Elektronický denník znalca, tlmočníka a prekladateľa

Od 1.7.2016 majú znalci, tlmočníci a prekladatelia povinnosť zapisovať údaje do elektronického denníka. Prinášame prehľad toho najpodstatnejšieho, čo je v tejto súvislosti potrebné vedieť.

Povinnosť používať denník v elektronickej podobe sa dostala do právnej úpravy regulujúcej činnosť znalcov, tlmočníkov a prekladateľov koncom minulého roka. Je to zároveň najvýznamnejšia zmena spomedzi tých, ktoré spomíname v článku o novelizovanom znení zákona č. 382/2004 Z. z. a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 490/2004 Z. z.

Kde sa elektronický denník znalca, tlmočníka a prekladateľa nachádza?

K elektronickému denníku sa možno dostať na stránkach Ministerstva spravodlivosti. Prihlasovacie údaje boli zasielané znalcom, tlmočníkom a prekladateľom koncom roka 2015 a začiatkom roka 2016. Používatelia, ktorí disponujú elektronickým občianskym preukazom, sa prihlasujú prostredníctvom tohto preukazu. Malo by platiť, že ak znalec, tlmočník či prekladateľ v budúcnosti získa elektronický občiansky preukaz, prihlasovanie sa mu automaticky zmení práve na túto formu.

Prístupové údaje k denníku pre znalecké organizácie

Znalci – právnické osoby – označovaní aj ako znalecké organizácie, budú disponovať až dvomi prihlasovacími údajmi – jedny má k dispozícii osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti a druhé získa štatutárny orgán. Štatutárnym orgánom by malo ministerstvo rozosielať prístupové údaje v priebehu júla a augusta 2016.

Čo sa zapisuje do denníka?

Znalci, tlmočníci a prekladatelia musia do denníka zapisovať všetky údaje uvedené vo vyhláške. Lehota pre ich zapísanie je 30 dní odkedy sa o týchto údajoch dozvedeli alebo mohli dozvedieť. Jednotlivé údaje uvádzame pre zjednodušenie v tabuľke, kde spomíname aj povinne zapisované údaje platné do 30.6.2016.

Úprava platná do 30.6.2016 Nová úprava platná od 1.7.2016
- číslo úkonu
- stav vykonávaného úkonu
dátum vyžiadania úkonu dátum vyžiadania úkonu
- dátum, do ktorého sa má úkon vykonať
zadávateľ úkonu označenie zadávateľa úkonu: meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo (ak je pridelené), ak ide o právnickú osobu,
- druh úkonu
účel a predmet úkonu účel a predmet úkonu
- údaje o preddavku
účtované znalečné a tlmočné požadované znalečné a tlmočné
priznané znalečné a tlmočné priznané znalečné a tlmočné
dátum vyplatenia znalečného alebo tlmočného dátum vyplatenia znalečného alebo tlmočného
dátum vykonania úkonu dátum vykonania úkonu
- dôvody odmietnutia vykonania úkonu
objekt úkonu -

Pri každom zázname bude potrebné vyplniť všetky povinné polia. Zvyšné budú slúžiť pre vnútorné potreby znalca, tlmočníka či prekladateľa a ich vyplnenie je na dobrovoľnej báze. Elektronický denník je možné využiť aj na archiváciu úkonov (k jednotlivým úkonom je možné nahrať PDF dokumenty alebo obrázky vo formáte PNG).

Článok pokračuje pod reklamou

Ako sa majú číslovať úkony?

Každý záznam v denníku obsahuje automaticky vygenerované číslo zadania, ktoré si však netreba zamieňať s číslom úkonu. Je potrebné chápať ho skôr ako nejaký interný údaj, ktorý slúži na to, aby bol každý záznam riadne očíslovaný. Nie každý záznam totiž bude ukončený príslušným úkonom (napr. ak znalec odmietne vykonať tento úkon, nepridelí mu ani žiadne číslo úkonu). Číslo úkonu bude zadávať znalec, tlmočník či prekladateľ manuálne rovnako ako doteraz a bude sa skladať z poradového čísla a roku, v ktorom sa úkon vykonal, napr. 14/2016. Znalci, tlmočníci a prekladatelia pokračujú v číslovaní úkonov vzniknutých po 1.7.2016 tak, ako doteraz. Čiže ak posledný úkon uskutočnený do 30.6.2016 mal číslo 70/2016, tak nasledujúci úkon ukončený po 1.7.2016 bude mať číslo 71/2016.

Nedokončené úkony k 1.7.2016

Ak znalec, tlmočník či prekladateľ bude mať k 30.6.2016 akékoľvek nedokončené úkony (t. j. ide o úkony, ktoré nemá k 30.6. zapísané v denníku – napr. ak znalec ešte nevypracoval znalecký posudok), tak je povinný nahrať tieto nedokončené úkony do elektronického denníka k 1.7.2016 a následne už viesť iba elektronický denník.

Ako sa pracuje s denníkom?

K dispozícii je krátka používateľská príručka, ktorá na zhruba 13 stranách krok za krokom popisuje postup vkladania nového úkonu spolu s obrázkami aplikácie. Zároveň je spracovaná aj komplexná používateľská príručka, ktorá obsahuje takmer všetky možné problémové okruhy. Obidve sú k dispozícii na príslušných stránkach znalcov a tlmočníkov a prekladateľov. Ministerstvo zároveň pripravuje súhrn najčastejšie kladených otázok a odpovedí (FAQ), ktoré prisľúbilo zverejniť krátko po 1. júli. Ak by ste narazili na problém, ktorý nebude popísaný v žiadnom z uvedených dokumentov, môžete sa obrátiť mailom priamo na ministerstvo, ktoré za týmto účelom vytvorilo e-mailovú adresu [email protected].

Elektronický denník je výraznou zmenou, ktorá ovplyvní administratívnu stránku znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti. Jeho zavedenie možno vnímať ako krok správnym smerom, je v súlade s moderným trendom elektronizácie. Ostáva teda dúfať, že Ministerstvo spravodlivosti zabezpečí riadnu funkčnosť tohto denníka, aby sa nestali žiadne výpadky, ktoré by znemožnili znalcom, tlmočníkom a prekladateľom upravovať či nahrávať nové záznamy alebo aby nedošlo k nijakému úniku informácii uvedených v denníku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie príjmov športových odborníkov od 1.1.2024

Od roku 2024 bude možné zdaniť príjmy športových odborníkov aj zrážkou, podobne ako to v platí pre autorov. Úprava má znížiť administratívu, avšak nie je zrejmé, koľko športových odborníkov ju využije.

Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2022

Ako sa zdaňujú príjmy autorov v roku 2022? Kedy budú vysporiadané zrážkovou daňou a kedy sa naopak uvádzajú v daňovom priznaní? Aké sú výhody a nevýhody týchto spôsobov?

Zdaňovanie príjmov autorov v roku 2021

Autori môžu svoje príjmy zdaňovať dvomi spôsobmi, a to zrážkovou daňou alebo v podanom daňovom priznaní. Ktorý je pre nich výhodnejší v roku 2021?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky