Doručenie výpovede - možnosti a príklady

Nesprávne doručenie výpovede môže spôsobiť neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Aké zákonné možnosti má zamestnávateľ a zamestnanec?

Výpoveď je na prvý pohľad jednoduchým úkonom, no ak má byť platná, je potrebné dodržať zákonom stanovené pravidlá. Zjednodušene možno zhrnúť, že pre platnosť výpovede sú rozhodujúce tri základné kritéria:

 1. Výpoveď musí byť písomná,
 2. Výpoveď musí byť doručená,
 3. Vo výpovedi zo strany zamestnávateľa musí byť uvedený dôvod, pričom zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď len z dôvodov, ktoré taxatívne vymedzuje Zákonník práce. Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

Keďže častým problémom býva práve doručovanie výpovede, nižšie v texte sa budeme venovať zákonným možnostiam, ktoré má zamestnávateľ a zamestnanec. 

V článku sa dozviete:

 • či je možné výpoveď doručiť aj elektronicky alebo zákon vyžaduje papierovú formu,
 • čo robiť, ak zamestnanec alebo zamestnávateľ odmietne podpísať prevzatie výpovede,
 • kedy stačí výpoveď poslať doporučene a kedy je potrebné doručenie do vlastných rúk aj s doručenkou,
 • aký vplyv má dátum doručenia na výpočet výpovednej doby,
 • ako a či je možné doručiť výpoveď počas PN.

Doručenie výpovede zo strany zamestnávateľa

Pri doručovaní výpovede zamestnancovi zákon vychádza z prednosti osobného doručovania. To znamená, že ak je možné písomnosť doručiť osobne, má zamestnávateľ povinnosť doručovať ju osobne, nie poštou. Písomnosti doručuje zamestnávateľ zamestnancovi spravidla na pracovisku. Ak to nie je možné, zamestnávateľ doručí zamestnancovi výpoveď v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý.

Ak zamestnávateľ doručuje výpoveď osobne, jedno vyhotovenie výpovede je potrebné odovzdať zamestnancovi a na druhom exemplári, ktorý si ponechá zamestnávateľ, mu zamestnanec potvrdí doručenie, a to uvedením dátumu prevzatia a podpisu.

V prípade osobného doručovania výpovede zamestnancovi môže nastať situácia, že zamestnanec odmietne výpoveď prevziať. Ak zamestnanec odmieta doručovanú výpoveď prevziať, je dôležité túto skutočnosť vhodným spôsobom zaznamenať, a to tak, že:

a) zamestnanec, ktorému je výpoveď doručovaná, priamo na doručovanom vyhotovení výpovede uvedie, že výpoveď odmieta prevziať, dátum a svoj podpis alebo

b) ak zamestnanec odmieta čokoľvek podpísať, je potrebné, aby na exemplári, ktorý si zamestnávateľ ponechá, zamestnávateľ uviedol, že zamestnanec odmietol výpoveď prevziať za prítomnosti aspoň dvoch nezávislých svedkov, ktorí uvedú presný dátum, svoje meno  a priezvisko, adresu, dátum narodenia a vlastnoručný podpis.

Príklad na odmietnutie prevzatia výpovede:

Zamestnávateľ chce Jozefovi na pracovisku doručiť výpoveď. Výpoveď pripraví a vytlačí si dve vyhotovenia. Zamestnávateľ predpokladá, že môže nastať situácia, kedy Jozef odmietne výpoveď prevziať, a preto si na čas, kedy bude výpoveď doručovať, prizve aspoň dvoch svedkov, napr. Jozefových kolegov. Ak Jozef odmietne výpoveď prevziať, svedkovia, ktorí sú prítomní, na písomnom vyhotovení výpovede uvedú „Zamestnanec Jozef Novák, narodený 18.01.1976, trvalý pobyt Konvalinková 50, 851 01 Bratislava, odmietol dnešného dňa výpoveď prevziať.“ Svedkovia pod tento text uvedú svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, dátum a vlastnoručný podpis. Týmto okamihom sa výpoveď považuje za doručenú a nie je potrebné ju Jozefovi opätovne doručovať.

Prečítajte si tiež

Ak nie je možné zamestnancovi doručiť výpoveď osobne, doručuje sa poštou. Pri doručovaní poštou je potrebné dodržať tri základné podmienky, a to že výpoveď sa zasiela:

 1. na poslednú známu adresu zamestnanca (t. j. na adresu uvedenú v pracovnej zmluve, poslednom dodatku alebo poslednú adresu oznámenú zamestnancom);
 2. ako doporučená zásielka s doručenkou a
 3. s poznámkou „do vlastných rúk".

Uvedené splníte zaslaním výpovede v obálke, ktorá tieto podmienky predpokladá.

Písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa skončenia pracovného pomeru musia byť vždy, t. j. tak pri osobnom doručení, ako aj pri doručení poštou, doručené zamestnancovi do vlastných rúk.

Výpoveď doručovanou poštou sa považuje za doručenú, ak:

 1. zamestnanec písomnosť prevezme a zamestnávateľovi sa vráti doručenka s podpisom a dňom prevzatia alebo
 2. zamestnanec odmietne písomnosť prevziať, alebo
 3. poštový podnik ju vráti zamestnávateľovi ako nedoručiteľnú (napr. nebola prevzatá v odbernej lehote, adresa na zásielke je neúplná alebo nečitateľná, adresát zomrel a pod.), alebo
 4. doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca (napr. zamestnanec zámerne oznámi zamestnávateľovi nesprávnu adresu na doručovanie písomností).

Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnanec prijatie písomnosti odmietne.

Príklad na doručenie výpovede poštou:

Ak by zamestnávateľ doručoval zamestnancovi výpoveď poštou a poštový doručovateľ by ju odovzdal inej osobe ako zamestnancovi, napríklad manželke, nebola by splnená podmienka doručenia do vlastných rúk a písomnosť by sa považovala za nedoručenú.

Príklad na platnosť výpovede aj pri jej odmietnutí:

Ak by zamestnávateľ doručoval výpoveď zamestnancovi osobne a zamestnanec by ju odmietol prevziať, výpoveď sa napriek tomu považuje za doručenú dňom odmietnutia, a to aj keď o tom zamestnanec nebol poučený. To isté platí, ak by odmietol prevziať poštovú zásielku, ktorou mu zamestnávateľ výpoveď zaslal.

Viac o tom, ako sa vyhnúť neplatnému skončeniu pracovného pomeru, sa dočítate v článku Ako sa vyhnúť neplatnému skončeniu pracovného pomeru – 10 rád pre zamestnávateľa.

Článok pokračuje pod reklamou

Doručenie výpovede elektronicky

Náš právny poriadok zatiaľ neumožňuje doručenie výpovede emailom, a to ani v prípade, že by bola podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom (predtým používaný pojem zaručený elektronický podpis). Nie je možné využiť ani doručenie do elektronickej schránky cez portál slovensko.sk, nakoľko tento slúži len na komunikáciu občana alebo spoločnosti s orgánmi verejnej moci. Nie je možné využiť túto formu na komunikáciu medzi občanmi alebo spoločnosťami navzájom.

V susednej Českej republike už právny poriadok využíva možnosť doručovania písomností medzi zamestnávateľom a zamestnancov elektronicky, a preto je možné predpokladať posun v tejto oblasti aj u nás. Zatiaľ je však možné doručovať výpoveď len osobne alebo poštou, a to za potreby presného dodržania podmienok, ktoré vyžaduje Zákonník práce.

Doručenie výpovede a práceneschopnosť zamestnanca

Pri rozhodnutí zamestnávateľa skončiť pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou netreba zabudnúť na situácie, kedy platí zákaz výpovede.

Jednou z takýchto situácií je práceneschopnosť zamestnanca pre chorobu alebo úraz. Ak je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného, je v ochrannej dobe, kedy mu zamestnávateľ nesmie dať výpoveď.

Výnimkou zo zákazu výpovede počas ochrannej doby je:

a) výpoveď pre zrušenie zamestnávateľa,

b) zamestnávateľ sa premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

c) výpoveď z dôvodu, pre ktorý môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer, ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke a o zamestnanca na rodičovskej dovolenke,

d) výpoveď pre iné porušenie pracovnej disciplíny, ak nejde o tehotnú zamestnankyňu alebo ak nejde o zamestnankyňu na materskej dovolenke alebo zamestnankyňu a zamestnanca na rodičovskej dovolenke,

e) ak z vlastnej viny stratil predpoklady na výkon dohodnutej práce.

Prečítajte si tiež

V tomto prípade zamestnávateľ doručuje zamestnancovi výpoveď za rovnakých podmienok ako bolo uvedené vyššie, a to prednostne osobne alebo poštou.

Ak je výpoveď doručovaná osobne, doručuje sa do vlastných rúk na mieste, kde je zamestnanec zastihnutý. Ak zamestnanec odmietne výpoveď prevziať, je potrebné, aby odmietnutie prevzatia potvrdili dvaja svedkovia, ktorí budú prítomní pri odmietnutí prevzatia výpovede zamestnancov.

Ak bude zamestnávateľ doručovať výpoveď poštou, doručuje sa na poslednú známu adresu zamestnanca, doporučene, s doručenkou a do vlastných rúk.

Viac o informácií o výpovedi počas PN a OČR, nájdete v článku Výpoveď počas PN a OČR.

Doručenie výpovede zo strany zamestnanca

Ak výpoveď doručuje zamestnanec, doručí ju zamestnávateľovi na pracovisku alebo poštou ako doporučenú zásielku.

Doručovanie na pracovisku zamestnanec vykoná odovzdaním výpovede osobe oprávnenej vo vzťahu k zamestnancovi na vystupovanie v mene zamestnávateľa, t. j. napr. priamemu nadriadenému, inému vedúcemu zamestnancovi, ktorý má poverenie vystupovať v pracovnoprávnych veciach alebo zamestnancovi, ktorý je zodpovedný za preberanie písomností adresovaných zamestnávateľovi (napr. podateľňa).

Príklad na odovzdanie výpovede zamestnávateľovi:

Pri doručovaní výpovede zamestnávateľovi je potrebné dbať na to, aby bola výpoveď doručená osobe, ktorá má na prevzatie kompetencie. Ak má priamy nadriadený dovolenku, nestačí výpoveď doručiť napríklad inému zamestnancovi, t. j. kolegovi. Je potrebné doručiť ju osobe, ktorá má splnomocnenie na preberanie pošty v mene zamestnávateľa. Je to napríklad podateľňa alebo recepčná, ktorá však musí mať osobité splnomocnenie, aby mohla preberať písomnosti. Ak zamestnanec nevie, komu má výpoveď doručiť, odporúčame informovať sa u nadriadeného pracovníka emailom, komu treba písomnosti adresovať, prípadne ju zamestnanec môže zamestnávateľovi zaslať poštou. V poslednom prípade bude mať istotu, že zásielku prevzala osoba oprávnená na preberanie písomností.

Je dôležité, aby si zamestnanec ponechal jedno vyhotovenie výpovede, na ktorom bude vyznačené prevzatie výpovede zamestnávateľom, presný dátum a podpis osoby, ktorá výpoveď prevzala.

Ak sa zamestnanec rozhodne výpoveď doručiť zamestnávateľovi poštou, je potrebné, aby ju zaslal ako doporučenú zásielku. V tomto prípade zákon výslovne nevyžaduje zaslanie s doručenkou, ale pre zachovanie právnej istoty odporúčame zaslať výpoveď v obálke s doručenkou.

Aj pri doručovaní výpovede poštou zamestnávateľovi platí, že povinnosť zamestnanca doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnávateľ:

a) písomnosť prevezme alebo

b) je zamestnávateľ odmietne prevziať, alebo

c) ju poštový podnik vrátil zamestnávateľovi ako nedoručiteľnú, alebo

d) ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním zamestnávateľa.

Tiež v tomto prípade účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zamestnávateľ odmietne písomnosť prevziať.

Moment doručenia výpovede

Pri doručovaní výpovede poštou je dôležité uviesť, že tak pri doručovaní zamestnávateľom, ako aj pri doručovaní zamestnancom, je rozhodujúci okamih doručenia písomnosti, nie jej podania na poštovú prepravu. Uvedené ma vplyv najmä na začiatok plynutia výpovednej doby, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.

Príklad na vplyv dátumu doručenia výpovede na výpočet výpovednej doby:

Ak bude písomnosť doručená druhej strane 31. júla, výpovedná doba začne plynúť už 1. augusta. Ak by však bola výpoveď doručená 1. augusta, výpovedná doba začne plynúť až 1. septembra, v dôsledku čoho sa pracovný pomer predlží.

Na uvedené odporúčame pamätať pre načasovaní doručenia výpovede.

Detaily o výpovednej dobe si môžete prečítať v článku Výpovedná doba a odstupné. Všeobecné informácie o výpovedi zo strany zamestnanca nájdete v článku Výpoveď zo strany zamestnanca a jej vzor.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky