Základné imanie od 1.1.2016

V podmienkach splácania základného imania dochádza od roku 2016 k zmene. Peňažné vklady alebo ich časti bude možné od roku 2016 do základného imania vložiť aj v hotovosti.

Základné imanie je povinné tvoriť len v s. r. o. a a. s.

Základné imanie sa povinne vytvára v spoločnosti s ručením obmedzeným a v akciovej spoločnosti. Minimálna výška základného imania s. r. o. je 5 000 eur a minimálna výška základného imania a. s. je 25 000 eur. Spoločníci ho môžu splatiť peňažnými vkladmi ako aj nepeňažnými vkladmi. Peňažné aj nepeňažné vklady spoločníkov splatené pred vznikom spoločnosti spravuje správca vkladu, ktorým je spravidla jeden zo spoločníkov. Po vzniku spoločnosti, teda po jej zápise do obchodného registra, správca vkladu všetky peňažné a nepeňažné vklady povinne odovzdáva spoločnosti.

Splatenie peňažných a nepeňažných vkladov do základného imania v súčasnosti

Nepeňažné vklady do základného imania musia byť splatené ešte pred vznikom spoločnosti, teda ešte pred jej zápisom do obchodného registra. Ak sa základné imanie alebo jeho časť spláca nepeňažným vkladom, musí byť jeho hodnota určená znaleckým posudkom. V znaleckom posudku musí byť uvedený opis nepeňažného vkladu, spôsob jeho ocenenia a údaj o tom, či jeho hodnota zodpovedá emisnému kurzu upísaných akcií splácaných týmto vkladom alebo hodnote prevzatého záväzku na vklad do spoločnosti. V spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve alebo v zakladateľskej listine musí byť uvedený opis nepeňažného vkladu do spoločnosti a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka (tá nesmie byť vyššia ako hodnota nepeňažného vkladu určená znaleckým posudkom, nižšia byť môže). Podrobne sa o nepeňažných vkladoch do základného imania dočítate v našom článku Nepeňažné vklady do podniku.

Článok pokračuje pod reklamou

Podľa súčasného znenia § 60 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) sa peňažné vklady alebo ich časti do základného imania vkladajú na osobitný samostatný účet zriadený správcom vkladu v banke. Takáto podmienka pre splácanie peňažných vkladov pritom platí už od 1. decembra 2013. Peniaze na tomto osobitnom bankovom účte je možné použiť len na úhradu nákladov súvisiacich so založením a vznikom spoločnosti, prípadne ich vrátiť spoločníkom, ak spoločnosť vôbec nevznikne. Správca vkladov je následne pri zápise spoločnosti do obchodného registra povinný preukázať splatenie peňažných vkladov alebo ich častí výpisom z bankového účtu, ktorý sa prikladá k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Znamená to, že v súčasnosti nie je možné peňažné vklady do základného imania vložiť v hotovosti.

Splatenie peňažných a nepeňažných vkladov do základného imania od roku 2016

Novelou Obchodného zákonníka dochádza od roku 2016 k zmene splácania peňažných vkladov do základného imania. V súvislosti so splácaním nepeňažných vkladov do základného imania platia aj naďalej rovnaké podmienky ako v súčasnosti a teda pri ich splácaní k žiadnej zmene nedochádza. Zmena sa týka len splácania peňažných vkladov do základného imania, kde sa splácanie peňažných vkladov, zjednodušené povedané, vracia do stavu účinného do 30. novembra 2013.

Od roku 2016 totižto už nebude povinnosť peňažné vklady alebo ich časti do základného imania vkladať na osobitný samostatný bankový účet zriadený správcom vkladu v banke. Peňažné vklady alebo ich časti bude možné od roku 2016 do základného imania vložiť aj v hotovosti. Správca vkladov tak nebude musieť preukazovať splatenie peňažných vkladov výpisom z bankového účtu. K návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra bude postačovať priložiť len písomné vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu alebo jeho častí jednotlivými spoločníkmi.

Ak si teda napríklad v roku 2016 založíte s. r. o. a rozhodnete sa jej základné imanie splatiť peňažnými vkladmi, nemusíte ich splatenie registrovému súdu preukazovať výpisom z bankového účtu, ale postačuje len písomné vyhlásenie správcu vkladu, že tieto peňažné prostriedky boli odovzdané správcovi vkladu v hotovosti . Ak s. r. o. zakladá len jeden zakladateľ, musí pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra splatiť celé základné imanie, teda celých 5 000 eur. Ak je zakladateľov s. r. o. viac, celková hodnota splatených peňažných a nepeňažných vkladov do základného imania pred podaním návrhu na zápis spoločnosti musí byť aspoň 2 500 eur. Zvyšok je potrebné splatiť do piatich rokov od vzniku spoločnosti.

Aké sú spôsoby zvýšenia a zníženia základného imania v s.r.o. nájdete v článku Základné imanie v s.r.o. a jeho zmena (zvýšenie, zníženie).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.

Založenie s. r. o. v roku 2024

Ako v roku 2024 založiť s. r. o.? Čo všetko budete potrebovať, kedy možno využiť zjednodušený postup založenia s. r. o. a ako sa mení poplatok za založenie s. r. o. od apríla?

Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky