Predaj mlieka priamo z dvora

Podmienky predaja, hygienické požiadavky a množstevné limity pri predaj mlieka z dvora.

Mlieko na priamy predaj z dvora musí pochádzať z vlastnej produkcie

Podmienky priameho predaja mlieka u dvora ustanovuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády č. 360/2011 Z. z.“ v príslušnom tvare).

Predávať priamo z dvora je možné len surové mlieko, ktoré pochádza z vlastnej produkcie. Mlieko teda musí pochádzať z vašich kráv, kôz alebo oviec, ktoré chováte za účelom získania mlieka týmto chovom. Mlieko, ktoré budete predávať pod inštitútom priameho predaja, teda nesmie pochádzať napríklad z nákupu.

Pripomíname, že ak chcete surové mlieko predávať priamym predajom, musíte byť na tento účel zaregistrovaný na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe ako potravinársky podnik a mať tu zaregistrovaný aj chov hospodárskych zvierat. Všeobecné podmienky týkajúce sa predaja z dvora nájdete v článku Predaj z dvora – čo je to a aké má podmienky.

Viac o predaji z dvora konkrétnych produktov, nájdete v článkoch Predaj vajec z dvora alebo Predaj z dvora - mäso z hydiny a králikov.

Kto môže byť odberateľom mlieka pri predaji z dvora

Priamy predaj sa vyznačuje aj tým, že produkty takto nemôžete predávať komukoľvek. V prípade surového mlieka ho môžete predávať len priamo konečnému spotrebiteľovi. Zároveň platí, že takto môžete konečnému spotrebiteľovi predať surové mlieko len na mieste jeho produkcie, čiže na farme, kde sa chovali zvieratá, z ktorých sa mlieko získalo. Mlieko teda nemôžete zobrať napríklad na miestne trhové miesto a tam ho predávať.

Poznámka: Mlieko, prípadne aj mliečnej výrobky, predávať maloobchodným prevádzkarňam môžu len samotné maloobchodné prevádzkarne. V takýchto prípadoch sa na takéto dodávanie mlieka vzťahujú ustanovenia § 8 až 10 nariadenia vlády č. 360/2011 Z. z. Pre takéto dodávanie mlieka však už platia iné pravidlá. V tomto článku sa budeme venovať len priamemu predaju mlieka konečnému spotrebiteľovi.

Množstvo mlieka, ktoré je možné predať konečnému spotrebiteľovi

Priamym predajom z dvora je možné predávať len tzv. „malé množstvo“ mlieka. Malým množstvom surového mlieka je také množstvo surového kravského mlieka, surového ovčieho mlieka alebo surového kozieho mlieka, ktoré zodpovedá obvyklej dennej spotrebe tohto mlieka v domácnosti konečného spotrebiteľa. Množstvo mlieka zodpovedajúce obvyklej dennej spotrebe mlieka v domácnosti už žiadny predpis bližšie neurčuje.

Množstvo mlieka, ktoré môžete predať jednému konečnému spotrebiteľovi, môže byť veľmi individuálne, pretože každý môže mať inú predstavu o obvyklej spotrebe mlieka napríklad štvorčlennej domácnosti. Farmári sú pri priamom predaji mlieka limitovaní len množstvom predaným jednému spotrebiteľovi, ale nie počtom takýchto spotrebiteľov. Ak má teda farmár veľa zákazníkov, tak môže predávať aj veľa mlieka.

Aké spracovateľské operácie je možné s priamo predávaným mliekom robiť

Surové mlieko určené na priamy predaj možno podrobiť len týmto operáciám, ktoré podstatne nemenia jeho povahu:

 • manipulácii so surovým mliekom po nadojení,
 • chladeniu a skladovaniu.

Mlieko určené na priamy predaj sa nesmie žiadnym spôsobom spracúvať, nesmú sa od neho oddeľovať alebo pridávať k nemu akékoľvek zložky, nie je povolené odstreďovať ho alebo vykonávať také činnosti, ktoré ho podstatne menia. Platí teda zásada, že priamym predajom je možné predávať len surové mlieko. Mlieko nesmiete ani ohrievať a ani z neho vyrábať syr, tvaroh alebo bryndzu. Porušili by ste podmienky predaja z dvora a museli by ste sa riadiť omnoho prísnejšími požiadavkami na prevádzkareň a hygienu.

Mlieko pri priamom predaji nesmiete nijako upravovať a ani baliť.

Rovnako je zakázané mlieko pri predaji z dvora vopred baliť do spotrebiteľských obalov. Zákazníkovi môžete mlieko zbaliť do obalu až priamo pri jeho predaji.

Požiadavky na zvieratá, od ktorých môže mlieko na predaj z dvora pochádzať

Mlieko určené na predaj z dvora musí pochádzať od zvierat:

 • ktoré neprejavujú žiadne príznaky infekčných chorôb prenosných mliekom na ľudí,
 • ktoré sú v dobrom zdravotnom stave, neprejavujú žiadne príznaky chorôb, ktoré môžu mať za následok kontamináciu mlieka, a najmä netrpia žiadnymi infekciami pohlavného ústrojenstva s výtokom, enteritídou s hnačkou a horúčkou alebo rozpoznateľným zápalom vemena,
 • ktoré nemajú žiadne poranenie vemena, ktoré by mohlo ovplyvniť mlieko,
 • ktorým neboli podané žiadne nepovolené látky alebo nepovolené lieky alebo ktoré neboli podrobené nelegálnemu ošetreniu,
 • pri ktorých boli po podaní povolených liekov alebo látok dodržané predpísané ochranné lehoty.
Prečítajte si tiež

Okrem toho surové mlieko musí pochádzať od:

 • kráv, ktoré patria do stáda bez brucelózy alebo úradne bez brucelózy, a stáda, ktoré je úradne bez tuberkulózy,
 • oviec alebo kôz, ktoré patria do chovu bez brucelózy alebo úradne bez brucelózy, a ak sa kozy držia spolu s kravami, musia byť tieto kozy prehliadané a testované na tuberkulózu.

Hygienické podmienky získavania mlieka na predaj z dvora

Nariadenie vlády č. 360/2011 Z. z. vymenúva viacero hygienických opatrení, ktoré majú minimalizovať vznik akýchkoľvek zdravotných problémov u človeka spojených s požitím mlieka pochádzajúceho z priameho predaja.

Dojacie zariadenia a priestory, v ktorých sa surové mlieko skladuje, manipuluje sa s ním alebo v ktorom sa chladí, musia byť umiestnené a skonštruované tak, aby sa obmedzilo riziko kontaminácie surového mlieka. Priestory na skladovanie surového mlieka musia byť chránené proti škodcom a musia byť oddelené od priestorov, kde sú ustajnené zvieratá.

Povrchy zariadení a vybavenia, ktoré prichádzajú do styku so surovým mliekom, musia byť ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné a musia byť udržiavané v dobrom technickom a hygienickom stave. Okrem toho musia byť vyrobené z hladkých, umývateľných a netoxických materiálov a po použití sa musia vyčistiť a vydezinfikovať.

Dojenie sa vykonáva hygienickým spôsobom a najmä sa musí zabezpečiť, aby:

 • osoby, ktoré vykonávajú dojenie alebo manipulujú so surovým mliekom, nosili čistý odev, dodržiavali vysoký stupeň osobnej čistoty a v blízkosti miesta dojenia mali k dispozícii vhodné zariadenia na umývanie rúk a predlaktia,
 • boli struky, vemeno a priľahlé časti pred začatím dojenia čisté,
 • osoba vykonávajúca dojenie vizuálne skontrolovala, či surové mlieko nevykazuje organoleptické a fyzikálno-chemické odchýlky,
 • sa surové mlieko od zvierat, ktoré vykazujú klinické príznaky chorôb vemena, a surové mlieko, ktoré vykazuje odchýlky podľa predchádzajúceho bodu, nepoužilo na ľudskú spotrebu,
 • sa mledzivo dojilo a skladovalo oddelene a nemiešalo sa so surovým mliekom.

Skladovanie mlieka a dátum spotreby mlieka pri priamom predaji

Mlieko určené na priamy predaj sa musí ihneď po nadojení umiestniť na čisté miesto, ktoré je skonštruované a vybavené tak, aby sa zabránilo jeho kontaminácii.

Mlieko sa môže predávať ako vychladené alebo nevychladené, pričom v závislosti od toho platia pre tieto druhy mlieka nasledujúce pravidlá:

 • Mlieko predávané ako vychladené sa ihneď po nadojení schladí na teplotu najviac +8 °C a najmenej +4 °C. Dátum spotreby takéhoto vychladeného surového mlieka je najviac 48 hodín od nadojenia.
 • Mlieko predávané ako nevychladené sa musí do dvoch hodín od nadojenia predať konečnému spotrebiteľovi. Dátum spotreby takéhoto nevychladeného mlieka je najviac 24 hodín od nadojenia.
 • Ak sa mlieko predávané ako nevyhladené do dvoch hodín po nadojení nepredá konečnému spotrebiteľovi, musí sa ihneď schladiť na teplotu najviac +8 °C a najmenej +4 °C. Je možné ho predať konečnému spotrebiteľovi najneskôr do 24 hodín od nadojenia. Dátum spotreby takéhoto následne vychladeného surového mlieka je najviac 48 hodín od nadojenia.

Povinne uvádzané informácie o mlieku pre spotrebiteľa

Prečítajte si tiež

Priamy predaj mlieka konečnému spotrebiteľovi sa môže uskutočňovať len na mieste chovu na produkciu mlieka. Tu sa predaj uskutočňuje v miestnosti vybavenej chladiacim zariadením oddelenej od priestorov, v ktorých sú ustajnené zvieratá.

Farmár je povinný vhodným spôsobom na viditeľnom mieste v mieste predaja surového mlieka umiestniť pre spotrebiteľa tieto informácie a údaje:

 • upozornenie pre konečného spotrebiteľa: „Pred konzumáciou je potrebné surové mlieko prevariť. Nie je vhodné na priamu konzumáciu pre deti, gravidné ženy, choré a staré osoby alebo osoby s oslabenou imunitou.“ s uvedením druhu surového mlieka,
 • dátum spotreby surového mlieka so slovami „spotrebujte do“ a s uvedením dátumu a podmienok skladovania surového mlieka,
 • údaje o mene, priezvisku a adrese prvovýrobcu mlieka alebo o obchodnom mene a mieste podnikania, ak ide o prvovýrobcu mlieka, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, alebo o obchodnom mene a sídle prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ak ide o prvovýrobcu mlieka, ktorý je právnickou osobou,
 • údaje o adrese chovu na produkciu mlieka.

Vyššie spomínané povinne uvádzané informácie pre konečného spotrebiteľa o mlieku môžu mať napríklad takúto podobu na príslušnej výveske v mieste jeho predaja:

Informácie pre konečného spotrebiteľa

podľa § 4 ods. 14 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarňam v znení neskorších predpisov

• druh mlieka: kravské mlieko,
• dátum spotreby mlieka: spotrebujte do 18:00 dňa 09.06.2020,
• podmienky skladovania mlieka: skladujte pri teplote najviac +8 °C a najmenej +4 °C,
• meno, priezvisko a adresa prvovýrobcu mlieka: Norbert Seneši, Hviezdoslavova 10, 934 01 Levice,
• adresa chovu na produkciu mlieka: Mochovská 100, 934 01 Levice,
• upozornenie pre konečného spotrebiteľa: pred konzumáciou je potrebné surové mlieko prevariť; nie je vhodné na priamu konzumáciu pre deti, gravidné ženy, choré a staré osoby alebo osoby s oslabenou imunitou.
Článok pokračuje pod reklamou

Povinná evidencia farmára, ktorý ponúka mlieko na predaj z dvora

Farmár predávajúci mlieko priamo z dvora musí viesť záznamy:

 • týkajúce sa vysledovateľnosti pôvodu mlieka,
 • týkajúce sa hygieny mlieka,
 • o celkovom množstve mlieka predaného počas každého dňa jednotlivým kupujúcim,
 • o celkovom množstve mlieka predaného počas kalendárneho roka.

Záznamy týkajúce sa množstva predaného mlieka môžu mať napríklad podobu takejto tabuľky:

Dátum Množstvo mlieka priamo predaného konečnému spotrebiteľovi
počet litrov meno a priezvisko spotrebiteľa
... ... ...
08.06.2020 2 Norbert Podnikavý
2 Róbert Podnikavý
2 Štefan Podnikavý
09.06.2020 - -
10.06.2020 2 Ján Vyberavý
11.06.2020 2 Veronika Vyberavá
12.06.2020 2 Norbert Podnikavý
2 Magdaléna Podnikavá
13.06.2020 - -
14.06.2020 - -
Spolu za týždeň 14 -
... ... ...
Spolu za rok 2020 300 -

Uvedené záznamy je farmár povinný uchovávať najmenej jeden rok po skončení kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Vyššie dane, odvody aj poplatky, zrušenie dňa voľna: ako vláda naplní štátnu kasu?

Vláda schválila opatrenia na ozdravenie štátneho rozpočtu. Na zmeny by sa od začiatku roku mali pripraviť najmä firmy a živnostníci.

Zápis do RPVS: povinnosť poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby

Ako postupovať, na koho sa obrátiť a s akými nákladmi počítať pri zápise do registra partnerov verejného sektora, ak ide o poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby?

Umelá inteligencia (AI) z právneho hľadiska

Aké právne riziká súvisia s použitím umelej inteligencie a ako im vo firme predchádzať, prezradili odborníčky z MATHISON legal.

Námietka voči ESG vykazovaniu: názory europoslancov sa rozchádzajú

Skupina poslancov Európskeho parlamentu vzniesla námietku voči smernici o ESG vykazovaní. Čo považujú za najväčšie problémy a ako hlasovali slovenskí europoslanci?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky