Skončenie pracovného pomeru, výpovedná doba a odstupné v roku 2018

Akými spôsobmi možno skončiť pracovný pomer? Aká dlhá je výpovedná doba a kedy má zamestnanec nárok na odstupné v roku 2018? Môže požadovať zamestnanec odstupné, ak pracovný pomer skončil dohodou? Odpovede na tieto otázky sa dozviete v tomto článku.

Aké sú možnosti skončenia pracovného pomeru v roku 2018?

Pracovný pomer zamestnanca môže byť podľa zákonníka práce skončený niektorým z nasledovných spôsobov:

  1. Uplynutie doby - Pracovný pomer na dobu určitú končí uplynutím dohodnutej doby, pokiaľ sa zamestnávateľ a zamestnanec nedohodnú na predĺžení alebo obnovení pracovného pomeru. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že pracovný pomer na dobu určitú je možné dohodnúť nanajvýš na 2 roky. Predĺženie alebo opätovné uzavretie pracovného pomeru (ak od skončenia pracovného pomeru medzi tým istým zamestnancom a zamestnávateľom neuplynulo viac než 6 mesiacov) v rámci týchto dvoch rokov je možné najviac dvakrát.
  2. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe - Ak bola platne dohodnutá skúšobná doba, pracovný pomer môže bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek výpovednej doby skončiť zamestnanec aj zamestnávateľ. Pracovný pomer sa v takomto prípade končí doručením písomného oznámenia.
  3. Skončenie pracovného pomeru výpoveďou - Zamestnanec aj zamestnávateľ môžu pracovný pomer ukončiť tiež jednostrannou výpoveďou. Pri tomto spôsobe skončenia pracovného pomeru platí, že zamestnanec môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu, zatiaľ čo zamestnávateľ môže dať výpoveď len zo zákonom stanovených dôvodov a len vtedy, ak zamestnanec nie je v ochrannej dobe (zakázaná je napr. výpoveď daná tehotnej zamestnankyni).
  4. Okamžité skončenie pracovného pomeru - V určitých prípadoch môže dať zamestnávateľ svojmu zamestnancovi tzv. hodinovú výpoveď, tj. môže s ním skončiť pracovný pomer okamžite, a rovnako svoj pracovný pomer môže skončiť aj zamestnanec. Ide najmä o prípady závažného porušenia pracovnej disciplíny alebo nevyplatenie mzdy zo strany zamestnávateľa. Viac o okamžitom skončení pracovného pomeru sa môžete dočítať v článku: Okamžité skončenie pracovného pomeru
  5. Skončenie pracovného dohodou - Na skončení pracovného pomeru sa zamestnanec a zamestnávateľ môžu kedykoľvek písomne dohodnúť. Návrh dohody, či už zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa, nemusí byť druhou stranou akceptovaný, pričom dôvody skonč enia pracovného pomeru (na rozdiel od výpovede zo strany zamestnávateľa) nie je potrebné v dohode uvádzať. To má význam najmä kvôli nároku na odstupné, ktorý pri určitých dôvodoch zamestnancovi prináleží aj pri skončení pracovného pomeru dohodou. Poznámka: V praxi sa často hovorí o „výpovedi dohodou“. Upozorňujeme, že ide o nesprávny termín, nakoľko výpoveď a dohoda predstavujú dva úplne odlišné spôsoby skončenia pracovného pomeru.

Za akých okolností možno ukončiť pracovný pomer a aké možnosti má zamestnanec aj zamestnávateľ sa dočítate v článku Skončenie pracovného pomeru

Aká je výpovedná doba v roku 2018 a kedy skončí pracovný pomer v prípade výpovede?

Výpovedná doba je časový úsek, ktorý beží po doručení výpovede a určuje koniec pracovného pomeru. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Rozhodujúce teda podľa legislatívy platnej v roku 2018 je, kedy zamestnávateľ výpoveď doručí, resp. kedy sa považuje za doručenú. Ak napríklad zamestnávateľ pošle výpoveď poštou, dá ju k odoslaniu 25. 2. 2018, ale zamestnanec si ju prevezme na pošte až 1. 3. 2018, platí, že výpovedná doba začne bežať až od 1. 4. 2018.

Dĺžky výpovednej doby sa líšia podľa dôvodu výpovede a podľa dĺžky trvania pracovného pomeru. Informácie o výpovednej dobe a odstupnom platnom v roku 2019 nájdete v článku Výpovedná doba a odstupné v roku 2019

Prehľad výpovednej doby v roku 2018 a v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru

Dôvod výpovede Dĺžka pracovného pomeru Dĺžka výpovednej doby v roku
zamestnávateľ sa zrušuje alebo premiestňuje minimálne 1 rok a menej ako 5 rokov 2 mesiace
zamestnávateľ sa zrušuje alebo premiestňuje 5 rokov a viac 3 mesiace
nadbytočnosť zamestnanca minimálne 1 rok a menej ako 5 rokov 2 mesiace
nadbytočnosť zamestnanca 5 rokov a viac 3 mesiace
zamestnanec stratil zdravotnú spôsobilosť minimálne 1 rok a menej ako 5 rokov 2 mesiace
zamestnanec stratil zdravotnú spôsobilosť 5 rokov a viac 3 mesiace
iný zákonný dôvod minimálne 1 2 mesiace
akýkoľvek zákonný dôvod menej ako 1 rok 1 mesiac

Pri stanovení dĺžky výpovednej doby platí, že nadväzujúce pracovné pomery zamestnanca sa sčítajú. Tento prípad nastáva v situácii, ak sú so zamestnancom uzatvárané pracovné pomery na dobu určitú.

Koniec pracovného pomeru sa určuje uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Napríklad ak výpovedná doba začne plynúť 1. 2. 2018 a je dvojmesačná, pracovný pomer skončí 31. 3. 2018

V prípade, že by sa zamestnanec dostal ku koncu výpovednej doby do tzv. ochrannej doby (napr. bol uznaný práceneschopným), samozrejme za predpokladu, že výpoveď mu bola doručená ešte pred začatím ochrannej doby, tak výpovedná doba trvá a pracovný pomer skončí až dňom, kedy skončí ochranná doba. Zamestnanec môže zamestnávateľovi oznámiť, že netrvá na predĺžení pracovného pomeru a bez ohľadu na ochrannú dobu výpovedná doba skončí ako by mala.

Napríklad výpovedná doba by mala uplynúť 31. 3. 2018, avšak zamestnanec bude uznaný práceneschopným dňa 29. 3. 2018. Vtedy platí, že výpovedná doba neskončí 31. 3. 2018, ale beží a skončí až dňom, kedy sa skončí práceneschopnosť zamestnanca. To môže byť len pár dní, ale aj roky.

Článok pokračuje pod reklamou

Kedy má zamestnanec nárok na odstupné a aká je jeho výška v roku 2018?

Odstupné je finančná čiastka, ktorá môže náležať zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru výpoveďou alebo dohodou. Odstupné však nenáleží zamestnancovi vždy, ale len v zákonom vymedzených prípadoch.

V zásade platí, že odstupné náleží v štyroch prípadoch a jeho výška sa líši podľa dĺžky trvania pracovného pomeru a podľa toho, či ku skončeniu pracovného pomeru došlo výpoveďou alebo dohodou (ak ide o dohodu o skončení pracovného pomeru, aby vznikol nárok zamestnanca na odstupné, musí v nej byť uvedený jeden z nižšie uvedených dôvodov ukončenia. Ak v dohode dôvod uvedené nie je, nárok na odstupné nevzniká). Pre väčšiu prehľadnosť uvádzame dôvody a výšku v tabuľke. Ak dochádza k ukončeniu pracovného pomeru z iných dôvodov ako sú nižšie uvedené, nárok na odstupné zamestnancovi nevznikne.

Výška odstupného v roku 2018

Dôvod Dĺžka pracovného pomeru Výška odstupného pri výpovedi Výška odstupného pri uzatvorení dohody
zamestnávateľ sa zrušuje alebo premiestňuje menej ako 2 roky nie je nárok 1-mesačné
minimálne 2 roky a menej ako 5 rokov 1-mesačné 2-mesačné
minimálne 5 rokov a menej ako 10 rokov 2-mesačné 3-mesačné
minimálne 10 rokov a menej ako 20 rokov 3-mesačné 4-mesačné
20 rokov a viac 4-mesačné 5-mesačné
nadbytočnosť zamestnanca menej ako 2 roky nie je nárok 1-mesačné
minimálne 2 roky a menej ako 5 rokov 1-mesačné 2-mesačné
minimálne 5 rokov a menej ako 10 rokov 2-mesačné 3-mesačné
minimálne 10 rokov a menej ako 20 rokov 3-mesačné 4-mesačné
20 rokov a viac 4-mesačné 5-mesačné
zamestnanec stratil zdravotnú spôsobilosť menej ako 2 roky nie je nárok 1-mesačné
minimálne 2 roky a menej ako 5 rokov 1-mesačné 2-mesačné
minimálne 5 rokov a menej ako 10 rokov 2-mesačné 3-mesačné
minimálne 10 rokov a menej ako 20 rokov 3-mesačné 4-mesačné
20 rokov a viac 4-mesačné 5-mesačné
pracovný úraz choroba z povolania alebo  ohrozenie touto chorobou ak zamestnanec na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu (ak si tieto nespôsobil zamestnanec sám z dôvodu porušenia BOZP alebo pod vplyvom alkoholu alebo omamnej látky) bez ohľadu na dĺžku pracovného pomeru 10-mesačné 10-mesačné

Celé odstupné je zamestnávateľ povinný vyplatiť po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne, môže sa ale so zamestnancom dohodnúť aj inak. Z odstupného sa platia odvody na zdravotné a sociálne poistenia a taktiež daň z príjmu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?

Prvý zamestnanec: povinnosti zamestnávateľa

Aké povinnosti čakajú podnikateľa, ak sa rozhodne prijať do firmy prvého zamestnanca? Prehľad úkonov súvisiacich so začatím zamestnávania nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky