Výpovedná doba a odstupné v roku 2015

Výpovedná doba a odstupné v roku 2015

Čo znamená odstupné a výpovedná doba? Ako závisí výpovedná doba od počtu odpracovaných rokov. Aká je výška odstupného v roku 2015? Má zamestnanec nárok na odstupné, ak pracoval počas výpovednej doby?

Všetko o skončení pracovného pomeru, výpovednej dobe a odstupnom v roku 2018 sa dočítate v článku Skončenie pracovného pomeru, výpovedná doba a odstupné v roku 2018.

 

Čo je výpovedná doba?

Výpovedná doba je doba, počas ktorej zamestnanec vykonáva pre zamestnávateľa prácu, hoci už jedna zo strán prejavila vôľu pracovný pomer ukončiť. Za výkon práce počas výpovednej doby má zamestnanec právo na zaplatenie mzdy. Dĺžka výpovednej lehoty závisí od toho, či ide o výpoveď zo strany zamestnávateľa alebo výpoveď zo strany zamestnanca.

Ďalej dĺžka výpovednej doby závisí od toho, ako dlho zamestnanec u zamestnávateľ a pracoval a od dôvodu výpovede. Pri skončení pracovného pomeru dohodou výpovedná doba neexistuje.

Čo je odstupné?

Odstupné je finančná čiastka, ktorú zamestnávateľ vyplatí svojmu bývalému zamestnancovi po skončení pracovného pomeru. Výška odstupného závisí od toho, či sa pracovný pomer končí výpoveďou zo strany zamestnávateľa alebo dohodou o skončení pracovného pomeru. Pri rovnakom trvaní pracovného pomeru sa výška odstupného líši, ak sa pracovný pomer končí výpoveďou alebo dohodou.

Je možný súbeh výpovednej doby a odstupného?

Áno, na Slovensku v určitých prípadoch môže dôjsť k situácii, že zamestnanec pracuje počas výpovednej doby a napriek tomu má ešte nárok na odstupné.

Zamestnancovi možno dať výpoveď len na základe zákonom stanovených dôvodov a pri splnení určitých povinností.

Dĺžka výpovednej doby a výška odstupného pri výpovedi danej zamestnávateľom v roku 2015

Zamestnanec má právo a povinnosť pracovať u zamestnávateľa aj počas výpovednej doby. Okrem toho môže mať v niektorých prípadoch zamestnávateľ povinnosť zaplatiť zamestnancovi odstupné.

Pri rovnakom počte odpracovaných rokov sa výška odstupného líši v závislosti od toho, či bol pracovný pomer ukončený výpoveďou alebo dohodou.

Dĺžka výpovednej doby a odstupného v roku 2015 pri výpovedi danej zamestávateľom

Prinášame prehľadný zoznam dĺžok výpovednej doby a výšky odstupného v roku 2015 pri výpovedi danej zamestnávateľom. Údaje sa týkajú výpovede z trvalého pracovného pomeru na dobu neurčitú aj na dobu určitú (teda dĺžka výpovednej doby aj výška odstupného sú v oboch prípadoch rovnaké).

Dôvody výpovede Trvanie pracovného pomeru* Výška odstupného Dĺžka výpovednej doby
Zamestnávateľ sa zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou pracoviska sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa o zmene jeho úloh, alebo o znížení stavu zamestnancov  zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu Menej ako 1 rok Bez odstupného Jeden mesiac
Aspoň 1 rok a menej ako 2 roky Bez odstupného Dva mesiace
Aspoň 2 roky a menej ako 5 rokov Jednomesačné odstupné Dva mesiace
Aspoň 5 rokov a menej ako 10 rokov Dvojmesačné odstupné Tri mesiace
Aspoň 10 rokov a menej ako 20 rokov Trojmesačné odstupné Tri mesiace
Aspoň 20 rokov Štvormesačné odstupné Tri mesiace
zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz** pre chorobu z povolania alebo ohrozenie touto chorobou zamestnanec dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu (vystavenie určitým negatívnym vplyvom) Nie je dôležité (môže byť aj jeden deň) Odstupné vždy desaťmesačné Jeden mesiac
Ostatné dôvody (všetky prípustné dôvody výpovede sú uvedené vyššie) Menej ako 1 rok Bez odstupného Jeden mesiac
1 rok a viac Bez odstupného Dva mesiace

* Do trvania pracovného pomeru sa započítavajú aj predchádzajúce obdobia, počas ktorých zamestnanec pracoval u zamestnávateľa na dobu určitú.
** Zamestnanec nemá na odstupné nárok, ak si pracovný úraz spôsobil sám porušením predpisov BOZP alebo pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok

Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zamestnancovi písomne doručená.

PRÍKLAD: Zamestnávateľ dňa 28.1.2015 ústne oznámil zamestnancovi, že dostane výpoveď. Písomnú výpoveď mu však doručil až 1.2.2015.Písomná výpoveď bola doručená až v mesiaci február. Výpovedná lehota začína plynúť až začiatkom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola výpoveď písomne doručená. Znamená to, že výpovedná lehota začína plynúť až 1.3.2015. Výpovedná lehota sa skončí na konci príslušného mesiaca bez ohľadu na to, koľko dní mesiac má.

Okrem umožnenia práce počas výpovednej doby a zaplatenia poistného má zamestnávateľ voči zamestnancovi pri výpovedi aj ďalšie povinnosti
Článok pokračuje pod reklamou

Dohoda o skončení pracovného pomeru v roku 2015 a výška odstupného

Dohodou možno pracovný pomer skončiť z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Ak však zamestnanec na uvedení dôvodu skončenia pracovného pomeru trvá, musí byť tento dôvod uvedený v dohode o skončení pracovného pomeru.

Dôvod musí byť uvedený aj v prípade, ak dôvodom skončenia pracovného pomeru je, že

  • zamestnávateľ sa zrušuje,
  • zamestnávateľ sa premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou pracoviska,
  • zamestnanec sa stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa o zmene jeho úloh, alebo o znížení počtu zamestnancov,
  • zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania, ohrozenie chorobou z povolania alebo dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu (vystavenie určitým negatívnym vplyvom).

Dôvod skončenia pracovného pomeru má vplyv na výšku odstupného, ktoré je zamestnávateľ povinný vyplatiť zamestnancovi. V dohode zamestnávateľ so zamestnancom dohodne deň skončenia pracovného pomeru, a preto výpovedná doba nie je žiadna.

Výška odstupného pri dohode o skončení pracovného pomeru medzi zamestnancom a zamestnávateľom

Prehľadný zoznam výšky odstupného v roku 2015 pri skončení pracovného pomeru dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Údaje sa týkajú výpovede z trvalého pracovného pomeru na dobu neurčitú aj na dobu určitú (výška odstupného je v oboch prípadoch rovnaká).

Pri rovnakom počte odpracovaných rokov je odstupné odlišné podľa toho, či ide o skončenie pracovného pomeru výpoveďou alebo dohodou.

Predchádzajúce pracovné pomery na dobu určitú nemajú vplyv na výšku odstupného. Majú však vplyv na dĺžku výpovednej doby, ak je namiesto dohody daná výpoveď (pozri vyššie).

Prehľad výšky odstupného, ktoré je zamestnávateľ povinný zaplatiť zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru dohodou

Dôvod Trvanie pracovného pomeru Výška odstupného
1. Zamestnávateľ sa zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou pracoviska   2. sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa o zmene jeho úloh, alebo o znížení stavu zamestnancov    3. zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu Menej ako dva roky Jednoesačné odstupné
Dva roky a menej ako päť rokov Dvojmesačné odstupné
Päť rokov a menej ako desať rokov Trojmesačn odstupné
Desať rokov a menej ako dvadsať rokov Štvormesačné odstupné
Najmenej dvadsať rokov Päťmesačné odstupné
zamestnanec nesmie vykonávať prácu 1. pre pracovný úraz 2. pre chorobu z povolania alebo ohrozenie touto chorobou 3. zamestnanec dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu (vystavenie určitým negatívnym vplyvom) Nie je dôležité (môže byť aj jeden deň) Desaťmesačné odstupné
Iný dôvod Nie je dôležité Nie je nárok
TIP: Rátajte mzdy vždy podľa aktuálnej legislatívy. V programe OLYMP štyri mesiace úplne zadarmo.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Michal Kurnota

Som absolventom Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity a špecializujem sa na obchodné právo, najmä na právo obchodných spoločností a na oblasť správy a vymáhania domácich a zahraničných pohľadávok.


Rekreačné poukazy a príspevky na rekreáciu – príklady

Aké podmienky musí splniť zamestnanec, aby mal nárok na príspevok na rekreáciu vysvetlené na praktických príkladoch.

Rekreačné poukazy v praxi – najčastejšie otázky

Vy sa pýtate, my spolu s odborníkmi odpovedáme. V rámci našej poradne ste nám zaslali otázky k rekreačným poukazom. Odpovedali na ne Dagmar Bednáriková a Alica Orda Oravcová zo Slovenskej komory daňových poradcov.

Home office – 15 tipov ako zvýšiť produktivitu pri práci z domu

Tzv. „home office“ môže byť pre zamestnanca požehnaním, ale aj prekliatím. Kým v niektorých prípadoch dokážeme byť doma dokonca produktívnejší, často sa tiež stáva, že v pohodlí domova nedokážeme podať rovnaký výkon ako v práci. Ako efektivitu pri práci z domu zvýšiť?

Kategorizácia (zaraďovanie) prác podľa zdravotných rizík

Hlavným cieľom kategorizácie rizikových prác je ochrana zdravia zamestnancov. Ako zákon charakterizuje jednotlivé kategórie prác z hľadiska zdravotných rizík? Ktoré práce sú rizikové a ktoré nie?