Autorský zákon od 1.1.2016

Dňa 1.1.2016 nadobudne účinnosť nový autorský zákon. Prinášame prehľad najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré prinesie.

Od 1.1.2016 budú niektorí podnikatelia povinní zaplatiť osobitú autorskú odmenu organizáciám kolektívnej správy autorských diel typu SOZA či LITA. Týka sa táto povinnosť tiež vašej firmy? Bude sťahovanie filmov alebo hudby z internetu pre súkromnú potrebu aj naďalej legálne? Prinášame prehľad najzásadnejších zmien zavedených novým autorským zákonom od 1. 1. 2016.

Dovozcovia a výrobcovia vybranej elektroniky musia od 1.1.2016 zaplatiť osobitú autorskú odmenu

Dovozca, príjemca z členského štátu EÚ alebo výrobca zariadenia, ktoré umožňuje vyhotovenie rozmnoženiny autorského diela (smart televízia, mobil, tablet, počítač, USB kľúč a pod.), je povinný zaplatiť osobitú autorskú odmenu pri prvom umiestnení daného zariadenia na slovenský trh. Malí predajcovia, ktorí takúto elektroniku predávajú už po prvom umiestnení na slovenský trh, ani podnikatelia, ktorí elektroniku vyvážajú do iných krajín, túto povinnosť nemajú.

Keďže suma autorskej odmeny sa zákonite prejaví vo výslednej cene elektroniky, súkromné odmeny spevákov či spisovateľov v konečnom dôsledku zaplatia slovenskí spotrebitelia.

Príklad:

Podnikateľ, ktorý z Nemecka dovezie smart televíziu v hodnote 500 EUR, zaplatí na DPH 100 EUR a Slovenskému ochrannému zväzu autorskému (SOZA) uhradí autorskú odmenu vo výške 15 EUR. Výsledná cena smart TV, ktorú zaplatí spotrebiteľ, preto nikdy nebude nižšia ako 615 EUR.

To, či si spotrebiteľ na svojej smart TV niekedy vôbec nahrá pesničku ktoréhokoľvek z našich spevákov pritom nie je podstatné. Laicky povedané, nový autorský zákon predpokladá, že ak Vaša nová televízia či USB kľúč umožňuje vyhotovenie rozmnoženiny autorského diela, za týmto účelom toto zariadenie aj využijete, a preto musíte platiť.

Výška autorskej odmeny stanovená novým autorských zákonom účinným od 1.1.2016 sa vypočíta ako zákonom stanovené percento z dovoznej alebo predajnej ceny v závislosti od typu zariadenia. Prehľad povinných autorským odmien pri najbežnejšie predávaných elektronických zariadeniach prinášame v nasledujúcej tabuľke:

CD / DVD / BlueRay disk 6 %
USB kľúč 6 %
Pevný disk 6 %
Pamäťová karta 3 %
Televízia s funkciou vyhotovenia záznamu 3 %
Tlačiareň / skener / fax 3 %
Elektronická čítačka kníh 3 %
Video / DVD / BlueRay rekordér 3 %
Herná konzola 3 %
Kamera 1 %
Počítač 0,85 %
Mobilný telefón 0,7 %
Tablet 0,6 %
Fotoaparát 0,35 %

Vyššie popisovaná povinnosť vyplýva taktiež zo súčasného znenia autorského zákona, nový autorský zákon však okruh elektronických zariadení výrazne rozširuje. Úplný prehľad elektronických zariadení a autorských odmien je dostupný v prílohe č. 2 nového autorského zákona.

Článok pokračuje pod reklamou

Komu a kedy sa platí podľa nového autorského zákona autorská odmena?

Príjemcom autorskej odmeny je vždy príslušná organizácia kolektívnej správy autorských diel (SOZA, LITA, SLOVGRAM a pod.). Súhrn všetkých povinne hradených autorských odmien musí byť zaplatený vždy štvrťročne, a to do konca prvého mesiaca nasledujúceho štvrťroka.

Dovozcovia a výrobcovia vybranej elektroniky musia od 1.1.2016 oznámiť počet a dovoznú alebo predajnú cenu elektroniky

Podnikateľ, ktorý vyrobí alebo na slovenský trh dovezie niektoré z vyššie uvedených zariadení, je povinný oznámiť príslušnej organizácii kolektívnej správy informácie o druhu, počte a dovoznej alebo predajnej cene týchto zariadení.

Táto povinnosť musí byť podnikateľom splnená vždy štvrťročne, a to vždy do desiateho dňa prvého mesiaca nasledujúceho kalendárneho štvrťroka.

Pozor! Pri nesplnení danej povinnosti ani v dodatočnej lehote určenej príslušnou organizáciou kolektívnej správy sa sadzba autorskej odmeny zvyšuje na dvojnásobok.

Čo hrozí podľa nového autorského zákona podnikateľom, ktorí autorskú odmenu nezaplatia?

Podnikateľovi, ktorý sa rozhodne autorskú odmenu nezaplatiť, alebo ktorý o tejto povinnosti jednoducho nevie, nehrozí žiadna pokuta. Vystavuje sa však riziku vymáhania tejto sumy od príslušnej organizácie kolektívnej správy autorských diel (SOZA, LITA, SLOVGRAM a pod.) v občianskoprávnom konaní, ktoré sa podnikateľovi môže výrazne predražiť o súdny poplatok alebo náhradu nákladov advokáta.

Bary, reštaurácie či hotely zaplatia iba jednej z organizácií kolektívnej správy autorských diel

Prevádzkovatelia reštauračných, hotelových a iných zariadení, ktoré sú voľne prístupné verejnosti (ak sa v nich nachádza rádio či televízia), budú môcť po novom uzavrieť iba jednu licenčnú zmluvu s niektorou z organizácii kolektívnej správy.

Ak prevádzkovateľ baru či reštaurácie v minulosti púšťal hudbu z rádia, jednej organizácii kolektívnej správy musel zaplatiť za použitie autorského diela, inej za použitie umeleckého výkonu a ďalšej za použitie zvukového záznamu – každá takáto organizácia totiž zastupuje nositeľa práv ku konkrétnemu predmetu ochrany (raz ja týmto predmetom text piesne, raz hudba).

Nový autorský zákon však zavádza princíp one-stop-shop, podľa ktorého bude s podnikateľmi komunikovať už len jedna organizácia kolektívnej správy, ktorá zastupuje tie ostatné. Ak podnikateľ prevádzkujúci reštauráciu uzavrie s takouto organizáciou licenčnú zmluvu a uhradí zodpovedajúcu autorskú odmenu, pri verejnom prenose diel za pomoci rádia či televízie už inú zmluvu uzatvárať nemusí a nie je povinný platiť ďalšie autorské odmeny ostatným organizáciám kolektívnej správy.

Bude sťahovanie filmov alebo hudby z internetu nelegálne?

V súčasnosti na internete koluje niekoľko príspevkov o tom, že sťahovanie hudby či filmov z internetu pre osobnú potrebu bude nelegálne. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že aj nový autorský zákon dovoľuje vyhotovenie rozmnoženiny diela pre súkromnú potrebu na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný. Vyhotovenie rozmnoženiny autorského diela pre osobnú potrebu preto nie je nelegálne.

Zároveň však platí, že pôvod rozmnoženiny nesmie porušovať práva príslušného autora. Sťahovanie rozmnoženín autorských diel (filmov, hudby a pod.) pre osobnú potrebu tak bude legálne iba v prípade využitia autorizovaných zdrojov.

Poznámka: Rôzne dátové úložiská obvykle nie sú autorizovanými zdrojmi, nakoľko nedisponujú potrebným súhlasom príslušných autorov.

Použitie autorských diel bez súhlasu autora bude možné vo viacerých prípadoch

Použitie rozmnoženiny autorského diela pre súkromné účely nie je jedinou z výnimiek, kedy súhlas autora nebude potrebný. Nový autorský zákon účinný od 1.1.2016 umožňuje takéto použitie autorských diel aj pri školských predstaveniach, v knižniciach alebo pri ich vystavení v galériách. Bez súhlasu autora môžu byť autorské diela použité taktiež osobami so zdravotným postihnutím.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Novela autorského zákona od roku 2022

Akým spôsobom má byť po novom dohodnutá odmena za udelenie licencie? Odmeňovania autorov, ale aj ďalších oblastí autorského práva sa dotkla novela Autorského zákona.

Nové pravidlá EÚ v oblasti autorského práva

Začínajú platiť zmeny v autorskom práve, ktoré prinesú úžitok tvorcom, podnikom aj spotrebiteľom. Čo platí po novom?

Licenčná a autorská zmluva: čo treba vedieť pred ich podpísaním?

Aké práva a povinnosti sa spájajú s autorstvom a ako ich upravujú autorská či licenčná zmluva? Na čo myslieť pri uzavretí týchto zmlúv?

Bezúhonnosť a jej preukazovanie

Čo je bezúhonnosť a ktoré právne predpisy ju upravujú? Ako sa pri začatí podnikania preukazuje a kedy je podmienkou vzniku pracovného pomeru? Prinášame praktické informácie a príklady.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky