10 dôležitých zmien pre podnikateľov od roku 2016

10 dôležitých zmien pre podnikateľov od roku 2016
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Sumár zásadných zmien v podnikaní a podnikateľskom prostredí od roku 2016.

1. Uplatňovanie DPH na základe prijatia platby

Platitelia DPH sa môžu rozhodnúť pre uplatňovanie osobitnej úpravy uplatňovania DPH na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby (ďalej len “uplatňovanie DPH na základe prijatia platby”), ak súčasne budú splnené tieto zákonom ustanovené podmienky:

  • za predchádzajúci kalendárny rok (napr. rok 2015) nebude obrat platiteľa DPH vyšší ako 100 000 Eur,
  • za prebiehajúci kalendárny rok (napr. rok 2016) platiteľ DPH odôvodnene predpokladá, že nedosiahne obrat 100 000 Eur,
  • na platiteľa DPH nebol vyhlásený konkurz alebo platiteľ DPH nevstúpil do likvidácie.

Pri uplatňovaní DPH na základe prijatia platby:

  • daňová povinnosť (dodávateľovi) vznikne dňom prijatia platby zo sumy prijatej platby,
  • právo odpočítať DPH (odberateľovi) vznikne dňom zaplatenia zo sumy, ktorá bola zaplatená.

Problematike sa venujeme detailnejšie v článku Nový režim uplatňovania DPH na základe platieb od roku 2016.

2. Virtuálna registračná pokladnica pre všetkých podnikateľov

Od roku 2016 sa bude môcť každý podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť evidovať tržby (t.j. platby prijaté z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť), rozhodnúť, že na evidenciu tržieb bude používať virtuálnu registračnú pokladnicu. Aj podnikateľ, ktorý mal v roku 2015 povinnosť evidovať tržby v elektronickej registračnej pokladnici, môže od roku 2016 prejsť na používanie virtuálnej registračnej pokladnice. Musí však dodržať zákonné podmienky pre používanie virtuálnej registračnej pokladnice.

Odporúčame: Virtuálna registračná pokladnica v roku 2015.

3. Zvýšenie mesačnej minimálnej mzdy

Suma najnižšej mesačnej minimálnej mzdy sa od roku 2016 zvýši o 25 Eur na 405 Eur. Minimálna mzda sa často interpretuje len ako jedna suma, čo je nesprávne a zavádzajúce. Existuje šesť stupňov náročnosti práce a zamestnávateľ je povinný každé vytvorené pracovné miesto zaradiť do príslušného stupňa. Pre najvyšší stupeň náročnosti práce je suma mesačnej minimálnej mzdy až 810 Eur.

Hodinová minimálna mzda vzrástla od roku 2016 na 2,328 Eur za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Podrobnejšie informácie o minimálnej mzde pre rok 2016 a jej vývoji nájdete v článku Minimálna mzda od 1.1.2016.

4. Zvýšenie odvodov pre SZČO (živnostníkov)

Minimálna výška odvodov pre SZČO (živnostníkov) od 1.1.2016 je 202,26 Eur (minimálny preddavok na zdravotné poistenie je 60,06 Eur a minimálne poistné na účely sociálneho poistenia je 142,20 Eur). Preddavok na povinné verejné zdravotné poistenie sa platí podľa výsledku ročného zúčtovania za rok 2014. Povinnosť platiť poistné na účely sociálneho poistenia sa posudzuje k 1.7.2016 (resp. k 1.10.2016, ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania). Vzniká v prípade, ak príjmy, resp. výnosy SZČO (živnostníka) za rok 2015 prevýšia sumu 5 148,00 Eur.

Podrobnosti o odvodoch SZČO (živnostníkov) do roku 2016 nájdete v článku Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2016.

Článok pokračuje pod reklamou

5. Zrušenie povinnosti splácať peňažné vklady do základného imania na bankový účet

Novelou zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov sa ruší povinnosť splatiť peňažný vklad na osobitný samostatný bankový účet a prikladať výpis z bankového účtu k návrhu na zápis do Obchodného registra.

Od roku 2016 bude opäť možné peňažné vklady vložiť do základného imania aj v hotovosti a registrovému súdu pre uskutočnenie zápisu postačí písomné vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu alebo jeho časti jednotlivými spoločníkmi. Keďže minimálne základné imanie s.r.o. je ustanovené na 5 000 Eur, nedochádza k porušeniu zákazu platby v hotovosti.

Odporúčame: Základné imanie od 1.1.2016.

6. Čierna listina konateľov (zavedenie registra diskvalifikácií) od roku 2016

Na čiernu listinu konateľov sa môže fyzická osoba dostať len na základe rozhodnutia súdu o vylúčení (diskvalifikácii) fyzickej osoby z výkonu funkcie v obchodnej spoločnosti alebo v družstve, napr. vylúčením z výkonu funkcie konateľa s.r.o.

Čierna listina konateľov nebude verejne prístupný zoznam. Kto bude mať záujem o získanie informácie či o ňom v registri diskvalifikácií záznam existuje alebo neexistuje, môže požiadať o výpis. Súdny poplatok za vyžiadanie potvrdenia je ustanovený vo výške 2,50 Eur za každú stranu výpisu.

Výpis z registra diskvalifikácií nebude povinnou súčasťou návrhu na zápis spoločnosti (napr. s.r.o.) alebo družstva do Obchodného registra. Overovať skutočnosť, či sa osoba navrhovaná do funkcie v obchodnej spoločnosti alebo v družstve nachádza v tomto registri, bude pred uskutočnením zápisu registrový súd.

Viac o tejto téme nájdete v článku Čierna listina konateľov (štatutárnych zástupcov).

7. Nový autorský zákon

Od 1.1.2016 vstúpi do účinnosti nový autorský zákon. Dovozcom a výrobcom vybraných druhov elektroniky (napr. telefón, tablet, fotoaparát, USB kľúč, CD/DVD, pamäťová karta) vznikne povinnosť zaplatiť osobitnú autorskú odmenu.

Odporúčame: Autorský zákon od 1.1.2016.

8. Vyžiadanie dokumentácie k transferovému oceňovaniu

Daňový úrad alebo Finančné riaditeľstvo SR môže v odôvodnených prípadoch vyzvať daňovníka (podnikateľa) na predloženie dokumentácie k transferovému oceňovaniu. Takúto výzvu možno zaslať najskôr prvý deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie.

Výzvu na predloženie dokumentácie k transferovému oceňovaniu za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2015 bude môcť daňový úrad alebo Finančné riaditeľstvo SR zaslať najskôr 1. apríla 2016.

9. Mesačné daňové odpisy pri vybranom hmotnom majetku

Pri vybranom hmotnom majetku (napríklad aj v prípade osobných automobilov), ktorý sa odpisuje na základe času rovnomerne, sa bude môcť daňovník (podnikateľ) rozhodnúť, že daňové odpisy uplatní na mesačnej báze. Takýto postup môže byť výhodný pri predaji predmetného hmotného majetku, nakoľko daňová zostatková cena je daňovým výdavkom (nákladom) len do výšky príjmov (výnosov) z jeho predaja.

Pri nižšej predajnej cene a vyššej daňovej zostatkovej cene z dôvodu neuplatnenia daňových odpisov na mesačnej báze môže dôjsť k neefektívnej úprave základu dane.

Viac k tejto téme, ako aj príklad, nájdete v článku Novela zákona o dani z príjmov od roku 2016 ovplyvní aj daňové priznania za rok 2015.

10. Zmeny v kontrolnom výkaze DPH

V prípade, ak suma odpočítanej DPH zo zjednodušených faktúr (najmä pokladničných dokladov z registračnej pokladnice) dosiahne 3 000 Eur a viac, platiteľ DPH bude povinný v kontrolnom výkaze (časť B.3) uvádzať detailnejšie informácie, a to osobitne za každého dodávateľa (identifikovaného podľa IČ DPH) v rozsahu:

  • celkovú sumu základov dane,
  • celkovú DPH,
  • celkovú sumu odpočítanej DPH.

O tejto téme sa dočítate viac v článku Zmeny v kontrolnom výkaze od 1.4.2016.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


10 dôležitých zákonov ovplyvňujúcich podnikanie. Ako často sa menili v roku 2016?

Pre podnikateľov aj odborníkov na konkrétne legislatívne oblasti je náročné orientovať sa v spleti zákonov, ktoré sa už pravidelne menia aj niekoľkokrát do roka.

Miestny poplatok za rozvoj od 1. 11. 2016

Obce či mestá môžu uložiť povinnosť zaplatiť jednorazový poplatok za stavbu nehnuteľnosti. Za niektoré drobné stavby, stavby rodinných domov a parkovacích státí nebude možné poplatok vyberať.

Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2017

Od roku 2017 sa zvýšia maximálne vymeriavacie základy pre sociálne odvody zamestnancov, zamestnávateľov, živnostníkov či iných SZČO. Porastú aj maximá PN-ky či materského.

Elektronický denník znalca, tlmočníka a prekladateľa

Od 1.7.2016 majú znalci, tlmočníci a prekladatelia povinnosť zapisovať údaje do elektronického denníka. Prinášame prehľad toho najpodstatnejšieho, čo je v tejto súvislosti potrebné vedieť.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky