Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2014

V roku 2014 dochádza k zmene vzoru účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva. Spojením prvých strán súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok, ktoré obsahovali všeobecné náležitosti, vzniká účtovná závierka v podvojnom účtovníctve s označením Úč POD.

Vzory tlačív pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva sú upravené Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. septembra 2014 č. MF/18009/2014-74 (ďalej len „nové opatrenie o účtovnej závierke“). Nový vzor účtovnej závierky sa použije prvýkrát pri zostavovaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktorým je kalendárny rok končiaci k 31. decembru 2014 alebo hospodársky rok končiaci v priebehu roka 2015 a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2014. Vzor účtovnej závierky nájde na webe Ministerstva financií SR.

Nový vzor účtovnej závierky obsahuje údaje, ktoré sa za účtovné obdobie 2014 nebudú vypĺňať. Ide o zaškrtávacie polia s údajmi, či účtovná jednotka má status malej alebo veľkej účtovnej jednotky a zaškrtávacie pole „priebežná“. Ak by účtovná jednotka zostavovala k 31. decembru 2014 priebežnú účtovnú závierku, použila by starý vzor účtovnej závierky.

Účtovná závierka Úč POD tvorí jeden celok a jej súčasťami aj naďalej zostáva:

 • súvaha Úč POD 1-01,
 • výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01,
 • poznámky Úč POD 3-01.

Medzi povinné náležitosti účtovnej závierky patrí:

 • obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, právnické osoby uvedú sídlo a fyzické osoby uvedú miesto podnikania,
 • identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené,
 • deň, ku ktorému sa zostavuje,
 • deň jej zostavenia,
 • obdobie, za ktoré sa zostavuje,
 • údaje uvedené na úvodnej strane účtovnej závierky,
 • podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby.

Medzi údaje ktorých vyplnenie je dobrovoľné, patrí:

 • číslo telefónu,
 • číslo faxu,
 • e-mailová adresa.

Poznámka: v celom článku hovoríme o účtovnej závierke účtovnej jednotky účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva, ktorá nie je mikro účtovnou jednotkou.

Aktuálne informácie o účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve za rok 2019 sa dočítate v článku Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019).

Súvaha v účtovnej závierke za rok 2014

Zmeny sa týkajú vlastných akcií a vlastných obchodných podielov, ktoré sa do 31. decembra 2013 vykazovali na strane pasív ako položka, ktorá znižovala vlastné imanie (konkrétne na riadku 070). V účtovnej závierke za rok 2014, sa vlastné akcie a vlastné obchodné podiely budú vykazovať na strane aktív v kladnej hodnote ako súčasť krátkodobého finančného majetku (konkrétne na riadku 69).

Na účely vykazovania sa zavádzajú definície pojmov ako materská účtovná jednotka, dcérska účtovná jednotka, skupina, prepojené účtovné jednotky, podielová účasť a pridružené účtovné jednotky. Týkajú sa účtovných jednotiek, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku.

V súvislosti so zmenami v jednotlivých položkách súvahy (obsahová náplň jednotlivých riadkov) sa upravuje spôsob vykazovania údajov za bežné ako aj bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, konkrétne v §4bg ods. 3 a ods. 4 nového opatrenia o účtovnej závierke. Preskupovanie položiek súvahy je uvedené v článku Novela opatrenia o účtovnej závierke .

V tabuľke uvádzame vertikálnu formu súvahy platnú pre účtovné obdobie 2014.

STRANA AKTÍV STRANA PASÍV
A.        Neobežný majetok
A.I.      Dlhodobý nehmotný majetok
A.II.     Dlhodobý hmotný majetok
A.III.    Dlhodobý finančný majetok
A.     Vlastné imanie
A.I.     Základné imanie
A.II.    Emisné ážio
A.III.   Ostatné kapitálové fondy
A.IV.    Zákonné rezervné fondy
A.V.     Ostatné fondy zo zisku
A.VI.    Oceňovacie rozdiely z precenenia
A.VII.   Výsledok hospodárenia minulých rokov
A.VIII.  Výsledok hospodárenia za účtovné  obdobie po zdanení
B.        Obežný majetok
B.I.      Zásoby
B.II.     Dlhodobé pohľadávky
B.II.1   Pohľadávky z obchodného styku
B.III.    Krátkodobé pohľadávky
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku
B.IV.    Krátkodobý finančný majetok
B.V.     Finančné účty
B.       Záväzky
B.I.     Dlhodobé záväzky
B.I.1.   Dlhodobé záväzky z obchodného styku
B.II.    Dlhodobé rezervy
B.III.   Dlhodobé bankové úvery
B.IV.    Krátkodobé záväzky
B.IV.1.  Záväzky z obchodného styku
B.V.     Krátkodobé rezervy
B.VI.    Bežné bankové úvery
B.VII.   Krátkodobé finančné výpomoci
C.         Časové rozlíšenie C.         Časové rozlíšenie

Výkaz ziskov a strát v účtovnej závierke za rok 2014

Mimoriadne náklady a výnosy sa vo výkaze ziskov a strát budú označovať novým pojmom. V účtovnej závierke za rok 2014 a neskôr budú vykázané pod názvom náklady (výnosy), ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt. V súvislosti s mimoriadnymi nákladmi a výnosmi nastáva ešte jedna zmena, ktorá sa týka iba priebežnej účtovnej závierky. Pri zostavovaní výkazu ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky sa náklady a výnosy mimoriadneho charakteru nebudú vykazovať za bežné účtovné obdobie (teda budú sa vykazovať len za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie). Dôvodom je, že od roku 2014 sa neúčtuje na účtoch účtovej skupiny 58 – Mimoriadne náklady a 68 – Mimoriadne výnosy.

V súvislosti so zmenami v jednotlivých položkách výkazu ziskov a strát (obsahová náplň jednotlivých riadkov) sa upravuje spôsob vykazovania údajov za bežné ako aj bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Pri preradení údajov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa použije nové opatrenie o účtovnej závierke, konkrétne §4bg ods. 5, v ktorom je uvedené ktoré riadky vo výkaze ziskov a strát v stĺpci 2 zostávajú nevyplnené ako aj vykazovanie účtov, ktoré sa od roku 2014 nepoužívajú, ale boli v platnosti počas účtovného obdobia 2013.

riadky, ktoré v stĺpci 2 (bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie) budú nevyplnené
Označenie Text Číslo riadku Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
* Čistý obrat 01 nevyplnené
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek 32 nevyplnené
IX.2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek 33 nevyplnené
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek 36 nevyplnené
X.2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek 37 nevyplnené
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 40 nevyplnené
N.1. Nákladové úroky od prepojených účtovných jednotiek 50 nevyplnené
vykazovanie účtov, o ktorých sa v roku 2014 neúčtuje ale používali sa do 31. decembra
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 09 účtová skpina 68x
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 26 úšet 592,588,597 a 697
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť 54 účet 598 a 698
R.1. Daň z príjmov splatná 58 účet 593
R.2. Daň z príjmov odložená 59 účet 594
582 – škody, 588 – ostatné mimoriadne náklady, 593 – Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti, 594 – Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti, 587 – prevod nákladov na hospodársku činnosť, 598 – prevod finančných nákladov, 68x – mimoriadne výnosy,  697 – prevod výnosov z hospodárskej činnosti, 698 – prevod finančných výnosov

Vo výkaze ziskov a strát za obdobie roku 2014 nenájdeme (v porovnaní s rokom 2013) ukazovatele obchodná marža, výroba a výrobná spotreba. Vo výkaze je priamo vyčíslená iba pridaná hodnota. Nakoľko pridaná hodnota sa vypočíta:

pridaná hodnota = obchodná marža + výroba – výrobná spotreba,

možno tieto ukazovatele vo výkaze ziskov a strát vypočítať jednoduchými výpočtami.

Zavádza sa nový riadok č. 1 s označením „čistý obrat“. Podľa zákona o účtovníctve sa do čistého obratu zahŕňajú výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav.

Obsahová časť poznámok je ustanovená v prílohe č. 3 k Opatreniu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „opatrenie o účtovnej závierke“). Tabuľková časť poznámok je upravená v prílohe č. 3a opatrenia o účtovnej závierke.

Článok pokračuje pod reklamou

Poznámky v účtovnej závierke za rok 2014

Každá strana poznámok musí podľa nového opatrenia o účtovnej závierke obsahovať:

 • v ľavom hornom rohu „Poznámky Úč POD 3-01, ak ide o riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku,
 • v ľavom hornom rohu „Poznámky Úč POD PÚZ 3-04, ak ide o priebežnú účtovnú závierku,
 • v pravom hornom rohu identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

V súvislosti so zmenami v súvahe a vo výkaze ziskov a strát sa mení aj obsahová náplň poznámok. Vlastné akcie sa podľa nového vzoru súvahy zverejňujú na strane aktív ako súčasť krátkodobého finančného majetku. Z tohto dôvodu sa v poznámkach v časti F. dopĺňa nové písmeno zb), v ktorom sa uvádza:

 • dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia,
 • počet a menovitá hodnota nadobudnutých a prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia, pričom sa uvádza percentuálna hodnota týchto vlastných akcií na upísanom základnom imaní,
 • počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli alebo previedli na inú osobu,
 • počet, menovitá hodnota a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré má účtovná jednotka v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia, uvádza sa aj percentuálny podiel na upísanom základnom imaní.
Prečítajte si tiež

Pri transakciách so spriaznenými osobami je v poznámkach v časti N. písm. a) potrebné uvádzať všetky transakcie so spriaznenými osobami. Do 31. decembra 2013 sa uvádzali len tie, ktoré neboli uzatvorené na základe obvyklých obchodných podmienok. O transakciách so spriaznenými osobami účtuje a vo svojej účtovnej závierke ich vykazuje účtovná jednotka, ktorej cenné papiere sú emitované na regulovanom trhu a účtovná jednotka, ktorá ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie prekročila dve z troch veľkostných kritérií:

 • celková suma majetku presiahla 400 000 eur,
 • čistý obrat presiahol 800 000 eur,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 50.

Niektoré zmeny sú výlučne formálneho charakteru. Ide o zmenu v terminológii mimoriadnych nákladov a výnosov. Tie sa v poznámkach zostavených za rok 2014 budú označovať ako náklady a výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt. Zmena rovnakého typu sa týka aj rezervného fondu, pri ktorom je terminológia zosúladená so súvahou, konkrétne v poznámkach v časti P:

 • písmeno d) sa rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov nahrádza slovami „zákonné rezervné fondy“,
 • písmeno g) sa výraz „fondy tvorené zo zisku“ nahrádza slovami „ostatné fondy zo zisku“.

V tabuľke prinášame zhrnutie opatrení, podľa ktorých sa účtovná závierka k 31. decembru 2014 zostavuje, vrátane prehľadu platných vzorov súčasti účtovnej závierky.

Povinnosti po zostavení účtovnej závierky za rok 2014

druh účtovnej závierky opatrenie   vzor
riadna a mimoriadna účtovná závierka základné opatrenie opatrenie o účtovnej závierke Úč POD, ktorého súčasťou je:
súvaha Úč POD 1-01,
výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01,
poznámky Úč POD 3-01.
vzor súvahy a výkazu ziskov a strát nové opatrenie o účtovnej závierke, príloha č. 1
vzor poznámok opatrenie o účtovnej závierke, príloha č. 3 a 3a
priebežná účtovná závierka vzor súvahy opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/25947/2010-74, príloha č. 2 Úč POD, ktorého súčasťou je:
súvaha Úč POD 1-04,
výkaz ziskov a strát Úč POD 2-04,
poznámky Úč POD PÚZ 3-04.
vzor výkazu ziskov a strát opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/25947/2010-74, príloha č. 4
obsahová náplň poznámok opatrenie o účtovnej závierke, príloha 3 a 3a

Po zostavení účtovnej závierky, musí byť účtovná závierka schválená a zverejnená v registri účtovných závierok. V niektorých prípadoch vzniká aj povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom a vyhotoviť výročnú správu.

Účtovná závierka musí byť schválená do šiestich mesiacov po skončení účtovného obdobia príslušným orgánom. Príslušným orgánom môže byť valné zhromaždenie (akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným), členská schôdza (družstvo). Tento orgán je povinný účtovnú závierku schváliť do troch mesiacov odo dňa doručenia.

Účtovná závierka sa považuje za zverejnenú jej uložením do registra účtovných závierok. Lehota na uloženie účtovnej závierky do registra je šesť mesiacov od skončenia dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Účtovná jednotka si splní svoju povinnosť uložiť a zverejniť účtovnú závierku jej doručením daňovému úradu (v listinnej podobe) alebo do elektronickej podateľne prevádzkovanej Finančným riaditeľstvom SR (v elektronickej podobe).

V súvislosti s ukladaním poznámok v registri účtovných závierok sa prvá strana poznámok, ktorou bol krycí list nebude predkladať (dôvodom je, že nový vzor účtovnej závierky obsahuje len jeden krycí list pre všetky súčasti účtovnej závierky).

Prečítajte si aj Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky za rok 2014

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Umelecké diela a obrazy do kancelárie v účtovníctve

Akým spôsobom si môže firma zaobstarať umelecké dielo a ako obstaranie zaznamená vo svojom účtovníctve? Je možné uznať výdavky súvisiace s obstaraním umeleckého diela za daňový výdavok?

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky