Splnomocnenia na prepis auta a návod na prepis

Aký je postup pri prepise automobilu? Aké dokumenty sú potrebné pre úspešné prepísanie automobilu z jedného vlastníka na druhého?

Kúpa automobilu predstavuje významnú investíciu, ktorú rieši takmer každý. Na to, aby ste vlastnili automobil, nestačí len uzatvorenie kúpnej, darovacej, prípadne zámennej zmluvy. Po uzavretí zmluvy, na základe ktorej nadobudnete automobil, musí ešte pôvodný vlastník tento automobil na polícii odhlásiť a nový vlastník následne prihlásiť. V prvom rade je potrebné rozlišovať, či sa prepisuje auto do iného okresu alebo iba v rámci toho istého okresu, nakoľko následný postup je mierne odlišný.

Prepis automobilu v rámci okresu (zmena držiteľa)

Pri prepise automobilu v rámci okresu (zmena držiteľa) musia byť prítomní jednak pôvodný, ale aj nový vlastník s dokladmi totožnosti. Súčasne musí byť pristavené aj vozidlo ku kontrole. Samozrejme, prepis automobilu je potrebné vykonať na tom orgáne Policajného zboru,  kde je vozidlo evidované. Pri zmene držiteľa v rámci okresu je potrebné predložiť:

 • pôvodný vlastník musí predložiť žiadosť o prevod držby na inú osobu (odhlásenie),
 • nový vlastník musí predložiť žiadosť o zápis vozidla na svoju osobu (prihlásenie),
 • osvedčenie o evidencii časť II., alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I., ak bolo vydané,
 • nový vlastník musí predložiť doklad o predbežnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (doklad o PZP),
 • ak kupujúci nie je osobne prítomný, pôvodný vlastník musí predložiť plnomocenstvo na prepis automobilu (je potrebné úradne overiť podpis splnomocniteľa/nového vlastníka - buď u notára alebo na matričnom úrade). Namiesto plnomocenstva je možné predložiť doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu (napr. kúpna zmluva), na ktorom musí byť tiež úradne osvedčený podpis nového vlastníka
 • splnomocnenie, ak je vlastník vozidla zastúpený treťou osobou (musí byť úradne osvedčený podpis na plnomocenstve),
 • správny poplatok (ten je vo výške 33 eur až 3.900 eur podľa výkonu automobilu a dátumu prvej evidencie). Je taktiež možné požiadať o urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I. do dvoch pracovných dní. Za to sa platí poplatok vo výške 30 eur.

V prípade, ak pôvodný vlastník iba odhlási automobil na nového vlastníka, tento má povinnosť do 30 dní od odhlásenia prihlásiť vozidlo na seba a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla s údajmi priamo na automobile.

Prepis automobilu do iného okresu

Ako sme uviedli, pri prepise automobilu mimo okres je postup mierne odlišný. Pozostáva z dvoch relatívne samostatných úkonov, a to:

 1. odhlásenia vozidla do iného okresu pôvodným vlastníkom a 
 2. prihlásenie vozidla z iného okresu novým vlastníkom.

Odhlásenie vozidla do iného okresu

Pri odhlásení vozidla je pôvodný vlastník vozidla povinný predložiť:

 • vyplnenú žiadosť o odhlásenie s údajmi nového vlastníka,
 • svedčenie o evidencii časť II. alebo technický preukaz vozidla,
 • platný doklad totožnosti,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (doklad o PZP) – poistenie je možné preukázať nielen poistkou pôvodného vlastníka automobilu, ale aj poistkou nového vlastníka automobilu.
 • písomné plnomocenstvo s osvedčením podpisom osoby, na ktorú sa vozidlo previedlo alebo doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k automobilu (napr. kúpna zmluva) s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa automobil prepísal – to nie je potrebné, ak
 1. je kupujúci vozidla (nový držiteľ) osobne prítomný pri odhlásení automobilu,
 2. sa automobil prevádza na blízku osobu držiteľovi vozidla (príbuzný v priamom rade – rodič, prarodič, potomok, súrodenec, manžel pôvodného vlastníka),
 3.  ak osoba, na ktorú sa prevádza automobil, zaslala policajnému zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby,
 • splnomocnenie, ak je pôvodný vlastník vozidla zastúpený treťou osobou (musí byť úradne osvedčený podpis na plnomocenstve).
Prečítajte si tiež

Pri odhlásení automobilu nie je potrebné pristaviť vozidlo ku kontrole. Taktiež za odhlásenie sa neplatí žiaden poplatok. Ten sa platí až následne pri prihlásení automobilu. Tabuľky s evidenčným číslom ostávajú na automobile až do prihlásenia automobilu z iného okresu. Súčasne od 20.05.2018 nie je potrebné pri zmene držby vozidla predložiť osvedčenie o evidencii časť I., ak osoba, na ktorú sa držba automobilu previedla, nie je osobne prítomná na polícii pri odhlásení vozidla.

Článok pokračuje pod reklamou

Prihlásenie automobilu z iného okresu

Po odhlásení vozidla do iného okresu je následne nový vlastník automobilu povinný prihlásiť vozidlo a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch s údajmi priamo na vozidle.  Prihlásiť automobil z iného okresu je potrebné najneskôr do 30 dní odo dňa vykonania odhlásenia automobilu z pôvodného vlastníka.

Pri prihlásení automobilu z iného okresu je nový vlastník povinný predložiť:

 • žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
 • osvedčenie o evidencii časť II. so zápisom odhlásenia, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom,
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I., ak bolo vydané,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • plnomocenstvo, ak je nový vlastník zastúpený treťou osobou (je potrebné úradne overiť podpis na plnomocenstve),
 • ak nový vlastník nestihol na prihlásenie vozidla lehotu 30 dní od odhlásenia automobilu, je potrebné predložiť aj odborný posudok o kontrole originality vozidla, ktorý nesmie byť starší ako 15 dní s výsledkom „spôsobilé“ (v takomto prípade nie je potrebné porovnanie údajov v dokladoch s údajmi priamo na vozidle),
Prečítajte si tiež
 • je taktiež potrebné uhradiť aj správny poplatok (výška poplatku je od 33 eur do 3.900 eur v závislosti od výkonu vozidla a dátumu prvej evidencie). Súčasne sa platí poplatok 33 eur za štandardné plechové tabuľky s evidenčným číslom (2 ks). Za zrýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I. do dvoch pracovných dní sa platí poplatok 30 eur.

Príklad na výpočet správneho poplatku za prepis automobilu:

Michal si kúpil automobil s výkonom 90 kW a dátumom prvej evidencie vozidla 1.10.2012. Sadzba poplatku za automobil s výkonom 90 kW je 110 eur. Tento správny poplatok sa násobí koeficientom zostatkovej hodnoty vozidla, ktorý je pri prvej evidencii vozidla 1,00. V danom prípade prvá evidencia bola dňa 1.10.2012, čiže Michal prepisuje automobil do 7 rokov (vrátane) odo dňa prvej evidencie, kde je koeficient 0,26. Sadzbu poplatku 110 eur je tak potrebné vynásobiť týmto koeficientom. Správny poplatok tak vychádza na sumu 28,60 eur, ale keďže minimálna sadzba poplatku je 33 eur, Michal zaplatí na polícii poplatok vo výške 33 eur. Okrem toho musí zaplatiť aj poplatok za tabuľky s evidenčným číslom vo výške 33 eur. Ak by sa rozhodol aj pre urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I., okrem týchto poplatkov by musel zaplatiť ešte aj poplatok vo výške 30 eur. 

Detailné informácie o prepise auta nájdete v článku Prepis vozidla elektronicky v roku 2020.

Ako auto prihlásiť online sa dočítate v texte Prihlásenie a odhlásenie vozidla v roku 2020.

Zhrnutie na záver

Nadobudnutie automobilu nie je náročný proces. Pozostáva jednak z uzatvorenia zmluvy, ale taktiež aj z prepisu automobilu na príslušnom oddelení Policajného zboru. Napriek tomu je potrebné celému procesu venovať náležitú pozornosť a nepodceniť ho, pretože jeho nedokončenie môže pre zmluvné strany priniesť komplikácie, napr. v podobe vymáhania nezaplatených pokút, ktoré zavinil nový vlastník, od staršieho vlastníka vozidla. To sa môže stať v prípade, ak došlo len k uzavretiu zmluvy bez následného prepisu automobilu na polícii. 

Prepis automobilu je možné vykonať aj elektronicky. Novela zákona o cestnej premávke s účinnosťou od 1.12.2019 prináša možnosť dokončiť evidenčný úkon prostredníctvom elektronickej služby bez potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu tým, že doklady vozidla a tabuľky s evidenčným číslom sa budú zasielať na adresu určenú prevádzkovateľom vozidla. Ak ide o evidenčný úkon s vozidlom, ktoré už malo vydané doklady a tabuľky, nový držiteľ vozidla ich bude musieť odovzdať doručovacej službe pri doručení nových dokladov a tabuliek (buď priamo kuriérovi alebo na pobočke), inak sa nové doklady a tabuľky neodovzdajú a výmena sa bude musieť dokončiť na dopravnom inšpektoráte.

Súčasťou tohto procesu je aj plnomocenstvo na prepis automobilu, ktoré potrebujete v prípade, ak nový vlastník nie je osobne prítomný pri odhlásení vozidla.

Vzor splnomocnenia


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.

Koľko stojí nabitie elektromobilu doma?

Aké sú náklady pri nabíjaní elektrického auta zo zásuvky v garáži či z domáceho wallboxu? Porovnanie s nabíjaním na verejných nabíjačkách aj s nákladmi na pohonné hmoty pri „spaľovákoch“.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky