Podnikanie občianskeho združenia

Občianske združenie sa zakladá predovšetkým na neziskovú a verejnoprospešnú činnosť. Za určitých okolností však môže aj podnikať a získať tak dodatočné zdroje na svoju hlavnú činnosť, ale vzťahujú sa na to osobitné podmienky.

Základným zámerom občianskeho združenia je nezisková činnosť

Právo združovať sa garantuje občanom Ústava Slovenskej republiky ako jedno zo základných práv a slobôd. Občianske združenie je právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o združovaní občanov“). V neziskovom sektore je jednou z najvyužívanejších foriem pôsobenia. Založenie občianskeho združenia je z administratívneho hľadiska pomerne jednoduchou a z časového hľadiska pomerne rýchlou záležitosťou, pretože občianske združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Rovnako aj poplatky za registráciu občianskeho združenia sú pomerne nízke.

Zo zákona o združovaní občanov vyplýva, že základnou myšlienkou občianskeho združenia je združovanie sa občanov v spolkoch, spoločnostiach, zväzoch, hnutiach, kluboch a iných občianskych združeniach. Členmi občianskeho združenia podľa zákona o združovaní občanov však môžu byť nielen fyzické osoby, ale aj právnické osoby. V každom prípade však platí, že občianske združenie by malo byť založené primárne za účelom združovania sa fyzických alebo právnických osôb na dosahovanie spoločných záujmov a primárnym zámerom občianskeho združenia by malo byť vykonávanie neziskových aktivít. Tieto neziskové aktivity pritom môžu slúžiť buď práve jednotlivým členom občianskeho združenia alebo môžu mať všeobecne prospešný charakter.

Ako môžete založiť občianske združenie a za akých situácií s ním môžete aj podnikať približujeme v článku Založenie občianskeho združenia a podnikanie prostredníctvom OZ.

Občianske združenie môže aj podnikať, ale nesmie to byť jeho hlavná činnosť

Aj keď primárnym cieľom občianskeho združenia je vykonávanie neziskovej činnosti, žiadny predpis vyslovene nevylučuje ani to, aby občianske združenie sekundárne vykonávalo aj podnikateľskú činnosť. Treba však pripomenúť, že legislatíva upravujúca fungovanie občianskych združení je ešte z roku 1990. Občianske združenie prostriedky pre svoju činnosť získava predovšetkým z členských príspevkov svojich členov, grantov, dotácií, darov, ale aj z podielu zaplatenej dane, tzv. 2%. Ani tieto prostriedky však nemusia postačovať na financovanie neziskových aktivít občianskeho združenia. Preto občianske združenie okrem hlavnej neziskovej činnosti môže ako vedľajšiu činnosť vykonávať aj činnosť podnikateľskú. Legislatíva to vyslovene nezakazuje. Podnikateľská činnosť občianskeho združenia by však mala mať podporný charakter pre rozvíjanie primárneho účelu občianskeho združenia, na ktorý bolo založené.

Podnikanie občianskeho združenia je potrebné uviesť v jeho stanovách

Základným dokumentom upravujúcim poslanie, organizáciu a hospodárenie občianskeho združenia sú stanovy občianskeho združenia. Ak sa občianske združenie predsa len rozhodne vykonávať aj podnikateľskú činnosť na podporu svojej hlavnej činnosti, je potrebné túto činnosť uviesť v stanovách. V stanovách občianskeho združenia by sa možnosť vykonávať podnikateľskú činnosť ako vedľajšiu činnosť na zabezpečenie svojho hlavného poslania mala objaviť v časti o zásadách hospodárenia, ktoré sú povinnou súčasťou stanov. Prostriedky získané z podnikania občianskeho združenia by mali byť vynaložené na hlavnú činnosť, na ktorú bolo založené.

Možnosť občianskeho združenia vykonávať podnikateľskú činnosť nepriamo potvrdzuje aj Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Na svojej internetovej stránke má zverejnený aj vzorový návod na vypracovanie stanov občianskeho združenia. V časti o zásadách hospodárenia občianskeho združenia sa hovorí, že v záujme vytvárania vlastných zdrojov môže občianske združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania občianskeho združenia a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

Občianske združenie, ktoré bude vykonávať len podnikateľskú činnosť, bude rozpustené ministerstvom

Práve vedľajší charakter podnikania občianskeho združenia na podporu jeho hlavného účelu, na ktorý bolo založené, je veľmi dôležitý. Ak by občianske združenie bolo založené primárne na účely podnikania, odporovalo by to základným zásadám jeho založenia vôbec. Podľa § 1 ods. 3 písm. b) sa zákon o združovaní občanov nevzťahuje na združovanie občanov na zárobkovú činnosť. V zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona o združovaní občanov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky odmietne žiadosť o registráciu občianskeho združenia, ktorého primárnym zámerom z predložených stanov je združovanie na zárobkovú činnosť.

Prečítajte si tiež

V prípade, že občianske združenie neskôr, počas svojej existencie, bude vykonávať prevažne podnikateľskú činnosť, môže byť rozpustené. Ak Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zistí skutočnosť, že občianske združenie vyvíja činnosť, ktorá je vyhradená organizáciám združujúcim občanov na zárobkovú činnosť, bez omeškania ho na to upozorní a vyzve ho, aby od takej činnosti upustilo. Ak občianske združenie v tejto činnosti bude napriek upozorneniu pokračovať aj naďalej, ministerstvo ho rozpustí. S občianskym združením tak v žiadnom prípade nemožno vykonávať len podnikateľskú činnosť ako s obchodnou spoločnosťou, ktorá sa zakladá práve za účelom podnikania a dosahovania zisku.

Ak sa však chcú fyzické osoby alebo právnické osoby združovať hlavne za účelom spoločného podnikania, nie je to zakázané, ale nemôžu tieto aktivity realizovať prostredníctvom občianskeho združenia. Môžu podnikať na základe zmluvy o združení. O takomto spoločnom podnikaní sa viac dočítate v článku Podnikanie v združení – právne a daňové aspekty.

Článok pokračuje pod reklamou

Ak chce občianske združenie podnikať, musí na podnikanie získať živnosť

Občianske združenie, ktoré chce podnikať, musí na túto podnikateľskú činnosť získať aj príslušného oprávnenie a spĺňať rovnaké podmienky ako akýkoľvek iný podnikateľský subjekt. Na prevádzkovanie živnosti je potrebné získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Najskôr je potrebné vedieť, či občianske združenie bude prevádzkovať voľnú, remeselnú alebo viazanú živnosť. Podnikajúce občianske združenia väčšinou vykonávajú voľné živnosti, na ktoré sa vyžaduje splniť všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti (dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť), ktoré musí spĺňať štatutárny orgán občianskeho združenia.

Pre získavanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení je potrebné najskôr ohlásiť živnosť živnostenskému úradu. V konaní pred živnostenským úradom pri ohlasovaní živnosti občianske združenie zastupuje jeho štatutárny orgán, ktorým je najčastejšie predseda občianskeho združenia. Ohlásenie živnosti sa môže vykonať osobne na jednotnom kontaktnom mieste (každý okresný úrad, odbor živnostenského podnikania) alebo elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Oprávnenie podnikať vzniká existujúcemu občianskemu združeniu už dnom ohlásenia živnosti. Neskôr mu bude zaslané osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Netreba zabudnúť ani správne poplatky za ohlásenie živnosti. Podrobný postup na získanie živnosti či už osobne alebo elektronicky nájdete v článku Ako založiť živnosť v roku 2016.

Povinná registrácia podnikajúceho občianskeho združenia na daňovom úrade

So získaním oprávnenia na podnikanie občianskeho združenia súvisí aj povinnosť registrácie na daňovom úrade pre daň z príjmov, po ktorej mu bude pridelené DIČ (daňové identifikačné číslo). Registračná povinnosť vyplýva z § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Z tohto ustanovenia vyplýva, že občianske združenie, ktoré získa povolenie alebo oprávnenie na podnikanie, je povinné požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získalo povolenie alebo oprávnenie na podnikanie. Túto povinnosť si občianske združenie môže splniť aj pri získavaní živnostenského oprávnenia, ako o to požiada.

Prečítajte si tiež

Občianske združenie môže byť aj zamestnávateľom. Aj z tohto titulu mu vzniká povinnosť požiadať registráciu na daň z príjmov, pretože sa stane platiteľom dane z príjmov za zamestnanca. Občianske združenie je povinné v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom mu vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane. Uvedené podávanie žiadosti o registráciu z tohto dôvodu platí len vtedy, ak občianske združenie nie je registrované na daň z vyššie uvedeného dôvodu získania oprávnenia na podnikanie. Ak už občianske združenie registrované pre daň je, oznámi správcovi dane skutočnosť, že sa stalo platiteľom dane len na účel vykonania zmien v registrácii.

Občianske združenie, ktoré podniká, musí podávať aj daňové priznanie

Osobitne je tiež v zákone o dani z príjmov upravené aj zdaňovania príjmov občianskeho združenia. Predmetom dane z príjmov občianskeho združenia sú príjmy z činností, ktorými dosahuje zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe. Predmetom dane z príjmov občianskeho združenia nie sú príjmy v podobe podielu zaplatenej dane ani príjmy získané darovaním.

Veľmi dôležité je, že od dane z príjmov sú oslobodené príjmy občianskeho združenia plynúce z činnosti, na ktorú toto občianske združenie vzniklo, s výnimkou príjmov z podnikania, ktoré od dane z príjmov oslobodené nie sú. Od dane z príjmov sú napríklad oslobodené aj členské príspevky podľa stanov občianskeho združenia. Podľa § 41 ods. 1 zákona o dani z príjmov občianske združenia nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmy v podobe členských príspevkov podľa stanov prijatých občianskym združením. Z toho vyplýva, že občianske združenie, ktoré vykonáva aj podnikateľskú činnosť, musí daňové priznanie podávať, pretože príjmy z podnikania občianskeho združenia sú predmetom dane.

Medzi povinnosti občianskeho združenia patrí aj vedenie účtovníctva. Podľa § 9 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov môže občianske združenie vo všeobecnosti účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva alebo podvojného účtovníctva. Avšak v prípade, že občianske združenie podniká alebo jeho príjmy v predchádzajúcom účtovnom období dosiahli aspoň 200 000 eur, je povinné účtovať v sústave podvojného účtovníctva . Mnohé občianske združenia účtujú v sústave podvojného účtovníctva aj v prípade, že nedosiahli zákonom stanovenú hranicu príjmov, nepriamo im totiž podvojné účtovníctvo nanucujú zmluvy o poskytnutí grantov a nenávratných finančných príspevkov, napr. z európskych fondov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Účtovná závierka neziskovej organizácie od 1.1.2022 už len elektronicky

Od 1.1.2022 majú neziskové organizácie zákonnú povinnosť ukladať účtovné závierky a ostatné účtovné dokumenty iba v elektronickej podobe. Ako postupovať a koho sa povinnosť netýka?

Hlavná a podnikateľská činnosť občianskeho združenia

Občianske združenie môže v rámci plnenia svojho poslania vykonávať aj podnikateľskú činnosť. V akom rozsahu ju môže vykonávať a kedy z nej neplatí daň z príjmov?

Aké povinnosti má občianske združenie

Máte alebo plánujete založiť občianske združenie? Ak áno, tak v tomto príspevku sa dočítate všetko o tom, aké povinnosti občianskemu združeniu vznikajú počas jeho existencie.

Občianske združenie – založenie a podnikanie

Ako založiť občianske združenie a kedy dochádza k jeho zrušeniu? Odkiaľ čerpá financie na vykonávanie svojej činnosti a či môže podnikať, sa dozviete v nasledujúcom článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky