Rodičovský príspevok v roku 2015

Počas rodičovskej dovolenky vzniká nárok na rodičovský príspevok. Podmienky uplatnenia rodičovského príspevku, jeho výšku, pozastavenie, krátenie alebo zrušenie vyplácania upravuje zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.

Rodičovský príspevok predstavuje štátnu sociálnu dávku, ktorá sa poskytuje na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa po skončení poberania materského.

Riadnou starostlivosťou sa rozumie starostlivosť poskytovaná dieťaťu v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa (výchova, hygiena dieťaťa, primeraná výživa). Táto starostlivosť môže byť zabezpečená aj inou osobou ako je rodič dieťaťa, napríklad starými rodičmi, opatrovateľkou, učiteľkami v jasliach. Z uvedeného vypláva, že oprávnená osoba môže poberať rodičovský príspevok aj keď pracuje. Nezáleží pritom, či pracuje u pôvodného zamestnávateľa, má uzatvorenú novú pracovnú zmluvu, pracuje na dohodu alebo podniká.

Kto má nárok na rodičovský príspevok?

Nárok na rodičovský príspevok vzniká:

 • matke alebo otcovi dieťaťa na prehĺbenie starostlivosti o dieťaťa,
 • fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • manželovi (manželke) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti, ďalej len „oprávnená osoba“.

Tento nárok vzniká len vtedy, ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa do troch rokov veku dieťaťa, resp. šesť rokov veku dieťaťa, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo do šiestich rokov dieťaťa, ak bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Zároveň musí platiť, že oprávnená osoba má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Poznámka: Ak existuje viac oprávnených osôb, nárok na rodičovský príspevok vzniká iba jednej z nich, a to na základe dohody.

Príklad: matka dvojročnej dcéry Diany sa rozviedla a v súčasnosti žije v jednej domácnosti s novým partnerom. Môže nový partner poberať rodičovský príspevok na Dianu, aj keď nie je jej biologický otec?

Nie, nakoľko osoby spolu iba žijú v spoločnej domácnosti a nie sú zosobášení.

Za akých podmienok a v akej výške je možné poberať rodičovský príspevok od roku 2020 približujeme v článku Rodičovský príspevok v roku 2020.

Spôsob uplatnenia rodičovského príspevku

O rodičovský príspevok je možné požiadať najskôr keď sa dieťa narodí, a to na základe písomnej žiadosti alebo žiadosti zaslanej elektronickými prostriedkami, ktorá obsahuje zaručený elektronický podpis.

Osoba, ktorá je oprávnená poberať rodičovský príspevok, je povinná písomne oznámiť zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň:

 • nástupu na rodičovskú dovolenku (v súvislosti, s ktorou vzniká nárok na rodičovský príspevok),
 • prerušenia a skončenia rodičovskej dovolenky, ako aj
 • zmeny v súvislosti s nástupom, prerušením a skončením rodičovskej dovolenky.

Zamestnávateľ je po splnení podmienok povinný rodičovskú dovolenku odsúhlasiť.

Suma rodičovského príspevku

Výšku rodičovského príspevku ustanovuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. V roku 2015 je jeho výška 203,20 eur mesačne. V prípade starostlivosti o dve a viac detí, ktoré sa narodia súčasne, sa suma rodičovského príspevku zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa, t.j. rodičovský príspevok v prípade riadnej starostlivosti o dvojičky je 254 eur mesačne. Suma rodičovského príspevku je rovnaká pre všetky oprávnené osoby a neodvíja sa od predchádzajúceho platu rodičky (ale od sumy životného minima). K prvému dňu každého kalendárneho roka, sa suma rodičovského príspevku upraví o rovnaký koeficient, o ktorý bola upravená suma životného minima. Takto vypočítaný príspevok sa zaokrúhli na najbližších desať eurocentov.

Rodičovský príspevok vypláca miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa pobytu oprávnenej osoby, a to za celý kalendárny mesiac (aj keď podmienky na rodičovský príspevok boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca). Vypláca sa mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli splnené podmienky na rodičovský príspevok, t.j. ak podmienky boli splnené v mesiaci jún 2015, rodičovský príspevok bude vyplatený najneskôr do 31. júla 2015. Rodičovský príspevok sa nevypláca do štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie.

Ak škola oznámi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho školopovinného dieťaťa v jej starostlivosti, zníži sa rodičovský príspevok o 50 %. K takémuto kráteniu dochádza vtedy, ak školopovinné dieťa má pätnásť a viac neospravedlnených vyučovacích hodín počas najmenej troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. V zníženej sume sa rodičovský príspevok poskytuje minimálne tri kalendárne mesiace (prvým je kalendárny mesiac, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom škola oznámila, že oprávnená osoba nedbá o riadnu starostlivosť ďalšieho dieťaťa).

Príklad: pani Alžbeta má dve deti vo veku dva a sedem rokov. Po splnení podmienok je oprávnená poberať rodičovský príspevok. V júli 2015 oznámila riaditeľka základnej školy v Bratislave úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že školopovinné dieťa pani Alžbety má za mesiace máj, jún a júl spolu 17 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín.

V takomto prípade bude pani Alžbete od augusta 2015 (minimálne do októbra 2015) vyplácaný znížený rodičovský príspevok, t.j. v sume 101,60 eur (203,20 / 2).

Doba poberania rodičovského príspevku

Rodičovská dovolenka sa poskytuje podľa požiadavky ženy alebo muža, spravidla najmenej na jeden mesiac. Rodičovská dovolenka môže trvať najdlhšie do troch rokov veku dieťaťa. V prípade, ak si zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný na požiadanie ženy alebo muža poskytnúť rodičovskú dovolenku do doby, keď dieťa dovŕši šesť rokov.

Článok pokračuje pod reklamou

Pozastavenie a zánik nároku na rodičovský príspevok

Prešetrenie, či:

 • oprávnená osoba spĺňa podmienky nároku na rodičovský príspevok,
 • sa rodičovský príspevok vypláca v správnej sume,
 • na výplatu rodičovského príspevku je príslušný platiteľ na území Slovenskej republiky, alebo
 • na poskytovanie rodičovského príspevku je príslušná inštitúcia iného členského štátu, sa považujú za dôvod na pozastavenie vyplácania rodičovského príspevku.

Ak sa prešetrením nepotvrdia vyššie uvedené skutočnosti, má oprávnená osoba nielen nárok na opätovné vyplácanie rodičovského príspevku, ale aj na doplatok rodičovského za čas pozastavenia jeho vyplácania. V prípade, ak sa prešetrením spomínané skutočnosti potvrdia, nárok na rodičovský príspevok zaniká.

Nárok na rodičovský príspevok zaniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo zákonom ustanovený vek, napríklad ak dieťa dovŕšilo 3 roky v marci 2015, nárok na rodičovský príspevok zanikol od 1. apríla 2015. Nárok na rodičovský príspevok zaniká aj smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa.

Kedy nárok na rodičovský príspevok nevzniká?

Nárok na rodičovský príspevok nevzniká, ak:

 • oprávnená osoba má nárok na materské alebo na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky za kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku (ak by suma materského bola nižšia ako suma rodičovského, má oprávnená osoba nárok na doplatok rozdielu medzi vyšším rodičovským príspevkom a nižšou sumou materského),
 • štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca jednej z oprávnených osôb obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské,
 • ide o maloletého rodiča, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti (podľa zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 • oprávnená osoba je rodič ďalšieho dieťaťa, ktoré je zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča, do náhradnej osobnej starostlivosti, do pestúnskej starostlivosti, do starostlivosti fyzickej osoby, ktorú určil súd nariadením predbežného opatrenia, do starostlivosti budúcich osvojiteľov alebo je v osobnej starostlivosti poručník a na zabezpečenie riadnej starostlivosti o toto dieťa sa poskytuje rodičovský príspevok,
 • sa oprávnená osoba a dieťaťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou a počas pobytu v danom členskom štáte nie je oprávnená osoba verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike.

Príklad: pani Alžbeta má dvojročného syna. V októbri 2015 sa jej narodí druhé dieťa. Má nárok na poberanie materského a rodičovského príspevku súčasne?

Pani Alžbeta má po narodení druhého dieťaťa nárok iba na materské. Rodičovský príspevok by mohla poberať len v prípade, ak suma materského by bola nižšia ako rodičovský príspevok (na ktorý by mala nárok). Rodičovský príspevok by v tomto prípade bol vo výške rozdielu medzi celkovou sumou rodičovského príspevku (na ktorý by mala nárok, ak by nepoberala materské) a nižšou sumou materského.

Povinnosti a tlačivá

Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na rodičovský príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť platiteľovi zmeny týchto skutočností, napríklad ak sa matke narodí ďalšie dieťa a vznikne jej nárok na materské a súčasne zanikne nárok na rodičovský príspevok. Potrebné tlačivá na uplatnenie a oznámenie zmien rodičovského príspevku je možné nájsť na webe Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Treba mať na pamäti najmä tieto povinnosti:

 1. na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny treba priniesť žiadosť o rodičovský príspevok,
 2. na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny treba priniesť potvrdenie o nároku na materské na účely poskytovania rodičovského príspevku, ktoré je potrebné následne potvrdiť v Sociálnej poisťovni,
 3. je potrebné mať so sebou občiansky preukaz, originál a fotokópiu rodného listu dieťaťa.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky