Konflikt ochranných známok

Čo robiť, ak niekto zaregistruje Vaše označenie ako ochrannú známku a čo robiť v prípade konfliktu dvoch ochranných známok.

Čo robiť, ak si Vaše označenie zaregistruje ako ochrannú známku niekto iný

Tu treba rozlišovať dva prípady.

  1. Niekto si zaregistruje označenie, ktoré síce používate, ale nie je registrované ako ochranná známka.
  2. Niekto si zaregistruje ako ochrannú známku označenie rovnaké alebo podobné s Vašou zaregistrovanou ochrannou známkou.

Cudzia osoba alebo spoločnosť zaregistruje ako ochrannú známku označenie, ktoré už používate, ale nie je registrované ako vaša ochranná známka

V prípade, ak si iná osoba registruje ako ochrannú známku označenie, ktoré už používate, no nemáte ho zaregistrované, máte tri možnosti, pričom ich vhodnosť záleží aj od veľkosti podnikania a od vašich ambícií rásť.

Prvou možnosťou je, že nebudete robiť vôbec nič. Majiteľ ochrannej známky musí rešpektovať, ak niekto používa označenie podobné jeho ochrannej známke, ak ho používal už predtým, ako bola ochranná známka zaregistrovaná, používa ho len lokálne (napríklad v jednom meste, prípadne okrese) a v súlade s dobrými mravmi. V prípade zvýšenia rozsahu používania tohto označenia sa však môžete dostať do sporu s majiteľom ochrannej známky. Zvýšenie rozsahu používania označenia nie je presne definovaný pojem, môžeme však o ňom hovoriť napríklad v prípadoch, keď

  • podnikateľ geograficky rozšíri svoje podnikanie (založenie novej predajne v inom meste alebo okrese),
  • podnikateľ vstúpi na nový trh (spoločnosť začne ponúkať nový tovar alebo službu, ktoré dovtedy neponúkala),
  • objem podnikania významne vzrastie (zvýši sa obrat, zisk alebo sa významne zlepší pozícia na trhu).

Každý prípad však treba posudzovať jednotlivo a brať zreteľ na to, či používanie neregistrovaného označenia môže zasiahnuť do práv majiteľa ochrannej známky.

Článok pokračuje pod reklamou

Druhou možnosťou je podanie návrhu na

vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú (podáva sa na Úrade priemyselného vlastníctva). To môžu urobiť osoby, ktoré síce označenie svojich tovarov a služieb nezaregistrovali ako ochrannú známku, ale toto označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť; to znamená, že verejnosť si ho spája s konkrétnou spoločnosťou alebo s jej tovarmi a službami. Rovnako sa možno domáhať vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú, ak nebola zapísaná v dobrej viere. V minulosti sa vyhlásenia ochrannej známky za neplatnú úspešne domáhala napríklad kanadská firma Jamieson. V spore uspela preto, lebo dokázala, že ochrannú známku „Jamieson“ si registrovala iná osoba, hoci vedela, že v spoločnosti je označenia Jamieson známe práve pre konkrétneho výrobcu vitamínov a ochrannú známku si registrovala s cieľom blokovať jeho aktivitu na trhu.

Čo sa týka samotného konania, zákon žiadnu lehotu na podanie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú neustanovuje, možno ho teda podať kedykoľvek. Spolu s návrhom treba zaplatiť aj kauciu sto eur, ktoré úrad vráti, ak bude návrhu vyhovené a známka vyhlásená za neplatnú. Úrad následne vyzve majiteľa neskoršej ochrannej známky, aby sa vyjadril a poskytne mu na to lehotu podľa vlastného uváženia a zložitosti prípadu. Po vypočutí názoru oboch strán úrad rozhodne. Proti rozhodnutiu úradu ešte možno podať žalobu na súd. Celé konanie by však nemalo trvať viac ako niekoľko mesiacov.

Poslednou možnosťou je možnosť obrátiť sa na súd. Súd môže určiť, že vzhľadom na prvenstvo v používaní dotknutého označenia, registrácia ochrannej známky zo strany tretej osoby je v rozpore s pravidlami poctivej hospodárskej súťaže. Na základe súdneho rozhodnutia možno potom žiadať Úrad priemyselného vlastníctva o zrušenie ochrannej známky. Situácia je jednoduchšia, ak viete dokázať, že ochranná známka nebola zaregistrovaná v dobrej viere; to znamená, že ten, kto si dal ochrannú známku registrovať, tak urobil s cieľom obohatiť sa alebo inak konať na úkor toho, kto označenie používa.

Cudzia osoba zaregistruje ako ochrannú známku označenie, ktoré je podobné alebo zhodné s už existujúcou ochrannou známkou

Takáto situácia by nemala vôbec nastať, Úrad priemyselného vlastníctva je povinný zisťovať, či rovnaká ochranná známka už neexistuje. Úrad takisto poskytuje trojmesačnú lehotu, kedy je návrh ochrannej známky zverejnený, aby proti nemu mohli majitelia ochranných známok, ktorých práva môžu byť ohrozené, mali možnosť podať pripomienky alebo námietky.

Ustriehnuť trojmesačnú lehotu na podanie námietok je najmä pre malé firmy takmer nereálne. Niektoré veľké firmy vynakladajú náklady na pravidelnú kontrolu návrhov nových známok, aby zistili prípadnú podobnosť a mohli ju včas namietať. Tieto služby zabezpečujú buď cez externé právne kancelárie alebo interným tímom odborníkov na duševné právo. Vzhľadom na obmedzené ľudské aj finančné zdroje je v prípade menšieho podniku takáto kontrola skôr teoretickou ako prakticky aplikovateľnou možnosťou.

Ak sa predsa stane, že úrad zaregistruje dve rovnaké alebo podobné ochranné známky, spoločnosť, ktorá zaregistrovala svoju ochrannú známku ako prvá, má možnosť podať na úrad návrh na vyhlásenie druhej ochrannej známky za neplatnú. Lehota na podanie návrhu nie je, možno ho podať kedykoľvek.

TIP: Chystáte sa registrovať ochrannú známku? Využite naše služby a nechajte si poradiť. Registrujeme domáce aj medzinárodné ochranné známky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora ochrany duševného vlastníctva: firmy môžu žiadať o granty z EÚ

Podnikatelia majú možnosť získať poukazy na refundáciu nákladov spojených s ochranou duševného vlastníctva. O aké sumy možno žiadať a ako postupovať?

Registrácia ochrannej známky v roku 2023: ako získať podporu?

Podnikatelia môžu žiadať o refundáciu nákladov na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnu do výšky 1000 eur. Ako postupovať, aké sú podmienky a termíny?

Novela autorského zákona od roku 2022

Akým spôsobom má byť po novom dohodnutá odmena za udelenie licencie? Odmeňovania autorov, ale aj ďalších oblastí autorského práva sa dotkla novela Autorského zákona.

Duševné vlastníctvo: nové opatrenia na ochranu remeselných a priemyselných výrobkov

Európska komisia navrhla prvý rámec na ochranu práv duševného vlastníctva k remeselným a priemyselným výrobkom. Čo sa zmení?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky