Založenie občianskeho združenia a podnikanie prostredníctvom OZ

Ako založiť občianske združenie, kedy a za akých podmienok môže združenie aj podnikať?

Ústava SR garantuje každému právo združovať sa. Uvedené právo je možné realizovať aj prostredníctvom zakladania občianskych združení. Postavenie občianskych združení je upravené v zákone o združovaní občanov (č. 83/1990 Z. z.).

Účel občianskeho združenia

Občianske združenie je právnickou osobou, ktorá môže združovať buď fyzické osoby – občanov alebo právnické osoby. Keďže zákon umožňuje aj združovanie právnických osôb v občianskych združeniach, tak názov občianske môže pôsobiť trochu mätúco. Napríklad česká legislatíva nahradila toto pomenovanie výstižnejším názvom – spolok.

Základným účelom občianskeho združenia je združenie sa osôb s cieľom vykonávania neziskových aktivít, ktoré slúžia buď jednotlivým členom občianskeho združenia, prípadne slúžia spoločnosti ako takej, teda majú verejne prospešný charakter. Vykonávanie týchto neziskových aktivít musí byť prvoradým cieľom každého občianskeho združenia.

Podnikanie občianskeho združenia

Občianske združenie je teda neziskovou organizáciou. Nemalo by primárne vykonávať podnikateľskú činnosť. Prevažnú časť prostriedkov získava z členských príspevkov svojich členov, dotácií, darov, grantov, podielu zo zaplatenej dane, prípadne z charitatívnej reklamy. Niekedy však ani tieto financie nemusia stačiť na činnosť občianskeho združenia.

Aj z tohto dôvodu sa občianske združenia uchyľujú k vykonávaniu podnikateľskej činnosti. Právne predpisy SR nevylučujú, aby aj občianske združenia za určitých okolností podnikali. Podmienkou vykonávania podnikateľskej činnosti pri občianskom združení je však to, aby táto podnikateľská činnosť nemala primárny charakter.

Podnikateľská činnosť občianskeho združenia by tak mala byť vykonávaná na podporu primárneho neziskového a verejnoprospešného cieľa občianskeho združenia. Prostriedky získané podnikateľskou činnosťou by mali byť použité na hlavnú činnosť združenia. Podporné podnikanie tak môže slúžiť ako finančná výpomoc pre prvoradé ciele a činnosti občianskeho združenia.

Príkladom podporných podnikateľských činnosti občianskeho združenia je organizovanie spoločenských, kultúrnych, športových alebo iných podujatí, prednášok, školení workshopov, ale aj vzdelávacie programy v oblasti činnosti združenia.

Občianske združenie môže podnikať, nesmie to byť však jeho hlavná činnosť.

Príklad na podnikateľskú činnosť občianskeho združenia:

Občianske združenie „Zastavme vylesňovanie SR“ bolo zaregistrované za účelom ochrany lesov, spomaleniu vyrubovania stromov a zvýšenia počtu stromov. Za účelom naplnenia svojho cieľu môže vykonávať podnikateľskú aktivitu – organizovať platené prednášky a workshopy o dopadoch vylesňovania,. Tento príjem môže následne využiť na naplnenie svojho primárneho cieľa.

Podmienky podnikania občianskeho združenia

Zárobková činnosť občianskeho združenia musí byť vykonáva v súlade so zákonmi. Podnikateľskú činnosť by malo občianske združenie uviesť do svojich stanov (v časti o zásadách hospodárenia), ktoré sú základným dokumentom každého občianskeho združenia a v ktorých sú obsiahnuté ciele a činnosti združenia.

Ak sa občianske združenie rozhodne získať finančné zdroje na podporu svojej neziskovej činnosti prostredníctvom podnikateľských aktivít, musí spĺňať rovnaké podmienky ako iné podnikateľské subjekty, t.j. musí disponovať aj oprávnením na danú činnosť (spravidla ide o osvedčenie o živnostenskom oprávnení). Preto občianske združenie musí mať ešte pred ohlásením živnosti jasno v tom, o akú živnosť má záujem. Viac o ohlásení živnosti sa dočítate v článku Založenie živnosti v roku 2020 – postup a povinnosti.

Založenie občianskeho združenia

Na to, aby ste mohli popri hlavnej činnosti občianskeho združenia prostredníctvom neho aj podnikať, je v prvom rade potrebné ho založiť (rovnako ako je potrebné založiť napr. s.r.o.) Zakladanie občianskych združení patrí medzi často využívaný spôsob pôsobenia v neziskovom sektore. Výhoda založenia občianskeho združenia spočíva predovšetkým v administratívne a finančne jednoduchom postupe. Občianske združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra SR.

Prečítajte si tiež

Návrh na registráciu občianskeho združenia musia podať minimálne tri osoby, pričom aspoň jedna z nich musí byť staršia ako 18 rokov. V návrhu musia byť uvedené údaje o štatutárnom orgáne združenia a kto je splnomocnencom oprávneným konať v ich mene. Potrebné je taktiež pripojiť stanovy občianskeho združenia a to v dvoch vyhotoveniach.

Stanovy musia obsahovať:

  1. názov združenia – názov musí byť odlišný od názvu inej právnickej osoby. Pre overenie názvu občianskeho združenia môžete využiť register občianskych združení dostupný na https://ives.minv.sk/rez/registre/pages/start.aspx?type=oz
  2. sídlo,
  3. cieľ činnosti združenia – nie je dovolené združenie, ktorého cieľom je popieranie alebo obmedzovanie práv, ktoré sleduje dosahovanie svojich cieľov spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonmi a taktiež nie je dovolené ani ozbrojené združenie.
  4. orgány združenia,
  5. ustanovenie organizačných jednotiek, ak budú zriadené – občiansky združenie môže za účelom vykonávania svojej činnosti vytvárať organizačné jednotky.
  6. a zásady hospodárenia – v podstate ide o pravidlá týkajúce sa nakladania s majetkom združenia, s jej príjmami a výdavkami.

Registrácia združenia je spoplatnená poplatkom vo výške 66,00 eur, pri elektronickom podaní sa platí poplatok 33,00 eur.

Tip: Na stránke Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?vzory-dokumentov-a-tlaciv nájdete vzor návrhu na registráciu občianskeho združenia ale taktiež aj návod na vypracovanie a vzor stanov združenia.

V prípade, ak pri návrhu urobíte chybu, Ministerstvo vnútra vás vyzve na odstránenie týchto nedostatkov. Ak je návrh v súlade so zákonom, Ministerstvo vnútra do 15 dní vykoná registráciu združenia. O registrácii sa však nevydáva rozhodnutie, iba sa zašle splnomocnencom jedno vyhotovenia stanov, na ktorom sa vyznačí deň registrácie.  Ministerstvo vnútra oznámi vznik OZ Štatistickému úradu. Ten pridelí združeniu IČO, o ktoré teda nie je potrebné samostatne žiadať.

Článok pokračuje pod reklamou

Registrácia združenia na daňovom úrade

Občianske združenie, ktoré vykonáva iba svoju hlavnú činnosť, nemá povinnosť registrácie na daňovom úrade.

Ak sa ale občianske združenie rozhodne podnikať, pri získaní oprávnenia na podnikanie mu vznikne povinnosť registrovať sa u správcu dane pre daň z príjmov, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získalo oprávnenie na podnikanie (napr. ak združenie získa oprávnenie na podnikanie dňa  10. 01. 2020, registrovať sa musí najneskôr do 29.2.2020).

Prečítajte si tiež

Požiadať správcu dane o registráciu musí občianske združenie aj v prípade, ak mu vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať (napr. ak začne občianske združenie zamestnávať). Ak už registráciu z titulu podnikania má, neregistruje sa opätovne, iba túto zmenu oznámi.

Čo sa týka podania daňového priznania, zákon o dani z príjmov upravuje, kedy občianske združenie nemusí podať daňové priznanie – ak malo iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane; príjmy z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmy z členských príspevkov oslobodených od dane. Ak v danom zdaňovacom období občianske združenie dosiahlo príjmy z podnikania, musí podať daňové priznanie, pretože príjmy z podnikania združenia sú predmetom dane.

Môže ale nastať aj iná situácia. Ak by napríklad občianske združenie v roku 2020 malo oprávnenie na podnikanie, ale žiadne príjmy z podnikateľskej činnosti nedosiahlo a jeho jediné príjmy by boli z členského (podľa stanov), tak povinnosť podať daňové priznanie nemá.

Výhody založenia občianskeho združenia

Založenie občianskeho združenia prináša viacero výhod. Tie sú predovšetkým nasledovné:

  1. jednoduché založenie – ako je uvedené vyššie, založenie občianskeho združenia nie je administratívne ani finančne náročné. Registráciu občianskeho združenia spravidla zvládnete aj laik.
  2. členské príspevky – výhodou občianskeho združenia je, že môže prijímať príspevky od svojich členov.
  3. možnosť získania tzv. 2 % z daní – ide o podiely zaplatenej dane, ktorú môžu jednotlivci, ale aj firmy poukázať v prospech združenia.
  4. občianske združenie môže vykonávať za určitých podmienok aj podnikateľskú činnosť.

Rozpustenie občianskeho združenia pre podnikanie

Občianske združenie môže teda vykonávať podnikateľskú činnosť, avšak táto môže byť vykonávaná len sekundárne, na podporu primárneho neziskového a verejnoprospešného cieľa. Ministerstvo vnútra SR by odmietlo registráciu združenia, ktoré by malo vykonávať primárne zárobkovú činnosť.

Ak by sa ale registrované združenie uchýlilo neskôr k podnikaniu ako svojej prvoradej činnosti, môže to mať za následok rozpustenie združenia Ministerstvom vnútra SR. Predtým však Ministerstvo vnútra vyzve združenie, aby upustilo od tejto činnosti. Až vtedy, keď združenie pokračuje v tejto činnosti napriek výzve, ho ministerstvo rozpustí.

Zhrnutie na záver

Vykonávať podnikateľskú činnosť môže za určitých podmienok aj občianske združenie. Predpokladom podnikateľskej činnosti združenia je však to, že podnikanie je sekundárnou činnosťou združenia, ktorú vykonáva na podporu primárnej, ktorá má verejnoprospešný a neziskový charakter. V opačnom prípade, ak by združenie primárne podnikalo, môže to viesť k rozpusteniu združenia. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtovná závierka neziskovej organizácie od 1.1.2022 už len elektronicky

Od 1.1.2022 majú neziskové organizácie zákonnú povinnosť ukladať účtovné závierky a ostatné účtovné dokumenty iba v elektronickej podobe. Ako postupovať a koho sa povinnosť netýka?

Hlavná a podnikateľská činnosť občianskeho združenia

Občianske združenie môže v rámci plnenia svojho poslania vykonávať aj podnikateľskú činnosť. V akom rozsahu ju môže vykonávať a kedy z nej neplatí daň z príjmov?

Aké povinnosti má občianske združenie

Máte alebo plánujete založiť občianske združenie? Ak áno, tak v tomto príspevku sa dočítate všetko o tom, aké povinnosti občianskemu združeniu vznikajú počas jeho existencie.

Občianske združenie – založenie a podnikanie

Ako založiť občianske združenie a kedy dochádza k jeho zrušeniu? Odkiaľ čerpá financie na vykonávanie svojej činnosti a či môže podnikať, sa dozviete v nasledujúcom článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky