Podnikanie dôchodcov ako SZČO (živnostníkov) v roku 2015

Popri poberaní dôchodku môže dôchodca dosahovať príjem z podnikateľskej činnosti. Ovplyvní takáto činnosť výšku jeho dôchodku a aké povinnosti mu vznikajú?

Dôchodca (penzista) je osoba, ktorej bol priznaný dôchodok alebo osoba, ktorá chce o priznanie dôchodku požiadať. Existuje niekoľko typov dôchodkov, pričom v článku sa budeme zaoberať starobným dôchodkom, predčasným starobným a invalidným dôchodkom.

Starobný a predčasný starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa poskytuje na zabezpečenie príjmu poistencovi v starobe.

Invalidný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa poskytuje z invalidného poistenia. Účelom invalidného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca.

Starobný a invalidný dôchodca (penzista) ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) a povinné odvody v roku 2015

Starobný a invalidný dôchodca (penzista) môže mať príjem z podnikateľskej činnosti v akejkoľvek výške a o svoj starobný dôchodok nepríde. Popri nároku na príjem z podnikateľskej činnosti a na dôchodok, mu vznikajú povinnosti v súvislosti s odvodmi do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Odvody podnikajúceho dôchodcu (SZČO) do Sociálnej poisťovne v roku 2015

Podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) sa za SZČO považuje fyzická osoba, ktorá:

  • dovŕšila 18 rokov,
  • v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo trvanie povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia dosahovala príjmy zo živnosti alebo z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, z podnikania podľa osobitného predpisu (aktuár, audítor, notár), z vytvorenia diela a umeleckého výkonu a iné (t.j. príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Starobný a invalidný dôchodca (penzista) je povinný pri vykonávaní podnikateľskej činnosti platiť poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie, ak ročné tržby (hrubý príjem) za predchádzajúci kalendárny rok presiahnu 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Vznik povinného poistenia sa posudzuje k 1. júlu príslušného kalendárneho roku, resp. k 1. októbru, ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania. Znamená to, že od 1. júla 2015 na ďalších 12 mesiacov (júl 2015 až jún 2016) sú povinne poistené v Sociálnej poisťovni SZČO, ktoré mali za rok 2014 hrubý príjem vyšší ako 4 944 € (412 eur x 12). V opačnom prípade, ak ročné tržby stanovenú hranicu nepresiahnu penzista nie je povinne poistený v Sociálnej poisťovni a odvody na sociálne poistenie neplatí.

SZČO platí odvody z vymeriavacieho základu. Ten sa počíta z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok, t.j. v roku 2015 z príjmov dosiahnutých v roku 2014.

Odvody dôchodcu podnikajúceho ako SZČO v roku 2015

Poistenie Sadzba – starob d. Sadzba – invalid d. Min. vymeriavací základ Max. vymeriavací základ Min. suma poist. Max. suma poist.
Nem. poistenie 4,40% 4,40% 412 € 4120 € 18,12 € 181,28 €
Starob. poistenie 18,00% 18,00% 412 € 4120 € 74,16 € 741,60 €
Invalid. poistenie neplatí 6,00% 412 € 4120 € 24,72 € 247,20 €
Pois. do rezer. fondu solidarity 4,75% 4,75% 412 € 4120 € 19,57 € 195,70 €
∑ starobný dôch. 27,15% x x x 111,85 € 1118,58 €
∑ invalidný dôch. x 33,15 x x 136,57 € 1365,78 €
Minimálny vymeriavací základ = 50 % z priemernej mesačnej mzdy v roku 2013 = 50 % z 824 € Maximálny vymeriavací základ = 5-násobok priemernej mesačnej mzdy v roku 2013 = 5 x 824 €

Vypočítané poistné sa platí za kalendárny mesiac pozadu na účet Sociálnej poisťovne. Je splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa poistné platí, t.j. poistné za mesiac júl 2015 je splatné do 8. augusta 2015.

Od roku 2015 platí, že SZČO sa nebude musieť k 1. júlu 2015 prihlasovať do Sociálnej poisťovne sama. Urobí to za ňu Sociálna poisťovňa v spolupráci s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky.

Odvody podnikajúceho dôchodcu SZČO do zdravotnej poisťovne v roku 2015

Podľa zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov sa za SZČO považuje fyzická osoba, ktorá:

  • dovŕšila vek 18 rokov,
  • je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie zárobkovej činnosti alebo má z tejto činnosti príjem (patrí sem: živnosť, poľnohospodárska výroba, lesné a vodné hospodárstvo, podnikanie podľa osobitného predpisu (aktuár, audítor, notár), vytvorenie diela a umeleckého výkonu a iné, t. j. má príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov).

Z pohľadu zdravotného poistenia je starobný a invalidný dôchodca poistencom štátu. Ak vykonáva činnosť ako SZČO je (na rozdiel od sociálneho poistenia) povinný sa od prvého dňa vykonávania činnosti ako SZČO prihlásiť do zdravotnej poisťovne. Lehota na prihlásenie je osem pracovných dní odo dňa vzniku oprávnenia vykonávať činnosť ako SZČO, a to vyplnením tlačiva Oznámenie poistenca/platiteľa poistného. Pri prihlásení sa vyplní: kód (3), platnosť zmeny (Z), dátum zmeny (vznik oprávnenia). Pri ukončení sa vyplní: kód (3), platnosť zmeny (K), dátum zmeny (zánik oprávnenia). K oznámeniu je potrebné doložiť fotokópiu živnostenského listu, alebo iného dokladu, na základe ktorého sa osoba považuje za SZČO. Pri ukončení činnosti je taktiež potrebné predložiť adekvátny doklad o ukončení činnosti ako SZČO. Tlačivá je možné doručiť zdravotnej poisťovni buď osobne alebo poštou doporučene, prípadne sa táto povinnosť môže splniť cez jednotné kontaktné miesto priamo na živnostenskom úrade.

Starobný dôchodca nie je povinný platiť zdravotnej poisťovni minimálny mesačný preddavok (57,68 eur/mesiac). Pri začatí podnikania si môže stanoviť nulový preddavok na zdravotné poistenie a poistné za daný rok uhradiť až pri ročnom zúčtovaní poistného. Po tomto ročnom zúčtovaní uhrádza zdravotnej poisťovni preddavky, ktoré boli vypočítané v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia, napríklad ak by pri ročnom zúčtovaní vyšiel preddavok 35 €/mesiac, tak dôchodca bude platiť preddavky v tejto výške. Ak by výška mesačného preddavku bola maximálne tri eurá, preddavok sa neodvádza vôbec. Minimálna výška preddavku pre poberateľa invalidného dôchodku je v roku 2015 28,84 €.

Pri výpočte odvodov do zdravotnej poisťovne sa používa sadzba 14 %, resp. 7% pre poberateľa invalidného dôchodku.

Príklad na výšku odvodov dôchodcu podnikateľa

Mesačný vymeriavací základ živnostníka, ktorý poberá starobný dôchodok je 1 621, 23 €/mesiac (spôsob výpočtu vymeriavacieho základu nájdete v článku Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne od 1.7.2015 ). Odvody, ktoré je povinný zaplatiť uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Článok pokračuje pod reklamou

Odvody dôchodcu podnikateľa do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. júla 2015

Poistné Sadzba Suma v € Výpočet
Nemocenské poistenie 4,40 % 71,33 4,40 % z 1 621,23
Starobné poistenie 18,00 % 291,82 18,00 % z 1 621,23
Poistné do rezervného fondu solidarity 4,75 % 77,00 4,75 % z 1 621,23
Zdravotné poistenie 4,75 % 226,97 14,00 % z 1 621,23
Spolu 41,15 % 667,12 x
 

Predčasný starobný dôchodca ako SZČO a povinné odvody v roku 2015

Pokiaľ ide o osobu, ktorá poberá predčasný starobný dôchodok, môže taktiež podnikať bez toho, aby o predčasný starobný dôchodok prišla. V tomto príde však existujú určité obmedzenia.

Aby táto osoba mohla vykonávať živnosť a súčasne poberať predčasný starobný dôchodok, nesmie splniť podmienku na platenie odvodov do Sociálnej poisťovne. Znamená to, že hrubý príjem za rok 2014 nemôže presiahnuť 4 944 € (12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu), prípadne túto hranicu presiahne v čase, keď dosiahne dôchodkový vek a Sociálna poisťovňa začne vyplácať riadny starobný dôchodok. Ak by túto podmienku nesplnila, nárok na predčasný starobný dôchodok stráca.

Príklad na povinnosť platiť odvody pri podnikaní dôchodcu

Dňa 15. marca 2014 bol pánovi Petrovi priznaný predčasný starobný dôchodok vo výške 370 €/mesiac. V roku 2015 pán Peter získal živnostenské oprávnenie.

Minimálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do zdravotnej poisťovne nie je stanovený, preto si pán Peter môže určiť, z akej sumy ich bude platiť (môže si zvoliť aj nulu). Zdravotné odvody bude musieť doplatiť budúci rok po vykonaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

Aby o predčasný dôchodok neprišiel, nesmie splniť podmienku na platenie odvodov do Sociálnej poisťovne, t.j. jeho hrubý príjem v roku 2015 nemôže presiahnuť sumu 5 148 € (429 € x 12).

Pri výpočte a platení odvodov do zdravotnej poisťovne platia pri poberaní predčasného starobného dôchodku rovnaké pravidlá ako v prípade starobného dôchodcu.

Dôchodca podnikajúci ako SZČO a ročné zúčtovanie poistného za rok 2015

Zdravotná poisťovňa vykoná svojim poistencom po skončení roka 2015 ročné zúčtovanie poistného. Výsledok oznámi zaslaním výkazu nedoplatkov najneskôr do 30. septembra 2016. Doručením oznámenia začína plynúť 15–dňová lehota, v ktorej je možné podať nesúhlasné stanovisko (ak výsledkom ročného zúčtovania poistného je preplatok) alebo podať námietky (ak výsledkom ročného zúčtovania poistného je nedoplatok). Po uplynutí 15 dní je potrebné, aby zdravotná poisťovňa vyplatila preplatok, resp. aby SZČO uhradila nedoplatok, a to do 45 dní (od uplynutia 15-dňovej lehoty).

Prepočítanie starobného dôchodku za obdobie súbehu poberania dôchodku a dôchodkového poistenia v roku 2015

Pracujúci dôchodca od 1. januára 2015 nemusí ukončiť podnikanie len preto, aby mu Sociálna poisťovňa prepočítala dôchodok. Prepočet urobí Sociálna poisťovňa automaticky bez toho, aby dôchodca o prepočítanie musel požiadať. Sociálna poisťovňa dôchodok navýši k 1. januáru každého roka.

Suma starobného dôchodku sa určí tak, že k sume starobného dôchodku vyplácanej k 1. januáru 2015 sa pripočíta suma určená ako súčin:

  • súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania starobného dôchodku a
  • aktuálnej dôchodkovej hodnoty (pre rok 2015 je jej výška 10,6865 €).

Výsledok sa zaokrúhli na desať centov nahor. Sociálna poisťovňa musí sumu starobného dôchodku prepočítať do 31. marca príslušného roka.

Osobný mzdový bod na určenie sumy dôchodkovej dávky sa určí ako podiel osobného vymeriavacieho základu a všeobecného vymeriavacieho základu (zaokrúhľuje sa na štyri desatinné miesta nahor).

Všeobecný vymeriavací základ na určenie osobného mzdového bodu, je všeobecný vymeriavací základ ustanovený na kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod (pre rok 2013 je všeobecný vymeriavací základ 9 888 €).

Príklad na súbeh poberania dôchodku a platenia odvodov zo SZČO a vplyv na výšku dôchodku v roku 2015

Pán Peter poberá starobný dôchodok a od 1. marca 2013 podniká ako SZČO. V období od 1. marca 2013 do 31. decembra 2013 dosiahol v úhrne vymeriavací základ 7 000 € a v roku 2014 dosiahol v úhrne vymeriavací základ 9 000 €.

Osobný mzdový bod za obdobie od 1. marca 2013 do 31. decembra 2013 = 7 000/9 888 = 0,7080 €

Osobný mzdový bod za rok 2014 = 9 000/9 888 = 0,9102 €

Súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov a aktuálnej dôchodkovej hodnoty = ½ x (0,7080 + 0,9102) x 10,6865 = 8,65 €.

Sociálna poisťovňa tak pánovi Petrovi zvýšila k 1. januáru 2015 sumu starobného dôchodku za obdobie od 1. marca 2013 do 31. decembra 2014 o 8,65 €.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky