Dočasné odhlásenie vozidla online

Aké následky má dočasné odhlásenie vozidla z evidencie, kedy sa táto možnosť využíva a ako to urobiť elektronicky (on-line).

Dočasné odhlásenie vozidla

Vo všeobecnosti musí byť vozidlo prevádzkované v cestnej premávke prihlásené do evidencie vozidiel (informačného systému obsahujúceho údaje o vozidlách). V prípade, že nechcete vozidlo viac používať a z určitých dôvodov nepripadá do úvahy jeho predaj, môžete požiadať o jeho vyradenie z evidencie vozidiel.

Vyradenie vozidla z evidencie vozidiel (tzv. „odhlásenie vozidla“) môže byť trvalé alebo dočasné. Trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel je väčšinou podmienené jeho spracovaním, teda odovzdaním na recykláciu. Takéto vozidlo už nikdy nemôže byť opätovne prihlásené do evidencie vozidiel. Dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel znamená vyradenie vozidla z evidencie vozidiel len na určitú dobu, avšak maximálne na dobu 20 rokov. Po jej uplynutí alebo kedykoľvek v priebehu jej plynutia môže byť vozidlo znovu prihlásené do evidencie vozidiel a prevádzkované v cestnej premávke.

Aké následky má dočasné odhlásenie vozidla

Pri dočasnom odhlásení vozidla budete musieť odovzdať osvedčenie o evidencii časť I a II (tzv. „malý a veľký technický preukaz“). Tabuľky s evidenčným číslom si ponechávate. Počas celej doby dočasného odhlásenia vozidla z evidencie vozidlo nesmie byť prevádzkované v cestnej premávke. Takéto vozidlo nesmie byť zničené a musí byť prístupné orgánu Policajného zboru. Počas trvania dočasného odhlásenia vozidla sa ho však môžete rozhodnúť odovzdať na spracovanie, ale potom ho musíte trvale odhlásiť z evidencie vozidiel.

Za dočasne odhlásené vozidlo sa neplatí poistenie a ani daň z motorových vozidiel.

Dočasne odhlásené vozidlo sa vo vzťahu aj k iným povinnostiam súvisiacim s jeho prevádzkou správa takpovediac ako „dočasne neexistujúce vozidlo“. To znamená napríklad to, že dočasným vyradením vozidla z evidencie vozidiel zaň zaniká aj povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Počas doby dočasného odhlásenia vozidla nemusíte za toto vozidlo platiť poistenie. Takisto sa takéto vozidlo nemusí zúčastňovať technických kontrol a emisných kontrol. Dočasným vyradením vozidla z evidencie vozidiel takisto zaniká aj daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel za toto vozidlo. Daň z motorových vozidiel nemusíte platiť od prvého dňa toho mesiaca, ktorý nasledujúce po tom mesiaci, v ktorom bolo vozidlo dočasne odhlásené z evidencie.

Kedy uvažovať na dočasným odhlásením vozidla

Využiť možnosť dočasne odhlásiť vozidlo môže byť vhodné vo viacerých životných situáciách. Môže ísť o situáciu, keď niekto zo zdravotných dôvodov nebude môcť viesť vozidlo po určitú dobu. Takisto môže byť táto služba vhodná pre tých, ktorým bol zadržaný vodičský preukaz. Nemenej častými dôvodmi pre dočasné vyradenie vozidla z evidenciu sú tie, keď vlastník vozidla bude po dlhšiu dobu v zahraničí (napríklad z pracovných dôvodov). Špecifickým dôvodom je dočasné vyradenie z evidencie takého vozidla, ktoré je pomerne jedinečné a obvykle aj staršie a existuje tu predpoklad, že s pribúdajúcim vekom bude jeho hodnota rásť.

Prečítajte si tiež

Pre podnikateľa môže byť dočasné odhlásenie vozidla vhodné vtedy, ak prechodne vozidlo nebude po určitú dobu potrebovať. Obzvlášť pri úžitkových vozidlách, s ktorými sú spojené vyššie sadzby povinného zmluvného poistenia a dane z motorových vozidiel, je možné dočasným vyradením vozidla z evidencie vozidiel ušetriť nemálo peňazí. Napríklad ak v období pandémie ochorenia COVID-19 nákladnému prepravcovi poklesnú objednávky alebo mu naraz niekoľko vodičov ochorie, môže dočasným odhlásením čo i len jedného kamiónu na jeden alebo viac mesiacov výrazne ušetriť na nákladoch.

Článok pokračuje pod reklamou

Dočasné odhlásenie vozidla on-line prostredníctvom elektronickej služby

Dočasne odhlásiť vozidlo z evidencie je možné osobne na dopravnom inšpektoráte alebo online prostredníctvom elektronickej služby. Elektronická služba má názov „Žiadosť o dočasné vyradenie vozidla z evidencie do skončenia mimoriadnej situácie súvisiacej s vírusom COVID-19“ a nájdete ju na portáli elektronických služieb Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Iná služba na dočasné odhlásenie vozidla elektronicky momentálne neexistuje. Možnosť dočasne odhlásiť vozidlo elektronicky bola zavedená len od 9. apríla 2020, a to v priamej súvislosti pandémiou ochorenia COVID-19. Pravdepodobne z týchto dôvodov zatiaľ obsahuje viaceré obmedzenia, resp. nedostatky.

Online služba na dočasné odhlásenie vozidla bola zavedená počas obdobia pandémie.

Momentálne je možné elektronicky dočasne odhlásiť vozidlo online len na obdobie jedného roka. Zatiaľ si teda nie je možné zvoliť obdobie, počas ktorého chcete mať vozidlo dočasne vyradené z evidencie vozidiel. V súvislosti s tým elektronická žiadosť o dočasné odhlásenie vozidla obsahuje len dva jednoduché kroky. Prvým krokom je výber vozidla, ktoré chcete dočasne odhlásiť. Potom nasleduje sumarizácia žiadosti a druhým krokom je podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Potom zaplatíte správny poplatok vo výške 2,50 eura podľa platobných inštrukcií doručených do vašej elektronickej schránky. Následne by ste mali dostať do elektronickej schránky aj oznámenie o úspešnom dočasnom vyradení vozidla z evidencie.

Prečítajte si tiež

Ak bude vaše vozidlo dočasne vyradené z evidencie prostredníctvom spomínanej elektronickej služby počas vyhlásenej krízovej situácie, nie ste povinný na Polícii odovzdávať osvedčenie o evidencii časť I a časť II. Vyplýva to z § 143g ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa tohto ustanovenia je opätovné prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel pred ukončením lehoty dočasného odhlásenia oslobodené od správneho poplatku.

Poplatky za dočasné odhlásenie vozidla online

Je možné predpokladať, že elektronická služba na dočasné odhlásenie vozidla z evidencie vozidiel bude zachovaná aj po skončení krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 a bude umožňovať aj odhlásenie vozidla na iné obdobia.

Poplatky za podanie žiadosti o dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel a predĺženie dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel budú nasledovné:

 • lehota do jedného roka: 2,50 eura,
 • lehota od jedného roka do dvoch rokov: 10 eur,
 • lehota od dvoch rokov do štyroch rokov: 17,50 eura,
 • lehota od štyroch rokov do šiestich rokov: 35 eur,
 • lehota od šiestich rokov do 10 rokov: 100 eur,
 • lehota nad 10 rokov: 280 eur.
Prečítajte si tiež

V tejto súvislosti je dôležité upozorniť na to, že pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel sa za začiatok lehoty počíta dátum predchádzajúceho vyradenia vozidla z evidencie vozidiel. Napríklad ak ste dočasne odhlásili vozidlo za 2,50 eura na obdobie do jedného roka a chcete dočasné odhlásenie predĺžiť na obdobie do dvoch rokov, zaplatíte až 10 eur a nie rozdiel 7,50 eura medzi poplatkami (vždy za dočasné vyradenie vozidla zaplatíte toľko, akoby ste vozidlo vyraďovali z evidencie po prvý krát).

Čo spraviť pred uplynutím doby dočasného vyradenia vozidla z evidencie

V súvislosti s dočasne odhláseným vozidlom ste povinný najneskôr do 30 dní od uplynutia lehoty dočasného odhlásenia požiadať o:

 • opätovné zaradenie vozidla do evidencie,
 • predĺženie dočasného vyradenia vozidla z evidencie,
 • trvalé vyradenie vozidla z evidencie,
 • prevod držby a/alebo vlastníctva vozidla, alebo
 • zápis vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla.
Prečítajte si tiež

V prípade, že sa rozhodnete pre opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel, zaplatíte poplatok 5 eur. Je možné tak urobiť jedine osobne. Elektronická služba na tento účel momentálne neexistuje. V prípade, že bude zriadená, poplatok bude polovičný, teda 2,50 eura. Tento poplatok sa však neplatí vtedy, ak bolo vozidlo dočasne vyradené z evidencie počas krízovej situácie. Pri opätovnom prihlásení vozidla do evidencie už poplatok za vydanie dokladov od vozidla (osvedčenia o evidencii časť I a II) nebudete platiť.

Ako prepísať motorové vozidlo po skončení leasingu nájdete v článku Prepis vozidla po skončení leasingu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky