Konflikt ochrannej známky a cudzej internetovej domény

Aké má podnikateľ možnosti, ak si cudzia osoba zaregistruje internetovú doménu zhodnú alebo podobnú s jeho registrovanou ochrannou známkou?

Registrácia domény, ktorá je zhodná alebo podobná ochrannej známke sa deje pomerne často. Mnohé označenia sú terčom špekulantov, ktorí na svoje meno registrujú internetovú doménu s cieľom predať ju neskôr výhodne majiteľovi ochrannej známky. Majiteľ ochrannej známky má zvyčajne o kúpu internetovej domény záujem, pretože dotknutá webstránka môže poškodzovať jeho meno alebo pliesť zákazníkov. Okrem zaplatenia požadovanej ceny je však možné získať aj súdny zákaz používať takú doménu.

Konflikt ochrannej známky a internetovej domény .sk

Pokiaľ ide o doménu .sk, je možné obrátiť sa na súd a na základe ustanovení Obchodného zákonníka o ochrane hospodárskej súťaže sa domáhať, aby sa vlastník domény zdržal jej používania. To je však možné len v prípade, ak takáto doména poškodzuje majiteľa ochrannej známky alebo propaguje tovary a služby konkurenčné pre tovary a služby, pre ktoré je registrovaná ochranná známka. Z uvedeného dôvodu mnohé spoločnosti registrujú svoju ochrannú známku pre všetky triedy.

Konflikt ochrannej známky a internetovej domény .eu

Situácia je o niečo jednoduchšia v prípade domény .eu – v takom prípade sa totiž majiteľ ochrannej známky môže domáhať okrem zákazu používania aj núteného prevodu domény v jeho prospech. Konanie je okrem súdov možné viesť aj na rozhodcovskom súde – konkrétne ide o Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ktorý má právomoc prejednávať spory súvisiace s doménou .eu v celej Európskej Únii. Návrh na začatie konania stojí 300 eur a konanie samotné trvá spravidla okolo štyroch mesiacov.

Konflikt ochrannej známky a medzinárodných internetových domén (.com, .info a pod.)

V prípade iných domén (napr. .com, .info a pod.) je situácia podobná ako v prípade domény .sk, reálne však môže byť problém donútiť vlastníka domény, aby sa zdržal jej používania, pretože nemusí byť registrovaná na Slovensku. Je však možné požadovať náhradu škody spôsobenej tým, že doménu používal a ušlý zisk. Opäť však môže byť problém s dokazovaním výšky spôsobenej škody a ušlého zisku.

TIP: Chystáte sa registrovať ochrannú známku? Využite naše služby a nechajte si poradiť. Registrujeme domáce aj medzinárodné ochranné známky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia ochrannej známky v roku 2023: ako získať podporu?

Podnikatelia môžu žiadať o refundáciu nákladov na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnu do výšky 1000 eur. Ako postupovať, aké sú podmienky a termíny?

Ako registrovať ochrannú známku v roku 2022 s príspevkom do 1 500 EUR?

Ako a kedy o príspevok požiadať, aké náklady môže pokryť a ako ho využiť? Súhrn informácií o schéme finančnej podpory na ochranné známky a patenty pre malé a stredné podniky.

Ako registrovať ochrannú známku v roku 2021 s príspevkom od EÚ až do výšky 1 500 EUR?

Na zaregistrovanie národnej alebo európskej ochrannej známky môžu firmy získať príspevok od EÚ. Kto sa oň môže uchádzať a aké sú podmienky?

Nové postupy pri registrácii ochranných známok na Slovensku

V oblasti prihlasovania ochranných známok nastala významná zmena, a to tzv. elektronickým podávaním. Okrem zjednodušenej možnosti podávania cez portál slovensko.sk vypracoval Ústav priemyselného vlastníctva SR (UPV) vlastný systém elektronického podávania žiadostí a komunikácie so žiadateľmi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky