Prepis vozidla po skončení leasingu

Po zaplatení poslednej leasingovej splátky je potrebné vykonať v dokladoch od vozidla evidenčný úkon. Čo a ako je potrebné po skončení leasingu urobiť?

Finančný leasing – odlišný vlastník a držiteľ vozidla

Finančný prenájom, resp. finančný leasing je osobitná forma financovania majetku. Tento spôsob obstarania majetku je založený na kombinácii nájomnej zmluvy a kúpnej zmluvy. Počas celej doby nájomného vzťahu je vlastníkom predmetného majetku prenajímateľ. Po uplynutí určitej doby (väčšinou až po skončení doby prenájmu a zaplatení poslednej nájomnej platby) má nájomca právo od prenajímateľa kúpiť prenajímaný majetok. Ak sa nájomca rozhodne využiť toto svoje právo, stane sa vlastníkom predmetného majetku.

Finančný leasing je u nás najčastejšie spojený s financovaným motorových vozidiel. S týmto druhom majetku sú spojené aj určité doklady, a to osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II. Osvedčenie o evidencii časť I (polykarbonátová čipová karta) obsahuje údaje o držiteľovi vozidla a údaj o tom, či držiteľ vozidla je alebo nie je vlastníkom vozidla. Osvedčenie o evidencii časť II (papier formátu A4) obsahuje konkrétne údaje o vlastníkovi aj držiteľovi vozidla. Počas celej doby trvania leasingu je ako držiteľ vozidla uvedený nájomca a ako vlastník vozidla je uvedená leasingová spoločnosť.

Kde a dokedy je potrebné prepísať vozidlo po skončení leasingu

Ak bolo motorové vozidlo financované cez finančný leasing a nájomca po jeho skončení kúpi toto motorové vozidlo do svojho vlastníctva, je potrebné po skončení leasingu vykonať zmeny v dokladoch od vozidla. Od tohto momentu totižto už bude držiteľom aj vlastníkom vozidla osoba, ktorá predtým bola nájomcom tohto vozidla. V dokladoch od vozidla dôjde len k zmene vlastníka vozidla, keďže držiteľom vozidla bol aj počas trvania leasingu nájomca.

Ukončenie leasingu a s ním súvisiacu zmenu vlastníctva k motorovému vozidlu je potrebné oznámiť Policajnému zboru do 30 dní odo dňa, od kedy k zmene vlastníctva došlo (zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 116 ods. 2 a 3). Prepis vozidla po ukončení leasingu je potrebné oznámiť tomu dopravnému inšpektorátu, kde je vozidlo evidované. Ide vždy o ten dopravný inšpektorát, v ktorého územnom obvode mal nájomca a neskôr nový vlastník vozidla pobyt alebo sídlo.

Napríklad podľa leasingovej zmluvy mohol nájomca najneskôr mesiac pred ukončením nájmu uplatniť právo na kúpu motorového vozidla. Súčasťou splátok nájomného bola aj kúpna cena. Nájomca využil svoje právo na kúpu motorového vozidla. V zmysle leasingovej zmluvy vlastnícke právo k motorovému vozidlu prechádzalo na nájomcu dňom nasledujúcim po dni, keď uhradil poslednú splátku nájomného, čo bolo 31. januára. Počnúc 1. februárom teda plynie 30-dňová lehota, v ktorej je potrebné zapísať nového vlastníka vozidla do dokladov.

Ako prepísať motorové vozidlo po skončení leasingu

Po ukončení finančného leasingu môžete motorové vozidlo prepísať buď:

  • osobne na dopravnom inšpektoráte alebo
  • online prostredníctvom elektronickej služby.

Bez ohľadu na to, ktorú z foriem prepisu vozidla si vyberiete, je potrebné si uvedomiť, že zmena vlastníctva k motorovému vozidlu pozostáva z dvoch evidenčných úkonov. Prvým je ukončenie pôvodného vlastníctva a druhým je zápis nového vlastníctva k vozidlu.

Prihlásenie vozidla po skončení leasingu osobne

Pri osobnom prepise motorového vozidla po skončení leasingu musí v prvom kroku prebehnúť ukončenie vlastníctva leasingovou spoločnosťou a v druhom kroku zápis vlastníctva novým vlastníkom. Leasingová spoločnosť na dopravnom inšpektoráte najskôr oznámi ukončenie vlastníctva a neskôr nový vlastník vykoná zápis vlastníctva. V osobnej prítomnosti oboch týchto strán sa tento úkon môže vykonať na dopravnom inšpektoráte naraz.

V reálnom živote ale prepis vozidla po skončení leasingu najčastejšie prebehne tak, že leasingová spoločnosť vystaví na nového vlastníka motorového vozidla splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje vykonať všetky úkony spojené so zmenou vlastníctva vozidla. Toto splnomocnenie je v mnohých prípadoch zakomponované už v texte samotnej kúpnej zmluvy.

V praxi vám leasingová spoločnosť dá splnomocnenie a prepis si vybavíte sami.

Ak budete chcieť na základe splnomocnenia na seba prepísať vozidlo po skončení leasingu osobne, budete musieť osobne navštíviť príslušný dopravný inšpektorát (môže sídliť aj v budove klientskeho centra). Nie je potrebné, aby ste tam prišli aj s motorovým vozidlom – obhliadky vozidiel sa už nevykonávajú. Rovnako nie je potrebné ani to, aby ste kvôli oznámeniu zmeny vlastníctva vozidla vypĺňali nejaký formulár. Vašu žiadosť zamestnancovi dopravného inšpektorátu formulujete iba ústne.

Pri oznamovaní zmeny vlastníctva po ukončení leasingu predložíte:

  • platný doklad totožnosti,
  • čipovú kartu osvedčenia o evidencii vozidla časť I,
  • papierové osvedčenie o evidencii vozidla časť II,
  • písomné splnomocnenie od leasingovej spoločnosti na vykonanie zmeny vo vlastníctve vozidla s osvedčeným podpisom,
  • potvrdenie o uzavretí povinného zmluvného poistenia (poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla).

Poplatky a doručenie dokladov pri osobnom prepise vozidla

Za osobný prepis vozidla po skončení leasingu zaplatíte správny poplatok vo výške 12 eur (6 eur za vydanie osvedčenia o evidencii časť I a 6 eur za vydanie osvedčenia o evidencii časť II). Papierové osvedčenie o evidencii časť II vám bude vydané ihneď. Do 30 dní vám bude poštou doručená aj čipová karta osvedčenia o evidencii časť I.

Článok pokračuje pod reklamou

Prihlásenie vozidla po skončení leasingu elektronicky

Vozidlo, ktorého ste sa po skončení leasingu stali vlastníkom, môžete prihlásiť aj elektronicky bez toho, aby ste museli navštíviť dopravný inšpektorát. Osoba, ktorá bude vykonávať tieto evidenčné úkony, musí pre elektronickú komunikáciu disponovať určitou výbavou, keďže na podanie a podpisovanie žiadostí sa používa eID karta s kvalifikovaným elektronickým podpisom. Všetko, čo na to budete potrebovať, je uvedené v článku Ako podpísať dokument KEP-om (kvalifikovaným elektronickým podpisom).

Existuje viacero možností elektronického prepísania vozidla po skončení leasingu:

  • všetky zmeny týkajúce sa vlastníctva vozidla vykoná priamo leasingová spoločnosť (nový vlastník vozidla nemusí vykonať žiadne úkony),
  • leasingová spoločnosť vykoná oznámenie ukončenia pôvodného vlastníctva vozidla a nový vlastník vykoná zápis nového vlastníctva k vozidlu,
  • leasingová spoločnosť vám udelí splnomocnenie na potrebné evidenčné úkony.

V prípade prvej možnosti všetky evidenčné úkony vykonáva leasingová spoločnosť. Používa na to elektronickú službu „Žiadosť o zmenu vlastníctva vozidla po ukončení leasingu vozidla“. V tomto prípade aj všetky poplatky ako žiadateľ platí leasingová spoločnosť. K vykonaniu tohto evidenčného úkonu bude leasingová spoločnosť okrem vašich osobných údajov potrebovať naskenované potvrdenie o uzavretí povinného zmluvného poistenia na vozidlo. Rovnocennou alternatívou k tejto elektronickej službe je elektronická služba „Žiadosť o priamy prevod držby alebo vlastníctva vozidla“, v rámci ktorej sa v úvode vyberie iba možnosť „zmena vlastníckeho práva“ (bez zmeny držiteľa vozidla).

Elektronicky môže prepísať vlastníctvo na vás aj samotná leasingová spoločnosť.

V prípade druhej možnosti najskôr leasingová spoločnosť oznámi ukončenie vlastníckeho práva k vozidlu, a to prostredníctvom elektronickej služby „Žiadosť o oznámenie ukončenia vlastníctva vozidla“. Týmto krokom leasingová spoločnosť len vykoná úkon potrebný na to, aby ste si vy mohli vozidlo prihlásiť na seba. Následne teda v druhom kroku musíte využiť elektronickú službu s názvom „Žiadosť o zápis vlastníka vozidla po oznámení ukončenia predchádzajúceho vlastníctva“. Tu vyplníte svoje údaje, zaplatíte správny poplatok a k žiadosti priložíte naskenované potvrdenie o uzavretí povinného zmluvného poistenia na vozidlo.

Prečítajte si tiež

Treťou možnosťou je tá, že vám leasingová spoločnosť udelí splnomocnenie na vykonanie tých vyššie uvedených evidenčných úkonov, ktoré musí vykonať ona sama. Pozor však na to, že toto splnomocnenie musí byť udelené výhradne cez elektronickú službu „Žiadosť o zapísanie splnomocnenia k evidenčnému úkonu s vozidlom“. Listinné splnomocnenie aktuálne nie je možné použiť pri žiadnej elektronickej službe evidencie vozidiel.

Poplatky a doručenie dokladov pri elektronickom prepise vozidla

Poplatky spojené s elektronickým prihlásením vozidla po skončení leasingu sú polovičné v porovnaní s tým, ak by ste tieto evidenčné úkony robili osobne. Spolu zaplatíte za vydanie nového osvedčenia o evidencii časť I a časť II len 6 eur (3 eurá za každý tento doklad).

Prečítajte si tiež

Bez ohľadu na to, na základe ktorej z vyššie uvedených možností budete elektronicky vozidlo po ukončení leasingu na seba prihlasovať, nové doklady od vozidla (osvedčenie o evidencii časť I a II) vám budú doručené poštovým kuriérom. Pri ich prevzatí zároveň budete musieť pôvodné doklady od vozidla odovzdať poštovému kuriérovi.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky