Čierna listina konateľov (štatutárnych zástupcov)

Od roku 2016 sa do praxe zavádza tzv. „register diskvalifikácií“. Pôjde o zoznam osôb, ktoré budú mať zakázané vykonávať kľúčové funkcie v obchodných spoločnostiach a družstvách.

Novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) prináša do života obchodných spoločností viacero významných zmien. O tých najdôležitejších sme informovali v článku 7 dôležitých zmien v Obchodnom zákonníku v roku 2015 a 2016. Medzi jednu z najvýraznejších noviniek od roku 2016 je možné zaradiť aj zavedenie registra diskvalifikácií, teda akejsi „čiernej listiny konateľov (štatutárnych zástupcov)“, ktorí túto funkciu budú mať zakázané vykonávať.

O zaradení osoby na čiernu listinu konateľov (do registra diskvalifikácií) bude rozhodovať súd

Možnosť vylúčenia osoby z výkonu funkcie bude upravená v novom § 13a Obchodného zákonníka. Osoba sa môže dostať na čiernu listinu konateľov len na základe rozhodnutia súdu o vylúčení (diskvalifikácii) fyzickej osoby z výkonu funkcie v obchodnej spoločnosti alebo v družstve. Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu sa končí pôsobenie vylúčenej osoby vo všetkých obchodných spoločnostiach a družstvách, a to vo všetkých nasledujúcich funkciách: člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu, vedúci organizačnej zložky podniku, vedúci podniku zahraničnej osoby, vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokurista.

Samotná osoba, ktorá bola na základe právoplatného rozhodnutia súdu vylúčená z vyššie uvedených funkcií, je povinná bezodkladne túto skutočnosť oznámiť všetkým obchodným spoločnostiam a družstvám, v ktorých na vyššie vymenovaných pozíciách pôsobila. Okrem toho bude túto skutočnosť týmto obchodným spoločnostiam a družstvám oznamovať aj príslušný registrový súd. Vylúčená osoba, ktorá bude napriek zákazu i naďalej osobne alebo prostredníctvom iných osôb v mene obchodných spoločností a družstiev konať, bude ručiť za uspokojenie veriteľov, ak ich tieto právnické osoby neuspokoja. Ak k takejto situácii dôjde a vylúčená osoba uspokojí veriteľov namiesto obchodnej spoločnosti alebo družstva, nemá nárok si uplatňovať od týchto právnických osôb za to náhradu.

Príklad na ručenie vylúčeného konateľa: V praxi môže ísť o situáciu, kedy bude konateľ s. r. o. z tejto funkcie rozhodnutím súdu vylúčený a dohodne v mene tejto spoločnosti obchod (napriek tomu, že už na to nemá oprávnenie, o čom obchodný partner nemusí mať vedomosť). Ak vznikne z tohto obchodu spoločnosti záväzok zaplatiť obchodnému partnerovi za predmet obchodu, bude musieť obchodnému partnerovi zaplatiť za predmet obchodu tento bývalý konateľ, ak tak z akéhokoľvek dôvodu odmietne učiniť sama s. r. o. Ak bývalý konateľ uspokojí týchto veriteľov spoločnosti, nevzniká mu nárok požadovať od s. r. o. za to náhradu.

Na čiernu listinu konateľov (štatutárnych zástupcov) sa môže osoba dostať z dvoch dôvodov

Rozhodnutie súdu o diskvalifikácii osoby z výkonu funkcií v obchodných spoločnostiach a družstvách môže vyplynúť len z dvoch dôvodov:

  1. Jedným z dôvodov vylúčenia osoby z výkonu funkcií je právoplatný rozsudok súdu, ktorým sa rozhodlo o povinnosti štatutárneho orgánu zaplatiť pokutu za porušenie svojej povinnosti včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu podľa nového § 74a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov účinného od roku 2016. Ak dôjde k vylúčeniu osoby z tohto dôvodu, daná osoba bude vylúčená z funkcií v obchodných spoločnostiach a družstvách na dobu troch rokov. Podrobnejšie o dôvode, ktorý vedie k takémuto rozhodnutiu súdu a teda aj o zanedbaniu povinnosti štatutárneho orgánu podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu nájdete v článku Za nevyhlásenie konkurzu zaplatí konateľ pokutu 12 500 eur.
  2. Druhým dôvodom vylúčenia osoby z výkonu funkcie je právoplatný rozsudok súdu v trestnom konaní, ktorého výsledkom bude zákaz vykonávať funkcie v obchodných spoločnostiach a družstvách podľa nového § 61 ods. 10 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. Doba vylúčenia osoby z výkonu funkcií v obchodných spoločnostiach a družstvách bude závisieť od rozhodnutia súdu a v tomto rozhodnutí bude aj uvedená.
Článok pokračuje pod reklamou

Čierna listina konateľov (štatutárnych zástupcov) nebude verejne dostupným zoznamom

Čierna listina konateľov (štatutárov) oficiálne pomenovaná ako register diskvalifikácií, bude zavedená od roku 2016. Čierna listina konateľov bude evidenciou údajov o fyzických osobách, ktoré boli vylúčené z výkonu funkcií v obchodných spoločnostiach a družstvách. Čierna listina konateľov pritom nebude verejne prístupná, ale každý bude môcť požiadať o získanie informácie, či o ňom v registri diskvalifikácií záznam existuje alebo neexistuje. Za vyžiadanie takéhoto potvrdenia sa bude platiť súdny poplatok vo výške 2,50 eur za každú stranu výpisu.

Čiernu listinu konateľov bude pre celú Slovenskú republiku viesť Okresný súd Žilina. Každý súd, ktorý rozhodne o vylúčení osoby, bude zasielať tzv. diskvalifikačné listy a rovnopisy rozhodnutia o vylúčení Okresnému súdu Žilina. Okresný súd Žilina tieto údaje zapíše do registra diskvalifikácií a bezodkladne odošle výpis z registra diskvalifikácií všetkým súdom, ktoré vedú obchodný register, v ktorom je vylúčená osoba zapísaná. Následne príslušný registrový súd automaticky aj bez návrhu vylúčenej osoby vykoná jej výmaz z obchodného registra. Registrový súd, ktorý vykoná výmaz vylúčenej osoby z obchodného registra tiež zašle všetkým dotknutým obchodným spoločnostiam a družstvám potvrdenie o vykonaní ich výmazu (aj napriek tomu, že túto skutočnosť sú tieto osoby povinné oznámiť právnickým osobám sami), aby sa s istotou zabezpečilo, že vylúčené osoby tieto funkcie už viac nebudú vykonávať.

Pri vzniku obchodných spoločností a družstiev nebude výpis z registra diskvalifikácií povinnou prílohou k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Príslušné registrové súdy budú pred vykonaním zápisu do obchodného registra automaticky overovať, či osoba, ktorá sa navrhuje zapísať do funkcie obchodnej spoločnosti alebo družstva, nebola z výkonu tejto funkcie vylúčená a teda či sa na čiernej listine konateľov jej meno nenachádza.

Aké informácie bude čierna listina konateľov (register diskvalifikácií) obsahovať

Čierna listina konateľov bude obsahovať všetky údaje z diskvalifikačných listov, ktoré zasielajú Okresnému súdu Žilina príslušné súdy ako oznámenie rozhodnutia o vylúčení osoby z výkonu funkcie.

Čierna listina konateľov(štatutárnych zástupcov) tak bude obsahovať tieto údaje:

  • meno a priezvisko vylúčeného zástupcu,
  • dátum narodenia a rodné číslo vylúčeného zástupcu, ak mu bolo pridelené,
  • údaj o štátnom občianstve vylúčeného zástupcu,
  • bydlisko vylúčeného zástupcu,
  • označenie súdu, ktorý vydal rozhodnutie o vylúčení, číslo konania, deň vydania rozhodnutia,
  • spisová značka konania, v ktorom bolo rozhodnutie o vylúčení vydané,
  • doba vylúčenia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Diskvalifikácia (vylúčenie) konateľa

Fyzické osoby, ktoré nespolupracujú s finančnou správou, môžu byť vylúčené z pozície štatutára (napr. konateľa s .r. o.), a to až na 3 roky. Za akých podmienok možno použiť tento inštitút?

Konateľ vs spoločník s. r. o.

Kto je majiteľom s. r. o.-čky a kto spoločnosť zastupuje navonok? V čom sa líši postavenie, povinnosti a zodpovednosť spoločníka a konateľa s. r. o.?

Zmluva o výkone funkcie konateľa vs mandátna zmluva

Aký rozdiel je medzi mandátnou zmluvou a zmluvou o výkone funkcie? Môže konateľ svoju funkciu vykonávať aj bez zmluvy? Kedy musí mať odmenu a čo v prípade, ak ju poberať nechce?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky