Pracovná neschopnosť zamestnanca z pohľadu zamestnávateľa v roku 2015

Aké povinnosti a práva má zamestnávateľ, ak je zamestnanec dočasne práceneschopný?

Kedy pracovná neschopnosť vzniká?

Práceneschopnosť (ďalej len „PN“) vzniká z dôvodu choroby, choroby z povolania, úrazu, pracovného úrazu, iného všeobecného ochorenia alebo z dôvodu karanténneho opatrenia. Dĺžku trvania práceneschopnosti stanovuje ošetrujúci lekár podľa zdravotného stavu pacienta. Ošetrujúcim lekárom môže byť iba:

 • všeobecný lekár alebo lekár so špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo,
 • lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti.

V závislosti od trvania pracovnej neschopnosti, má zamestnanec nárok na:

 • náhradu príjmu od zamestnávateľa (prvých desať dní PN),
 • nemocenské hradené Sociálnou poisťovňou (od jedenásteho dňa PN).

Počas práceneschopnosti musí zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy

Počas trvania prácenechopnosti je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi náhradu príjmu. Náhrada príjmu sa poskytuje za kalendárne dni, a to od prvého dňa PN do skončenia PN, najdlhšie však do desiateho dňa PN (započítavajú sa aj sviatky a víkend). Ak bol zamestnanec ošetrený po odpracovaní pracovnej zmeny, PN sa začína nasledujúci kalendárny deň. Zamestnanec je povinný preukázať skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce na vznik, trvanie, výšku a zánik nároku na náhradu príjmu.

Výška náhrady príjmu závisí od toho „koľký“ deň je zamestnanec práceneschopný:

 • od prvého dňa PN do tretieho dňa PN je náhrada príjmu vo výške 25 % z denného vymeriavacieho základu zamestnanca,
 • od štvrtého dňa PN do desiateho dňa PN je náhrada príjmu vo výške 55 % z denného vymeriavacieho základu.

Ak je zamestnanec dočasne práceneschopný z dôvodu stavu, ktorý si privodil použitím alkoholu alebo iných návykových látok, patrí mu nárok na náhradu mzdy vo výške polovice náhrady príjmu, na ktorú by mu inak vznikol nárok.

Náhrada príjmu pri dočasnej PN sa vypláca zamestnancovi vo výplatných termínoch určených na výplatu mzdy, odmeny, platu, najneskôr však do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorých si zamestnanec náhradu príjmu pri PN uplatnil.

Ako si nárok na náhradu práceneschopnosti uplatniť?

Zamestnanec si nárok na náhradu práceneschopnosti uplatní tak, že zamestnávateľovi predloží Potvrdenie o dočasnej PN (tlačivo nie je voľno k dispozícii), ktoré musí obsahovať informáciu, o akú dávku žiada (nemocenské alebo úrazový príplatok), spôsob poukazovania a podpis zamestnanca. Potvrdenie vystaví zamestnancovi ošetrujúci lekár. Toto potvrdenie obsahuje päť častí, pričom:

 • na začiatku vyplní, podpíše zamestnanec a odovzdá zamestnávateľovi časť II – zamestnanec si takto uplatňuje nárok na nemocenskú dávku, nárok na nemocenskú dávku vzniká od jedenásteho dňa PN a uhrádza ho Sociálna poisťovňa (dovtedy je vyplácaná zamestnancovi náhrada mzdy, ktorú platí zamestnávateľ),
 • na začiatku vyplní, podpíše zamestnanec a odovzdá zamestnávateľovi časť IIa – zamestnanec si takto uplatňuje nárok na náhradu príjmu u zamestnávateľa, nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa vzniká od prvého dňa PN do desiateho dňa PN,
 • pri ukončení PN vyplní, podpíš zamestnanec a odovzdá zamestnávateľovi časť IV – ide o hlásenie zamestnávateľovi a pobočke Sociálnej poisťovne o skončení dočasnej PN.

Nárok na náhrady príjmu nemá zamestnanec, ak:

 • počas trvania PN má nárok na nemocenské, materské alebo rodičovský príspevok,
 • sa stal dočasne PN z dôvodu úmyselného trestného činu, za ktorý mu bol uložený trest odňatia slobody,
 • porušil liečebný režim určený lekárom,
 • sa počas dočasnej PN nezdržiava na mieste určenom lekárom.

Denný vymeriavací základ na účely výpočtu náhrady príjmu pri dočasnej práceneschopnosti

Výška poskytnutej náhrady pri dočasnej práceneschopnosti sa určuje z denného vymeriavacieho základu (prípadne pravdepodobného vymeriavacieho základu). Denný vymeriavací základ sa vypočíta ako A/B, kde:

A = súčet vymeriavacích základov, z ktorých zamestnanec v kalendárom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná PN platil poistné na nemocenské poistenie (rozhodujúce obdobie),

B = počet kalendárnych dní rozhodujúceho obdobia.

Znamená to, že ak pracovná neschopnposť vznikla v roku 2015, pre výpočet náhrady príjmu bude rozhodujúce obdobie rok 2014.

Ak povinné nemocenské poistenie začalo v priebehu roku 2014 alebo 2015 a zamestnanec je v priebehu roku 2015 dočasne PN (a nemocenské poistenie sa platilo aspoň 90 dní pred dňom vzniku nároku na náhradu príjmu), rozhodujúce obdobie na účely výpočtu denného vymeriavacieho základu sa posudzuje:

 • ako obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom PN vznikla.

Pri posudzovaní denného vymeriavacieho základu vznikajú v praxi aj iné situácie okrem vyššie uvedených, napríklad nemocenské poistenie sa platilo menej ako 90 dní. V každom prípade je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 462/2003 o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nadol, pričom je stanovená jeho maximálna hodnota. Pre rok 2015 je to suma 40,6356 €.

Príklad na výpočet náhrady príjmu pri dočasnej práceneschopnosti

Pán Emil je zamestnancom spoločnosti AB, s.r.o. od 1. augusta 2014. Nástupný plat bol 800 € a po skončení skúšobnej doby (od novembra 2014) sa zvýšil na 880 €. Pán Emil bol od 9. marca 2015 do 13. marca 2015 dočasne PN.

Výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

 • rozhodujúce obdobie: august 2014 až február 2015,
 • počet dní rozhodujúceho obdobia: 212 dní,
 • úhrnný vymeriavací základ: 3 x 800 € + 4 x 880 € = 5 920 €,
 • denný vymeriavací základ: 5 920 € / 212 dní = 27,9245 €,
 • náhrada príjmu za dočasnú PN: 51,67 €.
1. deň PN 2. deň PN 3. deň PN 4. deň PN 5. deň PN
25 % z denného vymeriavacieho základu: (0,25 x 27,9245) x 3 55 % z denného vymeriavacieho základu: (0,55 x 27,9245) x 2
20,9433 € 30,7169€
Článok pokračuje pod reklamou

Práceneschopnosť zamestnanca a povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni

Poskytnúť zamestnancovi náhradu príjmu pri dočasnej PN, má zamestnávateľ len prvých desať dní PN. Od jedenásteho dňa zaniká nárok zamestnanca na náhradu príjmu a vzniká nárok na nemocenské, ktoré poskytuje Sociálna poisťovňa. Nemocenské sa poskytuje najdlhšie do uplynutia 52. týždňa od vzniku PN.

Výška nároku na nemocenské je 55 % z denného vymeriavacieho základu.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame pravidlá zaokrúhľovania denného vymeriavacieho základu na účely výpočtu náhrady príjmu, denného vymeriavacieho základu na účely výpočtu nemocenskej dávky (ich maximálnu výšku), ako aj spôsob zaokrúhľovania náhrady príjmu a nemocenského.

  Zaokrúhľovanie Maximálna výška v €
Denný vymeriavací základ pre účely náhrady príjmu 4 desatinné miesta nadol 40,6356
Denný vymeriavací základ pre účely nemocenskej dávky 4 desatinné miesta nahor 40,6357
Náhrada príjmu 2 desatinné miesta nahor x
Nemocenské 2 desatinné miesta nahor x

Práceneschopnosť zamestnanca a oznamovacia povinnosť zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni

V prípade, ak je zamestnanec na PN kratšie ako jedenásť dní, t.j. jeden až desať dní, nevzniká zamestnávateľovi povinnosť túto skutočnosť oznámiť Sociálnej poisťovni. Ak PN trvá dlhšie ako desať dní, postúpi zamestnávateľ Sociálnej poisťovne II. diel potvrdenia – Žiadosť o nemocenské alebo úrazový príplatok. Potvrdenie zašle zamestnávateľ Sociálnej poisťovni do troch dní po desiatom dni trvania PN.

Na individuálne vyžiadanie Sociálnej poisťovne, zašle zamestnávateľ aj Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku, tlačivo je dostupné na stránke Sociálnej poisťovne.

Zamestnanec sa môže so zamestnávateľom dohodnúť na tom, že zamestnávateľ zašle Sociálnej poisťovni Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti (zodpovednosť za predloženie zostáva na zamestnancovi). Tlačivo sa vypisuje v tom prípade, ak PN prechádza z jedného mesiaca do druhého, napr. začala v auguste a pokračuje aj v septembri a zároveň trvá dlhšie ako desať dní. Vystavuje ho pre zamestnanca ošetrujúci lekár.

Prečítajte si tiež

Po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti vystaví ošetrujúci lekár Hlásenie zamestnávateľovi a pobočke Sociálnej poisťovne o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti (ide o IV. časť Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti). Originál tlačiva postúpi zamestnávateľ Sociálnej poisťovni najneskôr do troch dní po skončení PN, ak trvala viac ako desať dní. Zamestnávateľ si ponechá kópiu tlačiva. Je potrebné, aby bolo zamestnancom podpísané.

Poznámka: ostatné časti zasiela Sociálnej poisťovni ošetrujúci lekár.

Príklad na výpočet náhrady príjmu a nemocenského počas práceneschopnosti zamestnanca

Pán Emil bol od 13. apríla 2015 do 24. apríla 2015 PN. Denný vymeriavací základ v rozhodujúcom období bol vo výške 29,5990 €.

Výpočet náhrady príjmu a nemocenského počas pracovnej neschopnosti zamestnanca

  počet dní trvania PN výpočet suma v €
náhrada príjmu prvý až tretí deň (0,25 x 29,5990) x 3 22,1992
štvrtý až desiaty deň (0,55 x 29,5990) x 7 113,9561
nemocenské jedenásty až dvanásty deň (0,55 x 29,5990) x 2 32,5589
Spolu 168,72

Príklad na výpočet náhrady príjmu a nemocenského počas práceneschopnosti zamestnanca pri ukončení pracovného pomeru počas trvania PN

Pán Emil sa so svojím zamestnávateľom dohodol na ukončení pracovného pomeru. Pracovný pomer trvá do konca apríla 2015. Pán Emil bol od 27. apríla 2015 do 1. mája 2015 PN. Denný vymeriavací základ v rozhodujúcom období bol vo výške 29,5990 €.

Výpočet náhrady príjmu a nemocenského počas práceneschopnosti zamestnanca

  počet dní trvania PN výpočet suma v €
náhrada príjmu prvý až tretí deň (0,25 x 29,5990) x 3 22,1992
štvrtý deň (0,55 x 29,5990) x 1 16,2794
nemocenské piaty deň (0,55 x 29,5990) x 1 16,2794
Spolu 54,76

Poznámka: ak zamestnancovi počas prvých desiatich dní trvania dočasnej PN zanikne pracovný pomer, zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi náhradu príjmu za dni od vzniku PN do skončenia pracovného pomeru. Po skončení pracovného pomeru vypláca nemocenské Sociálna poisťovňa.

Práceneschopnosť a oznamovacia povinnosť zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni

Ak je zamestnanec PN, je zamestnávateľ povinný oznámiť túto skutočnosť zdravotnej poisťovni do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom PN vznikla. Oznamovacia povinnosť vzniká aj po skončení PN, a to do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom PN skončila. Tlačivo nájdete na internetovej stránke príslušnej poisťovne („Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie“). Kód, ktorý zamestnávateľ v tlačive použije je „1O“, ktorý hovorí o tom, že zamestnanec je dočasne PN (v tlačive uvedie rodné číslo zamestnanca, jeho priezvisko, meno, kód 1O Z pri začiatku PN a pri ukončení 1O K, platnosť zmeny a dátum).

Aké sú práva zamestnávateľa?

Zamestnávateľ má právo vykonať kontrolu dodržiavania liečebného režimu, ktorý určil lekár. Porušenie liečebného režime sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny.

Aké povinnosti má zamestnanec a zamestnávateľ v súvislosti s pracovnou neschopnosťou v roku 2020 nájdete v článku Pracovná neschopnosť (PN) zamestnanca v roku 2020 – povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v priemysle: povinnosti a postup

Čo musí splniť zamestnávateľ, ktorý chce zamestnať občana z tretej krajiny, kedy proces zjednodušujú národné víza, ako ich získať a aké povinnosti čakajú zamestnanca – cudzinca?

Pracovné úrazy v dôsledku (nielen) horúčav na pracovisku: povinnosti a prevencia

Vyčerpanie, nepozornosť či malátnosť, ktoré v období leta hrozia, môžu zapríčiniť pracovný úraz. Čo ním (nie) je a na čo by mali myslieť zamestnanci aj zamestnávatelia?

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky