Predaj z dvora - mäso z hydiny a králikov

Aké hygienické pravidlá sa vzťahujú na priamy predaj mäsa z dvora? Aké druhy mäsa a v akých množstvách možno takto predávať?

Pôvod mäsa z hydiny a domácich králikov určených na priamy predaj

Ak by ste mäso z hydiny a domácich králikov chceli predávať priamo z dvora, musí byť na to splnená dôležitá podmienka týkajúca sa pôvodu tohto mäsa. Toto mäso musí pochádzať z vlastného chovu farmára. Mäso teda musí byť vaše vlastné, nesmiete ho nakupovať alebo obstarávať iným spôsobom. Zároveň musíte byť na túto činnosť zaregistrovaný na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe ako potravinársky podnik a mať tu zaregistrovaný aj chov hospodárskych zvierat. Viac o predaji z dvora vo všeobecnosti nájdete v článku Predaj z dvora – čo je to a aké má podmienky

Koľko hydiny a králikov možno predávať z dvora

Priamy predaj sa vzťahuje len na tzv. „malé množstvá“. Po ich prekročení už nemožno tento inštitút využiť a na farmára sa budú vzťahovať prísnejšie hygienické pravidlá.

V prípade mäsa z hydiny a králikov malé množstvá stanovuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády č. 359/2011 Z. z.“ v príslušnom tvare).

Farmár môže mäso z hydiny a mäso z králikov predávať na základe zjednodušení inštitútu predaja z dvora len vtedy, ak vyprodukuje na farme alebo v chove ročne menej ako:

 • 10 000 kusov hydiny,
 • 2 500 kusov králikov.

Komu môžete mäso z hydiny a domácich králikov predať z dvora

Podmienkou využitia zjednodušení inštitútu priameho predaja je to, že priamym predajom možno predávať mäso z hydiny a domácich králikov len:

 • priamo konečnému spotrebiteľovi alebo
 • miestnym maloobchodným prevádzkarniam.

Priamo konečnému spotrebiteľovi je možné mäso z hydiny a domácich králikov predávať vo vlastných priestoroch alebo na miestnom trhovom mieste.

Miestnou maloobchodnou prevádzkarňou musí byť len vhodne vybavená maloobchodná predajňa potravín, vhodne vybavené trhové miesto alebo zariadenie spoločného stravovania (napríklad reštaurácia). Nemožno však takto dodávať mäso do predškolských, školských a nemocničných zariadení, stánkov a stanov na krátkodobý predaj potravín, pojazdných predajných vozidiel na ambulantný predaj, supermarketov, distribučných centier, veľkoobchodných predajní a distribučných koncoviek, podomového, zásielkového, internetového alebo iného sprostredkovateľského predaja.

Aké podmienky musí spĺňať farmár, ktorému priamo predáte mäso z dvora

Miestna maloobchodná prevádzkareň, ktorej je možné priamo z dvora predať mäso z hydiny alebo domácich králikov, musí spĺňať tieto podmienky:

 • manipuluje s potravinami a skladuje ich v mieste predaja konečnému spotrebiteľovi alebo ich spracúva, pripravuje a podáva z nich pokrmy konečnému spotrebiteľovi,
 • je vzdialená najviac dve hodiny cesty za dodržania hygienických podmienok prepravy od územného obvodu kraja, v ktorom má sídlo regionálna veterinárna a potravinová správa, ktorá zaregistrovala prvovýrobcu a jeho činnosť (znamená to, že napríklad dodávať mäso z priameho predaja z Košického do Bratislavského kraja možné nie je).

Miestna maloobchodná prevádzkareň nesmie ďalej dodávať mäso nakúpené z priameho predaja iným prevádzkarniam ani ho umiestňovať na trh inou formou, ako je priamy predaj konečnému spotrebiteľovi alebo podávanie pokrmov z nich pripravených konečnému spotrebiteľovi na mieste v maloobchodnej prevádzkarni. Znamená to, že prevádzka, ktorej dodáte mäso, ho môže len predať konečnému zákazníkovi (bežnému občanovi) alebo z neho pripraviť jedlo, ktoré sa na mieste predáva konečnému zákazníkovi (bežnému občanovi).

Aké mäso z hydiny a králikov je povolené predávať z dvora

Priamym predajom je možné predávať len tieto druhy mäsa:

a) v prípade hydiny sú to nespracované telá hydiny a z nich oddelené nespracované vedľajšie jatočné produkty a vnútornosti získané zabitím zdravej hydiny,

b) v prípade králikov sú to nespracované telá králikov a z nich oddelené nespracované vedľajšie jatočné produkty získané zabitím zdravých králikov.

Hydinu a z nej získané mäso určené na predaj z dvora možno podrobiť len týmto operáciám:

a) omráčeniu a usmrteniu vykrvením, obareniu a ošklbaniu, vypitvaniu, odstráneniu hlavy a inému jatočnému opracovaniu,

b) očisteniu, chladeniu alebo zmrazeniu a vloženiu do vhodného kontajnera na prepravu alebo ponúkanie na predaj konečnému spotrebiteľovi.

Prečítajte si tiež

Králiky a z nich získané mäso určené na predaj z dvora možno podrobiť len týmto operáciám:

a) omráčeniu a usmrteniu vykrvením, stiahnutiu z kože, vypitvaniu alebo inému jatočnému opracovaniu s výnimkou oddelenia hlavy (hlavu od tela možno oddeliť až po predaji konečnému spotrebiteľovi, ak o to požiada),

b) očisteniu, chladeniu alebo zmrazeniu a vloženiu do vhodného kontajnera na prepravu alebo ponúkanie na predaj konečnému spotrebiteľovi.

Mäso pri priamom predaji z dvora nemožno nijako upravovať

Dôležité je, že pri priamom predaji je zakázané vykonávať operácie, ktoré podstatne menia anatomickú celistvosť alebo povahu mäsa z hydiny alebo mäsa z králikov, ako je delenie, porciovanie, vykosťovanie, krájanie, rezanie, mletie alebo akékoľvek spracovanie. Takisto je zakázané aj balenie mäsa z hydiny alebo mäsa z králikov vopred do spotrebiteľských obalov vrátane balenia do vákua alebo do modifikovanej atmosféry.

Priamym predajom môžete predávať len mäso bez akýchkoľvek úprav.

Vyššie uvedené v praxi teda znamená, že na základe inštitútu priameho predaja môžete predávať v zásade len surové mäso, nijakým spôsobom nespracované, čo znamená, že musíte predávať celé telá hydiny alebo králikov. Nesmiete napríklad predávať „kuracie prsia“, pretože na to by ste už museli mäso porciovať a rezať, čo je pri priamom predaji zakázané. V prípade, že by ste chceli mäso akýmkoľvek iným spôsobom spracovávať, nemohli by ste využiť inštitút priameho predaja a vzťahovali by sa na vás prísne hygienické predpisy.

Hygienické požiadavky týkajúce sa mäsa predávaného priamo z dvora

Uvádzame vybrané hygienické zásady, ktoré je potrebné pri priamom predaji mäsa z hydiny a mäsa z králikov dodržiavať:

 • Na čistenie a odstránenie povrchovej kontaminácie mäsa z hydiny a mäsa z králikov alebo na chladenie sa používa len sprchovanie tečúcou pitnou vodou pod tlakom. Čistenie mäsa z hydiny a mäsa z králikov utierkami a schladzovanie tiel hydiny ponáraním do stojatej vody nie je prípustné.
 • Mäso z hydiny a mäso z králikov sa uchováva a prepravuje pri vhodnej teplote. Počas uchovávania, prepravy a manipulácie musí byť chránené pred kontamináciou, kazením sa, rozkladom, znečistením, slnečným žiarením alebo inými zdrojmi tepla, odpadovou vodou alebo inými škodlivými látkami alebo vplyvmi, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú jeho hygienu a bezpečnosť.
 • Ak sa mäso z hydiny a mäso z králikov ihneď po zabití a jatočnom opracovaní nepredá v priestoroch prvovýrobcu konečnému spotrebiteľovi alebo sa nedodá v teplom stave miestnej maloobchodnej prevádzkarni, prvovýrobca ho čo najskôr schladí na teplotu neprevyšujúcu + 4° C. Táto teplota sa udržiava až do predaja mäsa.
 • Mäso z hydiny a mäso z králikov v teplom stave možno priamo predať konečnému spotrebiteľovi len v priestoroch farmára a farmár musí konečného spotrebiteľa na túto skutočnosť (že mäso sa predáva v teplom stave) upozorniť.
 • K dodávke mäsa z hydiny a mäsa z králikov v teplom stave miestnej maloobchodnej prevádzkarni sa pripojí písomná informácia s uvedením dátumu a hodiny zabitia hydiny a králikov a informácia o tom, že mäso nie je vychladené.
Článok pokračuje pod reklamou

Povinne uvádzané informácie o mäsa predávanom z dvora

Nariadenie vlády č. 359/2011 Z. z. ukladá farmárom, ktorí priamo predávajú svoje mäso z hydiny alebo králikov konečným spotrebiteľom alebo miestnej maloobchodnej prevádzkarni, povinnosť uvádzať o tomto mäse viaceré informácie.

V záujme vysledovateľnosti mäsa z hydiny alebo mäsa z králikov sa na etikete alebo visačke upevnenej ku každému telu alebo vnútornostiam musia uviesť tieto údaje o pôvode mäsa:

a) meno, priezvisko a adresa prvovýrobcu, ak ide o prvovýrobcu, ktorý je fyzickou osobou, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o prvovýrobcu, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, alebo obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ak ide o prvovýrobcu, ktorý je právnickou osobou,

b) adresa zaregistrovanej prevádzkarne, farmy alebo chovu prvovýrobcu, z ktorého mäso pochádza, ak nie je totožná s adresou alebo so sídlom podľa predošlého bodu.

Prečítajte si tiež

Ďalej je potrebné pri mäse predávanom z dvora uviesť aj dobre viditeľné a čitateľné upozornenie pre kupujúcich: „Hydinové mäso nie je veterinárne prehliadnuté. Je určené na spotrebu v domácnosti konečného spotrebiteľa po tepelnej úprave.“ alebo „Mäso z králikov nie je veterinárne prehliadnuté. Je určené na spotrebu v domácnosti konečného spotrebiteľa po tepelnej úprave.“ V prípade, že sa telá hydiny alebo králikov z predávajú v priestoroch prvovýrobcu alebo na miestnom trhovisku nepitvané, len čiastočne vypitvané alebo v perí alebo v koži, musí na to byť konečný spotrebiteľ upozornený označením.

Vyššie uvedené povinne uvádzané informácie o mäsa z hydiny alebo králikov na etikete alebo visačke pripojenej ku každému telu môžu mať nasledujúcu podobu:

Informácie pre konečného spotrebiteľa

podľa § 8 ods. 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá v znení neskorších predpisov

• meno, priezvisko a adresa prvovýrobcu mäsa: Norbert Podinikavý, Hviezdoslavova 10, 934 01 Levice,
• adresa chovu prvovýrobcu, z ktorého mäso pochádza: Mochovská 100, 934 01 Levice,
• upozornenie pre kupujúceho: hydinové mäso nie je veterinárne prehliadnuté; je určené na spotrebu v domácnosti konečného spotrebiteľa po tepelnej úprave.

Evidencia farmára na účely priameho predaja mäsa z hydiny a králikov

Farmár predávajúci mäso z hydiny a králikov priamo z dvora musí viesť:

 • záznamy, ktorými preukazuje celkové množstvo hydiny alebo králikov chovaných ročne na zaregistrovanej farme alebo v zaregistrovanom chove,
 • záznamy, ktorými preukazuje celkové množstvo hydiny alebo králikov zabitých na zaregistrovanej farme alebo v zaregistrovanom chove,
 • záznamy o počtoch hydiny a králikov dodaných miestnej maloobchodnej prevádzkarni alebo priamo predaných konečnému spotrebiteľovi počas každého týždňa a počas kalendárneho roka.

Záznamy o počtoch hydiny a králikov dodaných miestnej maloobchodnej prevádzkarni alebo priamo predaných konečnému spotrebiteľovi môžu mať napríklad takúto podobu:

Dátum Množstvo hydiny priamo predanej konečnému spotrebiteľovi Množstvo hydiny dodanej jednotlivým miestnym maloobchodným prevádzkarňam
počet kusov meno a priezvisko spotrebiteľa počet kusov meno alebo názov prevádzkarne
... ... ... ... ...
08.06.2020 5 Peter Podnikavý - -
09.06.2020 - - - -
10.06.2020 4 Pavol Podnikateľský 10 Odberateľ 1, s. r. o.
11.06.2020 - - - -
12.06.2020 3 Jozef Odberateľský 10 Odberateľ 2, s. r. o.
13.06.2020 - - - -
14.06.2020 - - - -
Spolu za týždeň 12 - 20 -
... ... ... ... ...
Spolu za rok 2020 300 - 600 -

Vyššie uvedené záznamy je potrebné uchovávať najmenej 12 mesiacov po skončení príslušného kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zápis do RPVS: povinnosť poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby

Ako postupovať, na koho sa obrátiť a s akými nákladmi počítať pri zápise do registra partnerov verejného sektora, ak ide o poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby?

Predaj mlieka priamo z dvora

Podmienky predaja, hygienické požiadavky a množstevné limity pri predaj mlieka z dvora.

Predaj vajec z dvora

Ako môžu predávať malí farmári vajcia v zjednodušenom režime priamo zákazníkom? Konkrétne podmienky predaja vajec z dvora.

Predaj z dvora – čo je to a aké má podmienky

Pri priamom predaji z dvora sa na farmárov vzťahujú výnimky z prísnych predpisov. Čo je predaj z dvora a aké sú jeho základné pravidlá a podmienky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky