Obchodný register v ČR

Podobne ako na Slovensku, aj v Českej republike sa obchodné spoločnosti a družstvá povinne zapisujú do obchodného registra (Obchodní rejstřík České republiky). Okrem toho možno na základe žiadosti do registra zapísať aj fyzické osoby.

Právna úprava českého obchodného registra je veľmi podobná právnej úprave na Slovensku. Do obchodného registra v ČR musí byť zapísané každé družstvo a každá obchodná spoločnosť, ktoré majú v Českej republike sídlo spolu s najdôležitejšími informáciami o nich. Obchodnými spoločnosťami sú spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, komanditná spoločnosť a verejná obchodná spoločnosť.

Okrem obchodného mena a adresy sídla sa do registra zapisujú napríklad aj tieto informácie: označenie spoločníkov (spolu s výškou ich obchodného podielu), výška základného imania, označenie konateľov a prokuristu, ak bol menovaný a IČO spoločnosti.

Na rozdiel od slovenského obchodného registra český register obsahuje aj informácie o tom, či obchodný podiel je predmetom záložného práva, alebo (ak to zo spoločenskej zmluvy vyplýva) o zákaze založiť obchodný podiel.

Akciové spoločnosti v obchodnom registri v ČR zverejňujú aj rozsah splatenia základného imania a informácie o druhu, forme a menovitej hodnote akcií.

Okrem obchodných spoločností možno na žiadosť zapísať do registra aj fyzické osoby – podnikateľov. To sa týka aj zahraničných fyzických osôb, ktoré majú právo v Českej republike podnikať.

Do registra sa zapisuje takisto odštepný závod alebo iná organizačná zložka zahraničnej osoby. Organizačná zložka zahraničného podniku je jednotka, ktorá môže vykonávať podnikateľskú činnosť v Českej republike; z právneho hľadiska však (na rozdiel od obchodnej spoločnosti) nejde o samostatnú jednotku, ale len o určitého „zástupcu“ materskej spoločnosti, pričom materská spoločnosť ručí za jej záväzky.

Všetky zmeny údajov zapísaných do obchodného registra je potrebné registru oznámiť.

Článok pokračuje pod reklamou

TIP: Chystáte sa zmeniť obchodné meno, výšku základného imania alebo iné údaje o spoločnosti? Využite naše služby a nechajte si zapísať zmeny do obchodného registra.

Údaje do registra sa zapisujú (a menia) na základe návrhu, ktorý môže podať každá oprávnená osoba, t.j. osoba, ktorá má na tom právny záujem. Môže ísť napríklad o samotnú spoločnosť alebo jej spoločníkov. Návrh sa podáva na predpísaných tlačivách a možno ho podať aj elektronicky.

Zmeny v obchodnom registri v ČR môžu vykonávať na žiadosť oprávnenej osoby aj notári.

Obchodný register ČR vedú tzv. registrové súdy – ich funkciu v ČR plnia krajské súdy – spolu sedem súdov.

Čo sa týka informácií zapísaných v obchodnom registri, české právo pozná dva princípy publicity:

  • princíp formálnej publicity spočívajúci v tom, že obchodný register je prístupný verejnosti, každý má právo do neho nahliadať a môže požiadať o výpis z neho
  • princíp materiálnej publicity, ktorý spočíva v tom, že ak sa iná osoba spolieha na informácie zapísané v obchodnom registri, považuje sa za dobromyseľnú a právny úkon za platný

PRÍKLAD: Spoločnosť A podpíše zmluvu so spoločnosťou B. Za spoločnosť B podpísala zmluvu osoba, ktorá bola odvolaná z pozície konateľa, avšak v obchodnom registri ešte nebol vykonaný zápis zmeny. Spoločnosť A sa môže domáhať, aby spoločnosť B plnila povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, pretože pri jej podpise sa spoliehala na informácie zverejnené v obchodnom registri.

Na rozdiel od Slovenska nie je právna úprava obchodného registra v Českej republike obsiahnutá v špecializovanom zákone o obchodnom registri. Problematika obchodného registra je spolu s ďalšími verejnými registrami (napríklad nadační rejstřík alebo rejstřík ústavu) obsiahnutá v Zákone o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (304/2013 Sb.).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmena firemných údajov od 1.6.2023: ovplyvní ich súdna mapa

Mnohí podnikatelia musia zmeniť údaje na faktúrach, webe, e-shope, či pečiatkach. Súdna mapa má zlepšiť fungovanie súdov, zatiaľ však prináša byrokratickú záťaž pre bratislavské a košické firmy.

Zmenu občianskeho preukazu už nebude potrebné hlásiť obchodnému registru

Ministerstvo spravodlivosti navrhuje zrušenie povinnosti zápisu dokladu totožnosti u konečných užívateľov výhod.

Registrácia daňového subjektu a pridelenie DIČ od 1.1.2023

Od 1. januára 2023 funguje zjednodušená registrácia a pridelenie daňového identifikačného čísla (DIČ) pre osoby zapísané v živnostenskom registri a obchodnom registri.

Výmena občianskeho preukazu a nahlásenie zmeny v obchodnom registri

Kto musí nahlásiť nové číslo dokladu totožnosti do obchodného registra, ako postupovať, do kedy to treba stihnúť a na čo dať pozor, radí advokát Tomáš Vavro.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky