Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky za rok 2014

V roku 2014 je možné po prvýkrát zostaviť účtovnú závierku v skrátenej forme. Túto možnosť majú len tie účtovné jednotky, ktoré spĺňajú kritériá mikro účtovných jednotiek. Prinášame prehľad zmien, ktoré sa týkajú účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky zostavenej za účtovné obdobie 2014.

Pri zostavovaní účtovnej závierky budú mikro účtovné jednotky postupovať podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky (ďalej len „opatrenie o účtovnej závierke pre mikro účtovné jednotky“). Opatrenie o účtovnej závierke pre mikro účtovné jednotky bolo s účinnosťou od 31. decembra 2014 doplnené a zmenené Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. septembra 2014 č. MF/18008/2014-74 (ďalej len „nové opatrenie o účtovnej závierke“).

Mení sa vzor zatiaľ nepoužívanej účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky. Spojením prvých strán so všeobecnými náležitosťami súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok vzniká účtovná závierka pre mikro účtovné jednotky, ktorá je označená ako Úč MÚJ. Účtovná závierka Úč MÚJ tvorí jeden celok, ktorého súčasťami sú:

 • súvaha, označená ako Súvaha Úč MÚJ 1-01,
 • výkaz ziskov a strát, označený ako Výkaz ziskov a strát Úč MÚJ 2-01,
 • poznámky, označené ako Úč MÚJ 3-01.

Nový vzor účtovnej závierky Úč MÚJ sa použije prvýkrát pri zostavovaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktorým je kalendárny rok končiaci 31. decembra 2014 alebo hospodársky rok končiaci v priebehu roka 2015 a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2014. Vzor účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky nájdete na webe Ministerstva financií SR.

Článok pokračuje pod reklamou

Poznámky v účtovnej závierke za rok 2014

Medzi povinné náležitosti účtovnej závierky patrí:

 • obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, právnické osoby uvedú sídlo a fyzické osoby uvedú miesto podnikania,
 • identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené,
 • deň, ku ktorému sa zostavuje,
 • deň jej zostavenia,
 • obdobie, za ktoré sa zostavuje,
 • údaje uvedené na úvodnej strane účtovnej závierky,
 • podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby.

Medzi náležitosti, ktorých vyplnenie je dobrovoľné patrí:

 • číslo telefónu,
 • číslo faxu,
 • e-mailová adresa.

Súvaha a výkaz ziskov a strát mikro účtovnej jednotky

V súvislosti so zmenou vzoru účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky sa v novom opatrení o účtovnej závierke postup preradenia údajov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie neuvádza. Údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie budú preradené podľa ich obsahovej náplne. Ak nový vzor účtovnej závierky nemá pre niektoré účty týkajúce sa bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia obsahovú náplň, vykážu sa v riadkoch podobného charakteru (podľa rozhodnutia mikro účtovnej jednotky).

V novom vzore zatiaľ nepoužívanej súvahy sa mení spôsob vykazovania vlastných akcií a vlastných obchodných podielov. V účtovnej závierke za rok 2014 sa vlastné akcie a vlastné obchodné podiely budú vykazovať na strane aktív v kladnej hodnote ako súčasť finančného majetku (konkrétne na riadku 23). Nebudú teda položkou, ktorá sa účtovala na strane pasív so záporným znamienkom.

Mení sa vykazovanie účtov v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok. Podľa nového vzoru sa vykazujú na riadku 12 ako súčasť neobežného majetku. Podľa pôvodného vzoru sa účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok vykazovali na riadku 22 ako súčasť obežného majetku.

V tabuľke uvádzame vertikálnu formu súvahy mikro účtovnej jednotky platnú pre účtovné obdobie 2014.

STRANA AKTÍV STRANA PASÍV
A.     Neobežný majetok     A.I.   Dlhodobý nehmotný majetok     A.II.  Dlhodobý hmotný majetok A.III. Dlhodobý finančný majetok A.      Vlastné imanie A.I.      Základné imanie A.II.   Kapitálové fondy A.III.  Fondy zo zisku A.IV.  Oceňovacie rozdiely A.V.   Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov A.VI.  Výsledok hospodárenia za účtovné  obdobie po zdanení  
B.     Obežný majetok         B.I.   Zásoby             B.II.  Dlhodobé pohľadávky B.III. Krátkodobé pohľadávky B.IV. Finančný majetok B.       Záväzky B.I.     Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov B.II.    Dlhodobé rezervy B.III.   Dlhodobé bankové úvery B.IV.   Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci B.V.    Krátkodobé rezervy B.VI.   Bežné bankové úvery B.VII.  Krátkodobé finančné výpomoci

 

Poznámky mikroúčtovnej jednotky

Poznámky mikro účtovnej jednotky sú upravené opatrením o účtovnej závierke pre mikro účtovné jednotky v prílohe č. 1, pričom boli doplnené novým opatrením o účtovnej závierke.

Každá strana poznámok musí obsahovať:

 • v ľavom hornom rohu „Poznámky Úč MÚJ 3-01,
 • v pravom hornom rohu identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

V súvislosti so službami verejného záujmu, medzi ktoré patria napríklad služby mestskej hromadnej dopravy sa v poznámkach mikro účtovnej jednotky dopĺňa článok III ods. 6. Obsahuje informácie o udelení výlučného alebo osobitného práva poskytovať služby vo verejnom záujme ako aj náhrade za poskytnuté služby. Ak mikro účtovná jednotka vykonáva iné činnosti (okrem služieb vo verejnom záujme), uvádzajú sa informácie o všetkých formách prijatej náhrady, účtovných zásadách použitých pri prideľovaní nákladov a výnosov ako aj o všetkých druhoch činností účtovnej jednotky.

Poznámky v účtovnej závierke za rok 2014

V tabuľke prinášame zhrnutie opatrení, podľa ktorých sa účtovná závierka za účtovné obdobie 2014 zostavuje, vrátane prehľadu platných vzorov súčasti účtovnej závierky.

riadna, mimoriadna a priebežná účtovná závierka   opatrenie vzor
základné opatrenie opatrenie o účtovnej závierke pre mikro účtovné jednotky Úč MÚJ, ktorého súčasťou je: súvaha Úč MÚJ 1-01, výkaz ziskov a strát Úč MÚJ 2-01, poznámky Úč MÚJ 3-01.
vzor súvahy a výkazu ziskov a strát nové opatrenie o účtovnej závierke, príloha č. 1
vzor poznámok opatrenie o účtovnej závierke pre mikro účtovné jednotky, príloha č. 1

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok v roku 2022

Ako účtovná jednotka postupuje pri schválení účtovnej závierky v roku 2022? Aké lehoty musí dodržať? Použiť je potrebné nový vzor oznámenia o schválení závierky.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2022 (za rok 2021)

Čo je obsahom účtovnej závierky jednotlivých veľkostných skupín a aké termíny je potrebné dodržať pri jej zostavovaní za rok 2021, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky