Základné imanie od 1.1.2016

V podmienkach splácania základného imania dochádza od roku 2016 k zmene. Peňažné vklady alebo ich časti bude možné od roku 2016 do základného imania vložiť aj v hotovosti.

Základné imanie je povinné tvoriť len v s. r. o. a a. s.

Základné imanie sa povinne vytvára v spoločnosti s ručením obmedzeným a v akciovej spoločnosti. Minimálna výška základného imania s. r. o. je 5 000 eur a minimálna výška základného imania a. s. je 25 000 eur. Spoločníci ho môžu splatiť peňažnými vkladmi ako aj nepeňažnými vkladmi. Peňažné aj nepeňažné vklady spoločníkov splatené pred vznikom spoločnosti spravuje správca vkladu, ktorým je spravidla jeden zo spoločníkov. Po vzniku spoločnosti, teda po jej zápise do obchodného registra, správca vkladu všetky peňažné a nepeňažné vklady povinne odovzdáva spoločnosti.

Splatenie peňažných a nepeňažných vkladov do základného imania v súčasnosti

Nepeňažné vklady do základného imania musia byť splatené ešte pred vznikom spoločnosti, teda ešte pred jej zápisom do obchodného registra. Ak sa základné imanie alebo jeho časť spláca nepeňažným vkladom, musí byť jeho hodnota určená znaleckým posudkom. V znaleckom posudku musí byť uvedený opis nepeňažného vkladu, spôsob jeho ocenenia a údaj o tom, či jeho hodnota zodpovedá emisnému kurzu upísaných akcií splácaných týmto vkladom alebo hodnote prevzatého záväzku na vklad do spoločnosti. V spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve alebo v zakladateľskej listine musí byť uvedený opis nepeňažného vkladu do spoločnosti a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka (tá nesmie byť vyššia ako hodnota nepeňažného vkladu určená znaleckým posudkom, nižšia byť môže). Podrobne sa o nepeňažných vkladoch do základného imania dočítate v našom článku Nepeňažné vklady do podniku.

Článok pokračuje pod reklamou

Podľa súčasného znenia § 60 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) sa peňažné vklady alebo ich časti do základného imania vkladajú na osobitný samostatný účet zriadený správcom vkladu v banke. Takáto podmienka pre splácanie peňažných vkladov pritom platí už od 1. decembra 2013. Peniaze na tomto osobitnom bankovom účte je možné použiť len na úhradu nákladov súvisiacich so založením a vznikom spoločnosti, prípadne ich vrátiť spoločníkom, ak spoločnosť vôbec nevznikne. Správca vkladov je následne pri zápise spoločnosti do obchodného registra povinný preukázať splatenie peňažných vkladov alebo ich častí výpisom z bankového účtu, ktorý sa prikladá k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Znamená to, že v súčasnosti nie je možné peňažné vklady do základného imania vložiť v hotovosti.

Splatenie peňažných a nepeňažných vkladov do základného imania od roku 2016

Novelou Obchodného zákonníka dochádza od roku 2016 k zmene splácania peňažných vkladov do základného imania. V súvislosti so splácaním nepeňažných vkladov do základného imania platia aj naďalej rovnaké podmienky ako v súčasnosti a teda pri ich splácaní k žiadnej zmene nedochádza. Zmena sa týka len splácania peňažných vkladov do základného imania, kde sa splácanie peňažných vkladov, zjednodušené povedané, vracia do stavu účinného do 30. novembra 2013.

Od roku 2016 totižto už nebude povinnosť peňažné vklady alebo ich časti do základného imania vkladať na osobitný samostatný bankový účet zriadený správcom vkladu v banke. Peňažné vklady alebo ich časti bude možné od roku 2016 do základného imania vložiť aj v hotovosti. Správca vkladov tak nebude musieť preukazovať splatenie peňažných vkladov výpisom z bankového účtu. K návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra bude postačovať priložiť len písomné vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu alebo jeho častí jednotlivými spoločníkmi.

Ak si teda napríklad v roku 2016 založíte s. r. o. a rozhodnete sa jej základné imanie splatiť peňažnými vkladmi, nemusíte ich splatenie registrovému súdu preukazovať výpisom z bankového účtu, ale postačuje len písomné vyhlásenie správcu vkladu, že tieto peňažné prostriedky boli odovzdané správcovi vkladu v hotovosti . Ak s. r. o. zakladá len jeden zakladateľ, musí pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra splatiť celé základné imanie, teda celých 5 000 eur. Ak je zakladateľov s. r. o. viac, celková hodnota splatených peňažných a nepeňažných vkladov do základného imania pred podaním návrhu na zápis spoločnosti musí byť aspoň 2 500 eur. Zvyšok je potrebné splatiť do piatich rokov od vzniku spoločnosti.

Aké sú spôsoby zvýšenia a zníženia základného imania v s.r.o. nájdete v článku Základné imanie v s.r.o. a jeho zmena (zvýšenie, zníženie).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Základné imanie

Základné imanie predstavuje vklady najmä do obchodných spoločností. Na čo slúži, z čoho sa tvorí, ako je to s jeho znižovaním a na aké účely je možné základné imanie použiť?

Základné imanie - čo to je a aký je preklad do iných jazykov?

Čo je to základné imanie? S akými výrazmi pre základné imanie sa stretnete v cudzích jazykoch? Ako sa povie základné imanie po anglicky, po nemecky či po poľsky?

Ako založiť firmu na Slovensku

Chcete si založiť firmu a rozmýšľate nad vhodnou právnou formou? Čo je potrebné splniť pri založení podnikania jednotlivca či obchodnej spoločnosti a aké sú medzi nimi rozdiely?

Nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti

Do základného imania môžete vložiť aj nepeňažný vklad, napríklad nehnuteľnosť, hmotný či finančný majetok. Ako sa určuje ich hodnota, ako sa splácajú a kto o nich rozhoduje?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky