Ľubica Hanová

Ing. Ľubica Hanová

Audit Associate v spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. a absolventka odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave.


Podnikanie dôchodcov v roku 2015 formou obchodných spoločností

Dôchodca popri poberaní dôchodku môže podnikať nielen ako SZČO, ale tiež vystupovať ako konateľ alebo spoločník s.r.o. Pri vykonávaní svojej funkcie musí myslieť na odvodové a daňové povinnosti. Odvodové povinnosti závisia od spôsobu vyplácania odmeny.

Podnikanie dôchodcov ako SZČO (živnostníkov) v roku 2015

Popri poberaní dôchodku môže dôchodca dosahovať príjem z podnikateľskej činnosti. Ovplyvní takáto činnosť výšku jeho dôchodku a aké povinnosti mu vznikajú?

Rodičovský príspevok v roku 2015

Počas rodičovskej dovolenky vzniká nárok na rodičovský príspevok. Podmienky uplatnenia rodičovského príspevku, jeho výšku, pozastavenie, krátenie alebo zrušenie vyplácania upravuje zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.

Materské v roku 2015

Materské predstavuje nemocenskú dávku, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa. Poskytuje sa z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o dieťa.

Pracovná neschopnosť zamestnanca z pohľadu zamestnávateľa v roku 2015

Aké povinnosti a práva má zamestnávateľ, ak je zamestnanec dočasne práceneschopný?


Zdravotné odvody z dividend v roku 2015

Z vyplatených dividend vzniká povinnosť platiť zdravotné odvody. Od roku 2013 k tejto povinnosti pribudla aj povinnosť platiť preddavky na poistné. Aké sú povinnosti platiteľa dividend a v akých termínoch musí tieto povinnosti splniť?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2014

V roku 2014 dochádza k zmene vzoru účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva. Spojením prvých strán súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok, ktoré obsahovali všeobecné náležitosti, vzniká účtovná závierka v podvojnom účtovníctve s označením Úč POD.

Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky za rok 2014

V roku 2014 je možné po prvýkrát zostaviť účtovnú závierku v skrátenej forme. Túto možnosť majú len tie účtovné jednotky, ktoré spĺňajú kritériá mikro účtovných jednotiek. Prinášame prehľad zmien, ktoré sa týkajú účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky zostavenej za účtovné obdobie 2014.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky