Poplatky za prepis auta

Prehľad poplatkov za prepis (odhlásenie a prihlásenie) auta medzi rôznymi okresmi a aj v rámci rovnakého okresu pri osobnom aj elektronickom podaní žiadosti. Ľudovo sa nazývajú registračná daň.

Poplatky za prepis auta (registračná daň) podľa toho, či ide o zmenu držiteľa a/alebo vlastníka

Zaužívaný výraz „prepis vozidla“ predstavuje „prevod držby a/alebo vlastníctva“ motorového vozidla na inú osobu. Pri zmene vlastníka vozidla bez zmeny držiteľa vozidla sa platí len poplatok za vydanie nového osvedčenia o evidencii časť I a časť II (tzv. „malý a veľký technický preukaz“). Je to poplatok 6 eur za každý doklad, čiže spolu 12 eur. Pri elektronickej žiadosti sú tieto poplatky polovičné, čiže 3 eurá za každý doklad, spolu 6 eur.

Ak dochádza pri prepise auta k zmene držiteľa vozidla alebo k zmene držiteľa aj vlastníka vozidla súčasne, platia sa pri tom len poplatky za zápis nového držiteľa vozidla (za tzv. „prihlásenie vozidla“). K takýmto situáciám dochádza najčastejšie pri predaji a kúpe nového alebo ojazdeného auta a pri kúpe auta na finančný leasing na začiatku nájomného vzťahu po uzatvorení leasingovej zmluvy (nie po skončení finančného leasingu a po odkúpení auta, kedy dochádza len k zmene vlastníctva).

V tomto článku sa ďalej budeme venovať len prepisu auta v situáciách, v ktorých dochádza ku zmene držiteľa a prípadne aj vlastníka motorového vozidla.

Poplatky za prepis auta (registračná daň) v rovnakom okrese

Za prihlásenie vozidla kategórie L, M1 a N1 (okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie), ktorého pôvodný a nový držiteľ majú trvalé pobyty alebo sídla v rovnakom okrese, sa platí poplatok, ktorý sa vypočítava podľa vzorca. Výška poplatku za prepis auta zahŕňa aj vydanie nového osvedčenia o evidencii časť I a časť II. Minimálna výška poplatku je 33 eur.

Výška poplatku za prihlásenie vozidla = sadzba poplatku podľa výkonu motora (tabuľka č. 1) x koeficient zostatkovej hodnoty vozidla zodpovedajúci zostatkovej hodnote vozidla podľa veku vozidla v rokoch odo dňa prvej evidencie vozidla (tabuľka č. 2).

Poplatok za prepis auta sa odvíja od výkonu motora a veku vozidla.

Poplatky za prihlásenie motorových vozidiel používajúcich alternatívne zdroje energie sú oproti štandardným vozidlám omnoho nižšie. Za prihlásenie motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil), sa bez ohľadu na výkon a vek takéhoto vozidla platí poplatok 33 eur. V prípade prihlásenia hybridného motorového vozidla, motorového vozidla s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG), motorového vozidla s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG) alebo motorového vozidla na vodíkový pohon sa vypočítaná výška poplatku znižuje o 50 %, ale zároveň jeho minimálna výška je 33 eur.

Tabuľka č. 1: sadzba poplatku podľa výkonu motora

Výkon motora v kW Sadzba poplatku v eurách
nad do
0 80 vrátane 33
80 86 vrátane 90
86 92 vrátane 110
92 98 vrátane 150
98 104 vrátane 210
104 110 vrátane 260
110 121 vrátane 360
121 132 vrátane 530
132 143 vrátane 700
143 154 vrátane 870
154 165 vrátane 1 100
165 176 vrátane 1 250
176 202 vrátane 1 900
202 228 vrátane 2 300
228 254 vrátane 2 700
254 a viac 3 900

Tabuľka č. 2: koeficient zostatkovej hodnoty vozidla podľa veku vozidla

Vek vozidla Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla
prvá evidencia 1,00
do 1 roka vrátane odo dňa prvej evidencie 0,82
do 2 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,68
do 3 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,56
do 4 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,46
do 5 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,38
do 6 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,32
do 7 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,26
do 8 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,23
do 9 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,19
do 10 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,16
do 11 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,14
do 12 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,12
do 13 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,10
do 14 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,09
do 15 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,08
do 16 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie 0,07
nad 16 rokov odo dňa prvej evidencie 0,06

Poplatky za prepis auta (registračná daň) z okresu do okresu

Ak pôvodný a nový držiteľ majú trvalé pobyty alebo sídla v odlišných okresoch, platí sa za prihlásenie vozidla rovnaký poplatok ako za prepis vozidla v okrese. Pri prepise auta medzi rôznymi okresmi však navyše dochádza k zmene evidenčného čísla vozidla a teda nastáva aj pridelenie a vydanie nových tabuliek s evidenčným číslom (tzv. „ŠPZ-tiek“). Pri prepise auta z okresu do okresu teda treba platiť navyše poplatok za evidenčné čísla.

Poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky z evidenčným číslom:

  • vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov je 16,50 eura za každú tabuľku (ide o tabuľky zo štandardných materiálov s náhodne prideleným číslom, napr. LV 876FX),
  • vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla je 165,50 eura za každú tabuľku (ide o tabuľky zo štandardných materiálov s číslom vytvoreným podľa vlastných požiadaviek, napr. LV NORO1),
  • zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, je 165,50 eura za každú tabuľku (ide o tabuľky zo s konkrétnym číslom na sklade dopravného inšpektorátu, napr. LV 123ZZ),
  • vyrobenej zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla alebo vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla je 182 eur (prideľuje sa len jedna takáto tabuľka) (ide o tabuľku zo špeciálnych materiálov s náhodne prideleným číslom alebo s číslom vytvoreným podľa vlastných požiadaviek).
Článok pokračuje pod reklamou

Poplatky sa pri elektronických žiadostiach znižujú o 50 % - nižšia registračná daň

Výška všetkých vyššie uvedených poplatkov platí pre osobné žiadosti podávané na dopravných inšpektorátoch. Pri elektronických žiadostiach sa každý poplatok spojený s prepisom auta znižuje o 50 % zo štandardnej výšky poplatku, avšak každý poplatok sa v takomto prípade zníži najviac o 70 eur. Toto pravidlo sa vzťahuje na poplatky jednotlivo, nie na celkovú výšku platených poplatkov za prepis auta. Znamená to, že osobitne poplatok za prihlásenie vozidla sa zníži o polovicu (maximálne o 70 eur), osobitne poplatok za prvú tabuľku s evidenčným číslom sa zníži o polovicu (maximálne o 70 eur) a osobitne poplatok za druhú tabuľku s evidenčným číslom sa zníži o polovicu (maximálne o 70 eur).

Pri elektronických žiadostiach o prepis vozidla sa poplatky znižujú o 50 %.

Ak budete chcieť ušetriť na poplatkoch a podávať žiadosti o prepis vozidla online, budete musieť k tomu mať určitú výbavu na elektronické podávanie žiadostí. Základ je elektronický občiansky preukaz (tzv. „eID karta) s kvalifikovaným elektronickým podpisom a aktivovaná elektronická schránka. Všetky elektronické služby na podávanie žiadostí spojených s prepisom auta nájdete na portáli elektronických služieb Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Zaokrúhľovanie poplatkov za prepis auta

Jednotlivé poplatky za prepis auta a aj poplatky za pridelenie evidenčných čísiel a vydanie tabuliek s evidenčným číslom sa zaokrúhľujú tak, že ak suma prevyšujúca celé číslo je:

  • menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,
  • rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,
  • väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.

Príklady na výpočet výšky poplatku za prepis auta (registračnej dane)

Príklad na výšku poplatku za prepis auta v rovnakom okrese

Kupujúci kúpil od predávajúceho osobné motorové vozidlo kategórie M1 s výlučne benzínovým motorom s výkonom 100 kW, ktorého vek odo dňa jeho prvej evidencie v deň prihlásenia je 5,5 roka. Kupujúci aj predávajúci majú trvalý pobyt v rovnakom okrese, takže evidenčné čísla a tabuľky s evidenčným číslom sa na aute meniť nebudú. Z tohto dôvodu bude kupujúci pri prepise tohto auta platiť len poplatok za prepis auta.

Prečítajte si tiež

Poplatok za prepis auta sa v tomto prípade vypočíta ako súčin poplatku pre motor s výkonom nad 98 kW do 104 kW vrátane (210 eur) a koeficientu zostatkovej hodnoty vozidla vo veku do 6 rokov vrátane odo dňa jeho prvej evidencie (0,32). Výsledkom je poplatok vo výške 67,20 eura (210 x 0,32), ktorý je po zaokrúhlení 67 eur.

Ak by kupujúci prihlasoval auto elektronicky, zaplatil by zaň poplatok len vo výške 33,50 eura.

Príklad na výšku poplatku za prepis auta medzi rôznymi okresmi

Kupujúci kúpil od predávajúceho osobné motorové vozidlo kategórie M1 s výlučne benzínovým motorom s výkonom 130 kW, ktorého vek odo dňa jeho prvej evidencie v deň prihlásenia je 3,5 roka. Kupujúci a predávajúci majú trvalý pobyt v odlišných okresoch. Uvedené znamená to, že kupujúci okrem poplatku za prihlásenie vozidla bude platiť aj poplatok za pridelenie evidenčných čísiel a tabuliek s evidenčným číslom.

Prečítajte si tiež

Poplatok za prepis auta sa v tomto prípade vypočíta ako súčin poplatku pre motor s výkonom nad 121 kW do 132 kW vrátane (530 eur) a koeficientu zostatkovej hodnoty vozidla vo veku do 4 rokov vrátane odo dňa jeho prvej evidencie (0,46). Výsledkom je poplatok vo výške 243,80 eura (530 x 0,46), ktorý je po zaokrúhlení 243,50 eura. Za dve štandardné tabuľky s evidenčným číslom zaplatí kupujúci spolu 33 eur (16,50 eura z každú tabuľku). Spolu teda kupujúci za prepis auta zaplatí poplatok vo výške 273,50 eura.

Ak by kupujúci prihlasoval auto elektronicky, zaplatil by zaň poplatok len vo výške 189,50 eura. Výpočet: 173,50 eura poplatok za prihlásenie auta (50 % z 243,50 eura je viac ako maximálne zníženie poplatku o 70 eur, takže sa uplatní zníženie poplatku o 70 eur) a 8 eur (po zaokrúhlení z 8,25 eura) za každú tabuľku s evidenčným číslom.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.

Koľko stojí nabitie elektromobilu doma?

Aké sú náklady pri nabíjaní elektrického auta zo zásuvky v garáži či z domáceho wallboxu? Porovnanie s nabíjaním na verejných nabíjačkách aj s nákladmi na pohonné hmoty pri „spaľovákoch“.

Prihlásenie nového vozidla: podstatné informácie v kocke

Ako postupovať pri prihlásení nového auta, v čom sa líši postup, možnosti zastúpenia či dokumenty v prípade kúpy firemného vozidla a s akými poplatkami rátať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky