Predaj vajec z dvora

Ako môžu predávať malí farmári vajcia v zjednodušenom režime priamo zákazníkom? Konkrétne podmienky predaja vajec z dvora.

Vajcia určené na predaj z dvora musia pochádzať z vlastnej produkcie

Znamená to, že na tento účel musí farmár chovať nosnice, ktoré mu budú znášať vajcia a tie následne môže predávať pod inštitútom predaja z dvora, na čo musí byť zaregistrovaný na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe ako potravinársky podnik a mať tu zaregistrovaný aj chov hospodárskych zvierat. Farmár teda nesmie vajcia, ktoré bude predávať, predtým nakupovať alebo obstarávať akýmkoľvek iným spôsobom okrem vlastnej produkcie.

Komu je možné predávať vajcia priamym predajom z dvora

Jedným z pravidiel predaja z dvora vajec je to, že ich nemôžete predať komukoľvek.

Vajcia predávané na základe inštitútu predaja z dvora je možné dodávať len:

 • priamo konečnému spotrebiteľovi alebo
 • miestnej maloobchodnej prevádzkarni.

Konečnému spotrebiteľovi sa môžu vajcia predať len v mieste produkcie vajec, teda priamo na farme, alebo na miestnom trhovom mieste, čiže napríklad na miestnej tržnici.

Miestnou maloobchodnou prevádzkarňou sa na účely predaja vajec z dvora rozumie vhodne vybavená maloobchodná predajňa potravín, vhodne vybavené trhové miesto alebo maloobchodné zariadenie spoločného stravovania. Vajcia z farmy zaregistrovanej pre predaj z dvora naopak nie je možné dodávať do stánkov a stanov na krátkodobý predaj potravín, pojazdných predajných vozidiel na ambulantný predaj, supermarketov, distribučných centier, veľkoobchodných predajní a distribučných koncoviek, podomového, zásielkového, internetového alebo iného sprostredkovateľského predaja.

Viac o predaji z dvora konkrétnych produktov, nájdete v článkoch Predaj mlieka priamo z dvora alebo Predaj z dvora - mäso z hydiny a králikov.

Aké podmienky musí spĺňať podnikateľ, ktorému predáte vajcia z dvora

Miestna maloobchodná prevádzkareň, ktorej môžete dodávať vajcia z dvora, musí zároveň spĺňať tieto kritériá:

 1. skladuje vajcia v mieste ich predaja alebo dodávky konečnému spotrebiteľovi alebo ich spracúva, pripravuje a podáva z nich pokrmy konečnému spotrebiteľovi,
 2. je vzdialená najviac dve hodiny cesty za dodržania hygienických podmienok prepravy od územného obvodu kraja, v ktorom má sídlo príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa, ktorá zaregistrovala farmára.

Táto miestna maloobchodná prevádzkareň nesmie ďalej dodávať vajcia získané z priameho predaja iným prevádzkarniam ani ich umiestňovať na trh inou formou, ako je priamy predaj konečnému spotrebiteľovi alebo podávanie pokrmov z nich pripravených konečnému spotrebiteľovi na mieste v maloobchodnej prevádzkarni. Vyššie uvedené pravidlá teda ustanovujú, že z vajec z predaja z dvora môžu vaši odberatelia buď pripravovať jedlá konečným zákazníkom alebo ich v nezmenenej podobe predávať konečným zákazníkom. Akýkoľvek ich iný predaj je zakázaný.

Aké množstvo vajec možno predávať priamo z dvora?

Jedným zo znakov predaja z dvora v prípade akéhokoľvek produktu je to, že takto môžete predávať len jeho obmedzené množstvo. V prípade vajec toto množstvo upravuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v znení neskorších predpisov.

Na základe priameho predaja z dvora je možné predávať:

 • najviac 60 kusov netriedených vajec priamo predaných prvovýrobcom jednému konečnému spotrebiteľovi počas jedného týždňa,
 • najviac 350 kusov netriedených vajec celkovo dodaných prvovýrobcom miestnym maloobchodným prevádzkarniam počas jedného týždňa.

Pravidlá manipulácie s vajcami určenými na priamy predaj

Farmár je povinný čo najskôr po znáške vajec, najmenej však raz denne, zbierať vajcia a uchovávať ich v chránenom prostredí mimo priestorov, v ktorých sa držia zvieratá. Takto pozbierané vajcia sa nesmú umývať, žiadnym spôsobom spracúvať, konzervovať alebo chladiť na teplotu nižšiu ako +5 °C.

S týmito vajcami môže farmár vykonať len tieto operácie:

 • produkcia a zber vajec v priestoroch prvovýrobcu,
 • preprava vajec medzi budovami prvovýrobcu a
 • skladovanie vajec v mieste produkcie, ak ich to podstatne nemení.

Pravidlá skladovania vajec predávaných z dvora

Farmár, ktorý predáva vajcia určené na priamy predaj musí:

 1. držať vajcia v čistote, uchovávať a prepravovať ich v suchu, bez vonkajšieho zápachu, účinne chránené pred nárazom a priamym slnečným žiarením,
 2. skladovať a prepravovať vajcia pri stálej teplote, ktorá je najvhodnejšia na zachovanie ich hygienických vlastností a ktorá nesmie byť nižšia ako +5 °C a vyššia ako +18 °C (prípustná je len prechodná odchýlka najviac o +3 °C od stálej teploty pri dodržaní správnej skladovacej a distribučnej praxe),
 3. zabezpečiť, aby preložky, obaly a kontajnery na prepravu vajec a manipuláciu s nimi neboli zdrojom kontaminácie, a ak sú kontajnery určené na opakované používanie, aby boli čistiteľné a dezinfikovateľné, pričom preložky sa nesmú používať opakovane,
 4. po použití vyčistiť, a ak je to potrebné, vydezinfikovať dopravné prostriedky a kontajnery používané na prepravu vajec.
Prečítajte si tiež

Vajcia, ktoré sa dodávajú miestnym maloobchodným prevádzkarňam, musia byť presvietené. Táto povinnosť sa už nevzťahuje na vajcia predávané konečným spotrebiteľom.

Je zakázané predávať inkubované vajcia, rozbité vajcia, vajcia s rozbitou škrupinu, vajcia s porušenými podškrupinovými blanami, vajcia s cudzím zápachom alebo vajcia, ktoré nezodpovedajú požiadavkám na bezpečnosť potravín.

Článok pokračuje pod reklamou

Balenie a trvanlivosť vajec pri ich predaji z dvora

Vajcia predávané z dvora sa nesmú vopred baliť do spotrebiteľských obalov. Musia sa dodávať konečnému spotrebiteľovi alebo miestnej maloobchodnej prevádzkarni ako voľne uložené. Len v prítomnosti kupujúceho, ktorým je konečný spotrebiteľ, môže farmár na jeho žiadosť vložiť vajcia do ním prineseného obalu alebo do iného suchého, čistého a nepoužitého obalu. Znamená to, že vajcia určené na priamy predaj farmár nemôže mať uložené po 10 kusov v kartónových škatuľkách a takto ich spolu s nimi predávať konečnému spotrebiteľovi.

Vajcia urečené na priamy predaj sa musia predávať len ako voľne uložené.

Dátum minimálnej trvanlivosti vajec dodávaných konečnému spotrebiteľovi alebo miestnej maloobchodnej prevádzkarni je najviac 28 dní od dátumu ich znášky. Konečnému spotrebiteľovi musia byť vajcia dodané najneskôr do 21 dní od dátumu ich znášky.

Označovanie vajec určených na priamy predaj

V mieste predaja vajec prvovýrobca alebo predávajúci v miestnej maloobchodnej prevádzkarni označí ponúkané voľne uložené vajcia výveskou alebo štítkom s uvedením dobre viditeľnej a ľahko čitateľnej informácie pre konečného spotrebiteľa o:

 1. tom, že ide o netriedené vajcia priamo z prvovýroby,
 2. mene a priezvisku prvovýrobcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo o obchodnom mene, ak ide o prvovýrobcu, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, alebo o obchodnom mene prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ak ide o prvovýrobcu, ktorý je právnickou osobou,
 3. adrese zaregistrovanej prevádzkarne alebo zaregistrovaného chovu prvovýrobcu, kde boli vajcia vyprodukované,
 4. dátume alebo o období znášky vajec a o dátume ich minimálnej trvanlivosti,
 5. spôsobe skladovania formou odporúčania spotrebiteľovi držať a uchovávať vajcia po nákupe v chlade.

Vyššie uvedená výveska môže mať napríklad takýto obsah:

Informácie pre konečného spotrebiteľa

podľa § 5 ods. 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarňam v znení neskorších predpisov

• pôvod vajec: netriedené vajcia priamo z prvovýroby,
• meno a priezvisko prvovýrobcu vajec: Norbert Podnikavý,
• adresa chovu, kde boli vajcia vyprodukované: Mochovská 100, 934 01 Levice,
• dátum znášky vajec: 08.06.2020,
• dátum minimálnej trvanlivosti vajec: 05.07.2020,
• odporúčaný spôsob skladovania vajec: držať a uchovávať vajcia po nákupe v chlade, pri teplote, ktorá nesmie byť nižšia ako +5 °C a vyššia ako +18 °C.

V prípade, že pôjde o slepačie vajcia a tie sa budú predávať konečnému spotrebiteľovi na trhovom mieste, predpisy ukladajú ďalšie požiadavky na ich označenie. Slepačie vajcia, ktoré predáva farmár konečnému spotrebiteľovi na trhovom mieste, sa označia kódom výrobcu alebo iným označením podľa osobitného predpisu, ak ide o prvovýrobcu, ktorý chová 50 alebo viac nosníc. Slepačie vajcia, ktoré predáva konečnému spotrebiteľovi na trhovom mieste farmár, ktorý chová menej ako 50 nosníc, stačí v mieste predaja konečnému spotrebiteľovi na trhovom mieste označiť štítkom alebo výveskou s uvedením údajov o ich pôvode podľa vyššie uvedených bodov 2 a 3.

Prečítajte si tiež

Na slepačie vajcia, ktoré predáva farmár priamo konečnému spotrebiteľovi sa nevzťahujú podmienky týkajúce sa označovania vajec ohľadom ich kvalitatívnej triedy a hmotnostnej triedy, ak neboli triedené podľa kvality a hmotnosti.

Evidencia farmára, ktorý vajcia predáva priamo z dvora

Farmár predávajúci vajcia prostredníctvom priameho predaja vedie záznamy, ktoré sa týkajú vysledovateľnosti a hygieny prvovýroby, a taktiež záznamy, ktorými preukazuje celkový počet chovaných nosníc a dennú produkciu vajec.

Okrem toho musí farmár viesť osobitné záznamy o:

 • počte vajec priamo predaných konečnému spotrebiteľovi v mieste produkcie vajec, a to za každý deň predaja,
 • počte vajec priamo predaných konečnému spotrebiteľovi na miestnom trhovom mieste, a to za každý deň predaja,
 • počte vajec dodaných jednotlivým miestnym maloobchodným prevádzkarňam a menách a názvoch týchto odberateľov, a to za každý týždeň.
 • Tieto záznamy môžu mať napríklad podobu nižšie uvedenej tabuľky.
Dátum Počet vajec priamo predaných konečnému spotrebiteľovi v mieste produkcie vajec Počet vajec priamo predaných konečnému spotrebiteľovi na miestnom trhovom mieste Počet vajec dodaných jednotlivým miestnym maloobchodným prevádzkarňam
počet kusov meno a priezvisko spotrebiteľa počet kusov meno a priezvisko spotrebiteľa počet kusov meno alebo názov prevádzkarne
... ... ... ... .... ... ...
08.06.2020 60 Norbert Podnikavý - - 100 Odberateľ 1, s. r. o.
09.06.2020 - - - - 100 Odberateľ 2, s. r. o.
10.06.2020 60 Róbert Podnikavý - - - -
11.06.2020 - - - - - -
12.06.2020 60 Magdaléna Podnikavá - - 100 Odberateľ 2, s. r. o.
13.06.2020 - - - - - -
14.06.2020 - - - - - -
Spolu za týždeň (koneční spotrebitelia) 180 - - - - -
Spolu za týždeň (miestne maloobchodné prevádzkarne) - - - - 100 Odberateľ 1, s. r. o.
- - - - 200 Odberateľ 2, s. r. o.
... ... ... ... ... ... ...

Každý farmár musí vyššie uvedené záznamy uchovávať najmenej jeden rok po skončení kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Predaj z dvora - mäso z hydiny a králikov

Aké hygienické pravidlá sa vzťahujú na priamy predaj mäsa z dvora? Aké druhy mäsa a v akých množstvách možno takto predávať?

Predaj mlieka priamo z dvora

Podmienky predaja, hygienické požiadavky a množstevné limity pri predaj mlieka z dvora.

Predaj z dvora – čo je to a aké má podmienky

Pri priamom predaji z dvora sa na farmárov vzťahujú výnimky z prísnych predpisov. Čo je predaj z dvora a aké sú jeho základné pravidlá a podmienky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky