Zmeny v kontrolnom výkaze od 1.4.2016

Ak bude výška Vašej odpočítanej DPH z bločkov z registračných pokladníc rovná alebo vyššia ako 3 000 eur, budete ich musieť v kontrolnom výkaze rozpisovať podľa jednotlivých dodávateľov.

Odpočítanie DPH z bločkov z registračnej pokladnice v sume 3 000 eur a viac bude znamenať ich rozpísanie podľa jednotlivých dodávateľov

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) okrem hlavných zmien, medzi ktoré patrí zavedenie nového režimu uplatňovania DPH na základe platieb a zníženie sadzby DPH na vybrané druhy potravín, prináša aj jednu zásadnú zmenu týkajúcu sa kontrolného výkazu DPH. Zmena sa týka uvádzania údajov z prijatých zjednodušených faktúr, z ktorých si príjemca tovaru alebo služby uplatňuje odpočítanie dane.

Ak bude za zdaňovacie obdobie celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr 3 000 eur a viac, platiteľ DPH bude povinný v kontrolnom výkaze osobitne uvádzať celkovú sumu základov DPH, celkovú sumu DPH a celkovú sumu odpočítanej DPH v členení podľa jednotlivých dodávateľov tovarov a služieb s uvedením ich identifikačného čísla DPH.

Zámerom zavedenia tejto legislatívnej zmeny je zabrániť daňovým podvodom na DPH, ktorých vysoké riziko spočíva práve v anonymnej časti B.3 kontrolného výkazu. V tejto časti kontrolného výkazu sa totižto podľa súčasného znenia zákona o DPH uvádzajú údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr, z ktorých si príjemca tovaru alebo služby uplatňuje odpočítanie DPH, v súhrnných sumách - celková suma základov dane, celková suma dane a celková suma odpočítanej dane. Na základe praktických skúseností Finančnej správy Slovenskej republiky z daňových kontrol sa ukázalo, že rovnaké doklady z elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice sa v jednom zdaňovacom období objavovali v účtovníctve viacerých platiteľov DPH, čím dochádzalo k viacnásobnému odpočítaniu DPH na základe tých istých dokladov.

Spomínaná zmena v kontrolnom výkaze však nadobudne účinnosť až od 1. apríla 2016. Dovtedy sa údaje zo zjednodušených prijatých faktúr budú naďalej uvádzať podľa súčasne platných pravidiel, to znamená v súhrnných sumách bez ohľadu na výšku odpočítanej DPH.

Doklady, ktoré sa podľa zákona o DPH považujú za zjednodušené faktúry

Zjednodušenou faktúrou sa podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona o DPH rozumie:

  • doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane DPH nie je viac ako 100 eur,
  • doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou alebo virtuálnou registračnou pokladnicou, ak cena tovaru alebo služby vrátane DPH uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 eur alebo uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť (napríklad platobná karta) nie je viac ako 1 600 eur,
  • doklad vyhotovený tankovacím automatom pre bezobslužné čerpanie pohonných látok, ak cena tovaru vrátane DPH uhradená elektronickým platobným prostriedkom nie je viac ako 1 600 eur,
  • podkladová časť diaľničnej nálepky, ktorá ostane príjemcovi služby po oddelení nalepovacej časti nálepky, ak podkladová časť nálepky obsahuje obchodné meno dodávateľa služby a jeho identifikačné číslo pre DPH, dátum predaja nálepky, cenu vrátane DPH a sumu DPH.
Článok pokračuje pod reklamou

Poznámka: V prípade, že by platiteľ DPH napríklad predal tovar v hotovosti v sume 1001 eur vrátane DPH, nemôže vyhotoviť len zjednodušenú faktúru v podobe dokladu z elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice, ale je povinný vyhotoviť aj „riadnu“ faktúru“ so všetkými náležitosťami podľa § 74 zákona o DPH (musí obsahovať aj identifikačné údaje príjemcu tovaru alebo služby a jednotkovú cenu tovaru alebo služby). Pokladničný doklad sa v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici vyhotoví podľa § 8 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov ako úhrada faktúry a nebude obsahovať informácie o označení, množstve, cene tovaru alebo služby a tiež nebude obsahovať údaje o DPH.

Ako by mohlo vyzerať uvádzanie odpočítania DPH z prijatých zjednodušených faktúr v sume 3 000 a viac v kontrolnom výkaze po novom

Zmena v zákone o DPH v súvislosti s uvádzaním údajov z prijatých zjednodušených faktúr, z ktorých si príjemca uplatňuje odpočítanie DPH v celkovej sume 3 000 eur a viac, si pravdepodobne bude vyžadovať aj zmenu formulára kontrolného výkazu. Pre ilustráciu si však vychádzajúc z predmetného schváleného ustanovenia zákona o DPH môžeme na príklade ukázať, ako by mohlo vyzerať uvádzanie informácií z prijatých zjednodušených faktúr, ak bude z nich za zdaňovacie obdobie celková suma odpočítanej dane 3 000 eur a viac .

Predpokladajme, že platiteľ DPH si za zdaňovacie obdobie v hotovosti kúpil tri tovary od troch rôznych dodávateľov s vybranými nasledujúcimi informáciami uvedenými na dokladoch z registračnej pokladnice:

  1. identifikačné číslo DPH dodávateľa je SK1111111111, základ DPH je 5 000 eur, DPH je 1 000 eur a cena spolu s DPH je 6 000 eur,
  2. identifikačné číslo DPH dodávateľa je SK2222222222, základ DPH je 5 000 eur, DPH je 1 000 eur a cena spolu s DPH je 6 000 eur,
  3. identifikačné číslo DPH dodávateľa je SK3333333333, základ DPH je 5 000 eur, DPH je 1 000 eur a cena spolu s DPH je 6 000 eur.

Súčasné uvádzanie údajov v kontrolnom výkaze z prijatých zjednodušených faktúr s celkovou sumou odpočítanej DPH 3 000 eur a viac

Celková suma základov dane v eurách 15 000
Celková suma dane v eurách 3 000
Celková suma odpočítanej dane v eurách 3 000

Predpokladané uvádzanie údajov v kontrolnom výkaze z prijatých zjednodušených faktúr s celkovou sumou odpočítanej DPH 3 000 eur a viac 

Doklad z registračnej pokladnice 1
Identifikačné číslo pre daň dodávateľa SK1111111111
Celková suma základov dane v eurách 5 000
Celková suma dane v eurách 1 000
Celková suma odpočítanej dane v eurách 1 000
Doklad z registračnej pokladnice 2
Identifikačné číslo pre daň dodávateľa SK2222222222
Celková suma základov dane v eurách 5 000
Celková suma dane v eurách 1 000
Celková suma odpočítanej dane v eurách 1 000
Doklad z registračnej pokladnice 3
Identifikačné číslo pre daň dodávateľa SK3333333333
Celková suma základov dane v eurách 5 000
Celková suma dane v eurách 1 000
Celková suma odpočítanej dane v eurách 1 000

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1.1.2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky