Zmeny v kontrolnom výkaze od 1.4.2016

Ak bude výška Vašej odpočítanej DPH z bločkov z registračných pokladníc rovná alebo vyššia ako 3 000 eur, budete ich musieť v kontrolnom výkaze rozpisovať podľa jednotlivých dodávateľov.

Odpočítanie DPH z bločkov z registračnej pokladnice v sume 3 000 eur a viac bude znamenať ich rozpísanie podľa jednotlivých dodávateľov

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) okrem hlavných zmien, medzi ktoré patrí zavedenie nového režimu uplatňovania DPH na základe platieb a zníženie sadzby DPH na vybrané druhy potravín, prináša aj jednu zásadnú zmenu týkajúcu sa kontrolného výkazu DPH. Zmena sa týka uvádzania údajov z prijatých zjednodušených faktúr, z ktorých si príjemca tovaru alebo služby uplatňuje odpočítanie dane.

Ak bude za zdaňovacie obdobie celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr 3 000 eur a viac, platiteľ DPH bude povinný v kontrolnom výkaze osobitne uvádzať celkovú sumu základov DPH, celkovú sumu DPH a celkovú sumu odpočítanej DPH v členení podľa jednotlivých dodávateľov tovarov a služieb s uvedením ich identifikačného čísla DPH.

Zámerom zavedenia tejto legislatívnej zmeny je zabrániť daňovým podvodom na DPH, ktorých vysoké riziko spočíva práve v anonymnej časti B.3 kontrolného výkazu. V tejto časti kontrolného výkazu sa totižto podľa súčasného znenia zákona o DPH uvádzajú údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr, z ktorých si príjemca tovaru alebo služby uplatňuje odpočítanie DPH, v súhrnných sumách - celková suma základov dane, celková suma dane a celková suma odpočítanej dane. Na základe praktických skúseností Finančnej správy Slovenskej republiky z daňových kontrol sa ukázalo, že rovnaké doklady z elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice sa v jednom zdaňovacom období objavovali v účtovníctve viacerých platiteľov DPH, čím dochádzalo k viacnásobnému odpočítaniu DPH na základe tých istých dokladov.

Spomínaná zmena v kontrolnom výkaze však nadobudne účinnosť až od 1. apríla 2016. Dovtedy sa údaje zo zjednodušených prijatých faktúr budú naďalej uvádzať podľa súčasne platných pravidiel, to znamená v súhrnných sumách bez ohľadu na výšku odpočítanej DPH.

Doklady, ktoré sa podľa zákona o DPH považujú za zjednodušené faktúry

Zjednodušenou faktúrou sa podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona o DPH rozumie:

  • doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane DPH nie je viac ako 100 eur,
  • doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou alebo virtuálnou registračnou pokladnicou, ak cena tovaru alebo služby vrátane DPH uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 eur alebo uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť (napríklad platobná karta) nie je viac ako 1 600 eur,
  • doklad vyhotovený tankovacím automatom pre bezobslužné čerpanie pohonných látok, ak cena tovaru vrátane DPH uhradená elektronickým platobným prostriedkom nie je viac ako 1 600 eur,
  • podkladová časť diaľničnej nálepky, ktorá ostane príjemcovi služby po oddelení nalepovacej časti nálepky, ak podkladová časť nálepky obsahuje obchodné meno dodávateľa služby a jeho identifikačné číslo pre DPH, dátum predaja nálepky, cenu vrátane DPH a sumu DPH.
Článok pokračuje pod reklamou

Poznámka: V prípade, že by platiteľ DPH napríklad predal tovar v hotovosti v sume 1001 eur vrátane DPH, nemôže vyhotoviť len zjednodušenú faktúru v podobe dokladu z elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice, ale je povinný vyhotoviť aj „riadnu“ faktúru“ so všetkými náležitosťami podľa § 74 zákona o DPH (musí obsahovať aj identifikačné údaje príjemcu tovaru alebo služby a jednotkovú cenu tovaru alebo služby). Pokladničný doklad sa v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici vyhotoví podľa § 8 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov ako úhrada faktúry a nebude obsahovať informácie o označení, množstve, cene tovaru alebo služby a tiež nebude obsahovať údaje o DPH.

Ako by mohlo vyzerať uvádzanie odpočítania DPH z prijatých zjednodušených faktúr v sume 3 000 a viac v kontrolnom výkaze po novom

Zmena v zákone o DPH v súvislosti s uvádzaním údajov z prijatých zjednodušených faktúr, z ktorých si príjemca uplatňuje odpočítanie DPH v celkovej sume 3 000 eur a viac, si pravdepodobne bude vyžadovať aj zmenu formulára kontrolného výkazu. Pre ilustráciu si však vychádzajúc z predmetného schváleného ustanovenia zákona o DPH môžeme na príklade ukázať, ako by mohlo vyzerať uvádzanie informácií z prijatých zjednodušených faktúr, ak bude z nich za zdaňovacie obdobie celková suma odpočítanej dane 3 000 eur a viac .

Predpokladajme, že platiteľ DPH si za zdaňovacie obdobie v hotovosti kúpil tri tovary od troch rôznych dodávateľov s vybranými nasledujúcimi informáciami uvedenými na dokladoch z registračnej pokladnice:

  1. identifikačné číslo DPH dodávateľa je SK1111111111, základ DPH je 5 000 eur, DPH je 1 000 eur a cena spolu s DPH je 6 000 eur,
  2. identifikačné číslo DPH dodávateľa je SK2222222222, základ DPH je 5 000 eur, DPH je 1 000 eur a cena spolu s DPH je 6 000 eur,
  3. identifikačné číslo DPH dodávateľa je SK3333333333, základ DPH je 5 000 eur, DPH je 1 000 eur a cena spolu s DPH je 6 000 eur.

Súčasné uvádzanie údajov v kontrolnom výkaze z prijatých zjednodušených faktúr s celkovou sumou odpočítanej DPH 3 000 eur a viac

Celková suma základov dane v eurách 15 000
Celková suma dane v eurách 3 000
Celková suma odpočítanej dane v eurách 3 000

Predpokladané uvádzanie údajov v kontrolnom výkaze z prijatých zjednodušených faktúr s celkovou sumou odpočítanej DPH 3 000 eur a viac 

Doklad z registračnej pokladnice 1
Identifikačné číslo pre daň dodávateľa SK1111111111
Celková suma základov dane v eurách 5 000
Celková suma dane v eurách 1 000
Celková suma odpočítanej dane v eurách 1 000
Doklad z registračnej pokladnice 2
Identifikačné číslo pre daň dodávateľa SK2222222222
Celková suma základov dane v eurách 5 000
Celková suma dane v eurách 1 000
Celková suma odpočítanej dane v eurách 1 000
Doklad z registračnej pokladnice 3
Identifikačné číslo pre daň dodávateľa SK3333333333
Celková suma základov dane v eurách 5 000
Celková suma dane v eurách 1 000
Celková suma odpočítanej dane v eurách 1 000

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


17 zmien v účtovníctve, daniach a odvodoch od roku 2019

V roku 2019 nadobudnú účinnosť viaceré z noviel zákonov, ktoré sa menili v roku 2018. Prinášame vám prehľad zmien, ktoré čakajú podnikateľov v oblasti účtovníctva, daní a odvodov.

Zmeny v zákone o DPH od roku 2019

Ministerstvo financií SR schválilo novelu zákona o DPH, ktorou dôjde k viacerým zmenám, ako napríklad k zrušeniu zábezpeky na DPH, zavedenie obratového limitu pre osoby poskytujúce digitálne služby a pod. Navrhované zdaňovanie poukazov na tovary a služby táto novela odkladá na neskorší dátum. Prinášame vám prehľad zmien v novele zákona o DPH.

Sadzby DPH v roku 2019

Od 1. januára 2019 dochádza k rozšíreniu uplatňovania zníženej sadzby DPH. Prinášame prehľad tovarov a služieb, ktoré budú v roku 2019 zaradené do zníženej sadzby.

Prenos daňovej povinnosti pri bylinkových čajoch od 1.1.2019

Od 1.1. 2019 už nebudú vznikať situácie, kedy podnikateľ zaplatí dva krát DPH pri nákupe bylinkového čaju do firmy.