahu ju môže vykonávať a kedy z nej neplatí daň z príjmov?

Občianske združenie – aký je základný cieľ jeho činnosti

Občianske združenie je legislatívne upravené v zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o združovaní občanov“ v príslušnom tvare). Je to právnická osoba, ktorej primárnym poslaním je združovanie sa občanov. Členmi občianskych združení môžu byť nielen fyzické osoby, ale aj právnické osoby. Občania a právnické osoby sa môžu slobodne združovať v spolkoch, v spoločnostiach, v zväzoch, v hnutiach, v kluboch, v občianskych združeniach, v odborových organizáciách. Občianske združenie je teda len jedna z foriem, v ktorej sa môžu občania a právnické osoby združovať.

Primárnym cieľom združenia by mala byť činnosť, ktorá jej členov spája a ktorá zároveň prináša prospech jej členom alebo spoločnosti vôbec. Občianske združenia môžu pôsobiť takmer vo všetkých oblastiach spoločenského života. Najčastejšie pôsobia v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, rozvoja športu, zachovania kultúry, ochrany ľudských práv, ochrany životného prostredia, ochrany zdravia. Občianske združenia teda pôsobia tak, že združujú nejakú skupinu občanov so spoločnými záujmami a toto združovanie sa je na prospech buď samotným členom združenia, alebo aj širokému okruhu verejnosti.

Podnikateľská činnosť občianskeho združenia – v akom rozsahu je možná

Občianske združenie financuje svoju činnosť z rozmanitých zdrojov. Najčastejšími príjmami občianskeho združenia sú členské príspevky podľa stanov, poukázaný podiel zaplatenej dane (1 %, 2 % alebo 3 %), dotácie, dary. Tieto príjmy však nie vždy musia postačovať na pokrytie činnosti, ktorú občianske združenie vykonáva. Preto si mnohé občianske združenia pomáhajú aj dosahovaním príjmov z predaja tovarov alebo poskytovania služieb.

Zákon o združovaní občanov a ani žiadny iný predpis nezakazuje občianskemu združeniu získať oprávnenie na podnikania a podnikať. Občianske združenie by však podnikateľskú činnosť malo vykonávať len na podporu hlavnej neziskovej činnosti a v žiadnom prípade nie ako činnosť, ktorá je primárnym účelom existencie občianskeho združenia. Aj zo zákona o združovaní občanov vyplýva, že občianske združenie nesmie slúžiť výlučne na zárobkovú činnosť. Ak Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zistí, že občianske združenie vyvíja činnosť, ktorá je vyhradená organizáciám združujúcim občanov na zárobkovú činnosť, tak ho bez meškania na to upozorní a vyzve, aby od takej činnosti upustilo. Ak bude občianske združenie v tejto podnikateľskej činnosti pokračovať, tak bude rozpustené.

Podnikateľská činnosť občianskeho združenia môže byť len jeho doplnkovou činnosťou.

V prípade, že občianske združenie chce v nejakej oblasti vykonávať aj výhradne podnikateľskú činnosť, tak je vhodné uvažovať aj nad tým, aby si založilo obchodnú spoločnosť. Občianske združenie môže byť napríklad jediným spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným.

Podnikanie občianskeho združenia treba uviesť v jeho stanovách

Občianske združenie, ktorá sa rozhodne vykonávať aj podnikateľskú činnosť, by určite malo tento svoj zámer uviesť aj vo svojich stanovách. Vecne príslušným miestom na zmienku o podnikateľskej činnosti občianskeho združenia je časť týkajúca sa zásad hospodárenia. Tam je vhodné uviesť, že jedným zo zdrojov príjmov občianskeho združenia sú aj príjmy z podnikateľskej činnosti napríklad takýmto spôsobom: „V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže občianske združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečením hlavného cieľa občianskeho združenia a v súlade so všeobecne záväznými predpismi.“

Kedy občianske združenie potrebuje živnostenské oprávnenie

Občianske združenie, ktoré bude podnikať, potrebuje na to oprávnenie na podnikanie, ktorým je najčastejšie osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Najskôr je však vhodné sa zamyslieť nad tým, či činnosť, z ktorej bude občianske združenie dosahovať príjmy, je podnikaním aj skutočne. Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku (§ 2 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).

Prečítajte si tiež

Ak občianske združenie činnosť, z ktorej má príjem, vykoná jednorazovo alebo príležitostne, tak v takomto prípade nemožno hovoriť o podnikaní. Na takúto činnosť ani nie je potrebné získavať živnosť. Napríklad ak občianske združenie, ktorého hlavnou činnosťou zapísanou v stanovách je podpora športu na Slovensku, jednorazovo zorganizuje zájazd na futbalový zápas Ligy majstrov UEFA a od účastníkov zájazdu vyberie za to poplatok, tak na túto činnosť nebude nutné získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Avšak v prípade, že by toto občianske združenie organizovalo takéto zájazdy pravidelne, považovala by sa takáto činnosť za podnikanie a bolo by potrebné na jej vykonávanie získať živnosť.

Potreba získavania oprávnenia na podnikanie má veľkú súvislosť aj s predmetom činnosti občianskeho združenia zapísanom v jeho stanovách. Ak bude predmet činnosti občianskeho združenia zhodný s činnosťou, ktorá je zároveň aj živnostenským podnikaním, tak potom nie je potrebné, aby na takúto činnosť občianske združenie získavalo aj živnostenské oprávnenie. Toto je možné pokladať za častú chybu občianskych združení. Ak je nejaká činnosť občianskeho združenia vo forme stanov zaevidovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, tak nie je potrebné získavať na ňu oprávnenie na živnostenskom úrade. Napríklad občianske združenie, ktorého predmetom činnosti je aj vzdelávanie v nejakej oblasti, tak nepotrebuje voľnú živnosť označovanú ako „vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti“.

Článok pokračuje pod reklamou

Zdaňovanie príjmov z hlavnej a podnikateľskej činnosti občianskeho združenia

Medzi príjmami z hlavnej a podnikateľskej činnosti môže byť veľký rozdiel aj v tom, ako sa správajú z hľadiska dane z príjmov a v tomto smere je potrebné rozlišovať:

  • príjmy plynúce z činnosti, na ktorej účel občianske združenie vzniklo (túto činnosť má občianske združenie zapísanú ako predmet svojej činnosti v stanovách),
  • príjmy plynúce z činnosti, ktorá nie je predmetom činnosti občianskeho združenia a ktorú občianske združenie vykonáva príležitostne,
  • príjmy plynúce z činnosti, ktorá nie je predmetom činnosti občianskeho združenia a ktorú občianske združenie vykonáva sústavne (na túto činnosť má občianske združenie vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení).

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“ v príslušnom tvare) sú príjmy občianskeho združenia plynúce z činnosti, na ktorej účel toto občianske združenie vzniklo, oslobodené od dane z príjmov. Ak má občianske združenie určitú činnosť zapísanú vo svojich stanovách ako predmet svojej činnosti, tak príjmy plynúce z tejto činnosti sú od dane z príjmov oslobodené.

Prečítajte si tiež

Príjmy z činnosti, ktorá nie je predmetom činnosti občianskeho združenia, už budú podliehať dani z príjmov. Predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení na podnikanie, sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe (zákon o dani z príjmov, § 12 ods. 2). To znamená, že ak občianske združenie bude poberať príjmy z činnosti, ktorá nie je ako predmet jeho činnosti uvedená v stanovách, tak tieto príjmy už budú predmetom dane z príjmov. Nezáleží na tom, či v takomto prípade pôjde o príležitostne vykonávanú činnosť bez živnostenského oprávnenia alebo o činnosť, ktorú občianske združenie vykonáva sústavne a má na ňu vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

V súvislosti s príjmami občianskeho združenia môže vznikať občianskemu združeniu povinnosť registrovať sa na daňovom úrade na daň z príjmov a podať daňové priznanie. Kedy tieto povinnosti vznikajú, to popisuje článok Aké povinnosti má občianske združenie.

Ako odlíšiť príjmy, z ktorých sa platí a z ktorých sa neplatí daň z príjmov

K rozdelenie príjmov občianskeho združenia, ktoré mu vznikajú v súvislosti s jeho aktívnou činnosťou (nemáme na mysli pasívne príjmy ako je napríklad podiel zaplatenej dane, dary, dotácie alebo členské príspevky podľa stanov), na príjmy, ktoré podliehajú dani z príjmov, a na príjmy, ktoré nepodliehajú dani z príjmov, je potrebné pristupovať individuálne. V prvom rade je potrebné vychádzať zo stanov občianskeho združenia a v nich uvedenom predmete jeho činnosti, na ktorú vôbec vzniklo. Táto hlavná činnosť občianskeho združenia však nemôže mať charakter podnikateľskej činnosti zameranej na dosiahnutie zisku.

Najdôležitejším na daňové účely je to, čo je zapísané ako predmet činnosti v stanovách.

Príjmy súvisiace s činnosťou, ktorá je hlavným poslaním občianskeho združenia a je uvedená aj v jeho stanovách, sú od dane z príjmov oslobodené a neplatí sa z nich daň z príjmov. Príjmy vyplývajúce z činnosti, ktorá nie je predmetom činnosti občianskeho združenia, už budú predmetom dane z príjmov a bude sa nich platiť daň. Problém môže v praxi nastať vtedy, ak občianske združenie má živnostenské oprávnenie aj na činnosť, ktorú má zapísanú vo svojich stanovách. Ako už bolo spomínané, na takéto činnosti nie je vhodné získavať oprávnenie na podnikanie. Daňový úrad v prípade daňovej kontroly príjmy z takýchto činností zaradí medzi príjmy, ktoré majú byť zdanené. Formulácia predmetu činnosti občianskeho združenia v jeho stanovách má zásadný vplyv na to, ktoré príjmy budú podliehať dani z príjmov a ktoré príjmy nebudú podliehať dani z príjmov.

Príklad na príjmy občianskeho združenia, ktoré sú a ktoré nie sú zdaňované

Na lepšie pochopenie rozlíšenia oslobodených príjmov z hlavnej činnosti a zdaňovaných príjmov z podnikateľskej činnosti občianskeho združenia uvádzame niekoľko príkladov.

Príklad č. 1:

Hlavným predmetom činnosti občianskeho združenia je organizovanie športových podujatí v podobe športového klubu, ktoré je zapísaná aj v jeho stanovách. Počas domácich futbalových zápasov tohto športového klubu toto občianske združenie vyberá od návštevníkov vstupné a zároveň prevádzkuje aj stánok s rýchlym občerstvením. Vstupné vyberané občianskym združením je príjmom plynúcim z činnosti, na ktorej účel toto občianske združenie vzniklo. Športový klub bol založený za účelom organizovania športových podujatí. Vstupné je príjmom oslobodeným od dane z príjmov. Prevádzkovanie stánku rýchleho občerstvenia týmto športovým klubom však je činnosťou, z ktorej je možné dosiahnuť zisk a ktorá nie je predmetom jeho činnosti. Tieto príjmy už bude musieť občianske združenie zdaňovať.

Príklad č. 2:

Hlavným predmetom činnosti občianskeho združenia je organizovanie turistických výletov za účelom spoznávania prírodných krás Slovenska a táto činnosť je aj zapísaná v jeho stanovách. Okrem toho toto občianske združenie na podporu svojho hlavného poslania prevádzkuje aj internetovú stránku s turistickými mapami. Prístup do nej je možný len po zaplatení poplatku za používanie týchto máp. Za naplánovanie, sprevádzanie a výklad na turistickom výlete občianske združenie vyberá od účastníkov týchto podujatí poplatok. Tento poplatok je príjmom plynúcim z činnosti, na ktorej účel toto občianske združenie vzniklo, preto bude od dane z príjmov oslobodený. Príjmy občianskeho združenia v podobe poplatku za používanie internetovej stránky s turistickými mapami už budú predmetom dane z príjmov. Táto činnosť nie je predmetom činnosti občianskeho združenia (nebolo na tento účel založené).

Za predpokladu, že by si toto občianske združenie ako predmet činnosti do stanov zapísalo aj tvorbu turistických máp, tak by to bolo inak. Príjmy v podobe poplatku za používanie internetovej stránky s turistickými mapami by boli považované za príjmy z činnosti, na ktorej účel toto občianske združenie vzniklo a ktorú má zapísanú vo svojich stanovách. V takomto prípade by už tieto príjmy boli príjmami oslobodenými od dane z príjmov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Aké povinnosti má občianske združenie

Máte alebo plánujete založiť občianske združenie? Ak áno, tak v tomto príspevku sa dočítate všetko o tom, aké povinnosti občianskemu združeniu vznikajú počas jeho existencie.

Občianske združenie – založenie a podnikanie

Ako založiť občianske združenie a kedy dochádza k jeho zrušeniu? Odkiaľ čerpá financie na vykonávanie svojej činnosti a či môže podnikať, sa dozviete v nasledujúcom článku.

Založenie občianskeho združenia a podnikanie prostredníctvom OZ

Ako založiť občianske združenie, kedy a za akých podmienok môže združenie aj podnikať?

Podnikanie občianskeho združenia

Občianske združenie sa zakladá predovšetkým na neziskovú a verejnoprospešnú činnosť. Za určitých okolností však môže aj podnikať a získať tak dodatočné zdroje na svoju hlavnú činnosť, ale vzťahujú sa na to osobitné podmienky.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky