Novela zákona o dani z príjmov od roku 2016 ovplyvní aj daňové priznania za rok 2015

Novela zákona o dani z príjmov od roku 2016 ovplyvní aj daňové priznania za rok 2015
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Schválená novela zákona o dani z príjmov od roku 2016 ovplyvní aj daň z príjmov za rok 2015. Niektoré zmeny sa uplatnia už v daňovom priznaní za rok 2015. Pozrite si ich prehľad.

Zmeny od roku 2016, ktoré sa použijú aj pri podaní daňového priznania za rok 2015

 • Daňovými výdavkami len po zaplatení sú aj výdavky (náklady) vynaložené na poradenské a právne služby. Sú nimi len tie poradenské a právne služby, ktoré spadajú do týchto oblastí: finančný audit, kontrola účtov, zostavovanie účtovnej závierky, účtovná evidencia, mzdové služby, ostatné účtovné služby, poradenstvo a príprava v oblasti daní právnických osôb, príprava a plánovanie v oblasti daní fyzických osôb, platobná neschopnosť a konkurzné správcovstvo.
 • Ďalšími daňovými výdavkami len po zaplatení sú výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov. Pri týchto sa bude postupovať nasledovne:
  • ak ich obstarávacia cena neprevýši 2 400 Eur, zahrnú sa do základu dane jednorázovo v tom zdaňovacom období, v ktorom budú zaplatené,
  • ak ich obstarávacia cena prevýši 2 400 Eur, zahrnú sa do základu dane rovnomerne počas doby ich platnosti, najviac počas 36 mesiacov, a to počnúc mesiacom, v ktorom budú zaplatené.
 • Cestovná náhrada poskytnutá zamestnancovi nad rámec zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o cestovných náhradách”) je daňovým výdavkom zamestnávateľa, ak u zamestnanca predstavuje zdaniteľný príjem.
 • Hmotný majetok poskytnutý na prenájom má osobitný režim uplatňovania daňových odpisov. Východiskovou podmienkou je povinnosť testovať výšku odpisov voči časovo rozlíšenej sume príjmov (výnosov) z prenájmu, ktorá prislúcha na príslušné zdaňovacie obdobie (ďalej len “príjmy z prenájmu”). Novým je postup, podľa ktorého, ak sa majetok prenajíma len z časti a/alebo len časť zdaňovacieho obdobia, voči príjmom z prenájmu sa bude testovať len časť daňového odpisu.
 • Ďalším novým postupom je spôsob výpočtu daňových odpisov po skončení doby prenájmu hmotného majetku, ak neboli uplatnené úplne. Ich výška sa vypočíta ako pomer vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania pre príslušnú odpisovú skupinu podľa § 26 ods. 1 zákona o dani z príjmov (4, 6, 8, 12, 20 alebo 40 rokov), t. j. rovnomerne. Platí to rovnako aj v prípade, ak sa hmotný majetok odpisoval zrýchlene. Ak sa hmotný majetok (napr. automobil) bude ďalej prenajímať aj po skončení doby odpisovania, daňový odpis sa uplatní najviac do výšky príjmov z prenájmu. Neuplatnená časť ročného odpisu (vypočítaná podľa postupu uvedeného skôr) prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1 zákona o dani z príjmov (4, 6, 8, 12, 20 alebo 40 rokov).
 • Opravnú položku je možné vytvoriť aj k príslušenstvu pohľadávky a tak znížiť základ dane a daň z príjmov, ale to len v prípade, ak sú splnené tieto podmienky:
  • je riziko, že príslušenstvo pohľadávky (úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s uplatnením pohľadávky) dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí,
  • toto príslušenstvo bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov,
  • od splatnosti pohľadávky, ku ktorej sa príslušenstvo viaže, uplynula doba dlhšia ako 1 080 dní.
 • Opravnú položku bude možné vytvoriť do výšky 100 % hodnoty príslušenstva alebo jeho neuhradenej časti, t. j. aj menej ako 100 %.
 • V zmysle doplnenia § 19 ods. 2 písm. r) zákona o dani z príjmov, ak je možné k príslušenstvu pohľadávky tvoriť opravnú položku, bude ho (príslušenstvo pohľadávky) možné aj odpísať.
 • Ak je súčasťou postúpenia pohľadávky aj jej príslušenstvo, daňovník musí pohľadávku a príslušenstvo oddeliť a zahrňovanie do základu dane posudzovať osobitne pre pohľadávku a osobitne pre jej príslušenstvo. Príslušenstvo je daňovým výdavkom len za podmienky, že bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov. Druhým obmedzením je (resp. môže byť ale spravidla je), že do základu dane sa zahrnie najviac do výšky príjmu (výnosu) plynúceho z jeho postúpenia.
 • Daňový (ročný) odpis hmotného majetku je možné uplatniť k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, teda k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia sa musí o hmotnom majetku účtovať (v jednoduchom účtovníctve alebo podvojnom účtovníctve) alebo sa musí evidovať v daňovej evidencii (evidencia podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov). To neplatí pri hmotnom majetku, ktorým sú:
  • lom, pieskovňa, hlinisko, technická rekultivácia (ak nie sú súčasťou hmotného majetku, do ktorého vstupnej ceny sú zahrnuté), dočasná stavba a banské dielo,
  • forma, model, šablóna zatriedené do kódov Klasifikácie produktov 25.73.6, 28.92.4, 28.96.1 a 25.73.5.
 • Pri tomto špecifickom hmotnom majetku uplatňuje daňovník odpis vo výške, ktorá pripadá na počet celých kalendárnych mesiacov, počas ktorých daňovník o majetku účtoval alebo majetok evidoval v daňovej evidencii (evidencia podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov). Tento postup sa uplatní v prípade, keď sa o majetku účtuje celý kalendárny mesiac, ako aj v prípade, keď sa o majetku účtuje len jeden deň v kalendárnom mesiaci.
 • Do zákona o dani z príjmov je s účinnosťou od 1. januára 2016 doplnená možnosť, že daňovník môže uplatniť pomernú časť ročného odpisu (odpis pripadajúci na počet celých kalendárnych mesiacov, počas ktorých daňovník o hmotnom majetku účtoval alebo evidoval v daňovej evidencii podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov) aj pri majetku, ktorým sú:
  • osobné automobily zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2,
  • motorové vozidlá na jazdu na snehu a podobné vozidlá s motorom zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 29.10.52,
  • rekreačné a športové člny zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 30.12,
  • lode a plavidlá zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 30.11,
  • lietadlá a kozmické lode a podobné zariadenia zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 30.3,
  • motocykle a ich modifikácie zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 30.91,
  • bicykle a iné kolesové vozidlá bez motora zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 30.92.1,
  • budovy a stavby zaradené do odpisovej skupiny 6.

V tejto súvislosti sa doplňujú aj ustanovenia o zaokrúhľovaní odpisov, a to tak, že pomerná časť ročného odpisu sa zaokrúhli na celé eurá nahor.

Príklad: Pomerná časť ročného odpisu pred zaokrúhlením je 1 915,01 Eur a 1 915,99 Eur. Obidve sumy za zaokrúhlia na 1 916 Eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké má uplatnenie pomernej časti ročného odpisu uplatnenie? S účinnosťou od 1.1.2015 sa zostatková cena pri vyradení majetku uvedenom v odrážkach vyššie (napr. osobnom automobile) predajom zahrnie do základu dane do výšky príjmov (výnosov) z predaja. Zostatková cena majetku (napr. osobného automobilu) vyradeného z účtovníctva v priebehu zdaňovacieho obdobia (napr. v auguste 2015) je daňovým výdavkom len do výšky príjmov (výnosov) z predaja. Problémom je, že daňová zostatková cena je fiktívna a reálnej zostatkovej cene takmer nikdy nezodpovedá. Uplatnením pomernej časti ročného odpisu sa možno k reálnej zostatkovej cene priblížiť a tak znížiť výslednú daň z príjmov. Aplikáciu uvádzame na nasledujúcom príklade.

Príklad: Spoločnosť Podnikajte, s. r. o. zaradila 1. januára 2015 do obchodného majetku osobný automobil. Jeho vstupná cena je 32 000 Eur. Pre účely dane z príjmov ho bude odpisovať rovnomerne 4 roky. V októbri sa však rozhodla, že ho predá. S kupujúcim sa spoločnosť dohodla na cene 20 000 Eur.

Položka Suma v EUR
Účtovný odpis (10 mesiacov) 10 000,00
Účtovná zostatková cena 22 000,00
Daňový odpis - pomerná časť ročného odpisu 6 667,00
Daňová zostatková cena - uplatnenie pomernej časti ročného odpisu 25 333,00
Daňová zostatková cena - neuplatnenie pomernej časti ročného odpisu 32 000,00

 

  Uplatnenie pomernej časti ročného odpisu vo výške 6 667 Eur Neuplatnenie pomernej časti ročného odpisu vo výške 6 667 Eur
Daňová zostatková cena zahrňovaná do základu dane 25 333,00 20 000,00
Zníženie dane z príjmov zodpovedajúce 22 % z daňovej zostatkovej ceny (zaokrúhľovanie na eurocenty nahor) 5 573,26 4 400,00

Uplatnením pomernej časti ročného odpisu dokázala spoločnosť Podnikajte, s. r. o. získať úsporu na dani z príjmov vo výške 1 173,26 Eur (5 573,26 - 4 400,00).

 • Aby nenastali pochybnosti pri uplatňovaní výdavkov (nákladov) vynaložených daňovníkom na daň z motorových vozidiel, v § 19 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov dochádza k legislatívnemu spresneniu a jednoznačnému vymedzeniu dane z motorových vozidiel ako daňového výdavku. Kedy mohla takáto situácia v roku 2015 nastať uvádzame v nasledujúcom príklade.

Príklad: Fyzická osoba - živnostník - skončí podnikanie k 31. augustu 2015. Používala na podnikanie osobný automobil (kategória M1) a tento bol predmetom dane z motorových vozidiel. Z dôvodu skončenia podnikania platil v roku 2015 pomernú časť dane z motorových vozidielV daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2015 (podávané v roku 2016) bude výdavok na daň z motorových vozidiel bez pochybností daňovým výdavkom.

 • Daňovými výdavkami nie sú osobitné príspevky podľa § 40a zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 373/2014 Z. z., nakoľko ide o príspevok sankčného charakteru. Dohliadaným subjektom je napríklad banka, poisťovňa, ale aj daňovník (napr. fyzická osoba), ktorý je samostatným finančným agentom alebo finančným poradcom.
 • Zostatková cena technického zhodnotenia vykonaného nájomcom na budove a stavbe zaradenej v odpisovej skupine 6 je daňovým výdavkom v úplnej výške. Je vyňatá testu zostatkovej ceny voči príjmom (výnosom) z predaja, v tomto prípade, technického zhodnotenia. Daňovník si bude môcť pri predaji uplatniť do daňových výdavkov celú zostatkovú cenu technického zhodnotenia.
 • Do zákona o dani z príjmov sa v § 24 ods. 2 dopĺňa postup nájomcu pri zaradení technického zhodnotenia do odpisovej skupiny, ak má v nájme nehnuteľnosť, ktorá sa používa na niekoľko účelov. Technické zhodnotenie zaradí do odpisovej skupiny na základe účelu, na ktorý nájomca využíva prenajatý majetok.

Príklad: Nájomca má v nájme nehnuteľnosť, ktorá sa používa z 80 % na výrobné účely a z 20 % na administratívne účely. Prenajímateľ ju zaradí do odpisovej skupiny 6. Nájomca má v nájme 20 % nehnuteľnosti, ktoré používa na administratívne účely. Ak vykoná technické zhodnotenie na nehnuteľnosti v nájme, zaradí ho od odpisovej skupiny 6.

 • Daňovú licenciu neplatí daňovník počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom podal návrh na zrušenie bez likvidácie (okrem situácie, keď imanie prechádza na právneho nástupcu). Ak však daňovník vezme späť návrh na zrušenie bez likvidácie alebo, ak súd pred vykonaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti zistí, že spoločnosť má obchodný majetok a nariadi jej likvidáciu, je daňovník povinný podať:
  • dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobia, za ktoré neplatil daňovú licenciu počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom podal návrh na zrušenie bez likvidácie do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k späťvzatiu návrhu na zrušenie bez likvidácie alebo súd nariadil likvidáciu spoločnosti (v rovnakej lehote je priznaná daňová licencia splatná).

Okrem dodatočného daňového priznania (prípadne viac) je daňovník povinný podať:

 • daňové priznanie za zdaňovacie obdobie končiace sa dňom predchádzajúcim dňu vstupu do likvidácie, ak súd nariadil likvidáciu a platí daňovú licenciu (ak vznikne povinnosť platiť daňovú licenciu),
 • daňové priznanie za “bežné zdaňovacie obdobie” (napr. kalendárny rok), v ktorom došlo k späťvzatiu návrhu na zrušenie bez likvidácie a platí daňovú licenciu (ak vznikne povinnosť platiť daňovú licenciu).

S účinnosťou od 1.1.2016 daňovú licenciu neplatí pozemkové spoločenstvo, ak splní tieto podmienky:

 • dosahuje len príjmy z vykonávania poľnohospodárskej výroby a s ňou súvisiaceho spracovania alebo úpravy poľnohospodárskych produktov a príjmy z hospodárenia v lesoch a na vodných plochách,
 • ročný obrat z uvedených činností neprevýši 10 000 Eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky