Materské v roku 2015

Materské predstavuje nemocenskú dávku, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa. Poskytuje sa z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o dieťa.

Materská dovolenka sa poskytuje podľa zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, pričom môže (ale nemusí) vzniknúť nárok na dávku – materské. Podmienky uplatnenia materského, poskytovanie materského a jeho výšku upravuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení).

Kto má nárok na materské v roku 2015?

Nárok na materské vzniká v zásade ženám v prípade straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o dieťa. Nárok vzniká iba poistenkyni, ktorá bola v posledných dvoch rokoch pred pôrodom nemocensky poistená aspoň 270 dní. Nevyžaduje sa, aby poistenie trvalo 270 dní nepretržite, ale spočítajú sa všetky kalendárne dni, počas ktorých bola dva roky pred pôrodom povinne (alebo dobrovoľne) nemocensky poistená.

Nárok na materské má:

 • zamestnanec,
 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba,
 • fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Poznámka: ochranná lehota trvá: sedem dní po skončení nemocenského poistenia; ak nemocenské poistenie trvalo menej ako sedem dní, toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie; v prípade poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, osem mesiacov.

Materské je možné poskytnúť aj inej osobe ako matke. Na účely materského sa táto osoba označuje ako „iný poistenec“, pričom je taxatívne vymedzené, kto sa za iného poistenca považuje:

 • otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela,
 • otec dieťaťa, ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre jej nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, s výnimkou, keď dieťa bolo zverené matke rozhodnutím súdu,
 • manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre jej nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
 • otec dieťaťa po dohode s matkou dieťaťa, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
 • manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela, alebo
 • fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Viac informácií o materskom pre otca alebo o podmienkach, ktoré musí splniť, aby mohol poberať materské nájdete v článku Otec na materskej (poberanie materského otcom)

Spôsob uplatnenia materského v roku 2015

Žiadosť o materské vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia spravidla na začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (32. týždeň tehotenstva) až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (34. týždeň tehotenstva). Lekár na žiadosti uvedie aj dátum očakávaného dňa pôrodu. Žiadosť sa následne predkladá miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, najlepšie ihneď po jej vystavení lekárom.

Ak má poistenkyňa dvoch zamestnávateľov, alebo má jedného zamestnávateľa a zároveň je samostatne zárobkovo činnou osobou, vyžiada od lekára dve žiadosti o materské. Doručí ich osobitne každému zamestnávateľovi, resp. ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu, žiadosť doručí priamo na pobočke Sociálnej poisťovne.

Príklad: pani Alžbeta pracuje v spoločnosti AB, s.r.o. od roku 2013. V súčasnosti čaká dieťa a termín pôrodu určil lekár na 17. septembra 2015. Od 1. júla 2015 pracuje nielen v spoločnosti AB, s.r.o., ale aj v spoločnosti KL, s.r.o.. Vzniká jej nárok na materské z oboch pracovných pomerov?

Podľa §58 ods. 1 zákona o sociálnom poistení sa nárok na nemocenskú dávku (medzi, ktoré patrí aj materské) posudzuje samostatne z každého nemocenského poistenia.

V spoločnosti AB, s.r.o. pracuje pani Alžbeta od roku 2013 – minimálny počet dní nemocenského poistenia (270 dní) pred dňom pôrodu je splnený. Avšak v spoločnosti KL, s.r.o. začala pracovať iba v júli 2015, preto podmienka nemocenského poistenia aspoň 270 dní pred dňom pôrodu splnená nie je. Pani Alžbeta môže o materské požiadať iba z jedného pracovného pomeru (v spoločnosti AB, s.r.o.).

Príklad: pani Alžbete určil lekár termín pôrodu na 17. septembra 2015. U zamestnávateľa AB, s.r.o. pracovala od januára 2013 do 31. mája 2015 (bola nemocensky poistená viac ako 270 dní). Od januára 2014 vykonáva podnikateľskú činnosť.

Situácia A: ako samostatne zárobkovo činná osoba nie je v roku 2014 ani 2015 nemocensky poistená:

Pani Alžbeta môže požiadať o materské, do vymeriavacieho základu sa však budú počítať iba príjmy, ktoré mala v spoločnosti AB, s.r.o., a to aj napriek tomu, že pracovný pomer v roku 2015 skončil (je splnená osem mesačná ochranná lehota). Príjmy, ktorá má ako samostatne zárobkovo činná osoba nebudú súčasťou vymeriavacieho základu, nakoľko nemocensky poistená nie je.

Situácia B: ako samostatne zárobkovo činná osoba je od 1. júla 2015 nemocensky poistená:

Odpoveď je rovnaká ako pri situácii A, a to aj napriek tomu, že pani Alžbeta je od júla 2015 nemocensky poistená aj ako samostatne zárobkovo činná osoba (avšak nie je splnená podmienka minimálne 270 dní).

Osoba, ktorá je oprávnená poberať materské, je povinná písomne oznámiť zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň:

 • nástupu na materskú dovolenku,
 • prerušenia a skončenia materskej dovolenky, ako aj
 • zmeny v súvislosti s nástupom, prerušením a skončením materskej dovolenky.

Výška materského v roku 2015

Materské sa poskytuje za dni. Jeho výška sa určí ako 65 % denného vymeriavacieho základu (z jej pôvodného platu), alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu a zaokrúhľuje sa na desať eurocentov nahor. Denný alebo pravdepodobný vymeriavací základ pre rok 2015 nesmie byť vyšší ako 40,6357 eur.

Výška materského je ohraničená minimálnou ako aj maximálnou sumou. Minimálna výška materského pre rok 2015 je 270 eur a maximálna výška je 819 eur (v mesiaci, ktorý má 31 dní).

Materské sa vypláca mesačne pozadu, spravidla okolo 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa materské vypláca, t.j. materské za mesiac júl 2015 bude vyplatené v auguste 2015.

Príklad: zamestnankyňa nastúpila v júni 2015 na materskú dovolenku. U zamestnávateľa pracuje dva roky. V rozhodujúcom obdobím, ktorým je rok 2014, bola výška mesačnej hrubej mzdy 900 eur.

 • denný vymeriavací základ = (900 eur x 12 mesiacov) / 365 dní = 29,5891 eur
 • materské na deň = 65 % z 29,5891 eur = 19,24 eur/deň.

Poznámka: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení. Predmetom predloženého návrhu je, aby sa výška materského v roku 2016 zvýšila zo súčasných 65 % denného vymeriavacieho základu na 70 % denného vymeriavacieho základu.

Informácie o maximálnom materskom a postupe ako ho získať nájdete v článku Ako získať maximálne materské? alebo Maximálne materské v roku 2020.

Článok pokračuje pod reklamou

Trvanie materskej dovolenky

Dĺžka trvania materskej dovolenky môže byť rôzna a závisí od viacerých faktorov, napríklad od počtu narodených detí, od stavu ženy alebo muža (v partnerskom vzťahu alebo osamelá/ý). Poistenkyni vzniká nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu). Ak by žena dieťa porodila skôr, nárok na materské vzniká odo dňa pôrodu.

Poznámka: osamelý zamestnanec, je zamestnanec, ktorý žije sám a je slobodný, ovdovený, rozvedený alebo je osamelý z iných vážnych dôvodov.

Štandardne materská dovolenka trvá 34 týždňov. Ak ide o osamelú matku predĺži sa materská dovolenka o tri týždne, teda dĺžka trvania je 37 týždňov. V prípade, ak žena porodí dve a viac detí, má nárok na 43 týždňov materskej dovolenky.

Iný poistenec má nárok na materské odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti po dobu 28. týždňov od vzniku nároku na materské, resp. 37. týždňov, ak prevzal do starostlivosti dve alebo viac detí. Ak ide o iného poistenca, ktorý je osamelý, nárok na materské je do uplynutia 31. týždňa od vzniku nároku na materské.

Prečítajte si tiež

Materská dovolenka nesmie byť kratšia ako 14 týždňov a zároveň platí, že sa nesmie skončiť alebo prerušiť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu. Preto, ak sa poistenkyni narodí mŕtve dieťa, má nárok na materskú dovolenku a výplatu materského po dobu 14 týždňov odo dňa vzniku nároku.

Príklad: pani Alžbete určil lekár termín pôrodu 30. októbra 2015. Na materskú môže nastúpiť šesť týždňov pred pôrodom, t.j. 18. septembra 2015. Ak pani Alžbeta porodí jedno dieťa, má nárok na materské po dobu 34 týždňov od vzniku nároku, t.j. do 13. mája 2016.

Ak by pôrod nastal skôr, napríklad 16. septembra 2015 nárok na materské vzniká týmto dňom a zaniká 11. mája 2016.

Lehotník na výplatu materského je možné nájsť na nasledovnom linku.

Vrátenie a zánik nároku na materské

Príjemca dávky je povinný vrátiť materské alebo jeho časť odo dňa, od ktorého mu nepatrilo alebo nepatrilo v poskytovanej sume, ak:

 • si nesplnil povinnosť uloženú zákonom, napríklad nepreukázal rozhodujúce skutočnosti,
 • prijímal materské alebo jeho časť, aj keď vedel alebo mal z okolností predpokladať, že sa vyplatilo neprávom alebo vo vyššej sume ako patrilo, alebo
 • vedome spôsobil, že sa materské alebo jeho časť vyplatilo neprávom alebo vo vyššej sume ako patrilo, napríklad neoznámil pobočke, že bol nemocensky poistený aj podľa právnych predpisov niektorého z členských štátov Európskej únie.

Nárok na materské zaniká dňom prevzatia dieťaťa do starostlivosti inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ak sa poistenec podľa lekárskeho posudku nemôže alebo nesmie starať o dieťa pre jeho nepriaznivý zdravotný stav. Nárok na materské zaniká aj dňom skončenia starostlivosti o dieťa, z iného dôvodu ako nepriaznivý zdravotný stav poistenca. V prípade smrti poistenca, zaniká nárok na materské dňom jeho smrti.

Materské a ďalší príjem

V prípade, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu (živnostníka), môže poberať materské a zároveň podnikať, bez obmedzení.

Aby poistenkyňa mala nárok nielen na materské, ale aj ďalší príjem musí byť splnené, že:

 • uzatvorila nový pracovný pomer alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru u nového zamestnávateľa,
 • uzatvorila nový pracovný pomer u pôvodného zamestnávateľa, napríklad na inú pracovnú pozíciu, alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,

pričom výška dosiahnutého príjmu nie je rozhodujúca.

Znamená to, že poistenkyňa nesmie mať počas poberania materského príjem z toho nemocenského poistenia, z ktoré si uplatnila nárok na materské.

Všeobecný postup uplatnenia a poberania materského

 1. poistenec je povinný predložiť žiadosť o materské (preukazuje sa vznik nároku na materské),
 2. preskúmanie, či osoba ktorá o materské žiada je nemocensky poistená (alebo v ochrannej lehote, ak nemocenské poistenie zaniklo),
 3. preskúmanie, či ide o zamestnaného poistenca, alebo pracuje ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo ide o dobrovoľne nemocensky poistenú osobu,
 4. poistenec predloží čestné vyhlásenie o osamelosti (ak je to relevantné),
 5. poistenec po narodení dieťaťa oznámi jeho rodné číslo Sociálnej poisťovni,
 6. poistenec je povinný oznámiť do ôsmich dní zmenu v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu,
 7. zánik nároku na materské sa Sociálnej poisťovni oznamovať nemusí.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.

Maximálne nemocenské dávky v roku 2024 (PN, OČR, materské, tehotenské)

Aká je v roku 2024 maximálna výška nemocenských dávok – nemocenského, materského, tehotenského a ošetrovného? Pozrite si prehľad denných aj mesačných maximálnych súm.

Vylúčenie povinnosti platiť poistné od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 platí vylúčenie povinnosti platiť poistné počas obdobia dávky materské. Koho sa to (ne)týka a čo treba urobiť?

Materské v roku 2024 (maximálne a minimálne)

Aké podmienky musí v roku 2024 splniť žiadateľ o materské, aby mal na dávku nárok? Z čoho sa materské počíta, kedy je možné získať maximálnu sumu a čo platí pre materské otca?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky